T.C.
AFYONKARAni Sen velirici
it tvtitti Egitim Miidilrliigti
31.t2.20t5
Sayr : 89496728-620-E.l 3582383
Konu :Hastane Tampmast
KAYMAKAMLIGINA
(ilee Milti Egitim Miidiirliisii)
SUBESiNE
MUDURLUCUNP
Affonkarahisar Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterlili'nin
77 01007 4-807 .01 -8.1295 sayft yazll'an yazrmrz ekinde giinderilmiptir.
25 I 12120
1
5 tarihli ve
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Metin YALQIN
Vali
a.
Milli Egitim Miidirii
EK:
- Kamu Hastaneleri Birlipi Genel Sekreterlili yaztsr.
(l
sayfa )
oRcttltvt:
Bilgi:
Gereli
- 17 i19e Kaymakamhlrna
Mtidtirliiliimiiz
:
B
iiltim
I
eri n e
-
Merkez ve Merkeze Balh Anaokul, ilkokul,
Ortaokul, Liseve dengi Okul / Kurum Miid.
- Bilgi-Iplem ve Elitim Teknolojileri $ubesine
(Web sitesinde yayrnlanmak iizere)
Adres
Elektr.
:Karaman Ip Merkezi 5.Kat (B58) AIYONKARAHISAR
Ag :affon.meb.gov.tr
E-Posta
:[email protected]
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Tel
Faks :
tceuanUSTUNDAG
272 213 76 03 I 212
0
0272 2137605
88d9-0b23-3a88-9cAf-6397 todu
ite teyit edilebilir.
T.C.
SAGLIK BAIGNLIdI
TffrHye Kamu Hastanelerl l(urumu
Afyonkarahisar Kamu Hastanelerl BirHlt Genel Sekreterlili
770t0074t807.0r
HaSane Tagurnrasrhk
Af;c.r,
,rn
ir-r
i
Ia lr.\r"r *ti
lTr e LU 6o.JL
ilimiz Ztbeyde Hailn Kadrn Dogum ve gocuk Hastahklan Hastanesi ile
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, 0l Eyliil 2015 tarihi itibariyle Afonkarahisar Dwlet
Ilastancsi gausr alnnda birleEtirilmigtir.
Birlegtirilen Ztibeyde llanrm Kadn DoEum ve gocuk Hastal*lan Hastancsi, )raprml
tamamlanan yeni hizmet binasrna 27 Arahk 2015 tarihinde tagrmcak olup tagrnma iSleminitr
iamamlanmasrna mfiteakip himet vermeye baglanrlacalnr.
B itgilerinize arz ederimOpIh.Fikret BASKAN
Genel Selaeter
Dallnm:
Mctkez Kunrm ve Kunrluglar
Orfungazi Mah.Ncdim Hclracro$lu Bulvsr No:?3 Med(€zlAFYONK
Deuyh Bilgi :Yrxuf BOZYIGIT
Evnlrn dchronik
imb
Bu belgF 50?0 sayilt
Tcf
No'
0272,
14
4 23411420
Faks:02'12 295533
oraiochupf&+clga$gliLsDv.tradlaeird.! R4teE1-96rfl71+bl?5-84{bgclgEfcE lrodu ilc sitebilirsiniz,
slrlounik inzaf.ilru g6rc gf,vffli cf*ronik i66 il6 imtrnmrun
Download

Gereli :