United Nations Children's Fund
Birlik Mah 2 Cadde No 11
06610 cankaya-Ankara / TURKEY
Telephone (90-312) 454 10 00
Facsimile (90-312) 454 14 61
www unicef org/turkey
3 Aralik 2015
ilgi: EDU/MB/MB/2015-346
Saw' Funda Kocabiyik
Gene! MEIdur
Temel Egitim Genel MOdarkigii
MUll Egitim Bakanligi
Ankara
Konu : `Su, Sanitasyon ve Hijyen Egitimi' Poster Tasarimlan
Mull Egitim Bakanligi (MEB), UNICEF'in teknik ve finansal destegiyle, yatili okullarda 'Su,
Sanitasyon ve Hijyen Egitimi' adli program' yOrLitmektedir. Bu program kapsaminda,
program' hazirlayan teknik ekibin onerisi ve gene! miidurliigunaziin °nay' lie Turkiye
genelindeki turn ilkokul ve ortaokullarda . kullanil.mak uzere profesyonel poster tasanmi
hizmeti satin aIinmitir. Hiznnet satin alinan tasarinno, genel nneicliirlugantiz lIgIli daire
ba§kanliklarinda gorevli uzmanlardan ve hijyen egitinni programini geli§tiren teknik ekipten
aldigi oneriler gergevesinde 'el yikama,"agiz ve di § sagligi,"genel vOcut
temizligi,' ye `gida tazeligi' konularinda 8 adet poster tasarlami§ olup, bu posterler ekte
onayiniza sunulmaktadir.
Posterlerin uygunlugunu ve okullara dag'itilmasina ili§kin onaymizi, basim ye dagitinn i§lerinin
zamaninda gergekle§ebilnnesi igin Turkiye genelindeki ilkokul ve ortaokul okul sayilanni (ii
ve/veya ilge bazinda tasniflenmi§) ve posterlerin dagitiminin yapilacagi Ii ve/veya ilge Milli
Egitim MOdurkiklerrnin adreslerini en gec 9 Araltk 2015 tarihine kadar ofisimize yaziii olarak
iletmenizi diliyoruz.
Saygilarimizla,
Dr. Mehmet Buldu
Egitim Bölüm Ba§kani (v)
UNICEF Turkiye
unite for
children
unice-R„.,
Download

Ek-1