T.C.
BALIKES R ADLÎ YARGI LK DERECE MAHKEMES
ADALET KOM SYONU BA KANLI I
2016 YILI CUMHUR YET BA SAVCILI I VE CEZA MAHKEMELER B
S.N.
ADI SOYADI
1 Hülya TEKE
BÖLÜMÜ
aat Mühendisi
UZMANLIK ALANI
RK
L STES
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Kaçak yap , de er tespit, maliyet hesab , bina
de erleme, in aat malzeme kalite, yap kalite,
ihale mevzuat , üst ve alt yap i leri,
kamula rma
Bal kesir Bay nd rl k ve
skan Müdürlü ü
Güney Marmara
Kalk nma Ajans
2 Esra KOCABA
S.M.M.M.
Muhasebe, proje takibi, denetimi, ba ms z
denetim uzman
3 Berivan P RHAN EFE
Avukat
Hukukçu, hukuku, idari para cezalar , Aktüerya
Efe Hukuk Bürosu
hesab , maddi zarar, kusur tespiti
5 Esra YA AR
Sosyolog Rehber
retmen
Sosyoloji, felsefe grubu ö retmenli i, i ve meslek Özel Arma Mesleki ve
dan manl , rehber ö retmenlik
Teknik Anadolu Lisesi
6 Emrullah Kadir ARIK
aat Mühendisi
Kamula rma, in aat
DS 25.Bölge Müd.
7 Resul SAY R
aat Teknikeri
Trafik, trafikbilirki ili i, trafik sinyalizasyon
Karayollar 14.Bölge
Müd. 141. ube efli i
S.N.
8
9
ADI SOYADI
Sadettin
DEM RARSLAN
smail YA AR
10 Turgay GÜLBAN
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Trafik Bilirki ili i, trafik sinyalizasyonu
Karayollar 14.Bölge
Müd. 141. ube efli i
Trafik Polisi
Trafik Bilirki isi
Trf.Dent. b. Müd.
Makine Mühendisi
Trafik Kazalar nda Kusur ve hasar belirleme,
Yap Tesisat , hidroelektrik santraller, boru ile
ta ma hatmar
DS 25.Bölge Müdürlü üemekli
Kamula rma, in aat, i güvenli i uzman
Emekli
Erdem Tar msal
Dan manl k
aat Teknikeri
11 Cem ÇA LAR
aat Mühendisi
12 Alper YALGIN
Ziraat Mühendisi
Tar m dan manl
13 Hanife Gülcan ÇATAL
SMMM
irket, gerçek ki i, kooperatifler kanunu, vergi ve
Serbest
SGK mevzuat
S.N.
ADI SOYADI
14 Yusuf Ziya PALALI
BÖLÜMÜ
aat Mühendisi
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
aatla ile ilgili tüm konular, imar kirlili i,
Görevi kötüye kullanma
DS 25.Bölge
Müdürlü ünden emekli
Alt Eylül Özel Hastanasi
15 Erdal KALCI
Üroloji Uzman
(Doktor)
Üroloji uzmanl
16 Keziban KALCI
Avukat
Edinilmi Mallara kat lma rejimi, i ya am ve i
hukuku, katk pay ve tenkis, arabulucuk
17 Özlem AKINLI
Bilgi lem, Bilgisayar donan m, yaz m internet,
M.E.B. Bal kesir Halk
Bilgisayar Teknikeri ofis uygulama cd çözümleme, bilgisayar ar za,
itim Merkezi
onar m
18 Mutlu KARATEPE
19 Serkan AKÇA
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Ziraat Mühendisi
, i yeri ve i sa
hekimli i
Serbest
Hayvansal Üretim, Su ürünleri mühendisli i
anabilim dal
da Tar m va
Hayvanc k Bakanl
Kepsut lçe Tar m
müdürlü ü
Zootekni bölümü
Karesi lçe G da Tar m
ve Hayvanc k
Müdürül ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Bitki Koruma
Kepsut lçe G da Tar m
ve Hayvanc k
Müdürül ü
21 Birgül KIR TINAZTEPE SMMM
Muhasebe, irket, kooperatif, vergi, SGK, vb.
Serbest
22 Mustafa BÖKE
Ziraat Mühendisi
Tarla bitkileri, toprak kanunu, mera kanunu,
arazi devirleri, tar msal nitelikli intikaller
Karesi lçe G da Tar m
ve Hayvanc k
Müdürlü ü
23 Kuddisi YILLIK
Orman Yüksek
Mühendisi
Genel Ormanc k, orman i letmecili i, orman
kadastro, milli parklar, a açland rma
Emekli
aat Mühendisli i, betonarme ve çelik yap lar,
deprem güçlendirme, istimlak ve ekspertiz
çal malar , kamula rma
Bal kesir Orman Bölge
Müd.
Trafik kazalar , kaza analizi ve kusur
Kepsut Emniyet Amirli i
Trafik Büro Amirli i
20
Halil Hakan
YA CIO LU
24 Türker GÖK N
25 Ali Haydar KURT
Ziraat Mühendisi
aat Mühendisi
Polis Memuru
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
smail ÇET N
Orman Mühendisi
Genel Orman Mühendisli i
Orman Genel
Müdürlü ünden Emekli
27 Nadir ERDO AN
Orman Mühendisi
Kadastro, Orman Suçlar
Bal kesir G da, Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
29 Kemal UYGUR
Yang n Önleme ve Yang n Önleme ve Söndürme, k m kurtarma
Söndürme Astsubay uzman
Hv.K.K.l 9.Ana Jet Üs
Komutanl -emekli
26
30 Muhittin SEZENGÖZ
Elektrik Mühendisi
Kaçak elektrik, elektrik h rs zl , elektriksel
nedenli kazalar, yang nlar, de er tespiti
Bal kesir Çevre ve
ehircilik l Müdürlü ü
Bal kesir Valili i Yat m
zleme ve Koordinasyon
Ba kanl
31 Abdullah SER N
Makine Mühendisi
Makine mühendisli i
Bal kesir l Milli E itim
Müdürlü ü
32 Gülsüm GENÇ
aat mühendisi
aat konular , kamula rma, betonarme yap lar, Yat m zleme ve
metraj, ke if, ihale mevzuat , hakedi
Koordinasyon Ba kanl
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
33 Engin KARABA LAR
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Ziraat Mühendisli i ile ilgili tüm konular
Sakarya Tar m l Müd.
Emekli
34 Oya KAYABAY
Avukat, Arabulucu
ya am ve hukuku, katk pay ve tenkis
davalar , mal rejimi tasfiyesi, genel hukuk,
arabuluculuk
Serbest
35 Lilpar PULAT
Bankac
Bankac k, operasyon
T.Halk Bankas ndan
emekli
36 Necat PULAT
Bankac
Bankac k
T.Halk Bankas ndan
emekli
37 Naci ÖZTÜRK
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Ziraat-G da
Tar m Bakanl
38
Trafik Polisi
Trafik Kazas bilirki
brahim DO AN
i
Bölge Trafik Denetleme
stasyon amirli i Edremit
S.N.
ADI SOYADI
39 Ra it DO AN
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
i
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Bölge Trafik Denetleme
stasyon Amirli i
Edremit
Trafik Polisi
Trafik Kazas bilirki
40 Cumali TOPA
Emniyet Müdürü
Trfik Kazalar , Kaçakç k, bili im suçlar ,
kriminoloji, CD, DVD, VCD çözümleri, ses ve
video kayd ile TV yay n çözümleri, uyu turucu
madde niteli i, 6136 S.K. kapsam
Fethiye Burcu
41
AYDEM R
kazalar , i güvenli i, kusur, hasar, Trafik
Makine Mühendisi,
kazalar ,Fabrika makine de er tespiti, otomotiv,
retim Görevlisi
yedek parça, de er tespiti, , enerji, ay pl mal
Bal kesir Üniversitesi
M.Y.O.
42 Muhsine ARSLAN
SMMM
Muhasebe, vergi, irket, kooperatif, SGK v.b.
Serbest
43 Alpaslan ÜN
Çevre Mühendisi
Çevre Mühendisli i,
Bal kesir Halk Sa
Müdürlü ü
45 Recep ERDEM
Tar m Teknisyeni ve
Tar m, emlak
Emlakç
güvenli i uzman
Emekli
Band rma lçe Tar m
Müdürlü ünden emekli
S.N.
ADI SOYADI
46 Ayfer ÇAKIR
BÖLÜMÜ
Jeoloji Yüksek
Mühendisi
UZMANLIK ALANI
Jeotermal Alanlar, mermer, zemin etüdü, k
kenar çizgisi, B s
i güvenli i uzman
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Çak r Mühendislik ve
mü teri hizmetleri
47 Hasan ULUKARAA AÇ Emniyet Müdürü
Yer alt ve y
faaliyetler (terör), silah ve at ,
trafik kazalar , yalan tespit, kad n toplumdaki Emekli
yeri ve aile içi iddet savunma teknikleri,
48 Ömer ÇEL K
Polis Memuru
Olay yeri inceleme, kesici ve delici aletler, ate li Bal kesir Emniyet
silahlar, yivli ve yivsiz silahlar
Müdürlü ü Koruma b.
50
SMMM
Muhasebe, vergi, hesap, kooperatif, Türk Ticaret
Vergi Dairesi Müdürü
Kanunu
SMMM
Gerçek ki i, irketler, kooperatif, dernek vak f ve
köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi,
Serbest
kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi
usul Kanunu ve SGK mevzuat
SMMM
Gerçek ki i, irketler, kooperatif, dernek vak f ve
köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi,
Serbest
kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi
usul Kanunu ve SGK mevzuat
brahim KAVAS
52 Hüseyin AVCI
53 Nilhan TA A
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
54 Kemal HATIRNAZ
Ziraat Mühendisi
Tar m, ziraat, bitkisel üretim
lçe G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
55 Metin ÖZDEM R
Ziraat Mühendisi
Zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tar m
ekonomisi
lçe G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
56 Ay e ÖZDEM R
Ziraat Mühendisi
Tar msal yap lar ve sulama bölümü
lçe G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
57 Fatma YA AR
Mali Hizmetler
Müdürü
Muhasebe, mali i lemler, vergi i lemleri, Avrupa
Birli i Proje Yöneticili i belgesi
Bal kesir Valili i
nd rg Kaymakaml
Planlama Müdürlü ü
58 Ersin KANAR
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Ziraat Mühendisli i, kamula rma
Tar m l Müdürlü ü BLKEmekli
59 Hakan KAPLAN
Ziraat Mühendisi
Bahçe Bitkileri
Gönen lçe G da, Tar m,
Hayvanc k Müdürlü ü
l
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
60 Gülçin ÇÜRÜK
Ziraat Mühendisi
Toprak bölümü
Gönen G da Tar m ve
Hayvanc k lçe
Müdürlü ü
61 Ülkü ÇALI KAN
Ziraat Mühendisi
Bahçe bitkileri
Gönen G da Tar m ve
Hayvanc k lçe
Müdürlü ü
62 Ceyda Nur YURDAGÜL Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri
G.T.H.B.Gönen lçe
Müdürlü ü
63 Ahmet ZEYBEK
Ziraat Mühendisi
Zootekni bölümü
lçe G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
64 Samet DEM R
Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri
lçe G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
Bahçe bitkileri
da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü S nd rg /BLK
65 Hasan YILMAZ
Ziraat Mühendisi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
66
sa YILMAZ
Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri
nd rg G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü
67
Mehmet Tuna
ÖZDEM R
Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri
nd rg G da Tar m ve
Hayvanc k Müd. lçe
Müdürlü ü
68 Hasan Ali TÜZÜN
Makine Mühendisi
Kamula rma, makine de erleme, yal m,
hhi tesisat, tma tesisat , araç muayene
lemleri
Zirve Yap Denetim
69 Semih ÇINKIR
Uzman Jandarma
Bili im Suçlar
stihbarat Astsubay
Bili im suçlar , elektronik devre analizi, veri
kurtarma, dijital veri analizi
l Jandarma Komutanl
Bal kesir
70 Polat ENO LU
Otomotiv Uzman
Oto hasarlar n do ruluk tespiti, ekspertizinin
yap lmas , raporland lmas , hasar tespiti
konular
PLT Motor ve Arac k
Hizmetleri
SMMM
ah s, irket, kooperatif, dernek, vak f, köy,
apartman gelir-gider defter belgelerinin
muhabese, inceleme, denetleme, in aat
hesaplama, özkaynak tesbiti, iflas erteleme, VUK,
Serbest
TTK, SGK, Eksi-yeni vak flar mevzuat ,
sigortac k, trafik, kasko, dask, hayat, sa k,
tarsim v.b. sigorta acente, irket, mü teri borç
alacak tespiti,icra
71 Nurten ERYA A
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
72 Nurgül ERYA A
Sigortac k
Sigortac k, acente, irket, mü teri borç, alacak,
tazminat tespiti, (trafik, kasko, konut, dask,
yang n, hayat, sa k, tarsim sigortalar ) sanal
ma azac k ve tüketici haklar
73 Bayram Ali MALAT
Orman Yüksek
Mühendisi
Genel ormanc k
Orman Genel Müdürlü ü
74
Orman Yüksek
Mühendisi
Genel Ormanc k
Orman Bakanl
75 Özlem BULUT
S.M.M.M.
Muhasebe
Güney Marmara
Kalk nma Ajans
76 Ergün I IK
Dr.Yüksek Mimar,
Mimarl k, ehir planlama, kentsel tasar m, proje
ehircilik Planlama
hizmetleri ve yap m i leri kontrollü ü
Doktoru
Emekli
79 Önder ER
Mimar
Emekli
lhan EROL
Mimarl k ile ilgili hususlar
Serbest
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
80 Serkan B RS N
Ziraat Mühendisi
Tar m
Edremit lçe Tar m,G da
ve Hayvanc k Müd.
81
Mimar
aat, imar, tescilli binalar, yap denetim,
mimarl kla ilgili bütün konular
MTA Yap Denetim
Ltd. ti.
Polis Memuru
Olay yeri inceleme, dijital foto raf ve kamera,
CD Çözümü, 6136 SK
Edremit lçe Emniyet
Müd.Olay Yeri
nc.Kim.Tesp.Grp.A.
Edremit lçe Emniyet
Müd. Olay Yeri inceleme
ve Kim.Tes. Grup
Amirli i
lker YILMAZ
82 Atakan ÇEL K
83 Metin HOPA
Polis Memuru
Olay yeri inceleme
84
Polis Memuru
Olay yeri inceleme, 6136 S.K. CD çözümü, b çak- Edremit lçe Emniyet
silah ekspertizi
Müdürlü ü
85
uzhan AKÇA
brahim ZENG N
Trafik Polis Memuru Kaza analizi ve trafik
Edremit Bölge Trafik
Denetleme Büro Amirli i
Edremit
S.N.
ADI SOYADI
86 Serdar ERTÜRK
87
Mehmet Mustafa
FAKIRULLAHO LU
BÖLÜMÜ
Maden Mühendisi,
güvenli i uzman
aat mühendisi
UZMANLIK ALANI
çi Sa
ve Güvenli i Uzmanl , Maden
Kanunu Uygulama ve Uyu mazl k Konular ,
Kamula rma bilirki ili i
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Emekli
Yap m-proje-tadilat ve onar m i leri, kamu ihale
mevzuat , yap m i leri genel artnamesi, muayene
ve kabul yönetmelikleri, geçici kabul, kesin kabul,
Bal kesir l Sa
kontrollük, hakedi , tasfiye fesih, ihale dosyas ,
Müdürlü ü
yakla k maliyet, birim fiyatlar, ke if, metraj,
hasar de erlendirme, hastane, sa k tesisleri,
altyap , kanalizasyon, ya mursuyu
k
88 Canel ZA LI
Elektrik Mühendisi
Yüksek Gerilim, Bina Elektrik Tesisat ,Kesin
hesap,ihale
Bal kesir Üniversitesi
Rektörlü ü
89 Gülçin AYDIN
Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri, k ymet takdiri, zarar-ziyan, arazi
de eri, tar m ilaçlar ve makinalar , yem-bitki
kalitesi
Dam zl k S r
yeti tiricileri birli i
90 Hayrettin YÜKSEL
kazalar , i güvenli i ve kusur tespiti, Genel
Dr. Makine Yüksek
Mühendisi, Ö retim Makine Zarar Ziyan de er tespiti,trafik kazalar ,
Üyesi
kusur hasar tezminat hesab
BAÜ MühendislikMim.Fakültesi Makine
Müh. Bölümü
Ziraat Mühendisi
da, Tar m ve
Hayvanc k Bakanl
Susurluk lçe Müd.
91 Gürbüz DA DEM R
Zootekni Bölümü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
92 Ayd n DO AN
93 Serkan EKERC
LU
Ziraat Mühendisi
Bahçe bitkileri bölümü
Yüksek
aat
Mühendisi
Fiyat tespit ve de erlendirme, betonarme, çelik
prefabrik yap lar, yap lar n güçlendirilmesi,
istinad duvarlar
Serbest
aat Mühendisi,
güvenli i uzman
95
Bilgisayar
96
Birgül
ESK TA ÇIO LU
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
da,Tar m ve
Hayvanc k lçe
Müdürlü ü
Marmara/BLK
94 Ak n ÜNAL
lmaz TÜRK
UZMANLIK ALANI
aat Mühendisli i,
letmeni 5846 Say
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Ziraat Yüksek
97 Ak n ESK TA ÇIO LU
Mühendisi
Güvenli i uzmanl
Yasa (korsan kitap,CD)
Türk Telekom A. . BLK
l Müd.
l Kültür ve Turizm Müd.
l Halk Kütüphanesi
Müd.BLK
Ziraat bilirki isi gereken tüm davalar
DS 25. Bölge
Müdürlü ü BLK-Emekli
Kamula rma, tespit, zale-i uyu, zarar ziyan,
tescil-tenkis, tüm tar msal davalar
DS 25.Bölge Müdürlü ü
Emlak ve Kamula rma
b Müd. BLK-Emekli
S.N.
ADI SOYADI
98 Fuat ÖZDEM R
99 Gülümser HIZAL
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
aat mühendisi
aat mühendisli i ile ilgili i lerde (kamu, ihale, Bigadiç Bor
kamula rma, i güvenli i) (B-C)
Müdürlü ü
letme
aat Mühendisi
Tüm yap in aatlar (altyap ,üstyap yol ve su
yap lar ) Kontrollük,imar, i hukuku, i güvenli i,
ke if,metraj,hakedi ,yap m ve sat n alma
DS 25.Bölge Müdürlü ü
ihalleleri, gayrimenkul de erleme, k ymet
takdirleri,
l G da Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
103 Atilla YELKOVAN
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisli i
104 aban KESEN
Tütün Teknolojisi
Mühendisi, Tütün
Eksperi
da, Tar m ve
Sigara,pipo, nargile, sarmal k tütün, k lm
tütün, tütün ve tütün mamüllerinin tamam , tütün Hayvanc k l
ve tütün mamüllerine dair her türlü i ve i lemler Müdürlü ü Bal kesir
105 smail TUNÇ
Ziraat Mühendisi
Toprak, mera kanunu ve uygulamalar
106 Suad AKAYLI
Emlak efi
ymet-De er tespit uzman
l G da Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
BALIKES R
Alt eylül Belediye
Ba kanl Mali
Hizmetler Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
107 Ezgi GÜLGEÇ
aat Mühendisi
108 Yi it Naz m GÜLGEÇ
aat Mühendisi
UZMANLIK ALANI
aat Mühendisli i, Güvenli i uzmanl ,
betonarme, y ma dahil tüm statik projeler
aat Mühendisi
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Ezgi Mühendislik
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi
109 Emin Engin AKAR
Genel makine, in aat,tesisat, i güvenli i, imalat
montaj i leri, yap denetimi, trafik araç bak m
Kapsam Yap Denetim
Makine Mühendisi, ar za i leri, tar m makinalar , sanayi tesisleri,
Ltd. ti.
motorlu ta tlar ar za bak m tma, klima,
so utma
110 Musa ALTIN
Bak m Trafik
Teknik Görevlisi
Trafik
Karayollar 141. ube
efli i
111 Dinçer D NÇ
Makine Yüksek
Mühendisi
Makine, trafik
Karayollar 14.Bölge
Müd. 141. ube efli i
4708 say Yap Denetim Kanunu, 3194 Say
mar kanunu, 1163 say koop. kanunu, K ymet
takdiri, yap m i lerine ili kin konular
Bal kesir Çevre ve
ehircilik l Müdürlü ü
112 Bahar GEZER
aat Mühendisi
S.N.
ADI SOYADI
113 Remzi DUMAN
BÖLÜMÜ
aat Mühendisi
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
yap m i leri, yap denetim, kamula rma
Bal kesir Çevre ve
ehircilik l Müdürlü ü
114 Mustafa SAKMAN
Ziraat Mühendisi
Tar msal yap lar ve sulama bölümü
Kepsut G da Tar m ve
Hayvanc k lçe
Müdürlü ü
115 Cemil VARDAR
Çevre Mühendisi
Mühendislik Akusti i
Bal kesir Çevre ve
ehircilik l Müdürlü ü
116 Naim TARACAR
SMMM
Kooperatifler, dernekler, irketler, ticari
letmeler, muhasebe, zimmet, görevi kötüye
kullanma, borç-alacak hesab
Serbest
117 slam KAPLAN
Polis Memuru
Olay yeri inceleme ve teknik foto raf
Edremit lçe Emniyet
Müd. Olay Yeri
inceleme Grup Amirli i
118 Hasan Hüseyin KUKU
Trafik Ö retmeni
Trafik mevzuat kurallar ve usta ö reticisi,
direksiyon e itimi usta ö reticisi
Özel Dursunbey Y ld z
M.T.S. Kursu
S.N.
ADI SOYADI
119 Burhan KORKMAZ
BÖLÜMÜ
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
aat, yap , yol, kamula rma
Emekli
Gayrimenkul de er tespit uzmanl
Serbest
122 Bedriye ASIMG L
Mimar Ö retim
Üyesi
Yap ,in aat, ruhsat, imar durumu, malzeme
Bal kesir Üniversitesi
Mühendislik Mimarl k
Fakültesi
124 Onur AYAN
Maden Mühendisi
Madencilik faaliyetleri, aç k ocak i letmecili i
Ayan Mühendislik ve
Dan manl k Hizmetleri
125 Ayd n KURUCAO LU
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Marmara Veteriner
Klini i
Üst yap lar, betonarme, çelik, prefabrik yap
kontröllü ü, ihale ve yakla k maliyet haz rlama
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi
120
erif Mehmet
ORUÇHAN
126 Koray BA A
aat Mühendisi
UZMANLIK ALANI
Emlakç
aat Mühendisi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
Bili im suçlar , CD Çözümleme, bilgisayar
teknikeri
Bal kesir Adliyesi Bilgi
lem Müdürlü ü
Eczac
Cankorur Eczanesi
127 Ömer GÖNÜLALAN
Bilgisayar
129 Emin CANKORUR
Eczac
131 Mehmet Bora DÖNMEZ
Yüksek Mimar,
Mimarl k, eski eser restorasyon uygulamalar ,
Restorasyon Uzman in aat proje ve antiye uygulamalar
132 Çetin SEPTEL
Jeofizik Mühendisi
134 U ur GÜNGÖRDÜ
Yaz
135 Ümit B LEN
letmeni
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi
Yer alt suyu sondaj ve ruhsatland rma, zemin
Orman ve Su leri
etüdü, jeotermal kaz . Hafriyat ve klaslama i leri,
Bakanl
yol güzergah etüdü
leri Müdürü Bilgisayar, CD Çözümü,Foto ra
Polis Memuru
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Trafik
Band rma Adliyesi
Trafik Tescil ve
Denetleme ube
Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
136 Hikmet ÇEMREK
137 Metin ÖZKAN
Abdurrahman
138
KARAKA
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Makine Mühendisi
As
i güvenli i uzman , proje ve yap
denetçisi,mekanik tesisat, ( yal m, s hhi
tesisat, tma tesisat , asansör avan proje,
do algaz iç tesisat, bas nçl hava tesisat , buhar
tesisat ) oksijen, elektrik kaynak uzman
Türkiye Ta Kömürü
Kurumundan emekli
aat mühendisi
zaliye uyu ortakl n giderilmesi davalar ,tapu
iptali tescil davalar , in aat maliyet tespit
davalar , dava konulu tespit davalar nda
Bal kesir
Denetimi
aat Mühendisi
aat, altyap -üstyap in aatlar , yol i leri, arsaemlak, kaz , hafriyat, su, kanalizasyon i leri,
betonarme yap lar vb.
Susurluk Belediyesi
güvenli i uzman , LPG otogaz istasyonlar ,
tar m makinalar imalat
Emekli
aat Yap
139 Cem AYNAO LU
Makine Mühendisi
140 ahin GÜNDO AN
Psikolojik Dan man
Psikolojik dan man, e itim uzman , pedagoji
ve Rehber Ö retmen
Dursunbey Üçeylül
lkokulu
141 Mustafa Nejat ÖZCAN
Mimar
Bat may
aak, emlak, proje, dan manl k
aat Ltd. ti.
S.N.
ADI SOYADI
142 Ramazan KAPLAN
143 Nadir GÜRKA
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
Emekli Mal Müdürü Muhasebe, devlet ihale mevzuat , emlak, sigorta
aat Teknikeri
aat
144 Ömür ERD N
Makine Mühendisi
Trafik kazalar nda kusur ve hasar belirleme,
fabrika makine de er, ar za tespiti, Kusurlu mal
tespiti, bina ar za tespiti, do algaz kombi
ar zalar , i güvenli i hk.mühendislik bilgisi
145 Özcan TOPAL
Jandarma astsubay
Trafik
146 Memet Sava ÖZEV N
147 Sad k OKUTUCU
aat Mühendisi
Çevre Yüksek
Mühendisi
aat Mühendisli i
Çevre kirlili i, deniz kirlili i, içmesuyu- ebeke,
kanalizasyon, ar tma tesisi v.b. altyap tesisleri,
kamula rma, su h rs zl
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Emekli
Belediye Fen
leri
Bal kesir Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Bal kesir l Jandarma
Komutanl S nd rg lçe
Jandarma Komutanl
Karayollar Genel
Müdürlü ü 29. ube
efli i
Bal kesir Su ve
Kanalizasyon daresi
Genel Müdürlü ü
(BASK )
S.N.
ADI SOYADI
150 Emine B NDA
BÖLÜMÜ
aat Mühendisi
151 Murat KALENDER
Makine Mühendisi
152 Bilgen KALENDER
aat Mühendisi
156 Hüseyin TÖRE
Elektrik Elektronik
Mühendisi
157 Fatma Nur ÜSTÜNKOL
aat Yüksek
Mühendisi
158
Erdinç Ali
ÇTENDO
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Gayr menkul de erleme, yar m kalm in aat,
tespit, tapu, konut, i leri, sanayi yap lar , kat
kar
in aat, taksim vb.
Serbest
Makine mühendisli i
T.C.D.D.
aat mühendibli i
T.C.D.D.
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi
Elektrik elektronik mühendisli i
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi Fen leri
Daire Ba kanl
aat Mühendisli i
Elektrik-Elektronik Elektronik sistemler, Elektrik da
Yüksek Mühendisi transformatörler,
m tesisat ,
Bal kesir Elektromekanik
Sanayi Tesisleri A. .
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Sosyolog
Sosyal inceleme raporlar , Aile içi iddet ve
cinsel iddet ma durlar , çocuk ifadeleri
Burhaniye Denetimli
Serbestlik müd.
Veteriner Hekim
Hayvan besleme ve hastal klar , g da hijyeni ve
teknolojisi
Tar m Sigortalar Hayvan
Hayat Eksperi
162 smail EROL
Orman Yüksek
Mühendisi
Genel ormanc k, orman kadastrosu
Orman Bölge Müdürlü ü
BALIKES R
163 Filiz KELE
Veteriner Hekim
Her türlü hayvan bilgileri, hastal klar , zootekni,
hayvansal ürünler ile ilgili konular, hastal k
te hisi, tedavi, hayvan besleme
Emekli
164 Cabbar KELE
Elektrik Mühendisi
Gençlik Hizmetleri ve
Yüksek, Orta, Alçak Gerilim leri, Ootomasyon,
Spor l Müdürlü ü
Elektrik tesisat , topraklama, ihale, yap denetim
Bal kesir
Polis Memuru
6136 Say
mevzuat
160 Namdar BULUT
161
Mehmet Hakan
ÇALPAN
165 Musa CEYLAN
Kanuna muhalefet ve polisle ilgili
Emniyet Müdürlü ü
Koruma ube Müdürlü ü
BLK
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
166 Aytaç CAN
aat Mühendisi
Yap kontrolü, proje kontrolü, imar mevzuat ,
Alt eylül Belediye
yap denetim kanunu, in aat seviye tespiti, kaçak Ba kanl Yap Kontrol
yap lar
Müdürlü ü
167
uzhan ERG N
aat Mühendisi
aat ruhsatlar , proje kontrolü, kaçak yap lar,
in aat seviye tespit, yap denetim, imar mevzuat
Bal kesir Alt eylül
Belediyesi
168 ahin SÖNMEZ
Ziraat Mühendisi
Bitkisel üretim, serac k, toprak koruma,
de erlendirme, miras ve tar m ar. Devir
da Tar m va
Hayvanc k l müdürlü ü
169 Ercan ULUÇ
Makine Mühendisi
Makine mühendisli i, kaynak mühendisli i
T.C.D.D.
170 Damla ZA M
Avukat
Avukat
Bal kesir l Sa
Müdürlü ü
171
Ziraat Mühendisi
Çay r, mera, yem bitkileri, tarla bitkileri, AB
rsal kalk nma yat mlar
TKDK l
Koordinatörlü ü BLK
uzhan ESK
k
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
172 Mehmet DO AN
S.M.M.M.
Vergi inceleme
eker Piliç ve Yem
Sanayi A. .
173
Avukat
Fikir ve sanat eserleri
Bal kesir Barosu
Ba kanl
174 Hayriye TOKMAK
Avukat
Avukat
175 Fatih ESER
S.M.M.M.
Muhasebe, dernek incelemeleri, kooperatif
incelemeleri
Serbest
176 Gonca KARAÖZ
Ziraat Mühendisi
Bahçe bitkileri
Akbakan Tar m Petrol
Nakliyat Tic.Ltd. ti.
177 Yakup YE LÇ MEN
Gayrimenkul
De erleme Uzman
Mülk bilirki isi
lke Gayrimenkul
De erleme A. .
nar ÖZENÇ BALKIR
l Sa
k Müdülü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
178 Ufuk ÖZTÜRK
S.M.M.M.
Serbest Muhasebeci Mali Mü avir
Serbest
179 Emre EROL
Bankac
Bankac k
Asya Kat m Bankas
A. . Bal kesir ubesi
180 Tuna EROL
Harita Mühendisi
Gayrimenkul de erleme uzman , kadastro
çal malar , imar, imar hukuku, kamula rma
Bal kesir Üniversitesi
181 Hasan SARAÇ
retim Görevlisi
in aat üst yap lar,
-ses-su yal
Bal kesir Üniversitesi
, ke if, metraj M.Y.O.
aat Program
Ça BLK
182 Musa KURTARAN
Tütün Teknolojisi
Mühendisi
Tütün (ziraati, i lemesi, kalite kontrol), sigara,
tar m
Kepsut lçe G da Tar m
ve Hayvanc k
Müdürlü ü
184 Ayla DURUR
Kimya Mühendisi
Kimya Mühendisi
DS 25. Bölge
Müdürlü ü BLK-Emekli
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
185 Sedat KARABULUT
Akademisyen
Kimya
Bal kesir Üniversitesi
186 Mustafa YILMAZ
aat Yüksek
Mühendisi
Kamula rma, De er tespitleri, çe itli hukuki
problemler
Serbest
187 Tahsin ERDO AN
Emlak Dan manl
Emlak Dan manl
Serbest
188 Cenk EROL
aat Yüksek
Mühendisi
Kamula rma, mevcut betonarme binalar n
deprem performanslar n belirlenmesi, riskli
binalar n tespiti, güçlendirme projeleri,
Serbest
189 Bayram CEYLAN
Polis Memuru
6136 Say Kanun Kapsam na giren suçlar,
Asayi e müessir olaylar (h rs zl k, yaralama,
Edremit lçe Emniyet
mesken mahsuniyetinin ihlali) görüntü, kamera, Müdürlü ü
CD çözümü
190 Ka an ALTIN
Makine Mühendisi
Makine imalat, mekanik tesisat, fabrika yönetim
Serbest
S.N.
ADI SOYADI
191 Cevdet BOZKURT
BÖLÜMÜ
Emlakç
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Emlak Bilirki isi, mülk bilirki isi, kamula rma
bilirki isi
Çobano lu emlak Ofisi
192 Aziz AHAN
aat Mühendisi
çmesuyu in aatlar kontrollü ü, her türlü bina
in aatlar , yol in aatlar , bak m onar mlar
Alt eylül Belediyesi Fen
leri Müdürlü ü
193 Erol ABLAK
aat Mühendisi
Yap nceleme, yap maliyet hesaplar , yap
ymet takdiri, TCK184, TCK 2863
Serbest
194 Ayhan DA DELEN
da Mühendisi,
retim Üyesi
da Mühendisli i, ya ,et,süt,tah l, ekerli
Bal kesir Üniversitesi
ürünler teknolojisi, g da ambalajlama ve
Müh.Mim.Fakültesi
depolama, meyve sebze teknolojisi, g da mevzuat
195 Semih Ç ÇEK
Zab t Katibi
Bilgisayar teknolojileri ve programlama teknikeri,
Edremit Cumhuriyet
bilgisayar donan m ve yaz mlar , foto raf ve
Ba savc
video çekimi, CD çözümleme
196 Hüseyin ÇEL K
Zab t Katibi
Bilgi lem, bilgisayar i letmeni
Bal kesir Adliyesi 5. cra
Dairesi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
197 Yasin GÜNE
Polis Memuru
Bilgi teknolojileri, bilgisayar, bili im, CD
çözümü, güvenlik kamera
Edremit lçe Emniyet
Müdürlü ü
199 Hasan ERTÜRK
Ekonomist, Emlak
Mü aviri
Mukayeseli mali tablo analizleri, hesap
bilirki ili i, emlak-gayrimenkul yat m
dan manl
Ertürk Hukuk Bürosu
Sevim Eczanesi
200 Ali Bahattin URAL
Yüksek gerilim, alçak gerilim, enerji tesisleri,
Elektrik Mühendisi plan, proje, yap m ve kontrolluklar , proje ve
yap denetçisi
201 Orhan YILDIRIM
Rehber Ö retmen
Rehberlik ve Psikolojik Dan ma, çocuk
psikolojisi, sosyal inceleme
Hamiyyet-Ferudun Sözen
Özel E itim Uygulama
Merkezi Müdürlü ü
202 Gökhan CANPOLAT
Rehber Ö retmen
(Psikolojik
dan man)
Pedagog, sosyal çal mac
Edremit Salih Korkut
Budaras Anadolu
retmen Lisesi
203 Ekrem DÜNDAR
Biyolog, ö retim
üyesi
Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik
mühendisli i, transgenik canl lar
Bal kesir Üniversitesi
FEF
Emekli
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
204 Yavuz ERBA
Motorlu Araçlar
Teknolojisi
retmeni
Araç motorlar ve ta tlar
Dursunbey Mesleki
itim Merkezi
205 Ahmet SOLMAZ
Jandarma K demli
Ba çavu
Trafik
Alt eylül lçe Jandarma
Komutanl 2.J.Trf.
Timi
Yakla k Maliyet, ke if, metraj, hakedi ,
ortakl n giderilmesi, tespit de er tespiti
Bal kesir Üniversitesi
206 Murat GÜRSOY
aat Mühendisi
207 Binnur KARADA
S.M.M.M.
Muhasebe
Serbest
208 Hakan TÜRE
Polis Memuru
Video,kamera, radar, trafik kaza ara rma
bilirki ili i
Edremit Bölge Trafik
Denetleme Büro Amirli i
Edremit
6136 SK Muhalefet,olay yeri inceleme foto raf,
CD ,tüfek, tabanca, b çak
Edremit lçe Emniyet
Müd.Olay Yeri
nc.Kim.Tesp.Grp.A.
209 Mehmet Ali KORKMAZ Polis Memuru
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
210 Resül Orçun PULAT
Avukat
Hakaret ve konut dokunulmazl
çevre hukukuna ili kin suçlar
211 aban TUNÇMAN
Polis Memuru
Marka hukuku, Fikri ve Sinai Haklar Hukuku
Güvenlik ube
Müdürlü ü Emniyet
Müdürlü ü BLK
Polis Memuru
Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, Marka Hukuku
Bal kesir Emniyet
Müdürlü ü Güvenlik
ube Müdürlü ü
213 Tülay BÜYÜKI IK
Makine Mühendisi
Is tma, so utma, havaland rma, klima, do algaz
plan proje, tesisat, araç tadilat proje, yal
yat m hizmetleri, i güvenli i uzman , LPG
sorumlu müdür, ticaret odas ve esnaf odalar
eksperli i
Serbest
215 Volkan KEÇEL
Mimar
Mimarl k
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi
216 Kaz m A AÇÇANAK
Polis Memuru
Trafik ve kaza ara rmas
Erdek Emniyet
Müdürlü ü
212 Niyazi KAYNAR
ihlal suçlar ,
Serbest
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
217 Orhan DÖNMEZ
Elektrik Teknikeri
Elektrik teknikerli i
Erdek Cumhuriyet
Ba savc
218 Mustafa ALBAYRAK
SMMM, Ba ms z
Denetçi
Muhasebe ve finans, TTK, Kooperatifler, Sosyal
güvenlik ve i kanunu
Elsan Elektrik
San.Tic.Ltd.
ti.Band rma
221
rat Ö DÜM
Ziraat Mühendisi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Erdek G da,Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
223 Behzat ÜNER
Ziraat Mühendisi
Tarla Bitkileri Bölümü
Erdek G da,Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
Kamula rma
Serbest
Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Programc
Band rma Adliyesi
224 Arif KUTTA
225 Erkan AKGÜN
aat Mühendisi
Zab t Katibi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
226 Ayd n ÖZDEM R
Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni
Band rma Adliyesi
227 Hac Ali BODUR
Kadastro Kontrol
Memuru
Kadastro kontrol memuru
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Band rma
Kadastro Birimi
228 Mustafa ARSLAN
aat Yüksek
Mühendisi
Betonarme proje, çelik proje yap , in aat
uygulama, de erleme uzmanl , bay nd rl k
bakanl mevzuat
Bay nd rl k Bakanl
Limanlar
aat Genel
Müd.
229 Tanju TOPRAK
Bilgisayar
230 Ökten Bar DELER
Maden Mühendisi,
güvenli i uzman
Kamula rma, Maden Mühendisli i, A s
güvenli i uzman
231 Melike ERGUN
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Band rma Adliyesi Bilgi
lem Müdürlü ü
letmeni Bilgisayar i letmeni
i
Serbest
Erdek lçe G da,Tar m ve
Hayvanc k Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
232 Sabri SOLAK
233
Erhan
HAZNEDARO LU
234 Gökhan D NÇER
235
Ahmet Baran
YILDIZHAN
236 Lütfi KARABULUT
237 Utku GÜLER
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Makine Teknikeri
Makine Teknikerli i
Emekli
Emlakç
Emlak-Mülk Bilirki isi
Mutlu Emlak Ofisi
Orman Mühendisi
Orman Mühendisli i
Ezel Mühendislik
hale, koymet takdiri, kesin hesap, güçlendirme,
onar m
Serbest
Makine mühendisli i alanlar , yang n ve
itfaiyecilik alanlar
Bal kesir Büyük ehir
Belediyesi Fen leri
Daire Ba kanl
aat Mühendisi
Makine Mühendisi
aat Mühendisi
4708 Yap Denetimi hakk nda kanun, 3194 say
imar kanunu, 6306 Afet Riski Alt ndaki alanlar n Bal kesir Çevre ve
dönü türülmesi, yap m i lemlerine ait tüm
ehircilik l Müdürlü ü
konular, k ymet takdiri
S.N.
ADI SOYADI
238 Koray ERTÜRK
BÖLÜMÜ
aat Mühendisi
UZMANLIK ALANI
aat mühendibli i
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Serbest
239 Tekin NAZLI
Trafik Polisi
Trafik kaza kusur tespiti, CD inceleme
Susurluk Trafik Tes.ve
Denetleme Amirli i
241 Nalan TATLI
Çevre Mühendisi,
Güvenli i Uzman
(A S
)
Çevre Mühendisli i,
Banvit A. .
242 Saibe Yeliz TEK N
Psikolog, Aile
Dan man
Psikolog, Aile Dan man
Serbest
243 Derya SELC
Tercüman
Almanca (hukuk, otomotiv, t p, finans, banka
terimleri)
Burhaniye Noterli i
Zab t Katibi
Bilgisayar Teknolojisi ve programlama, i sa
ve güvenli i, g da güvenli i ve yönetimi, çevre
yönetimi sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim
sistemi
Sava tepe Adliyesi
244 Gürkan GÜNE
LU
güvenli i uzman
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
245 Sinem MUTLU
Arkeolog
Arkeoloji, restorasyon
Serbest
246 ener ENEL
Ziraat Mühendisi
Zootekni, bitkisel üretim, hayvanc k,
tohumculuk, ziraat mühendisli inin tüm alanlar
enel Tar m
Dan manl
248 Alkan ERTÜL
Trafik Polisi
Trafik olay yeri kaza tetkik inceleme, araç sürü
teknikleri
Emekli
249 Eren YILMAZ
aat Mühendisi
aat mühendibli i
Dursunbey Belediyesi
250 Ceyhun TOKUÇ
Bilgisayar
Programc
Bilgisayar Teknisyeni ve letmeni, Bili im
suçlar
Band rma C.B.S.
251 Ay e Dilruba ERDEN
Psikolog (Klinik
psikolog)
Klinik psikoloji, psikoloji
Ayval k Devlet Hastanesi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
252 Türkan BU RA
aat Mühendisi
253 Tülin GÖK N
Elektrik Elektronik
Mühendisi
255 Murat GÜNEY
256 Ya ar SONGÜN
257 Berat Melih BA
Ali Galip
258
TÜRKDÖNMEZ
Ziraat Teknisyeni
Güvenli i Uzman
LAR Yüksek Kimyager
Kadastro
Teknisyeni
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
Yap kontrol mühendisli i, yap malzemeleri,
beton
Bay nd rl k ve skan
Müdürlü ü 6 Eylül Beton
ve Yap Malz. Test
Laboratuvar
Alçak gerilim, orta gerilim, proje okuma, ke if,
metraj hesaplar , iç tesisat, elektrik elektronik
genel bran lar
Çevre ve ehircilik l
Müdürlü ü
Ziraat Teknisyeni
da Tar m va
Hayvanc k Bakanl
lçe Tar m müdürlü ü
Band rma
güvenli i uzman (A s
Kimyager,
Güvenli i uzman (A s
Harita ve Kadastro
Banvit Band rma
Vitaminli Yem San. A. .
)
)
Kurtsan laçlar A. .
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Band rma
Kadastro Birimi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
260 Serkan BOSTANCI
Trafik Polis Memuru Trafik kazas inceleme ve ara rma
Trafik Tescil Denetleme
Büro Amirli i
Band rma/BLK
261 Ömer DO AN
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro
Mühendisi
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
262 Hikmet TATAR
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Band rma Kadastro
Birimi
265 Mehmet ATAK
Polis Memuru
rs zl k,olay yeri inceleme, 6136 Say
ait olaylar
Maden Mühendisi
Maden mühendisi, i sa
uzman
266
Mustafa Onur
AKGÜNDÜZ
267 Veli Onur OCAK
Jeofizik Mühendisi, Jeofizik Mühendisli i,
Güvenli i Uzman jeolojisi ve jeofizi i
kanuna lçe Emniyet Müdürlü ü
Band rma
ve i güvenli i
Bilfer Madencilik A. .
güvenli i uzman , deniz Deniz Kuvvetleri
Komutanl
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Kuyumculuk, gümü e ya ve tak al m sat ,
antika al m sat , mücehver al m sat , de erli Ar kan Kuyumculuk
ve yar de erli ta uzmanl
269 Gökhan ARIKAN
Kuyumcu
270 Emre ÇALI KAN
Bilgisayar sistemleri ve a donan mlar ,
bilgisayar i letmenli i, video, CD çözümleme,
Bilgisayar Teknikeri
foto raf çekimi ve inceleme, ses kay t
çözümleme
271 Ali CAN
S.M.M.M.
Serbest Muhasebeci Mali Mü avir, Vergi
inceleme
273 Ahmet Burak URAL
Bilgisayar
Mühendisi
Adli Dosya inceleme, bilgisayar inceleme, cihaz,
Makine, kutu incelemesi, telefon görü m kayd ,
HTS raporu incelemesi, media, harddisk, SD
Serbest
kart, ses kay t cihazlar , güvenlik kasetleri
incelemesi, a internet incelemesi, sosyal a
incelemesi
274 Esma Esin Ç MEN
Arkeolog
Arkeoloji, restorasyon, kültür ve tabiat varl klar
Burhaniye Belediyesi
uzman
275 Hüseyin TOKER
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Tar msal ekonomi, bitkisel koruma
Edremit Adliyesi
Serbest
Bal kesir l G da, Tar m
ve Hayvanc k
Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
276 Recai ERAKÇORA
Orman Yüksek
Mühendisi
Genel Ormanc k
Orman Bölge Müd. BLK
277 Kemal ÇEL K
Emlakç
Gayrimenkul de erlendirme ve emlak
Serbest
278 Emirhan SAVRAN
Harita Mühendisi
Harita Kadastro Mühendisli i
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
279 Halit Ziya GÖKER
aat Mühendisi
aat
280 Mesut Ç NUR
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Tarla Bitkileri yeti tirme ve slah
281 Halil BÖREKÇ
Harita Kadastro
Mühendisi
Kadastro-harita uygulamalar
Lukova A. .
Erdek ilçe Tar m
Müdürlü ünden emekli
vrindi Kadastro Birimi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
282 Süleyman SAZAK
Kadastro Kontrol
Memuru
Harita ve Kadastro
Havran Kadastro Birimi
283 Sinan DÜ EN
Kadastro Kontrol
Memuru
Kadastro Kontrol Memuru
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Ayval k
Birimi
284 Hicri ENOCAK
Kadastro Teknisyeni Fen Bilirki isi
Susurluk Kadastro Birimi
285 Hakan HOROZ
Kadastro Teknisyeni Fen bilirki isi
Susurluk Kadastro Birimi
286 Birol GÜVEN
Harita ve Kadastro
Mühendisi
Harita ve Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
287 Sami BA GÜL
Tekniker
mar, Fen
bilgisi
Ayval k Kadastro Birimi
leri, birim fiyat hesaplar , ölçme
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
288 Erol FERHATO LU
Jeodezi ve
Fotogrametri
Mühendisi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Ayval k Kadastro Birimi
289 Hayriye TUNÇALP
Harita Teknikeri
Harita Teknikeri
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Ayval k
Birimi
290 Bahir ÇAKIR
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Burhaniye Kadastro
Birimi
291 Ali KARACA
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro
Teknikeri
Ayval k Kadastro Birimi
293 Yusuf Kenan PAYÇU
Kadastro
Teknisyeni
Tapulama, harita, kadastro uygulamalar
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
294 Faz l DA CI
Kadastro
Teknisyeni
Kadastro Teknisyeni
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Burhaniye
Kadastro Birimi
S.N.
295
ADI SOYADI
Halil brahim
ERGÜVAN
BÖLÜMÜ
Kadastro Kontrol
Memuru
UZMANLIK ALANI
Harita ve Kadastro
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Burhaniye
Kadastro Birimi
296 Yücel ÜRÜN
Kadastro teknisyeni Kadastro Teknisyeni
Burhaniye Kadastro
Birimi
297 Zait KAYAN
Kadastro
Teknisyeni
Burhaniye Kadastro
Birimi
298 Ayhan AKSOY
Kadastro Teknisyeni Kadastro
Kadastro Müdürlü ü
Edremit Birimi BLK
299 Hüseyin Ç FTÇ
Harita Teknikeri
Harita Kadastro, Harita Uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
Edremit Birimi BLK
300 Dursun YAZAR
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Kadastro Birimi
Gazicelal Mah. Özmen
merkezi 1.Kat
Edremit/BLK
Harita ve Kadastro
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Gazicelal Mah. Özmen
Merkezi Edremit/BLK
301 Veyis ÖZKARA
Kontrol Memuru
302 Metin F DAN
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro
Kadastro Müdürlü ü
Havran Birimi
303 hsan B LG Ç
Harita Mühendisi
Harita ve Kadastro, mülkiyet , kamula rma
Tapu ve Kadastro Genel
Müd. Band rma Edremit
Birimi
304 Lut DEM RCAN
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Havran Kadastro Birimi
305 Ali Hikmet ALTU
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro
Havran Kadastro Birimi
306 Veli CEYLAN
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro
Havran Kadastro Birimi
Harita-Kadastro
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
307 Hasan Hüseyin CELEP
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro
Havran Kadastro
Müdürlü ü
308 Ramazan AH N
Kadastro Kontrol
Memuru
Teknik hizmetler
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
309 shak BOLAT
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
310 Davut BOZDEM R
Kadastro Teknikeri Tapulama, harita, kadastro
Kadastro Müdürlü ü
BLK
311 Demet GÜNGÖR
Kadastro Teknikeri
Harita ve Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Bigadiç
Kadastro Birimi
312 Hasan Hüseyin ED Z
Kadastro Kontrol
Memuru
Teknik hizmetler
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
313 Kas m S NG N
Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
314 Hüseyin GÜLE
Harita Mühendisi
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
315 Ali Osman SEZEN
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro
Kadastro Müdürlü ü
BLK
316 Dursun KILINÇKAYA
Kadastro
Teknisyeni
Harita-Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Gönen
Kadastro Birimi
317 Süleyman ÇET N
Kadastro
Teknisyeni
Harita-Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Gönen
Kadastro Birimi
Harite ve Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Gönen
Kadastro Birimi
Fen Kontrol
318 Zeki Mehmet CEYLAN
Memuru
Harita-Kadastro
S.N.
ADI SOYADI
319 Mustafa YATAK
BÖLÜMÜ
Jeodezi ve
Fotogremetri
Mühendisi (Harita
Kadastro Müh)
UZMANLIK ALANI
Harita üretimi, Kadastro
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Gönen
Kadastro Birimi
320 Mehmet Zeki BA ARAN Kadastro Teknisyeni Harita uygulama, aplikasyon ve ölçü i leri
Kadastro Müdürlü ü
BLK
321 Yusuf KÜÇÜKO LU
Kadastro Teknisyeni Kadastro Harita Uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
BLK
323 Abdullah ALTINTA
Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
vrindi Kadastro Birimi
324 Mehmet Ali ALTINTA
Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
vrindi Kadastro Birimi
325 Nedret KES MC
Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
vrindi Kadastro Birimi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
326 Gökalp GÖKTEPE
Harita Mühendisi
Harita Kadastro
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü ü
327 Mesut ERGÜL
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
328 Banu ÜNAL
Tekniker
Harita Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
329 Hakan ATE
Harita Kadastro
Mühendisi
Kadastro, harita
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
330 Mehmet ÖZSAYDI
Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro uygulamalar , tapulama
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
331 Alibudak AKBUDAK
Kadastro Teknisyeni Harita Kadastro uygulamalar , tapulama
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
332 Sadullah GÜLENÇ
Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
BLK
333 Ay e ONUR
Tekniker
Harita Kadastro uygulamalar
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
334 Bilal BIYIKLI
Kadastro Teknisyeni
Harita, plan uygulamalar , tapu kayd uygulamas , Bal kesir Kadastro
fenni bilirki ilik
Müdürlü ü
335 skender ÖZKAN
Kadastro Teknikeri
Harita ve Kadastro uygulamalar , kamula rma
planlar
Kadastro Müdürlü ü
BLK
337 ahabeddin ÇALI IR
Kadastro Üyesi
Tapu , harita ve kadastro
Kadastro Müdürlü ü
BLK
338 Hüseyin ÖZDEM R
Kadastro Teknikeri Harita Kadastro, Tapulama
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
339 Mehmet ALKAN
Kadastro
Teknisyeni
Kadastro bilirki isi
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü Dursunbey
Kadastro Birimi
340 Osman PALA
Harita-Kadastro
Teknikeri
Kadastro bilirki isi
Kadastro Müdürlü ü
BLK
341 Gül en TORUN
Harita Mühendisi
Harita ve kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
342 Ümmü ÇOLPAN
Harita Mühendisi
Tapulama, kadastro, harita uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
BLK
343 Y lmaz ÇAKAR
Kadastro
Teknisyeni
Harita ve Kadastro
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
344 smet GÜNAL
Kadastro Teknisyeni
Kadastro Teknisyeni, fen bilirki isi, harita plan
uygulamalar
Kadastro Müdürlü ü
BLK
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
UZMANLIK ALANI
345 Bilgin KIZILCAN
Kadastro Teknisyeni Harita uygulamalar , aplikasyon ve ölçü i leri
Kadastro Müdürlü ü
BLK
346 Gültekin PELVAN
Harita Mühendisi
Kadastro Müdürlü ü
BLK
347 Mustafa GÜVEN
Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro
Kadastro Müdürlü ü
BLK
348 Ramazan KORKUT
Kadastro Teknisyeni Harita uygulamalar , aplikasyon ve ölçü i leri
Bal kesir Kadastro
Müdürlü ü
Güvenli i
Uzman
Atasoy Ortak Sa
Güvenlik Birimi
353
Mehmet Ha im
GÜLTEK N
354 Abdülmecit MUTAF
Ay e SATAN
Ba kan
retim Görevlisi
3402 Say
Kanun, Yenileme kadastrosu
güvenli i uzman (C s
Osmanl ca
Sad k BÖLEK
Üye
)
k ve
Bal kesir Üniversitesi
FEF
Tamer KESK N
Üye
Download

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE