T.C
E,RGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli E,ğitim Müclürlüğü
Sayı
: 23387 l 90160
1
29 .12.20 l 5
.04.02l |3131582
Konu: Norm Kadro Fazlası Öğretmeııler
4. Aşaına
ıuüuünrüĞüxp
ERGANİ
İlimiz geneli 1lZ İlçe ve İl emri) norm kadro faz|ası durumunda olan öğretmenlerin
ihtiyaç olaıı eğitim kurumlarına tercihleri ve puan üstünlüğüne göre atanabilmeleri için
yapılan duyuru neticesinde 4. Aşamanın 30.12.2015 tarihinde başlayacağı ve 01.01.2016
tarihinde biteceği duy urulmuştur.
Ancak 01.01.2016 Cuma günü Resmi tatil olduığuından 4, Aşamanın 29.12.2015
tarihinde başlayarak 31.12.2015 tarilıiııde biteceğinin müdürlüğünüzde norm kadro faz|ası
durumunda olan öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdlirü
DAGITIM:
Tüın okuıllar
;-}i
ıı}/ffi
ş,E
$
§ ffi ğmktrffi
/h§*§g ÜSe
-3-ü,,i
ffi
§
k
§rma*
nyş?ğCötr
"J-L,İEru/
t".
rwr:{M,i;*
Ergani Hükünret Konağı llçe
E,lektroı-ıik
Milli
Eğitim Mlidürlüğıi
Al,rıntılı bilgi için: M.Al'ASOY Meıntır
l'el: (0.]l2)Oll5023
Ağ: w\\,\\,.ergani.ı,ıreb. gov.tr
l,aks:
e-posta: ergani2 l rri)meb. gov.tr
Bu evrak gııvenli elektroılik inrza ile iıızalaıınııştır. lıttp;//evraksorgıı.ıneb,gov.tr adresinden69de-7ac3-3
l
(0ıll2)6ll
57 30
e4-948l -8e3a kodu ile
teYit edılebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü