T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Mevzuat Eğitimi
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
VE UYGULAMALARI
Kemal KUL
Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Aralık 2015
Sunum Planı
1
Harcırah Kanunu Hükümleri
2
Örnekler
3
Soru ve Cevaplar
4
 Bu sunumda katılımcılara, öncelikle 6245 Sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri hatırlatılacaktır. Daha sonra
ise harcırahla ilgili örnekler verilerek hesaplamaların
nasıl yapıldığı anlatılacaktır. En son olarak da soru ve
cevaplar bölümünde olası sorular cevaplandırılarak
katılımcıların
uygulamada
karşılaşabilecekleri
sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır.
2
2
1
Harcırah Kanunu Hükümleri
1
3
3
Harcırah Nedir?
Harç: (Arapça) gider
Rah : (Farsça) yol
Yol gideri
Harcırah; asıl görevli bulundukları yerden başka
yerlere geçici veya sürekli görevle
naklen atanan
memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde
veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı
yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan
ödemelerdir.
4
4
Harcırah Nedir?
 Harcırah (Yolluk)
Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken;
 Yol gideri,
 Gündelik,
 Aile gideri ve
 Yer değiştirme giderinden
birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.
5
5
Kanunun Kapsamı Nedir?
GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
Merkezi Yönetim Kapsamındaki
Kamu idareleri
Sosyal Güvenlik Kurumları
Mahalli İdareler
- Genel Bütçe
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Belediyeler
- Özel Bütçe
-Türkiye İş Kurumu Genel Müd.
- İl Özel İdareleri
- Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar
- Bunlara Bağlı, Kurdukları
veya Üye Oldukları
Birlik ve İdareler
6
6
Kanunun Kapsamı Nedir?
Özel Kanunlarla Kurulmuş banka ve teşekküller
tarafından ödenecek harcırah Kanun hükümlerine
tabidir.(EXİMBANK,KİK.İDT vb.)
Köy
idareleri
hariç
tutulmuştur.
Cumhurbaşkanının yurt içinde ve
Ayrıca
yurt dışındaki
seyahatleri dolayısıyla gerçekleşen masrafları bu
kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.
7
7
Memuriyet Mahalli Nedir?
 Memuriyet mahalli (yeni) : Memur ve hizmetlinin asıl görevli
olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların
belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında
kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve
kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin
götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki
sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli
olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde
kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile
belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri
bakımından
bu
yerlerin
devamı
niteliğindeki
mahaller
kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
8
ve
8
Memuriyet Mahalli Nedir?
 Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki
sınırları içinde kalmak kaydıyla;
1. Memur
ve
hizmetlinin
asıl
görevli
olduğu
veya
ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde
kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden
yerler,
2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim
özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki
mahaller,
3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen
yerler, memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.
9
Bütünlük Arz Eden Yerlerden Ne Kastediliyor?
 Yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan,
okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların
topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla
bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan
yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği
yerlerin dikkate alınması gerekir.
Olası
Neleraçıklayalım..
Olabilir?
OlasıDurumlar
durumları örneklerle
 Görevlendirmelerde karşılaşılabilecek durumlar şunlar
olabilir;
1. Aynı ilçe içerisinde görevlendirme yapılması;
Bütünlük arz eden yerlere görevlendirme yapılması.
Bütünlük
arz
etmeyen
yerlere
görevlendirme
yapılması.
2. Farklı ilçeler arasında görevlendirme yapılması;
Bütünlük arz eden yerlere görevlendirme yapılması.
Bütünlük
yapılması.
arz
etmeyen
yerlere
görevlendirme
11
Memuriyet Mahalli Nedir?
Yeni Memuriyet Mahalli Tanımı (Madde 89, 144)
Memuriyet mahalli değişikliğine ilişkin 6552 sayılı
Kanunun (Torba Kanun) 89’uncu maddesi 31/3/2014
tarihinden geçerli olmak üzere 11/9/2014 tarihinde
yürürlüğe girdi.
12
12
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)
 Memuriyet mahalli ile ilgili olarak Harcırah Kanunu
Genel Tebliğ (Seri No:39) 27 Kasım 2014 PERŞEMBE
tarihli
ve
yayımlanmıştır.
29188
Daha
Sayılı
ayrıntılı
Resmi
Gazetede
incelemek
için
tıklayın…
13
Memur ve Hizmetli Kimdir?
 Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık
alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel
hariç)
 Hizmetli:
 Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler
sınıfına dahil personel,
 Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar,
 Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri,
 İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler
14
14
Aile Fertlerinden Ne Anlaşılır?
 Aile
fertleri:
Memur
ve
hizmetlinin,
harcırah
verilmesini gerektiren olay sırasında;
 Evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi
 Bakmakla yükümlü olduğu usul (üstsoy) ve füruu
(altsoy)
 Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşleri
Kan bağı olmayanlara (üvey evlat, kayın valide,
kayın ata gibi) harcırah ödenmez.
15
Harcırah Kimlere Verilir?
1- Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve
hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak
çalışanlara,
2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir
vazife ile görevlendirilenler ile sözleşmeli personele,
3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile
fertlerine,
4-
Hizmetlilerden
cezaen
olmamak
üzere
görevlerine
son
verilenlere ve bunların aile fertlerine,
5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara
refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere,
16
16
Harcırah Kimlere Verilir?
6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların
sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere,
7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek
sporcu ve idarecilere,
8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile
fertlerine,
9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri
şahısların aile fertlerine,
10- Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş
ve erlere.
17
17
Harcırahın Unsurları Nelerdir?
Yol gideri
Gündelik
Aile gideri
Yer değiştirme gideri
Konaklama gideri
18
18
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol nedir?
 Harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,
gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol
ve taşıtlar üzerinden verilir.
 Mutat: Alışılmış, alışılan
 Mutat yol: İki yer arasında, çoğunluk tarafından
kullanılan,
gidip
gelmeye
elverişli
kara
ve
denizyoludur.
 Mutat taşıt: İki yer arasında düzenli olarak işleyen,
hareket ve varış zamanları belirli bir tarifeye bağlı olan
taşıttır.
19
19
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol nedir?
 Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya
kullanılması gereken taşıttan başka bir araçla yolculuk
yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,
bu yol ve taşıta ilişkin giderlerin kabulü merkezde
harcama yetkilisinin,
 Taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu
kurumun harcama yetkilisinin veya mahallin en büyük
askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir
emrine bağlıdır.
20
20
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylık Nedir?

6245 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre;

Harcırahın
verilmesinde
memurun
fiilen
almakta
olduğu aylık (kurumların 1-4 üncü derecelerdeki
kadrolarında
dereceleri
bulunanlardan
daha
düşük
kazanılmış
olanların
hak
işgal
aylık
etmekte
oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık
derecesi üzerinden ödenir.
21
21
Hizmetlilerin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?

harcırahı,
Hizmetlilerin
aldıkları
aylık
ücret
veya
ödeneklerine;

Gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30
katına
en
yakın
memur
aylık
tutarı
üzerinden
hesaplanır.

Ancak (ödenek mukabili çalışanlar hariç) hizmetlilerin
harcırahları 4 üncü derecedeki memurlara verilen
miktarı geçemez.
22
22
Memur ve Hizmetli Olmayanların
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 Bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate
alınarak
4
üncü
dereceye
kadar
olan memurlardan
herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili
kurumca takdir olunur.
 Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu
görüşü
üzerine,
bu
gibi
kimselerden
icab edenlere 4 üncü
dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve
gündelik verilebilir.
 Sözleşmeli
olarak
çalıştırılıp
da
sözleşmelerinde verilecek
harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü
uygulanmaz.
23
23
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel;
 Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri
dışında
çalıştırılamaz.
 Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik
ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde
saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına
ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde
belirtilir.
 Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında
harcırah ödenemez. (Madde 4)
24
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalıştırılan
personel;
 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen
sözleşmeli personelin, emsali Devlet memuru dikkate
alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden
yararlandırılacağı
açıkça
hükme
bağlanmış
bulunmaktadır. (4924 sayılı Kanun madde 9)
 Bunlara hem geçici hem de sürekli görev yolluğu
ödenir.
25
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 663 sayılı Kanuna göre sözleşmeli pozisyonlarda
çalıştırılan personel;
 Kamu
kurum
ve
kuruluşlarında
memur
olarak
istihdam edilmekte iken aylıksız izinli sayılanlar izinli
sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas
alınarak;
 Açıktan
sözleşme
imzalamak
suretiyle
istihdam
edilenler yılı Bütçe Kanununun (H) Cetvelinin I/B/e
bendindeki tutarlar esas alınarak;
26
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece geçici
görev yolluğu ödenir.
 Yılı Bütçe Kanununun (H) Cetvelinin I/B/e bendindeki
tutarlar 2015 yılı için;
 Aylık/kadro derecesi 5-15 olanların gündeliği 32,00 TL
olarak belirlenmiştir.
27
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4/C maddesine
göre istihdam edilen personel;
 28/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki Esasların 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında;
 Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri
yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli
dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
28
Sözleşmeli Personelin
Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
 4/C’li personele;
 Sürekli
görev
bulunmamaktadır.
hükümlerine
yolluğu
6245
göre
ödenmesi
sayılı
sadece
Harcırah
geçici
görev
mümkün
Kanunu
yolluğu
ödenmektedir.
 Memur ve hizmetli tanımına girmediklerinden ve
sözleşmelerinde
de
geçici
görev
yolluğunun
nasıl
ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından 6245
sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan
düzenlemeler esas alınarak geçici görev yolluğu ödenir.29
Gündelikler Nasıl Belirlenir?
 Yurt içi gündelikler;
 Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir. (H
Cetveli)
 Bu cetveldeki yurt içi gündelikler, ilgililerin unvan, ek
gösterge ve aylık/kadro dereceleri dikkate alınarak tespit
edilmektedir.
 Yurtdışı gündelikler;
 Maliye Bakanlığının teklifi üzerine her yıl
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
30
Geçici Görev Yolluğu Neleri İçerir?
 Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin
yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya
dışında
başka
bir
yere
(Memuriyet
mahalli dışına)
gönderilenlere ödenen;
 Yol Gideri
 Gündelik
 Bagaj ve hamal
 Taksi (en fazla 4 taksi ücreti)
 Konaklama
giderlerden tamamı yada bir kaçını içerir.
31
Geçici Görev Yolluğunun Verileceği
Azami Süre Ne kadardır?
 Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre;
1- Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında;
Aynı yerde
Aynı iş için
180 günden fazla verilemez
Aynı şahsa
 İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında
ödenir.
Denetim elemanları, arazide çalışanlar vb. tam alır.
2- Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için
2/3 oranında ödenir.
32
24 Saati Geçmeyen Görevlendirmelerde
Verilecek Gündelik Miktarı Nedir?
 Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir
yere gönderilenlerden;
 Buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat
19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,
 İkisini geçirenlere 2/3 oranında,
 Geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere
gönderilenlere gündelik verilmemekle birlikte;
 Mutat taşıt ücreti ödenir.
 Acele ve zorunlu hallerde daire amirinin onayı ile
mutat taşıt dışındaki taşıt ücreti ödenebilir.
33
33
Mesleki, Sıhhı Yeterlilik ve İmtihan veya Hava Değişimi
Maksadıyla Gönderilenlere Verilecek Gündelikler Nasıl Hesaplanır?
Memuriyet mahalli dışına
görevlerine ait mesleki, sıhhi
yeterlilik ve imtihan için
gönderilenlere;
Hava değişimi maksadı ile
gönderilenlere;
 Gidiş dönüş için yol
 Sadece
masrafı ve gündelik ile
için yol masrafı ve yolda
 Gönderildikleri
geçen
yerde
geçen sürenin en fazla 7
günü için gündelik verilir.
34
gidiş-dönüş
günler
gündelik ödenir.
için
Geçici görevle bulunulan yerde hastalık nedeniyle
Görevin yerine getirilememesi durumunda gündelik verilir mi?
 Görev yapılmayan günlerin en çok 7 günü için
gündelik verilebilir.
 Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının
kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için gündelik
verilmez.
35
Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
 33. maddenin (b) bendine göre, görev merkezi,
mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim,
inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen ve bu
bentte unvanları sayılan denetim elemanlarından;
1- Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme
yetkisine haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur
için tespit edilen gündeliğin 1,3 katını,
36
36
Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
2- Bölge düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme
yetkisine haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur
için tespit edilen gündeliğin 1,1 katını,
3- İl düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine
haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur için
tespit edilen gündeliğin 0,9 katını,
gündelik olarak almaktadırlar.
37
37
Seyahat Günleri için Verilecek
Gündelikler Nasıl Hesaplanır?
 Yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev
yolculuklarına ait gündelikler;
 Yolculuk yapılan taşıtın hareket saatinden
 Gidilecek yere varış saatine kadar geçen
her 24 saat için hesaplanır.
 Bu süreden az devam eden seyahatler 1 gün,
 Seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri tam gün
sayılır.
38
38
Yurtiçi Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
 Harcırah Kanununa göre gündelik ödenenlerden
yatacak
yer
temini
için
ödedikleri
ücretleri
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak
üzere,
gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca
ödenecektir.
 (2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.5 katı olarak tespit
edilmiştir. )
Denetim elemanları hariç, konaklama gideri her
defasında sadece ilk on gün ile sınırlı olacaktır.
39
39
Yurtiçi Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Örnek:
Gündeliği 32 TL olan bir memur, 15 günlük bir
görevlendirme nedeniyle 300 TL’lik bir otel faturası
getirirse (Otel 20 TL) bu kişiye yatacak yer gideri için
ödenecek ücret:
10 gün x 20 = 200 TL
600 TL’lik bir otel faturası getirirse bu kişiye yatacak yer
gideri için ödenecek ücret:
10 gün x 48,00 (32,00x1,5) = 480 TL
40
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?
 Yurtdışı gündeliklerine dair Karar hükümlerine göre;
 Yurtdışına
 Sürekli görevle yurtdışında iken başka
geçici görevle
ülkelere
gönderilenlere
Türkiye’den veya sürekli görevle
bulundukları ülkelerden her çıkışlarında
seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için yurtdışı için
tespit
edilen
gündelik
suretiyle hesaplanır.
miktarlarının
%50
artırılması
41
Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
 Yurt dışı konaklama gideri (madde 4)
 Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden,
seyahat ve ikamet süresinin;
 İlk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla,
 Yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri
fatura ile belgelendirenlere,
 Faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci
fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan
gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın %
70’i ayrıca ödenir.
42
Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
 Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük
ilave
miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli
cetvelin;
 I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar
için % 100’ünden
 IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda
bulunanlar için % 70’inden
fazla olamaz.
43
Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Gündelik miktarı : 100 $
Günlük otel ücreti : 150 $
100
x
1,5
=
150
$
150
x
% 40
=
60
$
150
-
60
=
90
$
90
x
% 70
=
63
$
 I-III nolu sutunlar için artırımlı gündeliğin %100 ünü
(100*1,5=150 $)
 IV-VIII nolu sutunlarda yer alanlar için artırımlı
gündelğin %70 ini geçemez. (150*0,70=105 $)
44
Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
MADDE 5- (1)Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici
görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri
itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate
alınmak
ve
belgelendirilmek
suretiyle
görevlendirme
süresince;
a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek
göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit
edilen görevde bulunan yöneticilerin,
b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı
yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,
c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili
Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı
dışında kalan diğer personelin,
konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını
aşan kısmının tamamı ödenebilir.
45
Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Gündelik miktarı : 100 $
Günlük otel ücreti : 150 $
100
x
1,5
=
150 $
150
x
% 40
=
60 $
150
-
60
=
90 $
 Ancak 10 günü aşan görevlendirmelerde ilk 10 güne
kadar
artırımlı
gündelikler
üzerinden
hesaplama
yapılacak. 10 günü aşan günler için ise artırımsız
gündelik miktarları esas alınacaktır.
46
Yurtdışı Konaklama Giderinin
ödenmesinde üst sınır var mıdır?
 Ancak,
5.
madde
görevlendirmeler
kapsamında
sonucunda,
bu
yıl
yapılan
içinde
Kararın
4
üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan
konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık
harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01
ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu
kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili
kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek
tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
47
Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde
Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?
 Harcırah için avans verilmiş ise; avansın TL cinsinden
tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk
tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif
satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans mahsup
işlemlerinde ise, ilgiliye ödeme tarihindeki TCMB efektif
satış kuru esas alınır.
48
Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde
Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?
 Harcırah
için
avans
verilmemiş
ise;
yurtdışı
gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para
cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme
tarihindeki TCMB’ce ilan edilen Döviz satış kuruyla
çarpılması suretiyle bulunur.
49
Sürekli Görev Yolluğu Hangi Unsurlardan Oluşur?
 Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen
atananlara ödenir ve
 Yol masrafı
 Gündelik
 Aile masrafı
 Yer değiştirme masrafından oluşur.
50
Aile Giderleri Hangi Unsurları İçerir?
 Aile
fertlerinden
her
biri
için
memur
veya
hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt
ücreti (yol gideri) ile gündeliklerden oluşur.
 Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi
zorunlu hallerde memur veya hizmetli ile seyahat eden
aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmemektedir.
51
Yer Değiştirme Gideri Niçin Verilir?
 Memur veya hizmetliler ile bunların aile fertlerinin
sürekli görevle yer değiştirmeleri nedeniyle taşıtmak
zorunda kalacakları ev eşyalarının nakliye giderleri ile
yeni görev yerinde yerleşme sırasında yapacakları diğer
giderlere karşılık verilmektedir.
52
52
Yurtiçinde Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır?
 Memur veya hizmetlinin;
1- Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
2- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt
içi gündeliğinin on katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin
kırk katını geçemez),
3- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi
için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,
olarak hesaplanır.
53
53
Yurtiçinde Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır?
 Harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski
görev yerinden yeni görev yerine atanan memur veya
hizmetli
eşine
(c)
bendi
uyarınca
hesaplanacak
miktarın yarısı ödenmektedir.
54
54
Yurtdışında Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır?
 Memur veya hizmetlinin;
1- Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,
2- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt
dışı gündeliğinin sekiz katı
(bu miktar yurtdışı
gündeliğinin 32 katını aşamaz),
3- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi
için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,
olarak hesaplanır.
55
55
Yurtdışında Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır?
 Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme gideri
yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı
şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli
olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.
56
56
Sürekli Görev Yolluğunun
Başlangıç Noktası Neresidir?
Sürekli görev harcırahının başlangıç noktası;
 Naklen başka bir yere atananlara, bu atamaları
sırasında izinli olarak başka bir yerde bulunsalar dahi
eski memuriyetleri yerlerinden,
 Geçici görevle veya vekâleten bir yerde bulundukları
sırada asli görev yeri değişenlere eski memuriyetleri
yerlerinden itibaren sürekli görev harcırahı verilir.
57
57
Sürekli Görev Yolluğunun
Başlangıç Noktası Neresidir?
Eski görev yeri
İzmir Tepecik
Eğt. Arş. Hast.
Yeni görev yeri
Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Hast.
Sürekli görev harcırahı
TKHK-Ankara
Vekalet veya geçici görev yeri
58
Emekli Olanlara Harcırah Ödenir mi?
 Emeklilik ve Diğer Durumlarda Ödenecek Harcırah;
 2012 yılında memurlar için 12.105 gösterge rakamı
4688 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği ve Kamu
Görevlileri
Hakem
Kurulu
Kararının
7.
maddesi
uyarınca 13.558 olarak uygulanmaktadır. (13.558 x
0,083084 = 1.126,45 TL)
 İşçiler 4688 sayılı Kanuna tabi olmadıklarından bunlar
hakkında
12.105
(12.105*0,=1.005,73
TL
gösterge
rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda çıkacak
tutarda tazminat ödenmesine devam edilecektir.
59
Seyahat Kartı Kimlere Verilir?
 Seyahat Kartı;
 Memuriyet mahalli içinde seyyar olarak görev yapan
tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın
alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak
dağıtıcısı, takip memuru ve mübaşir gibi memur ve
hizmetlilere gündelik ve yol gideri ödenmemekte bu
kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen
taşıtlarda yolculuk yapabilmeleri için fotoğraflı birer
seyahat kartı verilmektedir.
60
Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
 Seyyar Görev Tazminatı;
 Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir
görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı,
bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici
olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (aşağıda
unvanları sayılanlar hariç) yol gideri ödenmez.
 Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma
özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere
dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta
oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurt içi
gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.
61
Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
 Seyyar Görev Tazminatı;
 Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman
muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta
dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve
görev
niteliklerinin
bunlara
benzerliği
Maliye
Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin
yol giderleri mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri
miktarlar üzerinden karşılanır.
62
Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
 Arazi Tazminatı;
 Fiilen arazi üzerinde çalışan memur ve hizmetlilere
asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil
bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi
üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği
yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre,
bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik
tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il
veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu
tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.
63
63
Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
 Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere
araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738
sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü
maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler,
göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen
Deniz
Kuvvetleri
Komutanlığı
Seyir,
Hidrografi
ve
Oşinografi Dairesi personeli.
 Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde
çalışan personel.
64
64
Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
 Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.
 Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması
zorunlu olan diğer personel.
 Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve
bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.
 Orman
sınırlama
komisyonları
ile
kadastro
ve
tapulama
komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik
verilir.
 Arazi tazminatından yararlanacak personel Kanunda sayılanlar ile
sınırlıdır. Kurumumuz personeli burada sayılmamıştır.
65
65
Harcırah Alabilmek İçin Bir
Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?
 Harcırah alabilmek için başvuru süresi;
1- Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara
görevlerinden ayrıldıkları,
2- Görevden uzaklaştırılmak suretiyle vekalet emrine
alınan memurlardan yargılamanın kaldırılması kararı
alan veya beraat edenler ya da haklarındaki takibat afla
ortadan
kaldırılanlara,
haklarında
verilen
kararın
kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat
edenlere bu Kanuna göre müstahak oldukları harcırah
verilir.
66
Harcırah Alabilmek İçin Bir
Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?
 Kanunda, bu durumlar dışında harcırah alabilmek için
herhangi bir süre öngörülmemiştir.
 Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanuna göre; ilgili olduğu
malî yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içinde
alacaklıları
tarafından
geçerli
bir
mazerete
dayanmaksızın,
 Yazılı talep edilmediğinden veya
 Belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar
zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.
67
5018’e Göre Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?
 İlgili olduğu yıl 2010 olan harcırahın ödenmesinde
zamanaşımı;
2010
1.1.2011
5 YIL
31.12.2015
68
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici
Görev Yolluğu

Görevlendirme
Yazısı
Veya
 Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama
Talimatı,
Harcama Talimatı,
 Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev
Yolluğu Bildirimi (Örnek:19),
 Yatacak Yer Temini İçin Ödenen
Ücretlere İlişkin Fatura,
Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
 Yurtiçi/Yurtdışı
Sürekli
Görev
Yolluğu
Bildirimi(Örnek:20),
 Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin
Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli,
 Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye
sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri
uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan
sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere
ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına
mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde
ise yetkili makamın onayı.
Ödeme Belgesine Bağlanır.
69
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
 Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması
gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının
zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya
raporun,
 Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidişdönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği
takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin,
 Belediye sınırları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde (Belediye
sınırları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi
rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici
cihazlara ait satış fişi aranmaz.), fatura veya perakende satış fişi veya
ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,
70
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
 Belediye hudutları dışına özel otomobil
ile yapılan
seyahatlerde ise; işin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat
taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde,
zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya
rapor ile yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi,
 Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde,
yetkili mercilerden alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini
belirten
taksi rayiç belgesi (Söz
konusu taksi rayiç
belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için
verilecek rayici geçemez.),
71
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
 Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya
kurumlarınca
görülecek
lüzum
üzerine
sınav
için
gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak
amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya
okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa
katıldığını gösteren belgenin,
 Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından
vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat
miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,
72
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan
görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet
ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,
 Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde
görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev
yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının,
 Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle
toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu
bildirimleri yerine toplu seyahatler yolluk bildirimi (örnek : 21)
düzenlenir.
73
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı
bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
 Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların
tazminatlarının ödenmesinde;
 Çeşitli Ödemeler Bordrosu (örnek : 13),
 Mali hizmetler birimince onaylı seyyar görev dağılım
listesi,
 Fiilen
arazi
üzerinde
çalışanların
tazminatlarının
ödenmesinde;
 Çeşitli Ödemeler Bordrosu (örnek : 13),
74
Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
 Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ
memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla
memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden
fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte,
fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin
ödenmesinde;
 İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını
gösteren onay,
 Taşıt işleten kuruma ait fatura,
 Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi,
ödeme belgesine bağlanır.
 Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin
mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.
75
Harcırahla İlgili Diğer Hususlar Nelerdir?
 Harcırah peşin olarak verilir. Gerekli durumlarda yetecek
kadar avans verilir.
 Geçici
hareket
ya
da
sürekli
görev
yerine
15
gün
içinde
edilmemesi durumunda alınan para iade edilmek
zorundadır.
 Geçici görevlendirmelerde avans alınmış ise görev sona
erdikten sonra en geç 1 ay içerisinde mahsup işlemi
yapılmak zorundadır.
 Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ödemeler borç için
haczedilemez. Harcırah
hizmetin
taalluk
ettiği
kurum
bütçesinden ödenir. Harcırah ödemelerinde beyan esastır.
Gerçek Dışı Beyanname Verenlere
Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?
 Hilafi hakikat beyanname verenler;
 Harcırah tutarını artıracak
şekilde-maddi hatalar hariç hilafı
hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının
kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe
ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından
herhangi biri verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah,
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi
diğer kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur.
 Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata
mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame
ve kanuni takibat icra olunur.
77
2
Örnekler
78
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1
 Ankara’da TKHK’de 1’inci
derecede
görev
yapan
VHKİ 7
günlüğüne (yol dahil) geçici görevle Antalya’ya gönderiliyor. Kişi 6
gün konaklıyor ve günlük konaklama bedeli olarak 80.00 TL. ödüyor.
Kişiye ödenecek geçici görev yolluğunu hesaplayınız.
1- İkametgah (Ank.)-Havaalanı(Taksi)
2- Uçak(Ankara-Antalya) Yol
3- Yol Gündeliği
4- Havaalanı (Ant.)-Otel(Transfer)
5- Gündelik (Görev Yeri)
6- Otel (Ant.)-Havaalanı (Transfer)
7- Uçak (Antalya-Ankara) Yol
8- Yol Gündeliği
9- Havaalanı (Ank.)-İkametgah (Taksi)
10-Konaklama Gideri (Fatura tutarı)
:20,00 TL
:117,49 TL
:33,00 TL
:30,00 TL
:33,00x5= 165,00 TL
:30,00 TL
:117,49 TL
:33,00 TL
:20,00 TL
:80,00x6=480,00 TL
Ödenebilecek konaklama gideri :33,00x1.5x6 = 297,00 TL
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 862,98 TL
79
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 2
 Ankara’da çalışan ve fiilen almakta olduğu aylık derecesi 5 olan bir
memurun geçiçi görevli olarak yol dahil 107 gün süreyle İzmir'e
gönderilmesi halinde aş.verilere göre hesaplanacak geçici görev harcırahı
VERİLER
Gündelik miktarı
Ankara ikametgah - terminal taksi ücreti
Ankara - İzmir otobüs ücreti
İzmir terminal - otel taksi ücreti
Günlük otel ücreti
Görevlendirme süresi
Yol süresi
1) Gündelik
90 günlük gündelik miktarı
15 günlük gündelik miktarı
2 günlük gündelik miktarı (yol)
2) Yol gideri
Taksi (İkametgah-Terminal)
Otobüs (Ankara-İzmir)
Taksi (Terminal-Otel)
Taksi (Otel-Terminal)
Otobüs (İzmir-Ankara)
Taksi (Terminal-İkametgah)
3) Yatacak yer gideri
Otel
TOPLAM
32,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
15,00 TL
40,00 TL
105 gün
2 gün
3.264,00 TL
90 x 32,00
15 x 32,00 x
2 x 32,00
=
2/3 =
=
2.880,00
320,00
64,00
150,00 TL
20,00
40,00
15,00
15,00
40,00
20,00
400,00 TL
10 x 40,00
=
400,00
80
3.814,00 TL
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1
 Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 5. dereceli
Memur B Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğüne 4. dereceli
Şef Kadrosuna sürekli görevle atanıyor. 4 Çocuklu,
Eşi çalışmıyor.
Veriler
 5. dereceli gündelik: 32-TL
 4. dereceli gündelik : 33-TL
 Bursa-Gemlik Dolmuş : 3-TL
 Bursa-Gemlik mesafe :34-km
81
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1
 Kendisi İçin
1- Gündelik : 33-TL
2- Taşıt
: 3-TL
3- sabit Unsur : 33*20= 660-TL
4- Değişken Unsur: 33*34*0,05= 56,10-TL
 Eş ve Çocuk İçin
1- Gündelik : 5*33 = 165-TL
2- Taşıt
: 5* 3 = 15-TL
3- Sabit Unsur
: 4*33*10= 1.320-TL
TOPLAM : 2.252,10-TL
82
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
 İzmir’de 5’inci derecede Müdür Yrd. kadrosunda
görevli olan (A), Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne 2’nci
dereceli Şube Müdürlüğü kadrosuna atanıyor.
 (Kişi evli olup 5 çocuğu bulunmakta ve eşi de İzmir’de
5’inci derecede Şef olarak çalışmaktadır.) Kendisi ile
eşine ödenecek sürekli görev yolluğunu hesaplayınız?
VERİLER
Gündelikler:
 2’nci derece : 33,00 TL
 5’inci derece : 32,00 TL
 Otobüs ücreti (İzmir-Ank) : 70,00 TL
 İzmir-Ank. Arası mesafe: 600 km.
83
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
 Kendisi için:
1-Yol Gideri (İzmir-Ank) : 70 TL
2-Yol Gündeliği
: 33 TL
3-Yer değiştirme gideri : 1.650,00 TL
a) Sabit unsur :33x20 = 660 TL
b) Değişken unsur : 33x600x0.05 = 990 TL
TOPLAM: 1.753,00 TL
 Aile fertleri için:
1-Yol Gideri (5 çocuk) : 70x5=350 TL
2-Yol Gündeliği (5 çocuk) : 33x5=165 TL
1
3-Sabit unsur (40 katı) : 33x10x4=1.320 TL
TOPLAM: 1.835 TL
GENEL TOPLAM: 3.588,00 TL
84
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
 Eşi için:
1) Yol Gideri (İzmir-Ank) : 70 TL
2) Yol Gündeliği : 32 TL
3) Yer değiştirme gideri : 1.120,00 TL
1) Sabit unsur :32x20 = 640,00 TL
2) Değişken unsur : (32x600x0.05 ):2= 480 TL
TOPLAM: 1.222,00 TL
85
Yurtdışı Konaklama Gideri (md.4)
Yurtdışı gündeliği
:100 $
Konaklama gideri
: 80 $
Görevlendirme süresi
: 8 gün
Artırımlı gündelik
: 100 $ x 1,5 = 150 $ (İlk on gün için %50 artırımlı)
Artırımlı gündeliğin %40 ı : 150 $ x %40 = 60 $
%40 ı aşan kısım
: 80 $ - 60 $ = 20 $
 İlk on gün için günlük konaklama giderinin, %50 artırımlı gündeliğin %40
ını aşması halinde aşan kısmın %70 i ödeneceğinden,
20 $ x %70 = 14 $
Görevlendirme süresi: 8 gün
Ödenecek konaklama gideri : 14 $ x 8 = 112 $ olacaktır.
 Aynı örnekte görevlendirme süresinin 13 gün olması durumunda ise;
Ödenecek konaklama gideri: 14 $ x 10 = 140 $ (10 günden sonraki 3 gün için
ödeme yapılmaz)
86
Yurtdışı Konaklama Gideri (md.4)
Yurtdışı gündeliği
: 100 $
Konaklama gideri
: 400 $
Görevlendirme süresi
: 8 gün
Artırımlı gündelik
: 100 $ x 1,5 = 150 $
Artırımlı gündeliğin %40 ı
: 150 $ x %40 = 60 $
%40’ın aşan kısmı
: 400 $ - 60 $ = 340 $
Aşan kısmın %70 i
: 340 $ x %70 = 238 $
 Görevliye 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan hesaplama sonucunda
238 $ ödenmesi gerekirken, aynı maddenin (b) bendi gereğince konaklama bedeli için
getirilen sınırlama (gündeliklerin % 70 ini aşamama) nedeniyle ilgiliye konaklama
bedelinin ödenmesinde artırımlı gündeliğin %70 inin aşılmaması gerekir. Dolayısıyla
ilgiliye konaklama bedeli olarak ödenebilecek miktar (150 $ x %70 = 105 $) sadece 105
$ olabilecektir.
87
Yurtdışı Konaklama Gideri (md.5)
Yurtdışı gündeliği
: 100 $
Konaklama gideri
: 200 $
Görevlendirme süresi : 8 gün
Artırımlı gündelik
: 100 $ x 1,5 = 150 $
Kon. gideri(günlük) x Görev süresi : 1.600 $
Artırımlı gündeliğin %40 = 60 $
Görevliye gündeliklerinden ayrı olarak günlük konaklama gideri olarak 200 $-60$ =
140 $ ödenecektir.
140$ X 8= 1.120 $ (Toplam olarak ödenecek kon.gid)
 Eğer kişinin md 5’e göre 10 günden fazla görevlendirilmesi halinde 10
günden sonraki günler içinde konaklama gideri ödenecektir. Ancak 10 günden
sonraki günler için artırımsız gündelik üzerinden hesaplama yapılacaktır.
88
Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
 (E) Bakanlığında 1’inci derecede Daire Başkanı olarak
görev yapan (A), Moskova’ya Ticaret Müşaviri olarak
sürekli görevle atanmıştır.
(Kişi evli olup 3 çocuğu bulunmakta ve eşi de ücretsiz izin
alarak memurla birlikte gidecektir.)
Daire Başkanı (A)’ya ödenecek yurtdışı sürekli görev
yolluğunu hesaplayınız?
VERİLER
Moskova için gündelik (IV.sütun)
Uçak Ücreti
Ankara-Moskova
: 95$
:600 TL
: 1795 mil
(yurtdışı mesafe cetvelinde yer alır)
89
Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
 Kendisi için;
Gündelik
Yol Gideri
Sabit Gider
Değişken Unsur
:95$
:600 TL
:95x20=1900$
:95x1795x0.007=1.193$
=3.188$ + 600TL
90
Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
 Aile fertleri için;
Gündelik
:95x4=380$
Yol Gideri
:600 x4=2400TL
Sabit Unsur
:95x4x8= 3.040 $
= 3.040$ +380$+2400TL
91
3
Sorular ve Cevaplar
92
Soru ve Cevaplar
 Bu
bölümde
sorulara
vermiş
olduğum
cevaplar
kesinlikle Kurumun görüşü değildir. Tamamen eğiticinin
kişisel kanaatleridir. Burada verilmiş olan cevaplara göre
işlem
tesis
edilmesinden,
işlem
tesis
eden
idare
sorumludur.
 6245
Sayılı
hususunda
Harcırah
tereddüt
Kanununun
oluşması
uygulanması
halinde,
Kurumun
görüşünün yazılı olarak talep edilmesi gerekmektedir.
93
Soru ve Cevaplar
4/B’li sözleşmeli personel olarak görev
yapmakta iken, istifa edip başka bir yere kadrolu
olarak atanan personele harcırah ödenir mi?
 4/B’li Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri
dışında çalıştırılamaz. Bu nedenle naklen atanarak yer
değiştirmesi söz konusu değildir.
 Ayrıca istifa ederek kadrolu olarak atanmasının, naklen
atama kapsamında değerlendirilmemesi, açıktan ilk defa
atama olarak anlaşılması gerekmektedir.
 4/B’li sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında
harcırah ödenemez.
 Bu nedenlerle, sürekli görev yolluğu ödenemeyeceği
değerlendirilmektedir.
94
Soru ve Cevaplar
Memuriyet mahalli dışına geçici görevlendirilen
personelin, geçici görevli olduğu mahalde de
geçici görevli bulunduğu yerin memuriyet
mahalli dışına geçici olarak görevlendirmesi
halinde harcırahı nasıl hesaplanır?
 Geçici görevlendirme ilk 90 günlük sürenin içerisinde
yapılmışsa, kişiye ilk 90 günlük süre de tam gündelik
ödendiğinden, ikinci görevlendirme nedeniyle herhangi bir
ödeme yapılmaz.
 Ancak ikinci 90 günlük süre içerisinde görevlendirme
yapılmışsa, kişi bu sürede 2/3 gündelik alacağından ikinci
görevlendirme nedeniyle, ikinci görevlendirme süresi ile
sınırlı olarak kişiye tam gündelik ödenebilir.
95
Soru ve Cevaplar
663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli
pozisyonda görev yapan personele, kongre,
seminer ve sempozyum vb. etkinliklere
katılması durumunda geçici görev yolluğu
ödenir mi?
 Söz konusu personelin memuriyet mahalli dışına kongre
seminer ve sempozyum vb. etkinliklere katılması amacıyla
geçici olarak görevlendirilmesi halinde, geçici görev yolluğu
ödenebileceği değerlendirilmektedir.
96
Soru ve Cevaplar
Personelin kendi talebi ile yolluksuz ve
yevmiyesiz geçici olarak görevlendirilmesi
halinde kendisine geçici görev yolluğu ödenir
mi?
 Bir görevin ifası amacıyla memuriyet mahalli dışına, kendi
talebi ile görevlendirilmiş ve görevlendirmeye ilişkin makam
onaylarında yolluksuz ve yevmiyesiz ibarelerine yer verilmiş
olsa bile ilgili personele, 6245 sayılı Harcırah Kanununun
42’nci maddesindeki sınırlamalar dikkate alınarak geçici
görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.
97
Soru ve Cevaplar
Tıp fakültesine yan dal uzmanlık eğitimi almak
için görevlendirilen uzman hekime harcırah
ödenir mi?
 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi almak için
görevlendirilen personel, hizmet gereği görevlendirilmektedir.
 Bu şekilde yapılan görevlendirme bir yıldan daha uzun bir
süreyi içermektedir.
 Bu gibi kimselere gidişte ve görevlendirme süresinin
bitiminde sadece sürekli görev yolluğu ödenebileceği
değerlendirilmektedir.
98
Soru ve Cevaplar
Asistan iken DHY olarak açıktan atananlara
harcırah ödenecek mi?
 Asistanlar bir kadroyu işgal etmekte ve uzmanlık hakkını
kazandıktan sonra da, ilgili prosedüre göre uzman olarak
atanabilmektedirler.
 Dolayısıyla,
bu
atamanın
ilk
atama
olarak
değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Asistan iken
ihtisasını tamamlayarak Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına
katılarak uzman hekim olarak başka yere naklen atananlara
sürekli görev yolluğu verilmesi gerekmektedir.
99
Soru ve Cevaplar
Diş tabibi olarak görev yapan personelin tıp
fakülteleri
bünyesinde
doktora
eğitimi
nedeniyle görevlendirilmesi halinde ilgili
personele harcırah ödenir mi?
 663 sayılı KHK’nin 12’nci maddesi gereği görevlendirilen
personel, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği kapsamındadır.
 Bir yıldan kısa süren doktora eğitiminin geçici
görevlendirme, uzun süren doktora eğitiminin ise sürekli
görevlendirme olarak anlaşılması gerekmektedir.
 Eğitimin kısa veya uzun süreli olmasına göre, personele
geçici veya sürekli görev yolluğu ödenebileceği
değerlendirilmektedir.
100
Soru ve Cevaplar
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine muayene
ve tedavi edilmek üzere sevk edilen tutuklu ve
hükümlülerin güvenliğini sağlamakla görevli
jandarma ve infaz koruma memurlarına sağlık
tesislerimiz tarafından harcırah ödenir mi?
 Sağlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan
protokolün 21’inci maddesinde, tutuklu ve hükümlülerin
hastanelere sevki sırasında görevlendirilen personelin
harcırahlarının Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı
ifade edilmiştir.
 Bu nedenle sağlık tesislerimiz tarafından harcırah
ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.
101
Soru ve Cevaplar
Muayene ve tedavi edilmek amacıyla başka
hastanelere sevk edilen psikiyatri hastalarının
yanlarında görevlendirilen personele (sağlık
memuru, polis, jandarma vb.) harcırah ödenir
mi?
 Psikiyatri hastalarının sevki sırasında görevlendirilen
personele (sağlık memuru, polis, jandarma vb.) 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 14 ve 42. maddesinde yer alan
sınırlamalar dikkate alınarak hizmetin taalluk ettiği sağlık
tesisi tarafından geçici görev yolluğu ödenebileceği
değerlendirilmektedir.
102
Soru ve Cevaplar
Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse ne
kadardır?
 Emekli olanlara harcırah değil ama tazminat verilmesi
hususu 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.
 2012 yılında memurlar için 12.105 gösterge rakamı 4688
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği ve Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca 13.558
olarak uygulanmaktadır (13.558 x 0,083084 = 1.126,45 TL)
 İşçiler 4688 sayılı Kanuna tabi olmadıklarından bunlar
hakkında 12.105 gösterge rakamının aylık katsayı ile
çarpımı sonucunda çıkacak tutarda tazminat ödenmesine
devam edilmektedir. (12.105*0,=1.005,73 TL )
103
Soru ve Cevaplar
Becayiş yapanlara harcırah verilir mi?
 22.07.2003 tarihinden itibaren becayiş (karşılıklı yer
değiştirenlere) yapanlara da harcırah verilmektedir.
104
Soru ve Cevaplar
Geçici görev mahallerinde
harcırah ödenir mi?
hastalananlara
 6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici
görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa
edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife
göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye
verilebilir.
105
Soru ve Cevaplar
Memur yılık izne ayrıldıktan sonra, iznini
memuriyet mahalli dışında geçirirken göreve
çağrılırsa ve memurda iznini yarıda kesip, eşi ve
çocuklarını alarak memuriyet mahalline geri
dönerse harcırah alabilir mi? Alırsa ne alabilir?
 Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte
olanlardan, asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen
görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere
tekrar izinlerini kullanmakta oldukları mahallerde avdet
(dönüş, geri gelme) edenlere, asli vazife mahalline geliş ve
iznin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen
günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir. (SGKK-07/12/1962-2806/1)
106
Soru ve Cevaplar
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan
seminerler
ve
kurslar
için
kurumlarınca
memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak
görevlendirilen
memurlara,
geçici
görevli
bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri
kurum bütçesinden karşılanması durumunda,
kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir
mi?
 Mesleki bilgilerin artırmak amacıyla memuriyet mahalli
dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin barınma,
iaşe giderleri kurumlarınca karşılandığı halde, ayrıca yatacak
ve yemek ihtiyacı için geçici görev yolluğu ödenmesinin
mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. (SGKK, 12.3.2007,
No : 5181/2)
107
Soru ve Cevaplar
İlk defa memuriyete atananlara sürekli görev
yolluğu ödenmekte midir?
 4969 sayılı Kanunun yine birinci maddesiyle 6245 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk defa bir
memuriyete atananlara harcırah verilmesini düzenleyen
hükmü kaldırılmış ve bu hüküm 22/7/2003 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve
kuruluşlarda, ilk defa veya yeniden ataması yapılanlar ile
bunların aile fertlerine söz konusu atamalara bağlı olarak
sürekli görev harcırahı ödenmemektedir
108
Soru ve Cevaplar
Kadrosu başka kurumda olup, başka bir kurum
ya da kuruluşun hizmetlerini görmek üzere
geçici
olarak
görevlendirilen
personelin
harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenecektir?
 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesinin birinci
fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden
ödenir.” denmektedir.
 Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun
hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu kanuna göre
müstehak bulunduğu harcırahının da hizmetlerini gördüğü
kurumca karşılanması gerekmektedir.
 Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı kurumun
bütçesinden ödenecektir.
109
Soru ve Cevaplar
Geçici
görevlendirmelerde
havaalanı
ile
ikametgah arasında mutlaka HAVAŞ otobüsleri
mi kullanılmalı yoksa taksi ücreti de ödenebilir
mi?
 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesi
uyarınca; geçici görev ile memuriyet mahalli dışında
görevlendirilenlere havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile
havaalanı arasındaki taksi ücretinin ödenmesi gerekeceği
değerlendirilmektedir.
 Ancak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması amacıyla, ikisi arasında karşılaştırma yapılması,
hangisi daha ekonomik ise o taşıtla hava alanına gidilmesi
daha uygun olacaktır.
 Ayrıca, geçici görevlendirmelerde en fazla 4 taksi ücreti
110
ödenebilir.
Soru ve Cevaplar
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs
giderleri için belge gösterme zorunluluğu var
mıdır?
 Harcırah Kanununda taksi ücretlerinin belgelendirilmesiyle ilgili
bir hüküm yoktur.
Ancak, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde,
belediye sınırları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde taksi
ücretlerinin belgelendirilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu
durumda belediye sınırları içinde taksi ile yapılan seyahatlerde
taksi ücretlerinin belgelendirilmesi zorunlu değildir. İstisna dışında
taksi ücretinin memurun beyanına göre ödenmesi gerekir.
 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılacak
seyahatlerde yalnızca uçak biletinin bulunması öngörülmüş olup
otobüs biletlerinin harcırah beyannamesine eklenmesi zorunlu
değildir.
111
Soru ve Cevaplar
Birlikte götürülmeyen aile fertleri için sürekli
görev yolluğu alınabilir mi?
 Harcırah verilecek kişiler ile ilgili hükümler Harcırah
Kanunun 4 üncü maddesinde; sürekli görev yolluğunun
verilmesi ile ilgili hükümler Kanunun 10 uncu maddesinde;
memur ve hizmetli tarafından atandığı yeni görev yerine
götürülmeyerek ikamet amacıyla başka yere gönderilen aile
efradı için verilecek harcıraha ilişkin hükümler ise Kanunun
25 inci maddesinde düzenlenmiştir.
 Memurun tayini sırasında memurla beraber veya başka
yere ikamet amacıyla topluca gönderilmeyen aile fertleri için
sürekli görev yolluğu ödenmez.
112
Soru ve Cevaplar
Aile fertlerinin cenaze nakil giderleri ödenebilir
mi?
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu
maddesinde yurtiçinde vefat eden sadece memurun
kendisinin cenazesinin nakli için ücret ödeneceği
öngörüldüğünden, aile fertlerinin ölümü halinde cenaze
nakil ücretlerinin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
113
Soru ve Cevaplar
Memuriyet mahalli dışına geçici görevle
gönderilenlerde fiilen konaklanmayan günler için
konaklama gideri alınabilir mi?
 Geçici görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere
gönderilen personele, fiilen konaklama yapılması ve
Kanunun 33/d
fıkrası hükümlerine uyulması kaydıyla,
konaklama giderinin ödenmesi imkan dahilindedir.
 Fiilen konaklama yapılmayan günler için konaklama gideri
ödenmez.
114
Soru ve Cevaplar
Uçakla seyahat yapılması halinde, seyahatin
uçakla yapılabileceği onayda belirtilmesi gerekli
midir?
 Görevlendirmeye ilişkin onaylarda seyahatin uçakla
yapılabileceği hususunun açıkça belirtilmesi gerekli
görülmektedir.
115
Soru ve Cevaplar
Geçici görevde iken nöbet ücreti ödenebilir mi?
 Bir memur, geçici görev sırasında, nöbet ücreti ile ilgili
mevzuat gereğince nöbet usulü çalışma yapmasını
gerektiren bir görevi yerine getiriyorsa 6245 sayılı Kanun
uyarınca geçici görev yolluğu ile birlikte nöbet ücreti de
alabilecektir.
116
Soru ve Cevaplar
Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme
masrafının değişken unsurunu tam olarak alır?
Eşlerin;
Aynı yerden farklı yere
 Farklı yerden aynı yere
 Farklı yerden farklı yere
Atanması durumunda yer değiştirme unsurunu tam olarak
alır.
 Ancak tek istisnası aynı yerden aynı yere atanması
durumudur. Bu durumda eşlerden biri yer değiştirme
giderinin değişken unsurunun yarısını alır.
117
Soru ve Cevaplar
Sürekli görevlendirmede taksi ücreti ödenir mi?
 Sürekli görevle başka bir yere atanan memura, evistasyon arasında taksi ücreti ödenemez. Çünkü bu ödemeye
cevaz 14. madde hükmü geçici görevle ilgilidir. (Sayıştay
4.Daire-18.01.1977/23289)
118
Soru ve Cevaplar
Özel şahıslar tarafından talep edilen ve kamu
kurumlarınca sunulan bir hizmetin görülmesi
amacıyla görevlendirilenlere harcırah özel
şahıslar tarafından mı ödenecektir?
 Kanunun 14’üncü maddesinde geçici görev yolluğunun
Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması
amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere
gönderilenlere ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 Harcırah Kanununda, yurtiçi geçici görevlendirmelerde
özel şahıslar tarafından talep edilen ve kamu idareleri
tarafından sunulan bir hizmetin görülmesi nedeniyle, hizmeti
görülen bu şahıslar tarafından söz konusu kamu
görevlilerinin harcırahının karşılanmasına imkan veren bir
düzenleme bulunmamaktadır.
119
Soru ve Cevaplar
Geçici görevli iken yıllık izin kullananlara izinli
oldukları bu günler için harcırah ödenir mi?
 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 42 nci
maddelerindeki hükme göre, yurtiçinde bir yıllık dönem
zarfında aynı şahsın, aynı yerde ve aynı iş için geçici
olarak görevlendirilmesi halinde, ilk 90 gün için tam, takip
eden 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenmesi mümkün
olup 180 günden fazla gündelik verilmesine imkan
bulunmamaktadır.
 Geçici görevli iken yıllık izin alınması durumunda
görevle bağı kesildiğinden geçici görev yolluğu ödenmesi
mümkün bulunmamaktadır.
120
Soru ve Cevaplar
Geçici görevli iken, resmi tatil, hafta sonu tatili
ile ulusal ve dini bayram günleri için görevli
olduğu yer dışına çıkanlara, bu günler için
gündelik ödenebilir mi?
 Memur ve hizmetlilerin görevlendirme onay tarihleri
arasında kalan ve yukarıda sözü edilen günler için
gündelik ödenmesi bu personelin görev mahallinden
ayrılmamaları halinde mümkün bulunduğundan, ilgililerin
izinli bulundukları süreler ile görevli bulundukları yerlerde
bulunmadıkları resmi tatil, hafta sonu tatili ile ulusal ve
dini bayram günlerinde kendilerine gündelik ödenmesi
mümkün bulunmamaktadır.
121
Soru ve Cevaplar
Geçici görevli iken, resmi tatil, hafta sonu tatili
ile ulusal ve dini bayram günleri için görevli
olduğu yer dışına çıkanlara, bu günler için
gündelik ödenebilir mi?
 Örneğin: 2 Kişi 30 gün için geçici görevle Ankara’dan
Çorum’a görevlendirilmiştir. Geçici görevin 15,16,17 ve
18. günleri resmi tatile rastlamaktadır. Kişilerden birisi
resmi tatilde Samsunda bulunan baba annesinin yanına
gitmiştir. Diğeri Çorumda ikamet etmiştir.
 Ay sonunda geçici görev yolluğu ödenirken Samsuna
giden kişinin 4 gün süreyle geçici görev yeriyle bağı
kesildiğinden, kişiye 26 gün üzerinden geçici görev
yolluğu ödenecektir. Diğer kişi 30 gün tam gündelik
alacaktır.
122
Soru ve Cevaplar
TODAİ’de eğitim programına katılanlara harcırah
ödenecek mi?
 Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi enstitüsüne devam
eden devlet memurlarına geçici görev yolluğu ödenebilmesi,
memurun kurumu tarafından 657 sayılı yasanın 214.
maddesi uyarınca ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı
ile belirlenin esaslar doğrultusunda hazırlanmış bir hizmet
içi eğitim yönetmeliğinin bulunmasına ve bu yönetmelikte,
anılan Enstitüdeki eğitim programlarına katılmaya imkan
sağlayacak bir hükme yer verilmiş olmasına, personelin
mesleki bilgisini artıcı nitelikte bulunma ve ayrıca,
memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına
katılmalarının kurumlarının isteği ile gerçekleşmesine
bağlı bulunmaktadır.(Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)
123
Soru ve Cevaplar
Mahkeme kararı emsal gösterilerek
kişilere harcırah ödenebilir mi?
benzer
 Yargı kararları kişilere özgü olduğundan, bu kararların
genelleştirilerek başkalarına uygulanması mümkün
bulunmamaktadır.
 Söz konusu Kararları gerekçe göstererek idari yargıda
dava açmış bulunanlardan davaları sonuçlanmayanlar ile
dava açmamış olanlara herhangi bir ödemede
bulunulması mümkün bulunmamaktadır.
124
Soru ve Cevaplar
Harcırah için zamanaşımı süresi ne kadardır?
 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah alabilmek için müracaat
müddeti” başlıklı 56 ncı maddesinde; “a) Açıkta kalan ve vekalet emrine
alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları b) İşten el çektirilmek
suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men’i muhakeme kararı alan
veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan
kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği; tarihlerinden
itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak
oldukları harcırah verilir….”
 56’ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller hariç olmak
üzere, harcıraha müstehak memur ve hizmetliler ile diğer görevlilerden
5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince 5 yıl içinde harcırah
talep etmeleri halinde, harcıraha müstehak oldukları tarihteki gündelikleri
esas alınarak harcırahlarının ödenmesi mümkün bulunmaktadır
125
Soru ve Cevaplar
0-6 yaş çocuklara harcırah ödenir mi?
 6245 sayılı Kanunda bakmakla yükümlü olunan
çocukların yaşına dair bir sınırlama yapılmamaktadır.
 Harcırah Kanunu uyarınca müstehak olmaları halinde
0-6 yaş arasındaki çocuklar için de harcırah ödenmesi
mümkün bulunmaktadır
126
Soru ve Cevaplar
Geçici olarak istidam edilen işçilere geçici görev
yolluğu ödenir mi?
 Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine göre,
iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler “hizmetli” olarak
kabul edilmişlerdir. Bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı
yapılmadığı ve her iki işçinin de 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında yer almakta olduklarından geçici olarak
istihdam edilen işçiler, memuriyet mahalleri dışında bir
yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev
yolluğuna hak kazanacaklardır.
127
Soru ve Cevaplar
YDS sınavına
ödenebilir mi?
katılan
memurlara
harcırah
 Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin
yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak
zorunda olmadığı taşıt giderleri, yemek ve konaklama
ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.
 Dolayısıyla (YDS) sınavı kurumlara ait bir sınav
olmadığından söz konusu sınava katılan kişilere geçici
görev yolluğu ödenmesine imkân bulunmamaktadır.
128
Soru ve Cevaplar
Özel sektörde çalışan eşe sürekli görev yolluğu
ödenir mi?
 Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde; “Aile fertleri:
Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay
sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla
yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini;”
hükmüne yer verilmiştir.
 Özel sektörde çalışan eş Harcırah Kanunu açısından aile
ferdi kapsamında yer aldığından, özel sektörde çalışan eşin,
memur tarafından fiilen yeni memuriyet mahalline
götürülmesi halinde sürekli görev yolluğunun ödenmesi
gerekmektedir.
129
Soru ve Cevaplar
İstifa edip yeniden atananlara sürekli görev
yolluğu ödenir mi?
 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve
kuruluşlarda, istifa ederek tekrar devlet memurluğuna
atanana
kişilere
harcırah
ödenmesine
imkan
bulunmamaktadır.
130
Soru ve Cevaplar
42 nci maddedeki bir yıllık dönemden mali yıl mı
anlaşılmalıdır?
 Söz konusu hükümde yer alan “bir yıllık dönem” ibaresi
görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365
günlük bir süreyi ifade etmektedir.
 Bu nedenle, söz konusu ibarenin mali yıl olarak dikkate
alınması mümkün bulunmamaktadır.
131
Soru ve Cevaplar
Resmi çağrıda eşli katılımın zorunlu olması
halinde eşler için harcırah ödenir mi? Ödenirse
hangi hükme göre ödenecektir?
 Yurtiçinde geçici görev ile görevlendirilenlerin, resmi
çağrı nedeniyle eşleriyle birlikte katılmalarının zorunlu
bulunması halinde, görevlendirme onayında yer alması
şartıyla, söz konusu eşlere 8 inci maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde geçici görev yolluğu ödenmesinde
bir sakınca bulunmamaktadır.
132
Soru ve Cevaplar
Vekaleten
görevlendirme
sırasında
geçici
görevlendirilen personele harcırah nasıl ödenir?
 Memuriyet mahalli dışına vekalete görevlendirilenlere
asıl kadroları esas alınarak harcırah ödenir.
133
Soru ve Cevaplar
Geçici görev mahalline kendi imkanlarıyla
(hususi oto ile) gidenlere İkametgah-Otogar
dönüşte
Otogar-İkametgah
taksi
ücretleri
ödenecek midir?
 Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak
oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için
verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılamaz.
 Özel otomobilleriyle seyahat edenlere İkametgahterminal veya Terminal-İkametgah arası fiilen bir ücretin
ödenmediği, ikametgah mahallinden geçici görev yerine
doğrudan (hususi oto) hareket edilmesi nedeniyle,
İkametgah-Terminal veya Terminal-İkametgah arası taksi
ücretinin ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
134
Soru ve Cevaplar
Geçici görev dönüşünde izin kullananlara dönüş
gündeliği ödenir mi?
 Geçici görevli olarak yurt içinde bir göreve gönderilen ve
geçici görev bitiminde memuriyet mahalline dönmeyerek,
iznini memuriyet mahalli dışında bir yerde kullananlara bu
yerden memuriyet mahalline dönüşleri için harcırah
ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
 Ulaşım ücretlerinin sadece asıl görevli olunan yer ile
geçici görevle gidilen yer arasında ödenmesi gerekmekte
olup yıllık iznini başka şehir yada başka ülkede geçirenlere
de ulaşım giderlerinin ve yol gündeliğinin ödenmesi
mümkün bulunmamaktadır.
135
Soru ve Cevaplar
Özel bir şirketin tanıtım toplantısı davetine
iştirak ederek toplantıya katılan personele geçici
görev yolluğu ödenebilir mi?
 Yurtiçinde geçici bir görevle 6245 sayılı Harcırah
Kanunu kapsamındaki kurumlara ait bir görev için
görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödeneceği bunun
dışında özel şirket toplantılarına, davetlerine katılanlara
ise kurumlara ait bir görev olmadığından geçici görev
yolluğu ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
136
Soru ve Cevaplar
Geçici görevle gönderilenlerden daha sonra
gönderilmelerinden
vazgeçilenlere
hangi
giderlerin ödenmesi gerekmektedir?
 Geçici görev ile başka yere görevlendirilen ve daha
sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere yalnız peşinen
ödedikleri ve geri alınması kısmen veya tamamen
imkansız olan bilet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
137
Soru ve Cevaplar
Sürekli görevle gönderilenlerden daha sonra
gönderilmelerinden
vazgeçilenlere
hangi
giderlerin ödenmesi gerekmektedir?
 Daimi vazife ile bir tarafa gönderilmelerine karar verilip
de harcırahları ödendikten sonra gönderilmelerinden
vazgeçilenlere bu kanuna göre müstahak bulundukları yer
değiştirme masrafını geçmemek şartıyla harcırah
hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü
nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen
ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız
bulunan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol
masrafları da bu tazminata ilave olunur.
138
Soru ve Cevaplar
Avans geçici görevden ne kadar süre önce
verilebilir?
 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın sureti
tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesinde de;
“……. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve
tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda
para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya
avans suretiyle alanlardan zatî sebepler yüzünden sürekli
veya geçici vazife mahallerine 15 gün içinde hareket
etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye
mecburdurlar. Avansın verilme süresi hareket tarihinden
önceki 15 günü geçmemek üzere kurumlarınca tayin
139
olunur.
Soru ve Cevaplar
Raporlu olan bir memurun sınava katılması
halinde gündelik ödenebilir mi?
 Görevde Yükselme Sınavına katılan ancak bu tarihte
raporlu bulunan personelin raporlu olduğu sürede
memuriyetle olan ilişkisi devam ettiğinden söz konusu
sınava katılmış olması koşuluyla 6245 sayılı Kanununun
18 inci maddesinin (a) fıkrası hükmünün uygulanarak
kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün
bulunmaktadır.
140
Teşekkür Ederim
[email protected]
Tel: 0312 705 17 80
141
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu