T.C
.,,
J
_\
'.i.
-:
ERCANi KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
i},:
,
\./
r|
vv :Lj - --..,,. .1::
..şğ
1aı,tr
(a. .
İ4* ,ı-f ı.l,
"
Sayı : 7427293l -205-E. 13537676
31.12.2015
Konu : Toplantı Kararı
vıı-rnÜnı-ÜĞÜxE
ERGANİ
ilimiz Sur İlçesinde
sokağa çıkma yasağından dolayı eğitim-öğretim yapılaıTayan
devam edemeyen öğrencilerile ilgili 28,12.20l5 pazaılesi günü
kayıttı
okula
olup,
okullarda
iı Hıiuı Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıda alınan kararlar ekte gönderilmiştir.
Söz konusu öğrenci|erin eğitiın-öğretimden geri kalmaınaları için ekli toplantı kararları
doğrultusunda hareket edilmesi ve lrerhaııgi bir aksaklığa meydaıı verilmemesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederiın.
Servet YALÇIN
İlçe Milli Eğitim MüdürV.
EKLER:
1-Toplantı Kararları
(l
sayfa)
DAĞITIM:
Tüm okul Müdürlüklerine
{"i
iektreın ik ğr::aş
dı,s!i İİe ğ*vnıdir"
*e;cjf,ıii
ffi
.3"l..ı".l.Lİaa".t"f
tu*ooıig,aİ)#ılnı
Fvr:i,
Al,rıntılı bilgi için: A.l'ÜRKEt.-Şci
Kemeılaş Mah.Hüküıııet Konağı Kat:3 iERGANl
Elektronik Ağ: ergani.meb.gov.tr
e-poSta: ergani2 l @nıeb. gov.tr
Bu evrak güvenlı e)ektriıı-ıik iınza ı]e iınzalaıımıştır. httpı//evraksorgu.ıneb
XıW{İ{ı)urıı
Te]: (01l2)6ll5()23
Faks: (0 1l2)6l l57]
gov.tr adresindenfl
da-883e-33 |9-b550-7423 kodıı ile
te-'-it
Çdi]ebiiir
,İ,{il],f
,
,ğ,.\\,t(";İ
\\: l l,ı
5ııı ]iıi:ıiı,,i..
ıii:ı.liı;ıi,,
ilıl'*;'i,-'İ,ı':'jı_' l,ı:;, : .,,,
i ı .,ii.. l ,...;
i,ı':. ı:,'ı.j:i,i..l,,ii.,.,ı:.lıl.ı1'
i.:]I
l:iıliııı Şı"ii.ıı.ııı,iı \
çı]!iıİ1];llışt]ı".
}.Lt§§L!i.\ il,\
§ııı l];*sı:-lıii] :ili],.iiİ., \:tl(lllil ;,ıs|lil;ıll ı
.l
ıi,..,',ı..'l]ı,. r., i],.,'. il..;lı \..,,,l,' !,.llı:,ıl. ı]r
\l,ii]i,
,.
l i],. ]_'.. :,,.. ]rl, i j:.i l,,].
il^.liiı,li,.ii,i,l; illl:;]i,lıilil] :,iıil";:ı ;ıill.i:ı];l
','*ı,i.l iııl]ı jl ıı,lıiı l.ı kı_ı ı:ijıiı.ı ııjı:ıııı;ıkl:ı
,{,, ı İ.
i'
;ı".i;1:
,
\',
i{ i -.\ l{
:
iıii]1-1;.,i, ilıiüijıü]
:,
l l,i]'.
]i
,
içjı;-ı]c lııı j ııı"ıiııı 3ij j|ı iıı:tıı \,;:ıı
,,,l .;
j
..'.,,.
..Jı..
' ,-_,
il \.],..ii'\'ı-]l]l];;.;i.i \ 1ı:i.j.;ı.,l', ı
],;ı]ı ı ]ıi,ııı jı
s
i
zı
ıı
{'iü]
c.]
]
i
k
l
j
ıı ] ııı.ıı
].
i { 'ı jı ı ı.. l.ı
,,-'iı';ı;ı ı.ıl,.ll
.ll
ı',\.; '] ll"
l ],.
:
]ı iıl,,ııi.ı ıjijı;i:rı,.ı,ı:
"i ] ı::; (I.,:'1 ].l.i....,.
].'
.,;
,:'. 'i],.ı,
.
ı|.
.l
',
i{cıclı i{e cıı; lŞllı
\'ıııişclıir tlçc \,lilli i:ııı.5lı \iii,.l
{
|",.,
;l )
/ ,&:"..t_*.
i -'
}*
,ı'|ş--,_.
.,,
.,'|,:''.."i' .. " /,
," , ., ,'-'],, - ı
\l:|.;ii,, liııııl
Jl ii
}|1,,\liııl
i,
o" . ",
'',
\l;i*liiııı lll 11
..i
\|iı
llı,. \lilji l ıl ıı.' \lıı.]
"
_ ,1l\.:l{].,
ilııiIiıı" i iı,t
\,1i
]1ı
l
1
;"''
,.
.)"ı]ı
1
ii i :gı. .!iı .,\l{iiıi
..\l..
i
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü