MESLEKİ ARAPÇA
ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
1. DİLBİLGİSİ - ÇEVİRİ YÖNTEMİ
• Bu yöntemin esası, tercüme ve dilbilgisi kurallarını
öğretmektir.
• 20. yüzyıl başlarına kadar çok kullanılan bir yöntemdir
• Bu yöntemde konuşma becerisinin geliştirilmesine
önem verilmez
2. DÜZVARIM YÖNTEMİ
•Dilbilgisi-çeviri yöntemine karşı bir tepki olarak
1950'lerde ortaya çıkmıştır.
•Yalnızca öğrenilen dilin kullanılması gereklidir.
•Dil önce kulakla işitilecek, dille pekiştirilecek ve
okunduktan sonra tahtaya yazılacaktır.
•Bu yöntemin başarısında, görerek öğrenme ve
örneklendirme oldukça önemlidir.
•Okuma parçaları öğretilen yabancı dili konuşan ülkenin
kültürüyle ilgilidir
3. KULAK - DİL, ALIŞKANLIĞI GÖRSEL - İŞİTSEL YÖNTEM
•Yeni dilbilgisi yapıları, diyaloglar şeklinde sunulur.
•Tekrar, taklit ve ezber önemlidir.
•Doğru cevap, anında tekrarlanarak olumlu pekiştireç
verilir.
•Doğal öğrenme sırası izlenir. (Dinleme, konuşma, okuma, yazma)
•Sınıf içinde anadilin konuşulmasına izin verilmez.
4. TELKİN YÖNTEMİ
5. GRUPLA DİL ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ
6. SESSİZLİK YÖNTEMİ
7. FİZİKSEL TEPKİ YÖNTEMİ
8. SEÇMELİ (EKLEKTİK) YÖNTEM
•Öğretmen her yöntemin uygun yönlerini öğrenciye ve
anlatılacak konunun gereklerine göre seçerek kullanır.
•öğretmenin çok olduğu okul ve kurumlarda karışıklığa
yol açabilir
•Konular öğrencilerde istek uyandırması bakımından,
anlamlı ve gerçek hayatla ilişkili olmalıdır.
•Öğretmenin ve öğrencinin çeviriden kaçınması ve Arapça
düşünmeye yönlendirilmesi gerekmektedir.
•Dil öğreniminde anlamlı ve iletişime yönelik alıştırmalar
mekanik alıştırmalardan daha çok olmalıdır.
•Her dersten önce, dersin amacının ve niçin öğrenilmesi
gerektiğinin açıklanmasında fayda vardır.
•sözel olmayan ama iletişime anlam kazandıran jest-mimikses tonu-vurgu-kültürel tavırlar gibi diğer değişkenlere de
gereken önem verilmelidir.
•Daima basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene,
somuttan soyuta doğru bir sıra izlenmelidir.
•Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olduğu
unutulmamalıdır.
YABANCI DİL
ÖĞRETİMİNDE TEMEL
İLKELER
•Dört temel becerinin edindirilmesii hedeflenmeli
• Dinleme-anlama,
• Okuma-anlama
• Yazma,
• Konuşma
•Öğretim etkinlikleri önceden plânlanmalıdır.
•Konular basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralan
•Görsel ve işitsel araçlar kullanılmalıdır
•Anadili gerekli durumlar dışında kullanılmamalıdır.
•Bir seferde bir tek yapı öğretilmelidir.
•Verilen bilgilerin günlük hayata aktarılmasına çalışılmalıdır.
•Öğrenciler dili kullanmaya teşvik edilmeli ve
cesaretlendirilmelidir.
ÖĞRETME
YAKLAŞIMLARI
1. BİLİŞSEL ÖĞRENME YAKLAŞIM
•
•
•
•
•
Yeni öğrenenlerin önceki bilgilerle bağı kurularak
bütüncül bilgi oluşturmaya dayalıdır.
Dili bilinçli olarak kuralları öğrenerek öğrenir
Ana dili kullanmamak gerekir.
Duyduğunu anlama becerisi geliştirilmelidir.
Grupla çalışma ve bireysel eğitim desteklenir
2. İLETİŞİMCİ YAKLAŞIM
Öğretmenin yönlendiriciliğinde, öğrenciler arası etkileşime
dayanan ve özgüveni geliştirmeyi ön plânda tutarak, öğrenci
ilgisini sürekli canlı tutmayı ve böylece eğitim
programındaki hedeflere ulaşmasını amaçlayan öğrenci
merkezli bir yaklaşımdır
• Öğretim öğrenci merkezlidir
• Öğretim etkinlikleri çoğunlukla karşılıklı diyalog, grup
çalışması, taklit, problem çözme ve eğitsel oyunlarla
öğrenime dayalıdır.
• Öğretimde, yabancı dilde yazılmış ve günlük hayatta
kullanılan materyaller kullanılır
• Ana dil ve hedef dile hakim bir öğretmen gerektirir.
YABANCI DİL
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatma yöntemi:
•Öğretmen merkezlidir.
• Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması yaptırılabilir.
Tartışma yöntemi:
•Öğretmen-öğrenci etkileşimi görülür.
•Öğrenciler konuyla ilgili düşüncelerini söyleyerek yorum yapar.
•Konu önce küçük gruplar içinde, sonra sınıfta topluca tartışılır.
Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir.
Örnek olay yöntemi:
•Öğrenci merkezlidir.
•Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir.
• Bu örnek olayda bir sorun bulunmalıdır.
•Olay, hedefler, ilişkiler ve değerler bakımından değerlendirilir.
Gösterip yaptırma yöntemi:
•Gösteri ile kazandırılacak beceriler öğretmen tarafından yapılır,
•Öğrenci tarafından tekrar gerçekleştirilmelidir
Problem çözme yöntemi:
•Hedefe ulaşmada en etkili yöntemdir.
•Öğrencilerin kalıcı izli öğrenmelerini sağlar.
Bireysel çalışma yöntemi:
•Öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği yöntemdir.
•Öğrenci, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğrenme durumunu
kendi ayarlar.
GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
•Beyin Fırtınası
•Gösteri
• Soru-Cevap
•Rol Yapma
•Drama-Yaratıcı Drama
•Benzetim
•İkili ve Grup Çalışmaları
•Eğitsel Oyunlar
a) İletişim oyunları
• Tanımla- çiz
• Farkı bul
• Bağlantı kur –eşleştir
• Eşini bul
• Nerede?
b) Gramer oyunları
•Bayrak yarışı
•Cümle eşleştirme
BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
•Bireyselleştirilmiş Öğretim
•Dönüşümlü Günlük Çalışmalar
•Beceri Geliştirme Çalışmaları
•Planlı Grup Çalışmaları
• Düzey Geliştirme Çalışmaları
DÖRT TEMEL DİL
BECERİSİNİN
EDİNDİRİLMESİ
Öğretim sıralaması ; dinleme, konuşma, okuma, yazma
şeklinde olmalıdır.
DİNLEME ÖĞRETİMİ
•Dinleme Öncesi Etkinlikler
•Kestirme
•Sahne oluşturma
•Yeni sözcükleri öğretmek
•Genel sorular sormak
•Dinleme anındaki etkinlikler
•Yüksek sesle dinletme
•Arada durdurup ses sormak
•Orta ve ileri düzeylerde not almaların istenebilir
•Dinleme sonrası etkinlikler
•Metinle ilgili soru sorma
•Özet isteme
•Eğitsel, iletişimsel çalışmalar
•Hikayeyi tamamla
•Duyduklarını resmet
•Hangisinden bahsetmedi
•Dinlediklerini yaz
•Eksik cümleyi tamamla
•Metne başlık önerme
•Boşluk doldurma
Şarkı öğretim
Şarkılar dil öğretiminde dinleme
ve telaffuz çalışmaları için ideal bir
yöntemdir .
• Şarkı Öğretiminden Önce
•Şarkı başlığını açıklayabiliriz
•Resimlerle şarkı konusunu anlatabiliriz
•Şarkı sözlerini öğrencilere verebiliriz
•Anlaşılması zor kelimeler verilebilir
• Şarkı öğretimi esnasında
• Dinletme
•Birlikte tekrar
•Şarkı Öğretiminden Sonra
•Öğrencilere şarkıyı karşılıklı söyletebiliriz
•Şarkıyı dramatize edebiliriz
•Şarkı sözleri ile ilgili soru sorabiliriz
KONUŞMA ÖĞRETİMİ
•Yabancı dilde konuşma öğretimi, dilini öğrendiği
toplumun sosyal bir üyesi gibi duygu ve düşüncelerini
sözlü olarak iletme, soru sorma ve sorulan soruyu
cevaplamaya çalışarak, bu şekilde konuşma melekesinin
kazanımı şeklinde ifade edilebilir.
•Mekanik Alıştırmalar
Tekrara dayalı etkinlikler
•Anlamlı Alıştırmalar
Dilin yapılarını öğrenmeye yönelik alıştırmalar
•İletişimsel Alıştırmalar
Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar
•Diyaloglar
•Söylevler
•Münazaralar
•Rol yapma ve okuma tiyatrosu
•Doğaçlama konuşma
•Hikaye anlatma
•İletişimsel oyunlar
Yalanını düzelt oyunu
TELAFFUZ ÖĞRETİMİ
•Dinleme
•Ayırt etme
•Tanıma
•Sesi telaffuz etme
•Düzeltme
•Sözcük ve hece vurguları
OKUMA ÖĞRETİMİ
•Doğru , sürekli ve anlayarak okuma
•Sözcük hazinesini zenginleştirmek
•Bilgi edinme yolu olarak okuma
•Okuma heyecanı edinmelerini sağlamak
Okuma becerileri
•Başlığı verilen metnin konusunu kestirebilme
•Metne uygun başlık önerebilme
•Bağlamdan kelime anlamı çıkarabilme
•Bağlamdan genel anlam çıkarabilme
•Okunan metinle ilgili ayrıntılı bilgi verebilme
•Ana fikir ve yardımcı fikirleri kestirebilme
•Bilgi transferi yapabilme
•Metnin özetini çıkarabilme
Okuma çeşitleri
Sesli Okuma
Sessiz Okuma
SÖZCÜK ÖĞRETİMİ
•Gerçek nesneler ya da numuneler gösterilir
•Anlam jest ve mimikler ile açıklanır
•Amaç dilde açıklama yapılır
•Eş ve zıt anlamlar verilir
•Anadil ile ortak olan kelimeler verilir
•Daha önce öğrenilen kelimelerle bağ
kurulur
•Ses benzerlikleri kullanılır
•Anlam tahmin çalışması yaptırılır.
YAZMA ÖĞRETİMİ
Dil öğretiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de
önemlidir.
Yazma öncesi etkinlikler
• konuyu düşünme
•Konunun muhatabına karar verme
•Konuya ilişkin bilgisini yoklama
•Kullanacağı dilbilgisi kalıplarını düşünme
Yazma Esnasında Etkinlikler
•Konu hakkında beyin fırtınası yapma
•Yazarken öğrencilere yardımcı olmak
Yazma Sonrası Etkinlikler
•Yazının konuya uygun olup olmadığını kontrol
•Anlatılanların bütünlük durumunu kontrol
•Kullanılan dil yapılarının uygunluğunun kontrolü
Yazma Türleri
•Kontrollü yazma
•Yer değiştirme alıştırmaları
•dönüştürme alıştırmaları
•Örneğe binaen kompozisyon yazma
•Yeniden sıralama
•Soruya cevap olacak paragraf yazmak
•Tamamlama alıştırmaları
•Güdümlü yazma
•Serbest yazma
YABANCI DİL
ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME
Amaçlarına Göre Sınavlar
1. Dil Yetenek Sınavları:
Bu sınavlar, kişinin yabancı dil öğrenmeye yatkınlık
boyutunu ölçmek için yapılır.
2. Dil Dağarcığını Ölçme Sınavları: Bu sınavlar,
kişinin yabancı dilde edinmiş olduğu dil becerilerinin
ve kelime haznesinin boyutunu öğrenmek için yapılır.
3. Analiz Sınavları: Bu sınavları öğretmenler veya
araştırmacılar, öğrencilerin kuvvetli veya zayıf
yönlerini tanımak için yaparlar.
Bu tür sınavlarla, okutulan dilin zor ve kolay
yönlerini de tanımak mümkün olur.
4. Başarı Sınavları: Öğretmenlerin, okullarda ders yılı
içinde ve sonunda öğrencilerin derste edinmiş
oldukları bilgi düzeylerini anlamak için yapmış
oldukları sınavlardır.
Ölçme Teknikleri Bakımdan Sınavlar
•Yazılı sınavlar
•Çeviri
•Dikte
•Yazılı anlatım
•Güdümlü
•Seçmeli
•Kısa cevaplı sorular
•Açık uçlu
•Doldurmalı
•Çoktan seçmeli
TEŞEKKÜRLER
İlknur ŞEN
KAYNAKLAR
•Demirel, age. s. 50-52; Hüseynin Akıncı vd. Modern Usullerle
Arapça Serisi Öğretmen Kılavuzu, Ank.1993
•İletişimci Yaklaşımla ilgili geniş bilgi için bak;Yusuf Budak,
İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri.
Hacettepe.Ün.S.B.Enst. Y.Lisans Tezi , Ank.1992.
•Özcan Demirel, Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler,Yöntemler,
Teknikler
•“Arapça’yı Nasıl Öğretelim?”, Din Öğretiminde Yeni
Yaklaşımlar, MEB İstanbul 2000
•DİN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME KILAVUZU,
D İ N Ö Ğ R E T İ M İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Programlar ve
Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı DİN ÖĞRETİMİNDE
MATERYAL GELİŞTİRME KILAVUZU ANKARA, 2014
•YABANCILARA ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MISIR MODELİ,
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 12:1 (2007), SS.63–82,Tahsin
DELİÇAY
•Yabancı dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler ve Yöntem
Sorunu , Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
•Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınav Hazırlama
ve Değerlendirme, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21,
Sayı 3 (2001) 1-18 , Cihaner AKÇAY
•GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN
TÜRKÇE’NĐN YABANCI DĐL OLARAK
ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE
KULLANILMASININ AVANTAJLARI, MURAT YORULMAZ
•TÜRKĠYE’DE ARAPÇA ÖĞRENĠMĠNĠN ZORLUKLARI
VE ÇÖZÜM YOLLARI, Yrd. Doç. Dr. İbrahim USTA Bingöl
Üniversitesi
•ARAPÇA YAZMA BECERİLERİ ÖĞRETİMİNDE
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM,Yüksek Li,sans Tezi , MURAT
ÖZCAN
•DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠ VE ARAPÇA
ÖĞRETĠMĠNDEKĠ KATKILARI,Yrd. Doç. Dr. İbrahim
USTA Bingöl Üniversitesi
•ARAPÇA ÖGRETİMİNİN ANA PROBLEMLERİNİ
BELiRLEME AMAÇLI DENEYSEL BİR A.Rt\.ŞTIRMA Y
rd.Doç.Dr.Candemir DOGAN,DICLE UNIVERSITESI • • • ••
• ILAHIYAT FAKULTESI • • DERGISI,
•Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma
Becerisini Geliştirme Yolları, Mehmet AYGÜNEŞ
Download

Slayt 1