Ödeneklerin kullanılması
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol
Kanunu 20. maddesinde Bütçe ödeneklerinin
kullanılması
ile
ilgili
esaslara
yer
verilmiştir. 2015 TEBLİĞ 4 NOLU.pdf
Kamu idareleri,
 Bütçe ödeneklerini, Maliye Bakanlığınca vize edilen
ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma
oranlarına göre kullanır. 2015 serbest oranları.pdf 2015 AHP
VİZELİ.pdf


Bütçe ödenekleri üzerinde harcama yapamaz.
Bütçe ödenekleri,
- tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda
- yılı içinde yaptırılan iş,
- satın alınan mal ve hizmetler ile
- diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.

Malî yılda ödenemeyen geçen yıllar
borçları ile ilama bağlı borçlar, kamu
idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.

İlgili mevzuatına göre, yıl içinde Maliye
Bakanlığınca kamu idarelerinin bütçelerinde
yeni tertipler, gelir kodları ve finansman
kodları açılabilir.

Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl
sonunda iptal edilir.
Ödenek aktarmaları (5018 21.md)
Kamu idarelerinin bütçeleri (kurumlar arası)
arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.
 Kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki
ödeneğin, yüzde beşine (Bütçe Kanunu %20) kadar
kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler.
 Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış
tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış
tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

(5018 22.md) Merkez dışı birimlere ödenek
gönderme
 Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama
yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi
düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.
 Ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
ÖDENEK GÖNDERME.doc
(5018 23.md) Yedek ödenek
 Bütçe kanununda belirtilen hizmet ve
amaçları gerçekleştirmek,
 ödenek yetersizliğini gidermek,
 bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için
 Maliye Bakanlığı bütçesine yedek
ödenek konulabilir.
 Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
(5018 25.md) Kamu yatırım projeleri
 Kamu yatırım projeleri ile ilgili
tertipler arası ödenek aktarması
işlemlerinin tamamı 5018 SK 21. md
3.fıkrasında yer alan sınırlamalara
tabi olmaksızın idarelerce yapılır.
(5018 26.md) Yüklenmeye girişilmesi

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş
sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak
iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında
geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne
girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan
işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi
malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen
ödenekler
dahilinde
yüklenmeye
girebilirler.
Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur;
başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için
kullanılamaz.
(5018 27.md) Ertesi yıla geçen yüklenme
Aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla,
bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini,
izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme
süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin
onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:
 Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları,
 Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi
sarf malzemeleri,

Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik,
temizlik ve yemek hizmetleri,
Taşıtların malî sorumluluk sigortası,
Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar
haberleşme sistemlerinin bakım işleri,
 Her türlü onarım işleri,
 Elektronik bilgi erişim hizmetleri.
ve
(5018 28.md) Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
 Kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması
mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara
yaygın yüklenmeye girişebilir.
 Yılı bütçesinde ödeneği bulunması,
 Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması
kaydıyla,
 Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan
her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıt kiralaması
….
 Yemek … ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı
için;
 süresi üç yılı geçmemek,
(5018 28.md) Gelecek yıllara yaygın
yüklenmeler
Finansal
kiralama
suretiyle
temin
edileceklerde
 Dört yıl olmak üzere
Üst yöneticinin onayıyla
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeye
girişilebilir.
GELECEK
YILLARA
YAYGIN
YÜKLENME_Ustyazi.pdf
(5018 30.md) Bütçe politikası, gelir ve giderlerin
izlenmesi
Genel
yönetim
kapsamındaki
idareler
bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kapsayan malî durumunu temmuz
ayı içinde kamuoyuna açıklar. 2015 YILI MALİ DUDUM VE
BEKLENTİLER RAPORU.pdf
Harcama yetkisi ve yetkilisi
5018 SK 31.Maddesi
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
…
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri
kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek
verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek
tutarında harcama yapabilir.
Bütçelerden harcama yapılabilmesi,
harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle
mümkündür.
Harcama
talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak
işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir
ödeneği,
gerçekleştirme
usulü
ile
gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin
bilgiler yer alır.
(5018 40.md) Bağış ve yardımlar
Kamu yararına kullanılmak üzere kamu
idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar hizmeti
yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun
görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve
şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir
tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında
başka bir tertibe aktarma yapılamaz.
Ödenek üstü harcama
5018 SK 70.maddesi
Kamu zararı
oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama
programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı
olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki
ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren
harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam
ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler
toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.
İSTİSNALAR
50l8 sayılı Kanunda ödenek üstü
yapılabilecek harcama türlerine ilişkin
düzenleme yapılmamıştır.
Ancak çeşitli mevzuat hükümlerine göre
ödeneği olmadan yapılabilecek ödemeler
şunlardır.
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun;
7. maddesinin 1. bendinde; “Genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı
takdirde, … “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ... tertiplere, Maliye
Bakanlığı
bütçesinin
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1
tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, …
Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
62’nci maddesinde; “Yer değiştirme suretiyle
yapılan atamalarda memurlara atama emirleri
tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın,
saymanlıklarca derhal ödenir…”
208’inci maddesinde;
“…Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri
aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir…”
657 SAYILI KANUN.pdf
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme Harç ve
Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması
gereken giderler, ödenek gönderme belgesi
aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından
ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından
Maliye Bakanlığından talep edilir. (E Cetveli)
Bütçe Ödenekleri
Analitik
Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin
Rehberde yer alan ekonomik
kodlara göre yapılmaktadır.
2014 ANALATİK BÜTÇE REHBERİ KULLANILAN
TERTİPLER.do
c
TERTİP
2015 HARCAMA
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2.5.02
Spor Malzemeleri Alımları
24.588
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2.5.03
Tören Malzemeleri Alımları
2.592
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2.7.11
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2.7.12
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2.9.01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.5.1.01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1.1.03
Okul Mefruşatı Alımları
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1.1.05
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1.7.02
Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1.7.90
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.7.7.03
Lojmanlar
43.228
2.177
625
18.349
9.714,99
1.049.180,07
17.728,22
9.972,71
196.403,42
TEŞEKKÜRLER…
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu