T.C.
KILISVALiLLGI
IIM掴EgitimMud加1鴫u
30.12.2015
Sayl‥29444100−300−E・13495429
Konu:KitapToplamaKampanyasl
……MUDURLUGUNE
ilgi a)DiyarbaklrValiligillMilliEgitimMud油蝉一nun16/12/2015tarihve12978774
SaylllyaZISl・
b)BayburtValiligiIIM冊EgitimMndurl噂申nnn18/12/2015tarihve13072654
SaylllyaZISl・
C)AdanaVal鴫iIlMilliEgitimMudnrl噌嗣血22/12/2015tarihVe1317202lsaylll
yaZISl・
d)KocaeliValiligiIIMilliEgitimMudurlu謝nun23/12/2015tarihve13263519
SaylllyaZISl・
e)CanakkaleVali鴫illMilliEg誼mMnd臨時担ntm29/12/2015tarihve13426587
SaylllyaZISl・
f)MardinValiLigiilMilllEgitimMudur時叫nun29/12/2015tarihve13428867
SaylllyaZISli
●一KitapToplamaKampanyasliiileilgiliilgi(a,b,C,d,e,f)yazllarektegOnderilmisolup,
isveiilemlerinilgiyazldogrultusundayapllmaslhususunda;
Bilgivegereginiricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Mudura.
SubeMudiiru
EK:
11giYazl(6adet)
DAGITIM:
TemelEgitimeBagllTumOkullar
AkpLnarCadIIMlllLEgltlmMuduriugn79100−KILIS
℡(0348)8132828/114
唾Dtemclegltim79@mebgovtr
i∴∴生し
AyrlntlllbllgllClnlrtlbatiMdSemaKORKMAZ
塵〕(0348)8131264
Webwwwk用smebgovtr
Buevrakguve面eiektron)k…Zai1eimZaianm函rhttp//eVraksorgumcbgovtmd・eSindenc892−b893−3b55−aCf4−Of61kodulictcyitedLiebiLir
T.C.
CANAKKALEVALiLj肥i
ilMiltiEgitimM同軸1時迫
qlNJuこK」甘。巴
Sayli19590648−814−B.13426587
29.12.2015
Konu;KitapToplamaKampanyasl
………………・:…………………………………VALILIGINE
(IIMilIiEgitimMudiir1時8)
・・・・・・・・・・…・・・・・:・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・KAYMAKAMLIGINA
(IIceMilliEgitimMiidiirl噂ii)
Ilgi:ValilikMakamnln25/12/2015tarihVe13325083saylllOnay1.
11imiz MerkezKepez Atattirkilkokulunun toplumunihtiyaeVe beklentilerinecevap
Verebilecekbirhayatboyu sistemiolustumakve busistemilSlervesurdmilebilir duruma
getirmek amaclyla hazlrladlgl●’Okuyorum,ArastlriyOrum,D追nyayl KeS匝diyorumi’
prQjesikapsamlnda;6gretmen,6grencivevelilereokumaallSkanLlglnlkazandImakamaclyla
OluSturduklarlOkulkutuphanesinizenglnleStimekamaclyla ulke genelinde kitaptoplama
kampanyaslbaSlatllmaslileilgiliValilikonaylekteg6nderilmistir.
S6zkonusu kampanyanlniliniznlCeniz okullarmda duyurularak toplanan kitaplarin
ilgiliokulmudurl噂unedogrludangenderilmesihususunda;
Gereginiarz/ricaederim.
ZmkufMEMis
Valia.
MmiEgitimMudurii
Ek:
−ValilikOnayl(lSayfa)
DAGITIM:
−80ilValili雪ine
(ilMiiliEgitimMudurl晦n)
一日IleeKaymakamhglna
(ilCeM冊EgitimMud臨時gn)
ValiIlkBlnaS13.Kat17100/CANAKKALE
AyrlntIl−bllglrCIn MemurK GENC
ElektronlkAg http//canaJ(kaIemebgovlr
Te上(0286)2171135−144
e・poSta egltlmOgretIm17@mebgovtr
Faks(0286)2172972
BucvrakguvenileiektronlkimZalie,mZalanm−St−rh巾〝evraksorgumebgoVtradreSinden390b・6ab8−3a75−a3d0−371fkodulleteyltedliebiiir
T.C.
MARDiNVALiLiGI
ilMilliEgitimMud血lugu
29.12.2015
Sayl:41533392−101.99−EJ3428867
Konu:Kitaptoplamakampanyasl
……VALILIGINE
(ilMilliEgitimMndurl噂n)
.…‥KAYMAKAMLIcINA
(119eMilliEgitimMudurl鴎u)
Ilgi:28・12・2015tarihlive41533392−101・99・E・13425299saylllOnayl
ilimiz Merkez MehmetCik Tahir Ozcan Daylan Ortaokulu M同前1時nntin
Okulun k鵬phanesininveslnlfkitaplarllnlnZenginlestirilmesiamaclyla 6grencilereokuma
allSkan鴫lkazandlrllmasI Ve6grencilere dahazengin birkaynak olusturulabilmesiiCin;
6grencilerinyaral高田abilecegiTarih,Edebikulturel,SosyalveFenalanlarLndad鴎unce,fikir
kitaplarlVedigerkaynakkitaplaraihtiyaebulunmaktaolup;teminedilebilmesiamaclyla
T融kiyegenelindei−KitapToplamaKampanyaslna−iaitValilikOnayliliSikteg6nderilmiStir・
S6z Konusu kampanyanlnilinize bagh tumokul MndurIuklerine duyurulmaslile
kampanya kapsamlnda toplanacak kitaplarln dogrudanilimiz Mehmeteik Tahir Ozcan
DaylanOrtaokuluMndurl鴎meg6nderilmesihususundagereginiarzhicaederim・
ibrahimSiiMAN
Valia.
ilMilliEgitimM的nrV.
EK:YazIVeOnay(3Sayの
DAGITIM:
80Vali噂ine
(ilMilliEgitimM的urlugu)
10119eKaymakamllgl
Adres;
Ele短ronlkAg
c−pOSの
AynntlllbllgllGln:b.kumasoglu
TeI・
Faks
BuevrakguVenileiekdolllkimZalic一m狐IanmlSt−rhttp//evraksorgumebgovtradreslnden7餌C−501e−3803−aab9−88d3kodullctcyl‘edIleblllr
T.C.
DiYARBAKIRVALiLIGI
ilMilliE営証mMndur1時u
Sayl:42696819−814−B.12978774
16.12.2015
Konu:KitapToplamaKampanyasl
…..VALILIGINE
(ilMilliEg証mMndurlugu)
…‥KAYMAKAMLIGINA
(ilceMilliEgitimMudurl噂u)
●
ilimiz ErganillCeSinde bulunan Ziyaretilkokulu−nun;Okul knttiphanesini
ZenginleStimek ve6grencilere kitap okuma allSkanllklarl kazandlrmak amaclyla yurt
genelinde kitap toplama kampanyasl baslatmaslileilgili allnan Va冊k Makamlnln
15/12/2015tarihve12901304saylllOnaylekteg6nderilmistir.
S6z konusu kampanyanlnilinize ba軌tum okul mndm宜iklerine duyurulmaslile
kampanyakapsamlndatoplanacakkitaplarlndogrudanilimizErganiIlCeSiZiyaretIlkokulu
Mud証1噂meg6nderilmesihusundagereginiarz/ricaederim.
SnleymaniLGE
Valia.
ilM川iEgitimMudurV.
EK
1−ValilikOnayl
DAGITIM
80ilValiligine
ilMEM
17Ilt:eKaymakam噂1na
IleeMEM
lIM冊EgitimMudu血色ODiYARBAKIR
ElektronlkA ww、V.dlyarbaklmebgovtr
Ayrln同bllgilCln AhmetBULUT−Memur
Tcl(0412)2265850−136
Bucvrakguvenlielektronik・mZaIlelmZaIanm坤rhup//cvraksorgumcbgovtradrcsindcn7i35−2cb9je86−9567−na4koduiieleyltedlle帥r
Download

T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü