T.C.
KIL工SVAL主LIGI
IIMilliEgitimM田山l軽重
Sayl:29444100−50−E.13476898
29.12.2013
Konu:ToplantlnlnIptalEdilmesi.
…‥MUDURLUGUNE
Ilgi:25・12・2015tarihlive13343195saylllyaZlmlZ.
Ilgi
yazlmlZ
dogrultusunda;Ilkokul
ve
Ortaokul
Mtidurlerinin
katlhmlile
30・12・2015CarSamba gtinti saat:14‥00−de TemelE卸m Sube MtidtirtiServet Sema
KORKMAZhodaslndaveba軸nllgrndayapllmasIPlanlanantoplantliptaledi血中
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
ServetSemaKORKMAZ
Mtidiira.
$ubeMtidtirti
DAGITIM:
TtimIlkokulveOrtaokullar
(juVC両EIckけOnlk晶7品
A用!。Ayn,d1,.23中之J20Sで如し
AkpmarCad・IIMilllEgitimMudur唾乱79100−KH.Is
℡:(0348)8132828/114
Qgの;temeLegitlm79@ncb.govtr
AymtlllbiIgiiCinirtibat;i.MdSemaKORKMAZ
壷(0348)8131264
Wreb:www.胡S,mebgol点r
Download

T.C. KİLİS VALİLİĞİ ıı Millî Eğitim Müdürlüğü