rT.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürliiğü
i
,,,
.........-..}1i
,4
w
,:';
.fu"
Sari
Kı_ııııı|
:
04.12.20]ı5
]168]751-604-E.12506970
\lcsleki ve Teknik Lise
\lez ıııılarını İstihtlamı
.vıü nünı-üĞüxn
\1illi Eğitin-ı Bakaıılığı Miisteşarlığıı-ıın Meslekİ ve Teknİk Lİse Mezunlarının
istihtlırnıı ile ilgili ]8.]l.]0l5 tarih ve E.12210779 sayılı yazıları ilişikte gönderilııiŞ olı-ıP,
isti1rdanı küJIıLl5LıIıda kıırıııı-ı kııı,iılı_ışlarıı-ı ortak iş
birliği alanıı-ıı oluıŞturarı Mesleki ve Teknik
Eğitim liseleriııiı,ı eğitin-ı-öğretiııı gören öğreı-ıcileriııe 1,önelik mezuniYet Sonrasl istil'ıdam
imkanlarınıır arttırılınası re ııitelikti nrezlııı vermesi amacıyla gerekli iş ve işlemleriı'ı
yapı lması lrususuı-ıda:
Bilgilerinizi ve gereğiı-ıi rica ederim.
Ahınet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Mıidürti
EK:
|-Yazı ve eki (1 Sayfa)
DAGITlNl:
Mesteki ve Tekı-ıik Lise Miidürl|iklerine
,,ıj
ç ;i]l!
j| ü§cktı"*ııı
.,rı*
İ
lı
;ı,:,; ;
!ı İ}g,{\3ıglçŞ;ş.
ü}ı,ıL.i2ı}"/,ç
Kemertaş lvlalı.t Iükiiıı-ıet KoııağıKat:3
Elektronik Ağ. er_eaı-ıi.nıeb. gtıı,. tr
e-posta: ergan i2 l,?iınıeb. gov.tr
Bıı eı,rak gıivenl ı clektronik iınza
i]e iı,]ıza]aı,]1ıı ışt]r
Ayrlntıll bilgi için: G.ŞiMŞDK ŞEt]
Tel: (0 4l2) 6l l5023
|'aks:(0 4l2) 6l l57j0
http://evrakstırgıı.ıııcb,govtradresindenlf'İJf-27db-3dae-8583-865ekııdıı iletey,ıtedılebilir
T.C.
ırirı.i r Ğiriı,r gaKAxrıĞr
Müsteşırrlık
Sayı
28.11.2015
: 56822750-604-E,. l 2240779
Konu: Mesteki ve Tekı,ıik Lise Mezurilaı,ııiııı İstihdaını
DAĞITIM YERLERİNE
e l'eknik Eğitim Liseleriıı,ıiz istilıdam içİn eğİtİm hizmeti sı-ıııınaları
ı-ie.]eııiı 1e kıırııı,ı-ı r c kı_ıı,ıılı_ışlarıınızııı ortak işbirtiği alanını oluŞturınaktaciır. Ekli listecie
\1e:]eki
\
Liseleriıııiziıı alan re dal biligileri ile 20l5-20l6 Eğitiın dönemi sonı-ında alaıı/dal bazında
I11ezlıtı eclceğiır-ıiz öğrenci sal,ıları btılunmaktadır. Bu öğrencilerimiziır mezuıriYeti sonrasında
istihdaın iı-ııkaı,ılarıı,ıın aftırılrnası ve nitelikli mezunlar vermemiz ortak hedefiınizdir. Bu
amaçla itettiğiıııiz bilgilere ilaveten isteyeceğiniz bilgiler de sunulabilecektir.
okul Müdürlükleriıı,ıize aranan eleman sayılarının bİldirilmesİ, staj İmkanı sağlaı-ıması,
öğreırcileriınize iş ve ıneslek daııışmanlığı desteği verilmesi vb. yenilikÇi yöntemlerle
öğrencilerimizin istihdam edilebilir ııitelikte eğitim alarak mezun oldı-ıktaıl Sonra iŞ
bulabilıneleri konusı.ında Irer tıirlıi öneri. teklif ve destekleriniz için şiındiden teşekkür eder.
başarılar clilerim.
c*irı;zıı iııi ır.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi
ÇOLAKOĞLU
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
-
İŞrun cenel Müdiirlüğü
- Mesleki ve Teknik Eğitim
GenelMiidüriiğü
TOBB Geııel Sekreterliği
- TESK Genel Sekreterliği
- TİSK Geııel Sekreterliği
- HAKİŞ Genel Sekreterliği
- MESS Genel Sekreterliği
_ lı viııi Eğitiın Mticltirltikleri
-
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: ww\y.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Üııvaıı
Tel: (0 3 l2) XXX XX
Faks: (0 3l2) XXX XX
XX
XX
ffizailejııızalanınlştlr'http://evraksorgı-ı,meb,govtradresinden840a-9295-3afe-8t30-c4feı<oiıuileteyltedılebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü