T.C
.,.,, -,M l..,
l, ,ı'
ERGANi KAYMAKAMLlĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'.|' ,,ç
v9 ., :.,,.;-V
,
.r:'.
'.
ıl[.- =,,']ı
""
la'a
(a\-y ü - _V
ra"
ua
$lb
2w
*ır
Sayı :949927
29.12.20]ı5
14-82 1.99-E. 1 3453205
Konu : Korna Çalma Huzurumu Çalma
MU DÜRLÜĞÜX P
ERGANİ
Toyota Tiirkiye pazarlama ve Satış A.Ş.'nin, trafikteki korrıa sesleriı-ıİn İnsaı-ı sağ[ığı
20l6
üzerinde ol1ışturduğu psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklardaıı yoIa çıkarak, l3 Maıl
söz
günlerİnde
sınav
LYS
yGS ve |8-19-25-26 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak olan
konusu duyarlılığın artırılmasına yönelik "Sınav Tarihleri Kornasız Gün Olsun" temasıYla
,,korna çalma Huzurumu Çalma" kampanyasının tüm okullarda duyurulması talebi ile
ilgili Miıİi Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Mtidürlüğünün
oj.ız.zo15 tarih ve 12467217 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir
Bi lgilerinize rica ederiın.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Miidürii
Ekler:
İlgi yazı ve eki
(l
sayfa)
DAĞITIM:
Tiim okul Müdürlüklerine
Ğüverıüi Eiektrçnlk İrnua
Aş|ı İle ı\vrııCır.
,|*h,ı.tt^".İzaı.Ç
-r;l:{i'ffi;'
Adres:
E,lektronik Ağ:
e-poSta:
Al,ııntılı bilgi için:
'I'el:
F
aks:
ffizai]cimzalaııınıştrr,]rttp//c\rakSorgrımebgor,tradresiııdeı.ff]a5-5da7-33cd.943f-l;l7ckodı,ileıe1ıtedilebılır
T.C.
uiı.ı-i pĞiriıu BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğii
:, i,
Sayı :88013337-82 l .99-E,l
24.12.20]ü5
33 l 5770
Konu: Korna Çalnıa Hıızurı-ımu Çalma
VALILIGINE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
To,v-ota
l'|irkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'niı-ı 21.12.20l5 tarihli yazısı"
Toyota Türkiye pazar|ama ve Satış A.Ş.'nin. traf-ıkteki korıra seslerİnİı-ı İıısaır sağlığı
20l6
üzerinde oluştuırduğu psikolojik ve fiz1,,otojik olumsuzluklardaı-ı yola Çıkarak. l3 Maı1
yGS r,e l8-19-25-26 Haziraıı 20l6 tarihlerinde yapılacal< o1aı-ı L.YS sınav günlerinde söz
konusu dı.ıl,arlılığıı-ı aı,tırılmasına yönelik "Sınav Tarihleri Kornasız Gün Olsun" teınası1'la
,,korna çalma Huzurumu Çalma" kampanyasının tüın okııllarda duyurulınası talebine
ilişkin ilgi y,azı r,e ekleri incelenmiştir.
Söz koı-ıusu etkinliğin; Türkiye Cuımhuriyeti Anayasası. Milli Eğitim Temel Kaı-ıuıı-iıı
ile Türk Milli Eğitiıııinin genel amaçlarına uyguıı olarak. ilgili y-asal düzeı'ıleınelerde
ilgili okul,
betirtilen i[ke, esas u. u*uçlura aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri
aksatılmamasl
il/ilçe milli eğitiıı müdürlükleri taraflndan gerçekleştirilmek Lizere" derslerin
rica edeı'im,
kay,dıyla, gonııılıılııl< esasına göre yapılınası hususunda bilgilerinizi ve gereğini
Diı-ıçer ATHŞ
Bakarı
a.
Gerıel Miidiir
E,K
:
İlgi yazt ve ekleri
(l
sayfa)
Not: l-.tkinlik cleta),1aı,lııa YEĞiTL.K'e ait aşağıdaki ıdıcs üzeıintleı-ı tılaşabile cektiı
i
http:,'iy,eg itek. ıll eb.gOV.trl\Vwrv"sosl,al-etl< in lil< leı kategor il l 9
DAĞ]TI]VI
:
Biigi:
Gereği:
B Planı
Teıı,ıel Eğitim Geırel MüdürlLiğü
Ofta Öğretim Genel Miidürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdiirlliğii
Mesleki ve Teknik Öğretim Geııel N4ıidıirlüğıi
Özel Ögretiın Kurrımları GeııeI MLidürlüğü
Özel Eğitiın ve Re[ı. Hiz. Genel Mi"idtirliiğü
Tolota Ttiıkile A Ş
ar - 065 00 \' eıı i ınahal lci A\- KA
l]lcktırın ik Ağ: ıvıi,ı,. nıeb. gor,, tr
l'ekn ikoku
l l
e-posta: 1,egitek,«ımeb.eor,,tr
IlA
YF-(=iIl'F.K bilgi için: \'aşar
: (0 ]l2)296 9,1 ]()
lcl
l]aks
: (0 3
ŞAllİN
1[.,zn-ı,
Ögıı,;
l2)223 l]7 ]6
ffizaileilnziılanııııştırI-ınp.//el.raksorgı.ıınebgtlr.tradresinclelıe235-31b3-3el4-bla7.9lbekodui1ete1.ıtcdilebilir
roYoTA
TOYOTA TÜRK|YE PAZARLAMA VE SAT|Ş A Ş
C!.]nnurüyet Maha lesı E-5 Yan Yc]
No
1
,1
- |STANBJL TuRKiY:
5353 Faks *90 216 671 92
/atac,x 348/6 Ka(a|
Te], +g0216 453
Tarih:
42
21.12.2o15
Konı,ı: "Korna Çalma Huzurumu Çalma"
Kampanyasi izin onayı
YENiLıK Vt rĞiriM TEKNoLoJiLERi
GENEL MÜDÜnıÜĞÜıır
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. olarak, trafikteki korna sesi gıbi gürültülü
ortamiarın insan sağlığı üzerinde yarattığı, psikolojik, fizyolojik olumsuzluklardan yola
çıkarak, sürücülerin ve toplumun bilinçlenmesine yönelik, gereksiz korna çalınmas!nın
engellen mesini hedeflemekteyiz.
Toyota, ortaokulöğrencilerinin katıldıklarıTEOG sınavlarının yaniçtra/ özellikle liçeliler
için büyiık bir öneme sahip olan ve okulda öğrenilen bilgi birikimlerinin test edilerek
geleceklerinin şekillendiği, üniversite sınavlarından olan; ı,3 Mart zoı6 YGS ve ıB-ı9ı5-a6 Haziran ıoı6 tarihlerinde yapılacak LYS sınav günlerinde, söz konusu duyarlılıği
daha da gelıştırerek "S|nav Tarihleri Kornasız Gün Olsun" ternasıyla
"Korna Çalma Huzurumu Çalma" kampanyasını devam ettirmek isteme ktedi
r.
5öz konusu amaca ulaşmak için MilliEğitim Bakanlığı'nın da desteğiniyanımıza alarak,
başiatrnak istediğimiz sosyal sorumluluk projesinin, Bakanlığınıza bağlıTürkiye geneli
resmi/özellise ve dengitüm okullarda duyurulmasıiçin, gerekliiznin verilmesi
hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederım,
Czge Çetin
Kurumsa] İletişim Müdürü
Toyota Türkiye Pazarlanıa ve Satış
A. Ş
'---rl\
ii:.;i:1)
roYoTA
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü