FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ
( ACTIVITIY BASED COSTING)
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
1
MALİYET NEDİR?
Maliyet bir malı veya
hizmeti üretmek ve
satmak amacı ile
doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak yapılan
masrafların tümüdür
şeklinde tanımlanabilir
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
2
MALİYET ANALİZİ NEDİR
Bir malın veya hizmetin
maliyetinin belirlenmesini,
incelenmesini sağlayan
hesaplama, analiz etme
işlemleri bütünüdür.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
3
MALİYETLENDİRME NEDEN GEREKLİ
Maliyetlendirme sürecinde temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların
yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması
suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine
katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme stratejik planlar ile bütçeler arasındaki
bağlantının güçlendirilmesi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine
yardımcı olmayı amaçlar.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
4
MALİYETLENDİRME ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Maliyet yönetimi sistemsel yaklaşımını
bütünleyen çeşitli tasarım ve uygulama
yaklaşımları bulunmaktadır. Maliyet yönetimi
sistemlerinin amaç ve ilkelerini yansıtan
yaklaşımlar şu şekilde sıralanabilir.
• Küresel rekabet ortamında daha sağlıklı
kararlar
almayı
kolaylaştıracak
yaklaşımlar.
• Kaynak kullanımında kayıpları azaltıp
etkinliği arttırmaya yönelik yaklaşımlar.
• Mamul ve hizmet maliyetlerinin daha
sağlıklı
hesaplanmasına
yönelik
yaklaşımlar.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
5
Bu yaklaşımlar maliyet yönetimi sistemini bütünleyen, birbiriyle etkileşimini
sağlayan ve her biri diğerini bütünleyen yaklaşımlardır. Geleneksel maliyet
sistemleri yöneticilere karar verme ve maliyet kontrolü açısından faydalı
bilgiler sağlamaktadır. Ancak Stratejik Maliyet yönetimi, işletmelerin
maliyetlerini düşürmek ve stratejik pozisyonlarını geliştirmek için geleneksel
yöntemlerin yanında farklı maliyet yönetim tekniklerinin kullanılmasını da
kapsar. Sağlık kurumları da maliyetleri düşürmek, maliyet avantajı ile
sektörde
avantajlı
duruma
gelmek
için
stratejik
maliyet
yaklaşımlarından faydalanabilirler..
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
6
GELENEKSEL MALİYET SİSTEMİ NEDİR?
Geleneksel olarak mamul maliyetlemesi yapılırken, üç temel maliyet unsuru
esas alınır. Bunlar;
• Direkt İşçilik Maliyeti;
• Direkt Hammadde maliyeti
• Genel Üretim Maliyetleridir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
7
Direkt işçilik Maliyeti, Direkt hammadde maliyeti doğrudan mamul
maliyetlerine yüklenebildikleri için direkt maliyetler denilmektedir.
Genel üretim maliyetleri ise birtakım dağıtım anahtarları kullanılarak mamul
maliyetlerine yüklenirler. Bu nedenle bu maliyet unsurlarına endirekt
maliyetler denilmektedir.
GÜG’ leri
Yüklemek Çok
Zor.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Evet
8
GELENEKSEL MALİYET SİSTEMLERİNE YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yönetimin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması
Üretim sürecini tam olarak yansıtmaması
Performans değerlemenin yanlış ölçülere göre yapılması
Sağladığı bilgilerin çok genel olması
Kaynak (malzeme, işçilik, sermaye) tüketimini doğru olarak ölçmemesi
veya kaynak maliyetlerini yüklemede gerçekçi olmaması
Bilgi sağlamada çok geç kalması
Sağladığı bilgilerin güvenilir olmaması
Fazla stokları teşvik edici olması
Gerçekçi olmayan maliyet dağıtımları yapması
Geleceğe yönelik üretim planlama ve programlama için gerekli bilgileri
sağlamaması
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
9
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mamul yaşam dönemince maliyetleme
Değer mühendisliği (DM)
Hedef maliyetleme
Kaizen maliyetleme
Tam zamanında üretim ortamında maliyet yönetimi (TZÜ)
Dönüşüm maliyeti
Faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM)
Öğrenme eğrileri
Toplam kalite maliyetlerinin yönetimi
Maliyet kıyaslama (Benchmarking)
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
10
FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ
( ACTIVITIY BASED COSTING)
A
B
C
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
11
FTM (Actıvıty Based Costıng (ABC) yöntemi, ilk olarak bugünkü
adıyla 1986 yılında Robin COOPER ve Robert S. KAPLAN öncülüğünde
ABD’de geliştirilmiş ve diğer gelişmiş ülkeler de yeni maliyet sistemleri
arayışı içerisinde son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır.
Geleneksel sistemlerin yetersizliğine karşı yeni bir maliyetleme
yaklaşımı olarak geliştirilen bu yöntem, başlangıçta Endirekt maliyetlerin
tespitine ve kontrolüne yönelik bir yöntem olarak düşünülmüş, zamanla
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
12
FTM’nin temel amacı; daha doğru mamul
maliyetlerinin belirlenmesidir. Bu amaca
ise üretim maliyetlerinin ortaya çıkmasına
neden olan faaliyetlerin maliyeti ile o
faaliyetin oluşmasını sağlayan mamulü
ilişkilendirmek suretiyle ulaşılır. Buradan
yola çıkarak FTM sisteminin iki temel
amacı şu şekilde özetlenebilir;
• Tüm
üretim
örgütünün
faaliyet
tüketimini, maliyet ve ilgili alanları
tanımlayarak detaylı bilgi sağlamak,
• Yöneticilerin
kararlarını
doğru
verebilmeleri için doğru maliyet bilgileri
sağlamak.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
13
İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucuna göre, son yıllarda FTM’nin
kullanım amacı, mamul maliyetlemenin yanı sıra, maliyet düşürme üzerinde
yoğunlaşmıştır. Uygulamada; FTM sisteminin çok değişik amaçlar için
kullanıldığı görülmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Maliyet düşürme ve maliyet yönetimi
Faaliyet performans ölçümü ve iyileştirme
Mamul ve hizmet çıktıları ile ilgili kararlar
Mamul ve hizmet maliyetleme
Bütçeleme
Müşteri karlılık analizi
Stok değerleme
Yeni mamul ve hizmet tasarımı
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
14
FTM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
• Sistem, faaliyetlerin kaynakları tükettiği, mamullerin de bu faaliyetleri
tükettiği varsayımına dayanır.
• Daha çok üretim veya üretim sürecinin sonunda elde edilen çıktı
birimlerine kolay bir şekilde yüklenemeyen Genel üretim maliyetleri ile
ilgilidir.
• Karmaşık üretim ortamlarındaki karşılıklı birbirine bağlılığın ve maliyet
akışlarının analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.
• Yeni bir sistem olmakla birlikte, endirekt maliyetlerle ilgilenmesi yönüyle
sipariş veya safha maliyet yöntemleri ile birlikte kullanılabilecek bir
yapıdadır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
15
FAALİYETE TABANLI MALİYETLEME İLE İLGİLİ TEMEL
KAVRAMLAR
Faaliyet : Bir örgüt içindeki grupların kendi fonksiyonel görevlerini yerine
getirmek için gerçekleştirdikleri tekrarlayıcı görevlerdir. Hastanın ameliyata
hazırlanması, anestezi uygulanması, muayene, laboratuvar incelemeleri
birer faaliyettir. Bir faaliyetin temel işlevi, girdileri (kaynaklar), çıktıya
dönüştürmektir.
Maliyet Taşıyıcıları (Cost Driver):Kendisi değiştiğinde maliyet objesinin
toplam tutarının değişmesine neden olan her türlü etken maliyet taşıyıcısı
olarak adlandırılır. Geleneksel sistemdeki dağıtım anahtarı yerine
kullanılmaktadır.
Faaliyet Merkezi: İşletme için önem taşıyan faaliyetlerin bir arada toplandığı
yerler olarak tanımlanmaktadır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
16
Buna göre bir üretim işletmesinde örnek olabilecek bazı faaliyet merkezleri
şu şekildedir;
Satınalma; üretim faaliyetleri için gerekli olan malzemeleri sağlamaya
yönelik tüm faaliyetler
Üretim; Direkt işçilik dışında üretim süreciyle ilgili tüm faaliyetler
Kalite Kontrol; üretim sürecine yönelik kalite ile ilgili tüm faaliyetler
Bakım; mevcut ekipmanın bakım, onarım veya yenilenmesi ile ilgili tüm
faaliyetler
Depolama; Üretilen mamullerin depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili tüm
faaliyetleri
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
17
Faaliyet tabanlı maliyet sisteminde,
toplanabileceğini kabul etmektedir.
•
•
•
•
faaliyetlerin
dört
kalemde
Birim seviyesinde faaliyetler
Parça seviyesinde faaliyetler
Mamul seviyesinde faaliyetler
Tesis seviyesinde faaliyetler
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
18
Birim Seviyesinde Faaliyetler: Delik delmek, şekil vermek, işlemek,
muayene etmek gibi faaliyetler örnek olarak gösterilebilir. Bu faaliyetler
sonucu ortaya çıkan maliyetler ise birim seviyesinde maliyetlerdir. Bazı
işletmeler birim düzeyindeki faaliyetleri tek bir faaliyet merkezinde toplarken,
diğerleri en azından iki birim düzeyinde faaliyet merkezi kullanmaktadır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
19
Parça Seviyesinde Faaliyetler: Makinelerin hazırlanması, bir grup parçanın
sipariş verilmesi, malzemelerin taşınması bu faaliyetlere örnek olarak
verilebilir.
Bu faaliyetler, mamullerin gruplar halinde üretilmesi durumda her bir
birim mamul yerine, bir grup için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
20
Mamul Seviyesinde Faaliyetler: Bilgi toplanması, mühendislik, mamul
tasarımı ve mamullerin müşteriye gönderilmesi örnek olarak verilebilir.
Bu tür faaliyetler, ancak işletmede üretilen mamul çeşidinin sayısına
bağlı olarak değişirler. Bu nedenle mamul çeşidi fazla olan işletmelerde
mamul seviyesinde faaliyetlerde fazladır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
21
Tesis seviyesinde Faaliyetler: Fabrika aydınlatması, temizlenmesi,
güvenliği, çevre düzeni ve personelin eğitilmesi örnek olarak verilebilir. Bu
faaliyetler üretilen mamul veya hizmet miktarından bağımsız olup daha çok
yönetsel niteliklidir. Bu seviyedeki faaliyetler, üretilen mamuller için ortak
faaliyetler olduğundan, bunların maliyetleri de ortak maliyetlerdir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
22
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN
TASARLANMASI VE AŞAMALARI
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin tasarlanmasında izlenilecek
aşamalar veya yerine getirilecek faaliyetler işletmelerin özelliklerine göre
farklılık gösterebilmektedir. Literatürde bu aşamalar çeşitli şekillerde
sınıflandırılmakla birlikte özü itibariyle aynı amaca ulaşmaktadır.
Faaliyetlerin
Belirlenmesi
Faaliyet
Etkenlerinin
(Sürücülerinin)
Tespiti
Faaliyet
Maliyetlerinin
Hesaplanması
Faaliyet
Merkezlerinin
(Havuzlarının)
Belirlenmesi
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Maliyetlerin
Faaliyet
Merkezlerine
(Havuzlarına)
aktarılması
Maliyetlerin
Mamul ya da
Hizmetlere
Yüklenmesi
23
FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİNİN
SAĞLADIĞI YARARLAR
• Özellikle, yeni üretim ortamlarında ortaya
çıkan ve üretim hacmine bağlı olmayan
endirekt maliyetlerin dağıtımını daha sağlıklı
yaparak mamul maliyetinin daha doğru
hesaplanmasını sağlar.
• Global
rekabet
ortamında,
işletme
yönetiminin daha doğru karar almasını
sağlar. Özellikle birden fazla mamul üreten
işletmelerde,
fiyatlandırma
ve
belli
mamullerin üretiminden vazgeçme gibi
yönetim kararlarının alınmasını kolaylaştırır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
24
• Endirekt maliyetlerin ayrı ayrı görülmesini sağladığından, maliyet
düşürme çalışmalarına yardımcı olur.
• İşletmelerin, katma değer oluşturan faaliyetler üzerinde yoğunlaşmasını
sağlar.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
25
FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİNE
YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
• Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemine en çok yöneltilen eleştiri, bu
yöntemin kullanılması ve uygulanmasının külfetli oluşudur. Farklı bir
yapıya sahip ve farklı bir veri kullanan yeni bir maliyet yönteminin
tasarlanması ve uygulanması ayrı birer maliyet demektir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
26
• Yöntemin çok karmaşık olduğu ve anlaşılmasının zor olduğudur. Çünkü
bu yöntemde çok sayıda faaliyet, bu faaliyetlere ilişkin maliyetler ve bu
maliyetlerin mamullere yüklenmesinde kullanılan maliyet taşıyıcıları söz
konusudur. Böyle bir uygulamada maliyetlerin yükselmesinde kullanılan
analiz sayısında bir artış olacaktır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
27
FAALİYETE DAYALI MALİYETLEMEDE MUHASEBE KAYITLARI
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
28
GİDER TÜRLERİ
FAALİYETLER
GİDER TAŞIYICILARI
730.00.000 Endirekt Madde
730.10.000 Satın alma
151 Yarımamuller-üretim
730.00.100 Endirekt İşçilik
730.20.000 Makine İşleme
..
730.00.200 Memur Ücret ve
Giderleri
730.30.000 Kalite Kontrol
..
730.00.300 Dış.Sağ.Fayda ve
Hizmetler
730.40.000 Genel Hizmetler
730.00.400 Çeşitli Giderler
..
730.00.500 Vergi ,Resim ve
Harçlar
..
730.00.600 Amortisman ve Tük.
Pay.
..
730.00.700 Finansman Giderleri
..
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
29
_____________ __________________
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.
730.00.000 Endirekt madde
730.00.100 Endirekt İşçilik
730.00.200 Memur Üc. Ve Gid.
730.00.300 Dış. Sağ.Fay.ve Hiz.
730.00.400 Çeşitli Giderler
730.00.500 Ver. Res. Ve Harç.
730.00.600 Amort ve Tük. Pay.
730.00.700 Finansman Gid.
XXX İLGİLİ AKTİF
YADA PASİF HESAP
Genel üretim giderlerinin tahakkuku..
_____________ __________________
XXXXXX
_____________ __________________
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.
730.10.000 Satınalma
730.20.000 Makine İşleme
730.30.000 Kalite Kontrol
730.40.000 Genel Hizmetler
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.
730.00.000 Endirekt madde
730.00.100 Endirekt İşçilik
730.00.200 Memur Üc. Ve Gid.
730.00.300 Dış. Sağ.Fay.ve Hiz.
730.00.400 Çeşitli Giderler
730.00.500 Ver. Res. Ve Harç.
730.00.600 Amort ve Tük. Pay.
730.00.700 Finansman Gid.
Gider türlerinin faaliyet hesaplarına aktarılması..
_____________ __________________
XXXXXX
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
XXXXXX
XXXXXX
30
_____________ __________________
151 YARI MAMUL-ÜRETİM
151.01 (a) mamulü
151.02 (b) mamulü
731GENELÜRETİMGİDERLERİ YANSITMA HS.
731.10.000 Satınalma
731.20.000 Makine İşleme
731.30.000 Kalite Kontrol
731.40.000 Genel Hizmetler
Üretim maliyetlerinin belirlenmesi..
_____________ __________________
XXXXXX
_____________ __________________
152 MAMULLER
152.01 (a) mamulü
152.02 (b) mamulü
151 YARI MAMUL-ÜRETİM
151.01 (a) mamulü
151.02 (b) mamulü
Üretilen mamul maliyetlerinin belirlenmesi..
_____________ __________________
XXXXXX
_____________ __________________
731GENELÜRETİMGİDERLERİ YANSITMA HS.
731.10.000 Satınalma
731.20.000 Makine İşleme
731.30.000 Kalite Kontrol
731.40.000 Genel Hizmetler
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.
730.10.000 Satınalma
730.20.000 Makine İşleme
730.30.000 Kalite Kontrol
730.40.000 Genel Hizmetler
Gider ve yansıtma hesaplarının karşılaştırılması ve kapatılması..
_____________ __________________
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
31
ÖRNEK ÇALIŞMA
(REPLASMAN AORT KAPAĞI AMELİYATI MALİYET ÇALIŞMASI)
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64)
• Çalışma için seçilen 14 ayrı ameliyatın maliyet hesapları ameliyat kod
numarası ve ameliyat adları açıklanarak verilmiştir.
• Öncelikle direkt olarak yüklenmesi olanaklı olan ilaç, tıbbi malzeme ve
laboratuvar giderleri bilgi işlem merkezi ve fatura kayıtları incelenerek
belirlenmiştir.
• İkinci aşama olarak her bir ameliyat için faaliyetler izlenerek, her bir
faaliyeti yerine getiren çalışan ve çalışma süresi, harcanan dakikaların
ücreti ve işlemlerin tekrarlanma sayısı dikkate alınarak faaliyetlerin işçilik
ücretleri saptanmış ve altı ayrı faaliyet havuzu içerisinde yer alan
faaliyetlere ait faaliyet işçilik giderleri belirlenmiştir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
32
• Her bir cerrahi işlem için yoğun bakım günü, klinik yatış günü saptanmış
ve sabit gider rakamları ile çarparak ameliyat payı bulunmuştur.
• Kan gazları inceleme sayısı yatan hasta (F.3.) ve yoğun bakım (F.6.)
faaliyet merkezleri arasında eşit olarak paylaştırılmış ve tetkik istem
faaliyeti sayısı olarak değerlendirilmiştir.
• Kan ürünleri isteği faaliyeti sayısının belirlenmesinde cross match sayısı
(F.3.) kullanılmış, Akciğer grafisi sayısı ise bir kez yatan hasta faaliyetleri
içerisinde, birden fazla çekim mevcut ise fazlası yoğun bakım içerisinde
faaliyet olarak değerlendirilmiştir.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
33
Replasman aort kapağı ameliyatı 3 saat 30 dakika sürmüştür. Bu
ameliyata 2 KVC öğretim üyesi, 1 KVC uzman doktoru, 1 KVC asistan
doktoru, 1 anestezi öğretim görevlisi, 1 anestezi uzmanı, 1 anestezi asistanı,
1 cerrahi hemşiresi, 1 anestezi teknisyeni katılmıştır.
Hastaya klinikte kullanılan ilaçların toplamı 331,73TL, ameliyatta
kullanılan ilaçların toplamı 514,67 TL, klinikte kullanılan tıbbi malzemelerin
tutarı 69,1TL, ameliyatta kullanılan tıbbi malzemelerin tutarı ise 3.486,01TL,
laboratuvar tetkikleri tutarı 1.989,49TL’ dir. Kullanılan ilaç, tıbbi malzeme ve
hizmetlerin toplam tutarı 6.391,00TL olarak hesaplanmıştır.
Faaliyetlerin zaman bağlı ücretlendirilmesinde ilk adım olarak, ameliyat
süresi ile ameliyata giren ekiplerin dakika ücretleri çarpılmış ve ameliyatın
başlangıcından bitmesine kadar olan sürenin işçilik giderleri bulunmuştur.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
34
KVC ameliyat ekibi toplam ücreti 325,50 TL anestezi ekibi toplam ücreti
233,10 TL olarak saptanmıştır.
Bu ameliyat için faaliyet merkezlerine düşen endirekt giderlerden (F.1.)
için 104,00TL , (F.2.) için 57,00TL, (F.3.) için 220,00TL *15 gün olmak üzere
3.300,00 TL, (F.4.) için 198,00TL, (F.5.) için 1.628,00TL, (F.6.) için 247,00
TL, olmak üzere 5.588,00 TL gider saptanmıştır.
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
35
Replasman Aort Kapağı Ameliyatı Faaliyetleri Ve İşçilik Giderleri
Faaliyet Havuzları
F.1.Randevu Verme, Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri Faaliyetleri
F.2. Poliklinik Faaliyetleri
F.3. Yatan Hasta Faaliyetleri
F.4.Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Uyandırma Faaliyetleri
F.5. Cerrahi Faaliyetleri
F.6. Yoğun Bakım Faaliyetleri
TOPLAM
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
Gider Payları
7,56 TL
35,25 TL
268,27 TL
34,01 TL
35,05 TL
229,10 TL
609,24 TL
36
Replasman Aort Kapağı Ameliyatı Toplam Maliyeti
Gider Çeşitleri
Direkt İlaç Malzeme ve Direkt Laboratuvar Giderleri
Maliyet
6.391 TL
Ameliyat İşlemi KVC ve Anestezi İşçilik Giderleri
559 TL
Faaliyetlerin İşçilik Giderleri
609 TL
Hastane Endirekt Giderlerinin Dağıtımından Gelen Giderler
TOPLAM
5.588 TL
13.147 TL
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
37
TEŞEKKÜRLER
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
38
Download

null