T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IlCeMilliEgitimMtid批1堕tl
sayl:29254301−480.03/蘭も59
両軸旺鵬
Konu:ilTemsilciG6revlendirilmesive
DikkatEdilecekHususlar
…………………….MUD朗uUGUNE
ASKALE
20151016egitim6gretimylllO2−030cak2016CumartesivePazarg肌Ierindeyapllacak
OlanAeIk(澹retimLisesilkanaatd6nemiSlnaVmdadikkatedilecekhususlarileilgiliyazISl
iliiikte g6nderilmi§Ve n TemsilciRaporu slnaV gmlerinde her oturumlein doldurularak
mtidnrlt鴫timuzeg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim・
三二
M.EminCOMAKLI
M慣d龍ra.
SubeMtidti部
塑董
DikkatEdilecekHususlar (5Sayfa)
IITemcicisiRaporu (lAdet)
ilTemsilcisiG6revlendirmeleri (lAdet)
D親証tIm:
A*aleAta髄rkiMKBYBO
iMKBAnadoIuLisesi
ibrahimPolatOrtaokulu
と諺
鋤蟻2015V・H・K・i・ M・DELiBAS
YenlM証Il anbuiCad YcnlHuktlmctBinaSI
KellTci O4421038IO4424151096
Fax O4424131038
e・poStA aikBie25④mebgovtr
Aym面bii8− MmDELtBASivHKl
醗闘闘 開
聞圃醒
醒顕騒騒顕闇
T.C.
ERZURUMVALiLidI
ilMilliEgitimM融融堕u
閏縄黒
牛高畠.引、日詰′判
S坤1:97175630−480.03−B.13494462
30122015
Konu工1TemsiIciG6revlendirilmesive
DikkatEdilecekHususlar
DAGITIMYERLERINE
Ilgi:MilliEgitimBakan噂1MekeziSistemSmavY6nergesi.
Bakanl噌mlZCaO2−030cak2015tarihindeyapllacakolanAelk6gretimLisesiSlnaVIVe
A9蘭湾retimOrtaokuluslnaVmaeSaSOlmaktizereilimizgenelindesmavyapllacaktIr・SlnaV
merkezlerineaitiltemsilcilistesivedikkatedilecekhususlarekteg6nderilmistir.
Bilgilerinizivegereginiricaederim・
TuranBAGACLI
Valia.
MilliEgitimMiidHrYardlmCISl
Ek:
1−Onay(lS坤′魚)
2−Liste(2Say魚)
3−DikkatEdilecekHususlar(4Say魚)
Dagltlm:
17ileeKaymakam鴫1(ileeMEM)
DaireIeiBirimlere
YOnetimCad.ValilikBinasIKat:4Yakutiye侶RZURUM
Aynntlllbilgiiein:N.AKDEMIR
Elek廿OnikAg:www.erZurum.meb.gov.廿
Tel:(0442)2344800−135
叩OSta:bilgiislemegitek25@meb.gov.tr
Faks:(0442)2353210
BueWakeuveniIelektroniklmzalielmzalanm函rh叩〟evraksorgumebgoYtradresmden42c8−10ea32f8−b4dd−C72akodulieteyltedile掘「.
T.C.
ERZURUMVALILIGI
ilMilliEgitimMud血1鴫u
卑高畠.・引証∴掴言
28.12.2015
Sayl:97175630−480・03−E・13425701
Konu:ilTemsilcisiG6revlendimesi
VALILIKMAKAMINA
Ilgi:MilliEgitimBakanl噌1MerkeziSistemSmavY6nergesi・
BakanllglmlZCaO2−030cak2016CumartesivePazar gtin憤Aelk6gretim Lisesive
Aelk6gretimOrtaokuluSmavlyaPllacaktlr・
YapllacakbuslnaVlardaiSVei函mleridenetlemekamaclylaMilliEgitimBakanllgl
MerkeziSistem SlnaVY6nergesinin13.maddesiesaslarl do曽ru血sundaekte adlSOyadら
g6revi yaZ,lll kiSilerinil temsilcisi olarak g6revlendirilmesi mnd皿嘩nmtizce uygun
g6rtilmektedir・
MakamlarmlZCadauygungOrtild鴫mde;01ulannlZaarZederim・
TuJanBAGACLI
MilliEgitimMnd批YardlmCISl
OLUR
28.12.2015
Y龍kselARSLAN
Valia.
ilMilliEg殖mMud珊
YOnetimCad.ValilikBinasIKat:4Yakutiye伯RZURUM
別ektronikAg:WWW.erZurummeb・gOV血
e・POSta同ilgiislemegitek25@meb.gov.tr
Aynntlllbilgiicin:N.AKDEMIR
Tel:(0442)2344800−135
F恵ぷ(0442)2353210
Buevrakguvenllelektronikim狐llclmZalanm函rhup.〝evraksorgumebgov廿a・九eslndent491−Oe533456“9fdd−64eekodulleteyltedlleblllr
ACIKbをRETiMLisESi−MESLEKiACIKb色RETiMLisESi
l,Oturum−OZOcak2016Cumartesi−09:30(180d!庇ika・en魚zla8ders)
2.Oturum−020cak2016Cumartesi−14:00(180mkika一cm鮪zIa8ders)
3,Oturum−030cakzOleP湘ar −0鎌30(180dakika一cmmzla8dcrs)
ACIKOをRETiMORTAOKULU
l.Oturum:030cak2016PazarGiinusaatlO:00(150dakika−emぬzI86ders)
2.Oturum:030cak2016PazarGnnus紙筆14:00(150dakika“cm魚zIa6ders)
ONEMLINO柵血鹿CEM比LIE紺地施MaD融L馳LER融ND虎KAT加劫
AeIkO菖retimLisesiiIeMesHckiA‡血0きretimHisesiegrencileriaynIOkulIarayerle細riImiS,AcIk
O尊retimOkulu堰rencileriiseIかklIOkullarayerle担rilm樹erdir・Yedeksmavevra比国esmavaalInaCak
繕remilerin hangi okulun噌remcisi olduguna dikkat edilerek oImIIara y6mIendirmenin yapllmasI
gerekmektedir・
A餌kO菖retimLisesi−MesIekiAGIkOgre節mLisesi繕renCilerininyerlestirildigiokulaAqkOgretim
O軸uyedekslnaVeVrakIg6mderiImeyecektir.Aelk鎚retimOrtaokuIui函deaynlhususgemrlidir.
工.BinaSma:VKomisyonununYapaca曽IISlerveDikkatEdecegiHususlar;
−BinasmaVkomisyonubaikanl,b61gesmavyumtmekomisyonununslnaVlailgiliyapaca菖ltOplantlya
katlllr.
−ToplantldagOmSulenhususlarvealmankararlarag6reokuldasmavplanlamasmlVeOrganizasyonunu
yapar・Salong6revlilerininslnaVSalonlarlnaCePtelefbnuileglmeleriyasaktlr・Sal。ng6revIilerininceptelefbnu
vb.ile函imaraelarlilesmavsalonlarlnaglmeSiniengeller・Smav6ncesindeyapllacaktoplantllardabuhususu
6zelliklebel証ir.
−SlnaVagirecek噌renciIerinsalonyoklamalisteleriniB61geSmavY軌titmeKomisyonundanalarak,
smavdanenaz2(iki)gttn6nceOgrencilering6rebilecekleriuygunbiryerdeilaneder・Smavsalonlarlnl(*)ve
salondakisIralan,Bakanlrglng6nderdi営ismavotumaplanl(緯)dogrultusmdanumaralandlraraksmavdanl
(bir)g肌6ncehazlrdurumagelmesinisaglarvesmavs的℃Sincesalonlarlkon廿Oleder・
*lnoIusalonzeminkattanbaSlamaksuretiylenstkatlaradoruartarakdevamedecektir・
締l nolu slra6gretmenmasaslnln6n臨denbaSlayacal血・S kurallger噌incekaplyado菖ru artarakdevam
edecektir.
−SaIongOrevlileriileslnaVba的madanenazbirsaat6ncetoplantlyaParakkurailesalonba*anl,
g6zetmenveyedekgtizetmenleri(棚)belirler,g6revvesommluluklarmlaelklar・TopIantIyakatIlmayansaIon
g6revlisininyerineyedek6gretmenlerdeng6revlendirmeyapar・Toplantlyakatllmayan,g6revinegeegelenve
l
CePtelefbnuileslnaVSalonunagirmektelSraredenpersonele(yedekdahil)g6revvermez.Bupersonelitutanakla
belirleyerekb61geslnaVy卸航mekomisyonunabildirir.
−SlnaVg6revlilerineaitg6revlerinlg6steriryakakartlhazlrlarveslnaVSnreSinceg6revlilerinuzerinde
bulunmaslnlSaglar.
−Smavgnnu,SlnaVeVrakkutularlnl/9antakIrlnlil/i19ei9islnaVkuryesindentutanaklateslimallr.Smavm
baSlamasmayarlmSaatkalaslnaVgtivenlikkutularlnlaearakieindekislnaVguVenlikposetlerinisayarakkontrol
eder,SOrunVarSab61geslnaVyimtmekomisyonununtalimatmag6reiSlemyapar.
−Sorukitap91軌CeVaPk縫ldlVeSalonyoklamalistelerininbulunduguslnaVgtivenlikpo㌍tlerinisalon
baSkanlarmaimzakarSlllgmdateslimeder.
一〇善rencilerlgiivenlikg6revlileriileiSbir噂iieerisindesmavbinaslnaallr.
一〇菖rencileribinayageeerlikimlikbelgesi(nt胤scuzdam,PaSaPOrtVeSnr敵組belgesi)ileslnaVgiris
belgesinikontrolederek almlZ.Resmikimlikibraz∴edemeyenleriya da15yaSmdan btiytlklerleln reSmi
kimliklerindefbto曽ran01mayan鴫rencilerislnaVaalmaz.
−SlnaVgiriSbelgesiolmayan6鄭・enCileri,magdurolmamalarlieinsalonyoklamalistesindenkontrClederek
slnaVlaraallr.
−SlnaVm bailamaslndanitibarenilk20dakikaieerisinde smav binasma gelen ogrencilerin slnaVa
katllmalarmlSagklr.(Bu噌rencilereeksureverilmez.)20dakikadansonragelen6grencilerislnaVbinaslnaalmaz.
Smavgtivenligininsaglanmaslleinilk30dakikadan6ncehiebir6grenciyidlSarlelkamaz・
−Uzerlerindeceptelefbnu,telsiz,radyovebenzeriiletiSlmaraelarliles6zluk,hesapmakinesi,kesicialet
vesilahbulunan6grencilerislnaVbinaslnaalmaz.
−Smavs鵬Since,g6revlilerdlS1ndakikiSilerinbinayaglrmemeSinisaglar.
−ButtinsmavsalonlarlndaslnaVlnaynlSaattebaslamaslnlVebitmesinisa到ar.
−SlnaVSlraSlndagerekmedikeeyedeksmavevraklnlkesinlikleaemaZVeyedeksmavpoSetinibinaslnaV
komisyonununbulunduguyerdemuhafazaeder・
BinaslnaVkomisyonutara魚ndanzaruridurumlardayedekpoSetaCllmliisetutanktabinabilgilerini,
aellanyedekslnaVeVTaklnmaelllSSaati,nedenivekaeadetsmavevraklkullanlld蘭nlaelkeabeli五・Tutanagl
binaslnaVkomisyonu01arakimzaaltlnaallrVeyedeksmavpo㌍tinekoyaraksmavgnvenlikpo詳tineyerleStirir・
−SlnaVSlraSmda,SmaVmaklSlnlbozmayacakSekildesalong6revlilerinikontroleder,gerektigindeuyarlr,
smavlnSOrunSuZyaPllmaslnlSaglar.
−SlnaVlnbitimindensonrasalonbaikanlarltara魚ndangetirilenveieindecevapk縫Itlarl,Salonyoklama
listeleri,VarSadigersmavevraklnlnbulunduguagzlkapatllmlSSlnaVguVenlikpo箪tlerinivesmavguvenlikp0時ti
dlSlndagetirilensorukitapelklarmlimzakar担lglteSlimallr・SorukitapGlklarlnlSOnOturumbittiktens°nra
isteyen6grencilereda重油1abilecektir・
−SlnaVgtivenlikpo㌍tlerini,SmaVeVrakkutularmaIeantalarlnakoyarakguvenlikkilidiilekilitleyipil/ilCe
191SmaVkuryesineteslimeder.
−B61geslnaVy厳部tmekomisyonununverecegidigerg6revleriyapar.
***Yedekg6zetmenolarakkurailebelirlenen噌retmenlering6revlerlSunlardlr:
1)Smavsalonundag6revnl噌retmenlerilebinaslnaVkomisyonuarasmdakiirtibatlSaglar.
之
2)SagllknedeniiIetuvaletihtiyaclOlan噌rencilerere魚kateder.(sagllkkuruluraporuibrazedilecektir.)
3)SlnaVgOrevibulunmayanpersonelilekiSilerinbinavekatlardabulunmamasmlSa主的r.
皿.SalonG6revliIerininYapacaglISIerveDilCkatEdecegiHususlar:
A)SlnaV助函madm6nceYapaca舶rl的Cmler;
−Smavba担madan engeGl¢ir)saat6nceslnaVyerindehazlrbulunurvesInaV6ncesibinaslnaV
komisyonubaSkanltara魚ndanyapllacaktoplantlyamutlakakatlllr.
−SalonbaikanlQlarakg6revliQldugusalondaslnaVagirecek噌rencilerinsmavevraklnltutanaklateslim
allr.
−SmavslraSmda,SlnaVlnaklilnlbozmayacakSekildesalong6revlilerinikontroleder,gerektigindeuyarlr,
SlnaVlnSOrunSuZyaPllmaslnlSa的r.
−SlnaVlnbitimindensonrasalonbaskanlarltaranndangetirilenveieindecevapk縫ltlarl,Salonyoklama
listeleri,VarSadigerslnaVeVraklnmbulundu魯Ia菖Zlkapatllm唯SmaVgilvenlikpoietlerinivesmaVguVenlikpoSeti
d樹ndagetirilensorukitapelklarmlimzakarsl蒔IteSlimallr.SomkitapekIarlnlSOnOturumbittiktensonra
isteyenく噌rencileredagItllabilecektir.
−SmavguvenlikpoSetlerini,SmaVeVrakkutularma/eantalarlnakoyarakguvenlikkilidiilekiIitleyipil/ilee
lGlSmaVkuryesineteslimeder.
−B61gesmavy航utmekomisyonununverec噌idigerg6revlerlyapar.
***Yedekgもzetmenolarakkurailebelirlenen6 ee nenlering6revlerlSunlardlr:
1)SmavsalonundagOrevli噌retmenlerilebinaslnaVkomisyonuarasmdakiirtibatlSa的r.
2)Sa軌knedeniiletuvaletihtiyaclOlan6菖rencilerere捌くateder・(sagllkkurulurapomibrazedilecektir・)
3)SlnaVg6revibulunmayanpersonelilekiSilerinbinavekatlardabulunmamaslnlSagIar・
H.SalonG緬evlileriminYapacagIISlerveDikkatEdecegiHususIar:
A)SInaVBa函madan㊨nccYapaca胱rIISlemIer;
−SlnaVbaSlamadanengeel(bir)saat6nce slnaVyerindehazlrbulunurveslnaV6ncesibinaslnaV
komisyonuba*anltart沌ndanyapllacaktoplantlyamutlakakatlllr・
−SalonbaSkam01arakgOrevlioldugusalondasmavagirecek6grencilerinslnaVeVraklnltutanaklateslim
allr.
−SorukitapClklarml噌rencileredagltlr.
−SlnaVagirenlereslnaVbaSlamadan6mcesorukitapelklarlnmaellamayacagmlduyurur・
一〇grencilerinsorukitapG嶋lnm6ny舵龍nead,SOyadveT.C.kimliknumaraslnlyaZmalarlnlS6yler・
一SlmVlnbaSlamavebitiSSaatlerini6grencilering6rebilecegiSekildetahtayayazarvei湾rencilereilk30
dakikabitmedenslnaVSalonundanelkamayacaklarmlduyurur.
−SlnaV SlraSlnda s621波,hesap cetveliveya makinesi,eagrlCihazl,CeP telefbnu,telsiz,radyo gibi
elektronikilet函maraelarlileaymaslnaVgiriSbelgesindeyaz11101ansmavsalonunagetirilmeslyaSaklanml亭
3
eiyaylyanlndabulundmanVeyakullananlarmsmavmlniptaliiCintutanakduzenlervecevapk繕ldmdasmavm
iptaliileilgilikutucugukodhr.
一〇grencilerin,SOrularaverdi菖icevaplarlalmalarlyaSaktlr・Bu kuralauymayanlarm slnaVlgeeerSiz
Sayllacaglnlduyurur.
遜)SlnaVS軸esinceYapacaⅢarl坤emler:
−SlnaVbaSladlglandanitibarenilk20dakikaiSerisindesmavbinaslnagelenvesmavaglrmeSibinasmav
komisyonuncauygungOrulen6grencilerislnaVa allrVebu繕rencilere ekstirevemez.SlnaV gtlvenliginin
Saglanmaslleinilk30dakikadan6ncehiCbir噌renciyidlSarlelkarmaz.SlnaVbitimindesmavsalonundaenaz
2(iki)6grencikalmaslnlSaglar.
一SlnaVaglmeyen噌rencilerinsalon噌renclyOklamalistesindeisimlerikarSlSmaSilinmeyenkalemle
“GiRMEDi,,yazar,CeVaPk繕ldmdaki“SNAVAGiRMEDi’’b6rum龍nuisekuriunkalemlekodlar.
−Cevapkagldlnda繕rencininimzaslnlnOlupolmadl鄭nlVeCeVaPlarlnlkodlad噌1nlkontroleder.
−SlnaVSlraSmdaOgrencilerinsagllksebebid樹ndadlSarlPlkmaslnaizinvemez,ZOrunludummlarda
6grenclyegerevliyedekg6zetmenine担ketmesinisaglar.Yanlndayedekg6zetmenolmadansalondanelkan
Ogrencileritekrarsmavaalmaz,SOrukitape噌lVe CeVaP k繕ldlnlberaberindeg6斑nesineizinvermez.Bu
dummdaOgrenclyeeks削etanlmaZ.
−Kopya eekmeye teSebbus eden繕renclyluyarrr,kopya Gektigibelirlenen猶renclyeilgilitutanak
dtizenler.Dulumututanaklave
CeVaPk縫ldlndakopyaileilgilikutucu菖ukodlayarakbeli血.Bu
請anagldigerslnaVeVraklilebirliktesmavgtivenlikpoietinekoyar.
−SlnaVbitimine15dakikakalaOgrencileri一一15DAKiKANIZKALDI一一$eklindeuyarlr.
一〇菖renciyeaitcevapk縫1dlnlnSalonbaSkanlVeg62etmeninkom01ettiginedairb61umtin級Silinmez
kalemleimzalar.
−Smavs批esibitimindeslnaVldurdurur,CeVaPk縫ltlarmlVeSOrukitapelklarln16grencilerin nnnnden
toplar,Salon噌renciyoklamalistesiilekarSllaStlrarakeksikolupolmad蘭nlkontroleder・
−Salon6grenciyokIamalistesini,SmaVeVraklnlteSlimedenOgrenciyesilinmeyenkalemileimzalatlr.(Bu
函emismavbaSlamadanyadaslnaVSlraSlndayapmaz)・
一SlnaVSalonundaunutulan,SlnaVeVrakkutusunakonulmayancevapk縫1tlarlGenelMud撮lnktaraflndan
i的neallnmayaCakveyasalsorumluluksalonbaSkanlVegOzetmeneaitolacaktlr・
−Smavesnaslndadlizenlenen請mtutanaklarl,CeVaPk縫ltlarlnlVeSalonSgrenciyoklamalistesinismav
gnvenlikpoSetiiemeyerleitiriri
SlnaVglriSbelgeleritoplamayacakvesorukitap91klarlSlnaVgttVenlikpoietinekonulmayacaktlr・Salondan
elkmadanenaz2噌rencining zu nundedigersalong6revlisiilebirliktea菖Zlnlkapatlr.
AgZlkapallSmaVguVenlikpo鐸tivesorukitapelklarmlbinasmavkomisyonunaimzakars111gmdateslimeder・
AyrICa,Salong6revlileri;
OgrenciyeaitkimliklerslnaVS臨esincekendimasaltZerindebulundurulmaslnlSaglar・
Salondasorukitapelgl,gaZete,kitapvs.dokiimanlarlOkumaz.
YnksekseslekonuimaymlZVegumlt時lkarantopukluayakkabllarlasalondadikkatdagltaCaksekildedola$maZ・
4
SmaVSureSincesalonuterketme2,.
Cay,kahvevs.iemeZ.
0grencininbaSlndauzunsurebeklemez.
OgrencilerlesmavbailadlktansonravesmavsuresincekonuSmaZ.
0grencilereaitslnaVeVraklnldikkateekicibirSekildeincelemez.
Dtizenlenentutanaklar,yaSalbelgeniteligindeoldu菖undan,reSmievrakfbrmatmdaveanla河1rOlmaslnadikkat
eder.
Tutanaklarda,SlnaVadl,tarihi,Saati,Oturumbilgisi,噌renclyeaitkimlik,SalonveslrabilgileriileyaSananSOrunu
VeyaPllan函emieksiksizolarakbelirtir・D舵enlenentutanaklara,Salon g6revlilerine aitkimlikveiletiSim
bilgilerlyaZllacakveimzalanacaktlr.
SaylnG6revli:
SlnaVlnSagllkllyurt珊1mesikonusundaenbiiyukyardlmClmlZSizsiniz.G6revlioldugunuz salondasmavln
BakanllglmlZMerkeziSistemSlnaVYOnergesih請k鯖mlerineuygunolarakuygulanmaslndaveslnaVeVraklndan
sizsorumlusunuz.idarivehukukiolarakBakan蒔lmlZtara魚ndanmuhatapsizkabuledileceksiniz.
G6revinizdebaSarllardileriz.
飢qM勘D暗転脇RLEN噺RMEVESINAVⅢ庇MET肥R五臓N珊M的〕萌出歯亀甘
iLETiiiMNUMARALARI:
03124974007−4974008−4133283−4133280−4133247−4133248
‘玉 山 吉 富 室 山 1− .圭 を lJ ・圭 ●百・ ;≡ 山 一」 > 山 は iQ 凹 ま せ ;と くJI .高 山 ・当 量 “壷 は )くり 聖 母 亀 ‘蓋 山 一I Ul Lu 喜 田 > ●高 山〇 ・誓 書 孟 (童 )U iO !∠ ∪嶋 く〔 Lo rl e N ゝご く し,7 〇 m e l N ti 鳴 ?「 ヌb Xヌ2 ネ ツ ナ( 2 dツ !I l’ l 沖 縄 凵j 喜l 誰 彊 剪 I l; 轟 講 彊 僮 i l 亦 *メ x+ ツ X h," yH b D「 当 てプ !こ く .ゝi e) L oI ⇒・ 種, 至 話 しp qJ E 」二 Qj 芝 電 ー!二 oI l/ヽ メ 饕 」 クツ 皦. 僮:⊃ )∞ iヨ i=) “lコ tつ き E x X メ ニ 倅 奉 x 「 ヌ2 H 2 【 ‘こ斉 のi lつ. 嘗つ く1) 」二 鳥( 書, 引. ‘o B ゥw 刪鼈鼈鼕рモ拷 即朝 潮蝉 l二 番思 ._l_! .¥「I ッィュH耳ィC 郢*ィュB Yr リ R 4R 冰「 ィB ∴÷十 ・晶 猫 mE
:I三 洋 三 雲 刳Q鳥浬営 剿ネ
r
ヌR
営i
割聖書.≡1.≡ 劔… 劍 C
芝_ 重患 C) 白
ツ
儘
劍
当千
l i 古
劔
ニツ
ニ
劔
重 = 曳 i∋ l▲I oま く○ くつ 偬 V 耳蔗 亦 亦 「 ヒ ツ 僮 l 彦ツ ツ 白 ツ ‘あ, 竜 せ lこ) 芝 h ツ ’需− 藍 冓 I 。つ! 僮 iI ii つl訓電 亦 n l i ‘昂、 言霊 U V 亦 謾 亦
eo 剋瘉
・諾蒔
ワネ B 三 周重 言㍉封書,
I I N「rn∴卜Jim 劔
トィ
Hォ2
劔冤I i miが1∴rヾ∴tnirn
劔
ネ,( 2 I 封 .くつ 1:⊃ ∑i EI
h ネ x," l l l 語 窒牒 凵I=) 竜 !:⊃ ∑ 稗 ト
H
「
Ieリ
ネイ *クャ2
”昂、 筆; 61 ノFX B 炻
霊 室 ーi B 陲 凵G⊃ ∑ つ .:重. くつ 綿 i^ 奉 8"
oi 至
R
「
..ゝ2, 01 冤o ∑ 亦
Q ro ∑
末
&R
yB
F
ヌ2
R
劔劔凾ツ ーゝs O
F ネyC
ツ
耳
$冕
劔掌〉 H 「 ナR 墓I雲
.⊃く.ふく、−ゝく −ゝ‘ ○】OIe C 劍
(つ く〔 >・・ ○ ○↑ 置 く 白 ?「 ィ揮 Xb 十 重 ○ ○_ 惇 鳴 ツ ツ l I つ くi 航 鳴 ._i iつ くウ _」 ゝ: 急 く の .)二 番 (o u_ 亦 耳蔗 +X* " ケR 俯R i I I _J d Q: 膚 iエ 冓 il 主上 日米 至 .i方言 ;∈ ∴〃○ 蘭 凵 F にl O 壷…・差i孟宗 剩末 白 ツ r X*リ H b ? イ IEi? 稲R 薄 ツ ツ ツ 蔗 ? 「 X h爾 X-ネ R +X d Xb 氷 " l ト・ [ビ ;⊃ >− _l U}lI 業− = 卦 亦 ィ爾 ? ツ
引孟 締 劔劔
ネ
「
「 X8 凩イ H y 奉 l i I … j8 品 册8*メ Hヒ 8 h 「 H爾 セX b ト H メ 「 ク5"
,ツ
B i 2 cこ く iLp ・く ;− llo 書
hヌh ツ
.く: くりi さく 免 亅b
l 詰 _jlo 嘗∴ほ 孟∴∴i重 量葦 電∴慢 凵I ( i 厄 尾 亦 ツ ツ ツ ツ B ツ ‘覇 qI 曇 コ ° ●て! ro t二 < to .誓 eI (○ ふ; さ ∈ つ つ トl LJ 亦 ツ リ躋 ,メ 乏 =R h+ 鳴 ," ," -7B & e2 イ イ r (+2 r l l 上市 は ∴:コ 冓 I I l l i ⊃ 免 亦 ニ 鳴 鳴 " 亦 ツ ツ ツ ," +x ィ爾 白 ツ ツ ," C3B ∴∴∴ 潮 劔i i l l ざi喜 一− ̄10 鳴 y Hロ ,メ mィロr テ + ,メ 傅 ,ツ 白 ツ ツ hユb 亦 eリ蔗 ,( 日 日 iI Il 窃∴ 一〇)i しく∩ コ :プ i◆5 ィ耳蔗 ," iつ.i 帖 †ト コI≦」∴l ’一三三
iゞ 膚 i 「 ニ
R
f飛 x蓼," 寘
凵i寄 せ ○ ○) .型〕 引 冓P t二 〇 墨i i針
*ノiル<X I.h耳ヒ X・
結語萱轟琵 劔劔 X
∑薬
x b 劔(13 >・・ 凵 o >− 偬Hヤ掩ヲノ.h 8ヨ6兔t佗2 劍險リ)
山 一_, 粕 マク I=ニ僞
劔劔偬H+2
ィ爾
劔凵 O十㌧:三 劔〇、†.− 需 高富
俛B
凵e萱点き筒.宣
H珖 ∴三:∴:三 劔i
葦胎毒 *リ劔結萎
”言TT
li ii
劔が,i、すi∴山上i∞
劔劔b )=R
劔し十:雪∴言:辛千言∴
旧 劔i
剿ツ 冓
劍+
イ
Tリ,h
8 「 剪ヘ1年直吉
4r
W、ィ耳爾
劔i l [email protected] l il 剿
ツ
SHNAVRApORU
……/01/2016tarihindeyaplIan.。,………….“.……….……………〟………………SInaVtndaMiIIi時itimBakan鴫I
MerkeziSistemSmavYanergesidogruItusunda,okulIkurumolan.,……………………………,……….…okuIunda
YaplIanstnaviIe嘱目i
SlnaVSorumsuzgeSmi苅r.HerhangibirolumsuzlukvaSarlmamlStlr.
VeVa
StnavdaaSagIdabelirtiIenoIumsuzIuklaryasanmlStlrVetutanakiarlektesunulmu握ur.
……101l2016
,………………,….,….……....…..〟…,…….Okulu
itTemsilcisi/BinaSlnaVSorumlusu
Download

il temsilci görevlendirmesi ve dikkat edilecek hususlar