TEST
K
KAZ
AN
11
KAVRAMA
ST
TE
9.
IM
SINIF Kimyasal Türler Arası Etkileşimler -I ( Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması )
1. Aşağıdakilerden hangisinde maddenin kimyasal
türü yanlış verilmiştir?
Kimyasal türü
A)
CO 2
Molekül
B)
SO 24
İyon
C)
He
Atom
D)
H2
Atom
E)
O3
Molekül
Buna göre hangi kavramın açıklaması yanlış yapılmıştır?
2. • İyonik bağ
•Hidrojen bağı
•Kovalent bağ
•Metalik bağ
•London kuvvetleri
Yukarıda verilen bağ türlerinden kaç tanesinde
güçlü etkileşim vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3. I. NaCl
II. H 2 O
III. Cl 2
A) Element; iki veya daha fazla atomun belirli oranlarla birleşmesiyle oluşan kimyasal türdür.
B) İyon; pozitif veya nagatif yüklü atom ya da moleküllere denir.
C) Güçlü etkileşim; türler arasında gerçekleşen etkileşimlerden çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok
daha fazla olduğunda oluşan etkileşimdir.
D) Elektrostatik etkileşim; zıt yüklü iyonların birbirini
çekmesi sonucu oluşan etkileşimdir.
E) Zayıf etkileşim; türler arasında gerçekleşen etkileşimlerden itme kuvveti çekme kuvvetinden fazla
olduğunda oluşan etkileşimdir.
5. Zayıf etkileşimlerle ilgili;
I.
Fiziksel bağ ya da moleküller arası etkileşimler de denir.
II. Zayıf etkileşimler sonucu maddenin kimliği değiş- mez.
III. İki kimyasal tür arasındaki zayıf etkileşimleri yenmek için en az 40 kj/mol enerji vermek gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıdakilerden hangilerinin kimyasal türü moleküldür?
A) Yalnız II
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde
4. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklaması
verilmiştir.
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Î
C) I ve III
E) I, II ve III
6. Aşağıda verilen etkileşimlerden hangisi en güçlü
etkileşim türüdür?
A) Hidrojen bağı
B) Dipol-dipol bağı
C) London kuvvetleri
D) İyon-dipol bağı
E) Metalik bağ
TEST
11
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler -I ( Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması )
10. İyon, kimyasal türleri ile ilgili,
7. Aşağıda bazı değişimler ve bu değişimler sırasında
alınan veya verilen enerji değerleri verilmiştir.
I. Pozitif yüklü olanlara katyon denir.
II. Çok atomlu olanlarına kök denir.
III. Negatif yüklü iyonlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır.
Buna göre hangi değişim güçlü etkileşimdir?
A) H (g) + H (g) $ H 2 (g) + 436 kj/mol
B) CH 4 (s) + 8, 1 kj/mol $ CH 4 (g)
C) H 2 O (s) + 43, 9 kj/mol $ H 2 O (g)
D) Ar(S) + 6, 4 kj/mol $ Ar(g)
E) C 2 H 5 OH (g) $ C 2 H 5 OH (s) + 42, 6 kj/mol
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
8.
Yukarıda H 2 O bileşiğinin içerdiği iki tür bağ gösterilmiştir.
Buna göre;
I. 2 ile gösterilen fiziksel bağdır.
II. 1 ile gösterilen kimyasal bağdır.
III. 2 ile gösterilen bağ, 1 ile gösterilen bağdan daha güçlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Bir kapta etil alkol’_ C 2 H 5 OH i ’ün sulu çözeltisi hazırlanmıştır.
Buna göre bu kapta,
I. Hidrojen bağı
II. İyonik bağ
III. Kovalent bağ
etkileşimlerinden hangileri meydana gelmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12. Kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerle ilgili,
I.
Kimyasal türler arasında çekim kuvvetleri oluştu-
ğunda enerji açığa çıkar.
II. Güçlü etkileşimlerdeki enerji değişimi, zayıf etkile- şimlerden genellikle daha fazladır.
9. I. H 2 O ’daki moleküller arası etkileşimler
II. NH 3 ’teki N ve H atomları arası çekim kuvveti
III. NaCl’deki Na + ve Cl - iyonları arası çekim kuvveti
III. Güçlü etkileşimlerde genellikle yeni kimyasal türler oluşur.
Yukarıdaki kuvvetlerden hangileri zayıf etkileşimdir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) I ve II
KAVRAM
IM
:.............................................
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
EST
AT
KAZAN
D) II ve III
C) I ve III
11
C) I ve III
E) I, II ve III
22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan :: ..............
..............
Puan
Download

11.TEST