POSTER PRESENTATIONS
POSTER BİLDİRİLER
PROGRAM
17.10.2014 (Full Days / Tam Gün)
09:00 – 18:00 (Time / Saat)
NUTRITION / BESLEME
Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak Yulafın Hayvan Beslemede Kullanılabilirliği
Usability of Oats for Animal Nutrition as a Source of Alternative Forage
Sait Çeri, Telat Yıldırım, Seyfi Taner
Ana Canlı Ağırlıklarının Merada Otlayan Koyun ve Kuzularının Performansları Üzerine Etkisi
The Effect of Body Weight of Dams on The Performance of Ewes And Lambs on Artificial
Pasture Feeding System
Uğur Demirci, Şükrü Doğan, Serkan Ateş, Gürhan Keleş, B. Emre Teke, A. Hamdi Aktaş,
Şaban Işık
Atriplex Gardneri Bitkisinin Ruminantlarda in vitro Metan ve Total Gaz Üretimi ile
Fermantasyon Parametrelerinin Belirlenmesi
Evaluation in vitro Methane and Total Gas Production and Fermentation Parameters of
Atriplex Gardneri in Ruminants
Kanber Kara, Eray Aktuğ
Bazı Çalı ve Çalımsı Bitkilerin Otlatma Potansiyeli
Grazing Potential of Shrubs and Some Bushy Plants
Celalettin Aygün, Hülya Hanoğlu
Bazı Üzümsü Bitkilerin Ruminatlarda in vitro Toplam Gaz ve Metan Üretimi ile Rumen
Fermantasyonuna Etkileri
Effect of Some Grape-like Plants on in vitro Total Gas Production, Methane Production, and
Ruminal Fermentation Parameters in Ruminants
Kanber Kara, Berrin Kocaoğlu Güçlü, Erol Baytok
Bozuk Ormanlarda Keçi Otlatılması
Goat Grazing in the Damaged Forests
Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan
Effect of disturbance on species richness on different sandy grasslands grazed by sheep in
the center of Carpathian Basin
Hajnáczki Sándor, Kiss Tímea, Póti Péter, Házi Judit, Fehér Zsófia, Wichmann Barnabás,
Sutyinszki Zsuzsanna, S.-Falusi Eszter, Gyuricza Csaba, Szentes Szilárd, Penksza Károly
Effects of replacing different levels of alfalfa hay andcorn silage with sunflower residue silage
on feed intake and nutrientdigestibility in Mohabadi dairy goats
Gholami-Yangije, R. Pirmohammadi, H. Khalilvandi-Behroozyar
Effects of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) processing fortannin deactivation on nitrogen
content of cell wall and availablenitrogen
H. Khalilvandi-Behroozyar, K. Rezayazdi, M.Dehghan-Banadaki, R. Pirmohammadi
Fitobiyotiklerin Metanogenezise Etkisi
Pınar Tunçer
İklim Değişikliklerinin Hayvancılık ve Yem Sektörü Üzerine Etkileri
The Effects of Climate Change on Livestock and Feed Sector
Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan
Key constraints of the crop-livestock production systems of Afghanistanand the significance
of forages for the solution
Serkan Ates, Javed Rizvi, Harun Cicek, Hayley Norman, Bradley Nutt, Hayatullah Esmati,
Abdul Rahman Manan,Sawsan Hassan
Palatability of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) in sheep
H. Khalilvandi-Behroozyar, M. Dehghan-Banadaky, K. Rezayazdi, R. Pirmohammadi
Poultry manure, a novel feed in Ghezel lambs fattening
M.R. Rahimi, R. Pirmohammadi,Y.Alijoo, H. Khalilvandi
Silaj Katkı Maddesi Olarak Rekombinant İnokulantlar
Recombinant Inoculants as Silage Additive
Ayfer Bozkurt Kiraz, Hasan Rüştü Kutlu
Yapay Mera Koşullarındaki Otlatma Yoğunluğunun Koyun ve Kuzu Performansına Etkileri
The Effect of Artificial Pasture Stocking Rate on the Performances of Ewes and Lambs
Gazi Özcan, Serkan Ateş, Şaban Işık, Mesut Kırbaş, Seydi Aydoğan, A. Hamdi Aktaş, Ahmet
Güneş
Yulaf Bitkisinde (AvenaSativa spp) Bazı Besin Bileşenleri ve Sindirilebilirlilik Değerlerinin
Tespiti
Determination of Some Nutrient Component and Digestibility in Oat (Avena Sativa Spp.)
Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık, Seydi Aydoğan, Sümerya Hamzaoğlu, Sait Çeri
BREEDING / YETİŞTİRME
Ağrı İlinde Koyunculuğun Mevcut Durumu ve Geliştirilme Yolları
Zeki Şahinler
Antalya İli Halk Elinde Yetiştirilen Honamlı ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama
Gücü
The Growth and Survival rate of Kids of Honamlı and Hair Goats Reared in Antalya Regions
on Public Herds
Özkan Elmaz, Mustafa Saatcı, Yılmaz Gökçay, Özgür Savun
Bandırma Koyunlarında Döl Verimi ve Yaşama Gücü Özelliklerine Etki Eden Bazı Çevre
Faktörleri
Some Environmental Factors Influencing Sheep Fertility and Survival Rate in Bandırma
Sheep
Tamer Sezenler, İsmail Erdoğan, Mesut Yıldırır, Cihan Ömür, Mustafa Küçükkebapçı
Bandırma Koyunlarında Erken Dönem Büyüme Özellikleri
Early Growth Characteristics of Bandirma Sheep
Tamer Sezenler, İsmail Erdoğan, Mesut Yıldırır, Cihan Ömür
Bandırma Koyunlarının Koç Katım Öncesi Morfometrik Ölçüm ve Vücut Kondisyon Puanları
Morphometric Measurements and Body Condition Scores of Bandırma Ewes Prior to Mating
Season
Mesut Yıldırır, Tamer Sezenler, Deniz Soysal, M.Akif Yüksel
Bandırma Koyunlarının Yapağı Verimi ve Özellikleri
Wool Yield and Features in Bandırma Sheep
Tamer Sezenler, İsmail Erdoğan, Mesut Yıldırır, Orhan Karadağ
Bandırma Kuzularında Morfometrik Büyüme
Morphometrical Growth in Bandırma Lambs
Mesut Yıldırır, Tamer Sezenler, Mehmet Akif Yüksel, İsmail Erdoğan
Bandırma Kuzularının Bazı Testis Özellikleri
Some Testical Characteristics of Bandırma Lambs
Mehmet Akif Yüksel, Tamer Sezenler, Mesut Yıldırır, İsmail Erdoğan
Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Arasındaki İlişki
Relationship between Biosecurity and Animal Welfare
Şeniz Öziş Altınçekiç, Mehmet Koyuncu
Çanakkale İlinde Keçi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Uygulamaları ve Karşılaşılan Sağlık
Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma
A Study on Health Protection Applications and Health Problems of Goats in Çanakkale
Onur Yetişti, Melih Baykal, Ali Gümüş, Aynur Konyalı
Çankırı İlinde Akkaraman Irkı Halk Elinde Islah Projelerinde Yıllara Göre Bazı Verim Kayıtları
Some Production Records of Akkaraman Breed Reared In Situ Herds in Çankırı Province
According to Years
Sedat Behrem, Tahir Karaşahin
Çorum İlinde Akkaraman Irkı Halk Elinde Islah Projelerinde Yıllara Göre Bazı Verim Kayıtları
Some Production Records of Akkaraman Breed Reared in Situ Herds in Çorum Province
According to Years
Engin Ünay, İlke Ünlüsoy
Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara ait Bazı Verim
Özellikleri
Some Production Traits of White Karaman Sheep and Lambs Reared in the Farm Conditions
in Elazig Province
Özge Özmen, Selim Kul, Taşkın Gök
Farklı Irklara Ait Benzer Büyüme Özelliğine Sahip Kuzuların Bazı Vücut Ölçülerinin
Karşılaştırılması
Comparison of Some Body Measurements of Lambs of Different Breeds with Similar Growth
Characteristics
Şükrü Doğan, Uğur Demirci, Mesut Kırbaş, Şaban Işık
Farklı Koşullarda Yetiştirilen Norduz Koçlarda Vitamin A, C, E ve β-Karoten Düzeyleri
Vitamin A, C, E and β-Carotene Levels of Norduz Rams Grown in Different Conditions
Ayşe Özge Demir, Handan Mert, Nihat Mert
Farklı Mera Tipleri İle Hemşin Kuzularındaki Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri
Arasındaki İlişki
Correlations between Different Pasture Types and Some Morphological and Physiological
Characteristics of Hemşin Lambs
Burcuhan Balta, Erdoğan Sezgin
Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Çalışma Sahasına Giren İllerdeki
Küçükbaş Hayvan Varlığı
Number of Sheep and Goatin Provinces Incoming Working Field GAP International
Agricultural Research and Training Center
Yavuz Han, Polat İpek, Şahin Tez, M.Emin Vural, Galip Bakır
Hemşin Koyunlarında Bazı Meme Özellikleri Bu Özelliklerin Farklı Süt Kontrol Yöntemleriyle
Tespit Edilen Süt Verimi Ve Sağım Özellikleriyle Fenotipik Korelasyonları
Hemşin the Sheep Milk Different Features that Some Features of Breast Detected with
Control Method and Milk Yield Right Features of the Phenotypic Correlations
Erdoğan Sezgin
İvesi Kuzularında Bazı Vücut Ölçüleri
Some Body Measurements in Awassi Lambs
İrfan Güngör, Seyrani Koncagül
Kangal Akkaraman Koyunlarda Bazı Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Kangal Akkaraman Sheep and the Milk Production in
Terms of Udder Size
Şükrü Dursun, Alper Yılmaz, Bekir Gök, İbrahim Halıcı, Ali Atik, Behiç Coşkun, Necip Kılıç,
Mesut Kırbaş, Şükrü Doğan, Hüseyin Baş
Keçi Yetiştiriciliğinde Barınak Sistemlerinin Projelendirilme İlkeleri
Design Principles of Goat Housing Systems
Sedat Karaman, Serkan Yazarel
Kıvırcık Kuzularda Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması
The Determination of Slaughter and Carcass Properties of Kıvırcık Lambs
Engin Yaralı, Onur Yılmaz, İbrahim Cemal, Orhan Karaca, Turgay Taşkın,
Konya İlinde Yetiştirilen Bazı Koyun Irk ve Tiplerinde Gebelik Süresi Ve Doğum Ağırlığı
Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisinin Araştırılması
Investigation of Effect of Some Environmental Factors on Pregnancy Duration and Born
Weight in Some Sheep Breed and Types in Konya Province
Şükrü Doğan, Mesut Kırbaş, Havva Tekik, Necdet Akay, Tülay Canatan
Konya’nın Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğindeki Yeri ve Önemi
Place and Importance of Small Ruminant Breeding in Konya
Orhan Ermetin
Koyunculukta Bazı Çevresel ve Biyolojik Bileşenler ile FAMACHA© Skorunun
Karşılaştırılmasına Yönelik bir Demonstrasyon
A Demonstration for Comparison of FAMACHA© Chart Scores with Some Environmental and
Biological Components in Sheep Farms
Hasan Yarba, Emre Alarslan, Türker Savaş
Kuzularda Refah ve Yansımaları
The Welfare of Lamb and Reflections in Their Life
Özlem Hacan, Serdar Koçak, Mustafa Tekerli
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Taşıma Sırasında Gözleme Dayalı Davranışların
Değerlendirilmesi ve Önemi
Qualitative behavioural assessment during transport in small ruminant husbandry
Turgay Taşkın, Mehmet Koyuncu, Nedim Koşum, Çağrı Kandemir
Lalahan Koyunlarında (Kıvırcık x Akkaraman G1) Canlı Ağırlık, Döl Verimi ve Bazı Vücut
Ölçüleri
Live Weight, Fertility Traits and Some Body Measurements of A New sheep type Called
Lalahan Sheep (Kıvırcık X Akkaraman B1)
Halil Erol, Halil Akçapınar, Necmettin Ünal, Pınar Özdemir
Merada Beslenen Norduz Koyunlarında Bazı Kan Mineral Düzeyleri
Some Blood Mineral Levels in Norduz Sheep Fedon Pasture
Ayşe Özge Demir, Nihat Mert, Handan Mert
Saanen Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri
The Fattening Performance, Slaughter and Carcass Properties of Saanen Kids
Engin Yaralı, A. Kemali Özuğur, Okan Atay, Özdal Gökdal, Vadullah Eren
Saanen, Kıl Keçisi ve Melezlerinin Bazı Kıl Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Some Hair (Fibre) Charactheristics of Saanen, Hair Goat and Their
Croosbreeds
Murat Ünal, Engin Ünay, Orhan Karadağ, Sedat Behrem, Gürsel Dellal
Sağlıklı Meme: Yüksek Kaliteli Süt
Healthy Mamma: High-Quality milk
Osman İnay
The effect of simultaneously using of CIDR, eCG and flushing on out of season breeding in
Ghezel sheep breed
Qasemi-Panahi Babak, Akbarzadeh Mohammad Hasan, Rafat Seyed Abbas, Hajializadeh
Valiloo Rahman
Van ve Çevresinde Koyun Yetiştiriciliğinin Genel Durumu ve Geleceğine Yönelik Öneriler
General Situation of Sheep Breeding and Suggestions for Future in Van and Its Around
Turgut Aygün, M. Mahsun Alıcı, Bülent Veziroğlu, Yüksel Şahin
BIOTECHNOLOGY, BREEDING AND REPRODUCTION /
BİYOTEKNOLOJİ, ISLAH ve ÜREME
Anadolu Merinosu koyunlarda aşım sezonu başlangıcında farklı aralıklarla GnRH-PGF2α
kombinasyonu, vaginal progesteron, koç etkisi ve koç etkisi+flushing uygulamalarıyla östrüs
senkronizasyonu
Estrus Synchronization Using GnRH-PGF2a Combination with Different Time Intervals,
Intravaginal Progestagen, Ram Effect and Ram Effect+Flushing in Anatolian Merino Ewes at
The Beginning of The Breeding Season
Bülent Bülbül, Mesut Kırbaş, Bumin Emre Teke, Kenan Çoyan, Mehmet Bozkurt Ataman,
Mehmet Köse
Anasal Etkinin Koyun Yetiştiriciliğindeki Önemi
The Impotance of Maternal Effect in Sheep Breeding
Koray Çelikeloğlu, Mustafa Tekerli
Ankara Keçilerinde Klasik Süperovulasyon Uygulamasının Embriyo Eldesi Üzerine Etkileri
The Effects of Traditional Superovulation Protocol on Embryo Recovery in Angora Goat
Kübra Karakaş, Hasan Alkan, Gökçe Onur, Doğukan Özen, Mustafa Kaymaz, Hakkı İzgür
Dondurulmuş Sperma ile Tohumlanan Halk Elindeki Kıvırcık Koyunlarda Dölverimi
Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Reproductive Performance in Kıvırcık Sheep with Frozen Semen
Hakan Üstüner, Burcu Üstüner, Selim Alçay, Berk Toker, Zekariya Nur, Hakan Sağırkaya
Farklı genotiplerdeki koyunlarda aşım sezonu öncesi uygulanan melatoninin bazı reprodüktif
parametreler üzerine etkisi
Effect of Melatonin Applied Before The Breeding Season on Some Reproductive Parameters
in Different Sheep Genotypes
Mesut Kırbaş, Bülent Bülbül, Şükrü Dursun, Bumin Emre Teke
Geç Embriyonal ve Erken Fötal Dönemde Konya Merinosu Koyunlarda Gebelik Tanısı ve
Fötal Sayım Amacıyla Transabdominal Ultrasonografik Muayene Tekniğinin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Efficiency of Transabdominal Ultasonography in Pregnancy Diagnosis During Late
Embryonic and Early Fetal Stages of Pregnancy in Konya Merino Ewes
Hüseyin Erdem, M. Kemal Sarıbay, Tevfik Tekeli
İntravaginal Sünger Saklama Koşulunun Pırlak Koyunlarda Östrus Oranına Etkisi
The Effect of Storage Condition of Intravaginal Sponge on Oestrus Rates in Pirlak Sheep
Muhammed Kürşad Birdane, Duygu Baki Acar
Koyun Türünde Major Genleri Taşıyan Kantitatif Karakter Lokusları
Quantitative Trait Loci Harbouring Major Genes in Sheep
Hüseyin Daş
Koyun ve Keçilerde Mendel Kalıtımıyla Aktarılan Hastalıklar
Mendelian Inherited Genetic Disease in Sheep and Goat
Hüseyin Daş
Merinos Koyunlarda Sezon İçi Dönemde Progesteron+PMSG, Progesteron+FSH ya da
Flushing ile Östrüs Senkronizasyonunun Bazı Reprodüktif Pamametreler Üzerine Etkisi
Effects of Progesteron+PMSG, Progesteron+FSH or Flushing for Estrus Synchronization on
Some Reproductive Parameters in The Breeding Season in Sheep
Bülent Bülbül, Mesut Kırbaş, Mehmet Köse
Pırlak Koyunlara Kısa Süreli Melatonin Uygulamasının Döl Verimine Etkisi
The Effects of Short Term Melatonin Treatment on Fertility in Pirlak Sheep
Muhammed Kürşad Birdane, Fatih Avdatek
Saanen Keçilerine Çiftleşme Sonrası Uygulanan Progestagenin Gebelik Oranına Etkisi
Effect of Post Mating Progestagen Administration on Pregnancy Rate in Saanen Goat
Muhammed Kürşad Birdane
Saanen Keçilerine Uygulanan β-karotenin Fertilite Parametrelerine Etkisi
The Effect of β-carotene Treatment on Fertility Paremeters of Saanen Goats
Muhammed Kürşad Birdane, Hacı Ahmet Çelik
Scrapie, Genetik Direnç ve Genetik Seleksiyon Çalışmaları
Scrapie, Genetic Resistance and Genetic Selection Effords
Yalçın Yaman
Üreme Mevsimi Başlangıcında Melatonin Uygulamasının Kıl Keçilerinde Bazı Üreme
Özellikleri Üzerine Etkisi
Effects of Melatonin Treatment on the Several Reproductive Parameters of Hair Goats at the
Beginning of Breeding Season
Ali Gümüş, Onur Yetişti, Aynur Konyalı
HEALTH AND DISEASES / HASTALIKLAR
Bir Koyunda Abdominal Fıtık Olgusu
Case Report: Hernia Abdominalis in a Sheep
Ebru Gökşahin, Celal İzci
Bir Koyunda Gebelik Toksemisi ile Seyreden Uterus Fıtıkı
Uterus Hernia with Toxemia of Pregnancy of a Sheep
Harun Çınar, Gökhan Bozkurt, Mesih Kocamüftüoğlu, Ali Reha Ağaoğlu
Bolu İli ve Çevresinde Keçilerde Alphaherpesvirus (BoHV-1 ve CpHV-1) Enfeksiyonlarının
Serolojik Olarak Araştırılması
The Serological Investigation of Alphaherpesvirus (BoHV-1 and CpHV-1) Infections in Bolu
Province
Merve Özgür Baydın, Seval Bilge Dağalp
Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Keçilerde Keçi Nokrasının Prevalansı Üzerine
Epidemiyolojik Bir Çalışma
An Epidemiological Study on Prevalence of Goat Hypodermosis in Slaughter Houses of
Diyarbakır
Polat İpek, Duygu Neval Sayın İpek
İshalli Kuzu ve Oğlaklarda Cryptosporidiosisin Yaygınlığı
Prevalence of Cryptosporidiosis in Lambs and Goats with Diarrhea
Nermin Işık, Özlem Derinbay Ekici
Koyun ve Keçilerde Mastitis Tanı Yöntemleri
Diagnostic Methods of Mastitis in Sheep and Goats
Gökhan Bozkurt, Harun Çınar, İbrahim Taşal
The Impact of "KAP" Intervention for the Prevention of Parasitic Diseases in Sheep & Goat of
Lahore Region
Muhammad Athar Khan, Muhammad Younus, Muhammad Moeen Athar, Rubina Zakar,
Farrukh Nazir
ECONOMICS / EKONOMİ
Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Kapsamındaki İşletmelerin Ekonomik
Analizi: Mersin İli Kıl Keçisi Islah Alt Projeleri Örneği
Economic Analysis of Enterprises in National Sheep and Goat Breeding Program in Breeder
Conditions : Example of Hair Goat Improvement Sub-Projects in Mersin
Ali Atik, Bumin Emre Teke, Muzaffer Yılmaz, Kasım Aybilek
GENETIC / GENETİK
Gen Kaynağı Olarak Korunan Güney Karaman Koyun Irkının Bazı Verim Özellikleri
Some Yield Characteristics Of Southern Karaman Sheep Breed As Genetic Resource
Tülay Canatan, Necdet Akay, Mustafa Kan, Mesut Kırbaş
Güney Karaman İle Bazı Yerli Koyun Irklarında Mitokondriyal DNA Haplogruplar Arasında
Filogenetik İlişkiler
Phylogenetic Relationships Based on Mitochondrial DNA Haplogrups between Güney
Karaman and Some Local Sheep Breeds
Selahaddin Kiraz, Necdet Akay, Mehmet Emin Vural, Ahmet Karataş, Seyrani Koncagül
Türkiye'de Yerli Hayvan Genetik Kaynaklar; "Güney Karaman" Koyun Irkı
Native Animal Genetic Resource in Turkey; Southern Karaman Sheep Breed
Tülay Canatan, Necdet Akay, Mustafa Kan, Mesut Kırbaş
SMALL RUMINANT PRODUCTS /
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRÜNLERİ
Batı Anadolu'daki Bazı Koyun Irklarının Yapağı Verim ve Özellikleri
Wool Yields and Characteristics of Some Sheep Breeds in the Western Anatolia
Semih Sevim
Effect of Teat Morphology on Hygienic Quality of Alpine Goat Milk
Pajor, Ferenc; Sramek, Ágnes; Weidel, Walter; Polgár, J. Péter; Póti, Péter
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Küçükbaş Hayvanlarda Et Veriminin İncelenmesi
Investigation of Small Ruminant Meat Yield in Central Anatolia and Eastern Anatolia Region
Şenol Çelik
Küçükbaş Hayvanlarda Süt Veriminin Bölgelere Göre İncelenmesi
Investigation Milk Yield in Small Ruminants by Region
Şenol Çelik
Red Meat In Batna: Production And Consumption
Hafid, N, Meziane, T,
Yapağının Alternatif Kullanım Alanları
Alternative Uses of Wool
Hacer Tüfekci, Mustafa Olfaz
Download

Poster Program ayrıntıları için lütfen tıklayınız.