T.C. MU~
r,j
",'
v ALiLiGt il Milli Egitim MtidtirlGgii SaYI :94414~64-42-E.13520630
Konu : Usta OOreticiIeri ili~kin Veri Talebi
30.12.2015
................................................ KA YMAKAMLIGINA
lIye Milli Egitim MiidiirlGgii
............. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MtidiirlGgtigUne anhglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel MtidiirlUgtintin 30.12.2015 tarih
aylll Usta Ogreticilere ili~kin Veri Talebi ile ilgili yazl ve ekli form yazlmlz
ve 13494938
ekinde gonderi mi~tir.
ilim' dahilinde Genel MOdOrlGgUmtize bagh olarak faaliyet gosteren mesleki ve
teknik ortaogr tim kurumlarmm ekli yazlda istenilen verilerin ekteki forma i~lenerek
04.01.2016 ta ine kadar MtidtirltigUmtize gonderilmesi hususunda;
ini rica ederim.
Nurettin OZOA~
Vali a.
Milli Egitim MUdiir V.
Ek:
iIgi yazl (1 Ade~)
Form (1 Adet)
Oagltlm:
iIye Kaymakamhklanna (ilye M.E.Md.ne)
Merkez Mesiek lisesi Md.ne.
Bu evrak gOvenli elektroni~ imza lIe imzalanml~tlr. httpj/evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb88d-4715-3D2-be5d-fUed kodu ile teyit edilebilir.
T.C. MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgU
•
SaYl :6204520,-42-E.13494938
Konu: Usta Ogr~ticileri ili~kin Veri Talebi
30.12.2015
DAGITIM YERLERiNE
ilgi: a) Milli Egi im Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi.
b) Milli Egi im Bakanilgl Kurumlannda Sozle~meli veya Ek Ders Gorevi ile
Gorevlen irilecek Uzman ve Usta Ogreticiler Hakkmda yonetmelik.
c) Milli Egi im BakaniIgJ Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders SaatJerine
ili;;kin K ar.
Hiniz da ilinde Genel MUdUrlUgUmlize bagh olarak faaliyet gosteren mesleki ve
teknik ortaogreti kurumlarmda ilgi (a) ve (b) Yonetmelik kapsammda gorevlendirilerek
Ucretleri ilgi (c) arara gore ek ders Ucreti olarak odenen usta ogreticiler He kadrolu olarak
gorev yapan usta ogreticilerin okul ve alan bazmda saYllanna ve varsa okula bagh uygulama
otelinin yatak ka asitesinin bilinrnesine ihtiya9 duyulmu~tur.
Bilgilerini. i ve istenilen verilerin ekli form ornegine uygun ~ekilde (excel formatmda)
doldurularak en ge9 07 Ocak 2016 tarihine kadar Genel MlidlirlUgUmUze ve
[email protected]· .tr e-posta adresine gonderilmesi hususunda geregini rica ederim.
Ercan TORK
Bakan a.
Genel MUdUr V.
Ek: yizelge (1 sayfa)
DagItlm:
B Plam
Atatilrk Blv. 06648 KIZllaY~NKARA
TelefonNo(0312)41313 7 FaksNo: (0312)4188406
E-Posta mte_izlemedegerle [email protected]
internet Adresi: www.meb.ov.tr
Bilgi i<;in: MuratAKYUZ
Ogretmen
Telefon No: (0312) 4131401
Bu evrak guvenll elektronik imlla ile imzalanml~tlr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8bCf-dfc9-3880-9356-7523 kodu ile teyit edilebilir.
MESLEKi ve TEKNiK EGiTiM GENEL MUOURLUGUNE BAGlI OKUL ve KURUMLAROA GOREV YAPAN USTA OGRETiciLERE AiT SiLGiLER
r:D
USTA OGRETiCi SAYISI
SIRA
NO
il ADI
iU;E ADI
OKUlADI
USTA OGRETiciNiN
GOREVlENDiRilDiGi ALAN
ADI (*)
EK DERS OCRETi
KARSllIGINDA
GOREVlENDiRilEN
ERKEK
KADIN
KADROLU OLARAK GOREV
YAPAN
TOPLAM
(A)
ERKEK
KADIN
ALAN-1
l.
ALAN-2
.....
ALAN-1
2.
ALAN-2
....
-
....
~
.... - ­
-
_
.... ­
L
_ _ . . __
_ __
....
«+
....
_._
....
­
_ __
....
.......
_
.... ­
(*): Usta Ogreticinin gorev yaptlgl alan adl yazllacaktlr. (Orn: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek i~ecek Hizmetleri vb.)
ONAY
....../01/2016
ADI SOYADI UNVANI TOPLAM
(B)
-:!:«
-'
0...
0
t­
-'
w
zw
C)
VARSA
OKULABAGlI
UYGULAMA
OTEli YATAK
KAPASiTESi
Download

Duyuru İçin Tıklayınız