T.C.
KILisvALILiGI
IIMilliEgitimMudur1時n
29.12.2015
Sayl:29444100−100−EJ3477354
Konu:Toplantl
……MUDURLUGUNE
ilimiz Mnzik Ogretmenleriile O5/01/2016∴∴sall gum,G6rsel Sanatlar
OgretmenleriileO6/01/20169arSambag測 HnrriyetIlkokuluKonferansSalonundasaat
14;00−teSubeMuduruS.SemaKORKMAZbaSkanllgmdatoplantlyaPllacaktlr・
Bilgivegereginiricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Mudura.
SubeMiidiim
DAGITIM:
OrtaOgretimveTemelEgitimeBagllmmOkullar
鉛−し {
AkplmrCadIIM刷EgltimMudurmgu79100−KiLIs
℡(0348)8132828/ll4
4匹)temelegitlm79@mebgovlr
AyrlntillbllgilCmlrtJbat SMdSemaKORKMAZ
包(0348)81日264
Webwwwk−JISmebgovlr
koduiete雄ed栂IIIr
Download

T.C. - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü