T.e.
MU~ VALiLiOi it Mill! Egitim Mudurlugu SaYI : 67496438~903.99~E.13483066
Konu : Muzik Korolan Olu~turulmasl Hk.
3 .12.2015
..................... KA YMAKAMLIOINA
(i1'5e Milli Egitim MudUrliigU)
MU~ ..........................................................................MDDlT
DOUNE
ilgi: il KultUr ve Turizm MUdUrlUgUnUn 28/12/2015 tarih ve 1783 saYlh yazl I.
il KUltur ve Turizm MUdUrliigUnUn ilgi yazdan geregi, TUrk
alk Miizigi ve
Turk Sanat Muzigi korolan olu~turulmasl amaclyla, soz konusu miizik da anna ilgi duyan
veya mUzik enstrumam '5alabilen memur ve ogretmenlerin iI Kultur ve Turi m MUdUrlUgUne
ba~vurmalan hususunda;
Bilgilerinizi ve tum personele duyuru yapllmasml rica ederim.
SLAN
Ii a.
Milli Eg tim Mudiirii
Ek:l) ilgi saYI ornegi
(1 adet)
DAOITIM: 1) Kaymakamhklara ( il~ Milli Egitim Mud.ne) 2) Merkez Tum Okul ve Kurumlara 3) Web Sayfasma Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~hr. http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden6f62-1f7b-36a4-b 1 4-dbeb kodu He teyi! edilebilir.
Q
~~
T.e. MU~ v ALiLiGi il Kultur ve Turizm Mudurlugu SaYl : 82063537-4101
Konu: Muzik Korolan
11-- 2?:,
Olu~turulmasl
.. .11212015
Hk.
Valiligimiz bunyesinde gonullu Tiirk Halk Miizigi ve Turk Sana
olu~turulmasl planlanmaktadu. Soz konusu muzik dallanna ilgi duyan veya
cralabilen vatanda~, esnaf, memur ve ogretmenlerin Mudurlugum"
gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak kamu kurumlanmn personelleri
kurulu~lannm da halkImlza gerekli duyuruyu yapmalan hususunda;
Miizigi korolan
uzik enstrumam
e ba~vurmalan
e, basm yaym
Geregini rica ederim.
Seddar
DAGITIM:
-Tiim Kamu Kurumlanna
-Basm Yaym Kurulu~lan
I
0 lOr ve Tunzm MU "r UgO
Saray Mah.Tekel
Biti~igi
Tel' 04362152097
KOltUr Merkezi ! MU~
Fax: 04362152096
e-posla: [email protected]
VUZ ~~~;~t-~
(6 ?A-fi--­
Memur
Download

Duyuru İçin Tıklayınız