BAFRA MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ
KANTĠN ĠġLETME ĠHALE ĠLANIDIR.
1- ĠHALE EDĠLECEK KANTĠNĠN:
OKULUN ADI
Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürlüğü
ÖĞRENCĠ VE PERSONEL SAYISI
310 Öğrenci ve 39 Personel
2
KANTĠN YERĠ VE m
Okul Binası Birinci Kat – 40,00 m2
MUHAMMEN BEDEL
700,00 TL
KANTĠN DURUMU VE DEMĠRBAġI
Elektrik-Su Tesisatının Ayrılması ve Aboneliği
Yükleniciye Ait,Krom Mutfak tezgahı,2 Adet
batarya,1 adet termosifon
ĠHALE ġEKLĠ
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g
Maddelerine Göre Pazarlık Usulü
ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER
Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü
ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ
15/01/2016 Cuma / Saat: 14:00
ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI:
T.C. Vatandaşı olmak.
Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.
İhalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak.
Sağlık yönünden engeli olmamak.
Yapacağı iş ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki eğitim Merkezlerinden verilen sertifika, kurs
bitirme, ustalık belgelerinden birine sahip olmak.
6) İlgili kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler;İhale süreci içersinde İlgili kurumdan adına kayıtlı Okul
kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.
3- ĠHALE KOMĠSYONUNA VERĠLECEK BELGELER:
1) İkametgah İlmühaberi. (İhale süreci içersinde alınacak.)
2) Okunaklı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3) Sabıka Kaydı. (İhale süreci içersinde alınacak.)
4) Tek hekim tarafından verilmiş Sağlık Raporu . (İhale süreci içersinde alınacak.)
5) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, Milli Eğitim Bakanlığı 5.6.1986 Tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmak şartı aranır.Ancak,
katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi ,kalfalık, kurs bitirme
belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
6) İhaleye vekaleten katılacakların noter tasdikli vekalet nameyi komisyona ibraz etmeleri gerekir.
7) İhaleye gerçek kişiler katıla bilir. Şirketler, Dernekler, Vakıf ve Birlikler katılamazlar.
8) Geçici teminatını Bafra Mal Müdürlüğü Veznesine yatırdığına dair makbuz.
9) İlgili kantin kiralama ihalelerine katılacak k,işiler;İlgili kurumdan adına kayıtlı Okul kantin işletmesi olmadığına
ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder
4- GENEL HÜKÜMLER:
1) Geçici Teminat 200,00 TL.(Ġkiyüz TL.) dir. Geçici Teminat Bafra Mal Müdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.
2) İhale Şartnamesi 25,00 TL. ( YirmibeĢ TL.) Mal Müdürlüğü Veznesine yatırılacak ve İhale dosyası makbuz
karşılığında Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilebilir.
3) İstenen belgeler şartnamede açıklandığı gibi kapalı zarf içerisinde Okul aile birliği Başkanlığına en geç
15/01/2016 Cuma günü saat 13.30 kadar belge karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saate kadar
dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
4) Kantin ihalesi üzerine kalan istekli sözleşme yapmadan önce esnaf odasına üyelik kaydını yaptıracak ve üyelik
belgesini ekleyecektir.
5) İhaleyi alan istekli kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksitini
peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır.
6) Sözleşme her yıl yenilenecek ve bu süre 5 yılı geçmeyecektir.
7) Sözleşmenin komisyonca 8.5 ay üzerinden belirlenen yıllık kira bedelidir. Yüklenici bu bedeli eşit taksitler
halinde 8,5 ayda ödeyebilir.Haziran,Temmuz,Ağustos aylarında ödeme yapılmayacaktır.
21)
2)
3)
4)
5)
28/12/2015
Recep DOKGÖZ
Okul Müdürü
Hanife BAKAN
Okul Aile Birliği Başkanı
Download

Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği Kantin İşletme İhale