T.e.
USAK VALiLiGi il Milll Egitim MOdUrlUgO Sayl :23374746-903-E.13508996
Konu : Toplantl
30.12.2015
DAGITIM YERLERiNE
Aday Ogretmenlik uygulamalan ilc i1gili hususlarda gorO~Ulmek Uzere 31 AralIk
20 15 Per~embc gOnO ogrctmcl1 evi ~ercf salonunda saat: 14:00 da Merkez ( Koy okullart
haric; ) Okul oncesi ve ilkokul MOdOrleri ile, saat: 15:00 da Merkez ( Koy okullart hari9 )
ortaokuJ mOdilrieri ile, saat 16:00 da Merkez Lise MildUrleri ile toplantl yapilacagmdan
bclirtilcn gUn ve saattc hazlr bulunmamz hususunda ;
Geregini rica ederim.
BUlent SAHtN Vali a. Milli Egitim MUdUrU Dagltlm: Merkez ilkokul, Okul Oncesi Merkez Ortaokul MUd. Merkez Lise ve Dengi okuJ Mild. Btl cvrak gOvcnli elcktronik imzu lie imzalallml~l!r. htlp.!lcvraksorgll.mcb.gov.!r adresindcIl4adc-4dfa-3300-984d-9a 17 kodu ilc leyit cdilcbilir.
Download

Aday Öğretmenlik Uygulamaları ile İlgili Toplantı 30.12.2015 14:06