AÇIKLAYICI BĠLGĠ NOTU
RESMĠ GAZETE TARĠHĠ
RESMĠ GAZETE SAYISI
MEVZUAT TÜRÜ
YAYIMLANMA TARĠHĠ
AÇIKLAMA
30/12/2015
29578
TEBLĠĞ
30/12/2015
05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerde Bandrollü Ürün Ġzleme Sistemi Genel
Tebliği (Sıra No: 1)’in (3.2.2.1) numaralı “Uyulacak Esaslar ve
Taleplerin Karşılanması” bölümü ile getirilen zorunluluğa geçişte, 5.000
TL ve üzerinde ÖTV borcu olan bandrollü ürün üreticisi mükelleflerin
1/3/2016 tarihinden sonra vadesi gelecek borçları dikkate alınacaktır.
Download

açıklayıcı bġlgġ notu resmġ gazete tarġhġ 30/12/2015 resmġ gazete