T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞl
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğıi
']
":
,}'
, jl;
Sayı : 21682151-821.99-E.
1
30.12.20l
3492005
5
Konu : Tiyatro Şenliği
MtJDtJRLtjGLlNE
ERGAN l
tikşelıi ı" Be l ed i ye Başkanl ığı ı-ıı ıı |6.12.20l5 tarilr ve E. 1 3386142 sayılı
"Tiyatro Şenliği" ile ilgili yazılıarı ekte göı-ıderilıniştir.
D iy arbakı r B üy
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet
İlçe
EKLER:
Ek-1 Yazı
(l
ATABEY
Milli Eğitim Mıidıırıi
Say,fa)
DAĞITIM:
Resmi/Özel Tıim Okul/Kuruın Müdürlükleriııe
ş;.lır**tfj
ff fş k*r*rrfk
"/1,ş4,
j
Xa.';İ.
"aı;{,[ti!İİ
ıi:ul,.1.!;
Keıı-ıertaş Mah.Hükiimet l(onağı Kat 3
Eleki,onik Ağ: \v\\,\\,. meb. gov.tr
e-posta: ergaı-ıi2 1 (İ]meb. gov.tr
ERGANI
Al,rıntılı bilgi için: Mehmeı
İsn-ıail
iç",,,,
ğf,!
j; !j;
&y*;r.i;n
üril{
|fuir*
YAPICl V.H.K,l
Tel: (0 4l2) 6l 1-5023Faks: (0 4l2) 6l l5730
1
llt
DİvARBAKIR güyüxşEltiR
sıLrniyr
0lYAı8Al{lE
BAşKANLIGI
l(AtISlVE
(Kültür ve Sanat 0aire Başkanlığı}
it\68 8iü(tlfİl
,.li'
l-
i]
".
SAYI
48527206/804- 6p
:
L
ı
[
l
,.;]
\'
|6l|2lz015
KONU:Tiyatro Şenliği
DiyARRAKıR vALlLiĞNp
dl Milli Eğitim Müdürlüğü)
tarafindan, l8 _ 30 Nisan 2016 tarihleri
Beledi},emiz Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü
katılacak liselerin en geç l5
arasında,, 12. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" düzentenecektir, Şenliğe
Müdürlüğü,ne başvuruda bulunmalan
Mart 2016 tarihine kadar Şehir Tiyatroları Şube
gerekrnektedi r. Y azı mızın tüm li
Bılgilerinize aız ederiın,
se
lere duyurulması hususunu
r
MlLLl EÖlTlM
lr_
ı,,luoÜ
;
'ıirranerEnıx
el sekreter v
auuĞu
Valia,
fxçğl[flCtsı
1ı,|1
(i
Eı,-
,an4tr
/|
^l-
i-
.,/
1.1!'
,l
i
ı
l
jl
(
I
I
]l
l
|n-rea tc-tg,a
Elazığ Cad. Yenişehir 2l ll00 DIYARBAKtR
Tel
Fax
Web
:0 41?223
49 42
:0 412 229 30 5?
:
u"wv.dryğbakE.bç.].!t
Sı_
A
(...
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü