T.C.
GAZiOSMANPA~A KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 43164750-821.06-E.13439517
29/12/2015
Konu: Sergilenmesi ve izletilmesi Uygun
Gorillen Tiyatro-Film Gosterileri.
GAZiOSMANPASA KAYMAKAMLIGI'NA
ilgi : a)MEB.ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi.
b)Valilik Makammm 03.10.2000 tarih ve 957 say1h Onay1.
c)Valilik Makammm 25.09.2013 tarih ve 2660329 say1h yetki devri onay1.
d)Mildilrlilgilmiiz Killtilrel Etkinlik Komisyonunun 23.12.2015 tarihli Karan.
2015-2016 egitim ogretim y1lmda il9emizdeki okullarda ogrencilere yonelik, ekli
listede isimleri belirtilen tiyatro gruplarmm eserleri ve film gosterileri, ilgi (a) yonetmelik
esaslan ve ilgi (c) emir geregi degerlendirilerek, ilgi (c) komisyon karan ile uygun
gorillmil;;tilr.
Ekli 9izelgede isimleri belirtilen tiyatro gruplarmm ve ad1 ge9en ;;irket ve demeklerin
film gosterilerini;
a) Okul Mildilrilniln bilgisi, denetim ve sorumlulugunda, fiziksel ;;artlan uygun olan
okullarda sergilenmesi, ogrencilerin gonilllillilk esasma ve velilerinin izniyle izlemeleri,
b)Oyundan elde edilen gelirin; ilgi (b) Onaya istinaden, %25'nin ii Milli Egitim
Mildilrlilgilniln Vak1flar Bankasi Mercan Subesi nezdinde bulunan
TR140001500158007287999630 nolu hesabma yatmlmas1, banka dekontunun Okulunuzda
muhafaza edilmesi, kayd1yla 2015-2016 egitim ogretim y1hnda il9emiz dahilindeki okullarda
sergilemeleri Mildilrlilgilmiizce uygun gorillmektedir.
Makamm1zca da uygun gorilldilgil takdirde Olurlanmza arz ederim.
Bekir Servet BAKIRCI
il9e Milli Egitim Mildilril
Ek: 1 Liste
OLUR .
../12/2015
Ya;;ar KARADENiZ
Gaziosmanpa;;a Kaymakam1
Merkez Mah. <;:ukur C,:e~me Cad. Gaziosmanp~a Hilkilmet Konag1 Kat: 4
E-mail :[email protected] web: www.gaziosmanpasa-meb.gov.tr
TEL: 0212 - 418 44 05 - 06 (Dahili-6) Faks: 0212-418-44-04
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanm1~tir. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
326d-Ob0 l-3c6f-b597-cbee kodu
ile teyit edilebilir.
2015-2016 EGiTIM OGRETiM VILINDA OKULLARDA OVNANMASI UVGUN GORULEN TiVATRO FiLMLER VS.
TARiHi 23.12.2015
ILC;Esi GAZIOSMANPA~A
S.NO
TiYATRONUN ADI
OVUNUN ADI
1
Deney Bilim Egitim Organizasyon
Bilim Atolyesi Sergisi
2
istanbul Tiyatro Sokag1
Orman Cini ve Cimri
3
Yunus Film Organizasyon
c;:ikolata Fabrikas1
4
istanbul Tiyatro Sokag1
OVUNCULARIN ADI
OYNANAN OKUL TORO
iRTiBAT TELEFON
sergi
ilkokul Ortaokul
0537 8477278
Anaokulu ilkokul
0554 7966312
Cengiz San-Hamza Bol
ilkokul Ortaokul
0539 6614383
Vitaminlerin Sihri
Ozan Aslan-Semih Tezcan-Sukru Baykara-
Anaokulu ilkokul
0507 4991624
Mert Y1lmaz-Venus Kumkum-GUI Kumkum
ilkokul Ortaokul
0505 6352750
Anaokulu ilkokul
0532 6332543
Anaokulu ilkokul
0532 6332543
Anaokulu ilkokul
0541 2119110
Emre Bozkurt
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0507 2016151
Ozan Aslan-Semih Tezcan-Sukru Baykara-
5
Para Medya
Mutlu insanlar Olkesi
6
Tiyatro Samata
Yalancmm Mumu
7
Tiyatro Samata
Ormandaki Cad1
8
Divit Tiyatro
Sevgili Ogretmenim
9
E~inar Reklam Organizasyon
Kitaplann Buyusu (Tarihte Yolculuk)
10
Assa Organizasyon
Sevimli Baloncuklar
AhmetAltm
Anaokulu ilkokul
0534 8734663
11
Sohret Tiyatro Dernegi
Deprem
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler-Muzaffer Agca-
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447500
12
Art Niyet Tiyatro
Ya pay Ya~ama Gezegeni Sev Dunyay1
Anaokulu ilkokul
0537 3047760
13
Tedev Muhendislik
Fmd1k i~i
4D Film
ilkokul Ortaokul Lise
0212 2368411
14
Tedev Muhendislik
Hazine Avc1smm Maceralan
4D Film
ilkokul Ortaokul Lise
0212 2368411
15
Profesyonel Spor Yazarlan Dernegi
Pelte
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447503
ilkokul
0533 5470499
Anaokulu ilkokul
0537 3047760
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447503
16
17
18
19
c;:agda~ Sanat~1lar Dernegi
Art NiyetTiyatro
Dogay1 Koruyal1m insani Sevelim
Du~ Bah~esi Dunyasmda Oyunlar Olkesi
Gorsel Medya Dernegi
Haylaz Deniz
<;:agda~ Sanat~1lar Dernegi
Bizim Mahalle
Engin c;:elik-Dilek Hac1salihoglu-Gizem Ko~arUlas Deniz DoilanEngin c;:elik-Dilek Hac1salihoglu-Gizem Ko~arUlas Deniz DoganTurgut Zeytin-Bertan Ata-Sedat Ergen
Hac1 Bayram Ogur-Mehmet Ayta~-Sevim Demir
Ayta~-Ugur incekara
Hasan ilker Y1ldmm
Hac1 Bayram Ogur-Mehmet Ayta~-Sevim Demir
Avtac-Uii:ur incekara
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler-Muzaffer AgcaHande Sumer Y1ld1rm-Hasan ilker Y1ld1rm-NurgUI
Alaku~-Bircan
20
istanbul Ekran Tiyatrosu
Yannim1z c;:ocuklar
Y1lmaz
Ali Ylimaz-Serpil Kaya-Ramazan Akboga
21
Karizma Sanat
<;:1lgm Dostlar
3 D Film
ilkokul
0533 5470499
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0535 7191678
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0532 3452097
4D Film
Anaokulu ilkokul
0543 3569258
4D Film
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0544 3721339
22
Kannca Film
Farenin BOyOk Zaferi
23
Onem Ajans
S.Kahramanlar
24
istanbul Muhtarlar Egitim Dernegi
Bizimkiler
25
~i:ihret Tiyatro Dernegi
Mikrop AVCISI
26
Parat Film
Degerler DOnyas1
4DFilm
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0507 4202013
27
Karizma Sanat
Bolt 3 D
3DFilm
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0532 3452097
28
Profesyonel Spar Yazarlan Dernegi
Ormanda ~enlik Var
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler-Muzaffer Agca
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447503
29
Ajans Prenses Haber Yaymcllan Dernegi
Hayvanlar Alemi
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447503
30
Kannca Film
Ormanm GOcO
4D Film
Anaokulu ilkokul
0543 3569258
Gi:inei;:li-Evin
Dogan-Ugur
Medine
~engOI
Anaokulu ilkokul Ortaokul
inr"'""'"-Al,m.,t i"lliim
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler-Muzaffer Agca-Yusuf
Anaokulu ilkokul Ortaokul
Evren
0536 8668641
0537 9447503
31
Gi:irsel Medya Dernegi
Kazand1k Arna Kaybettik
Ayten Y1lmaz-Sevgi i~ler-Muzaffer Agca-
Anaokulu ilkokul Ortaokul
0537 9447503
32
Tiyatro l~1k
Enerji Tasarrufu
Engin <;:elik-Dursun Ya~ar-Ula~ Deniz Dogan
Anaokulu ilkokul Ortaokul
05318925857
GAZiOSMANPASA iL<;E MiLLi EGiTiM MUDORLOGONE
23 Arahk 2015 Per~embe giinii saat lO:OO'da Gaziosmanpa~a il9e Milli Egitim
Miidiirliigiinde toplanan •'Tiyatro, Film, Konser, Y an~ma Gosterileri, Seminer,
Konferans, Panel, illiizyon, Sinema, Karagoz, Palya90" ve benzeri etkinlikleri
inceleme ve degerlendirme komisyonunun tutanag1dir.
Kiiltiirel Etkinlikler Komisyonu olarak a~ag1daki eserler incelenmi~ ve ba~vuru
evraklarmda herhangi bir sorun olmayanlar belirtilmi~tir. Evraklarmda eksiklik
olan dosyalar ise gerek9eleriyle belirtilmi~tir.
Ba~vuru
evraklarmda herhangi bir sorun olmayan eserler:
1-) Kannca Film Gosterim Hizmetleri - Onnanm Giicii
2-) Kannca Film Gosterim Hizmetleri - Kii9iik Farenin Biiyiik Zaferi: Punto uygun
degil.
3-) Ajans Prenses Haber Yaymc1lan Dernegi - Hayvanlar Alemi
4-) Tiyatro
I~1k
- Enerji Tasarrufu
5-) Gorsel Medya Dernegi - Haylaz Deniz
6-) Sohret Tiyatro Dernegi - Deprem
7-) ParafFilm - Degerler Diinyas1
8-) Paramedya - Mutlu insanlar Olkesi
9-) Profesyonel Spor Yazarlan Dernegi - Ormanda Senlik var
10-) Profesyonel Spor Y azarlan Dernegi - Pelte
11-) Onem Film Prodiiksiyon - S Kahramanlar
12-) Tiyatro Samata - Ormandaki Cad1
13-) Tiyatro Samata - Y alancmm Mumu
14-) Gorsel Medya Dernegi - Kazand1k Arna Kaybettik
15-) Ek~inar Reklam Prodiiksiyon - Kitaplarm Biiyiisil
16-) Sies Sanat Organizasyon - Sevgili Ogretmenim
17-) Assa Organizasyon Animasyon Hizmetleri Turizm
Sanayi Limited Sirketi - Sevimli Baloncuklar
Ta~1mac1hk
Ticaret ve
18-) istanbul Ekran Tiyatrosu - Yanmm1z <;ocuklar
19-) Art Ni yet Tiyatro - Yapay Y a~ama Gezegeni Sev Dilnyay1
20-) <;agda~ Sanat9ilar Dernegi - Dogay1 Koruyahm insam Sevelim
21-)
<;agda~
Sanat9ilar Dernegi - Bizim Mahalle
22-) Art Niyet Tiyatro - Dil~ Bah9esi Dilnyasmda Oyunlar Olkesi
23-) Karizma Sanat 3D Teknolojileri - <;ilgm Dostlar
24-) Karizma Sanat 3D Teknolojileri - Bolt
25-) istanbul Muhtarlar Egitim Dernegi - Bizimkiler
26-) Sohret Tiyatro Dernegi - Mikrop Avc1s1
27-) Tedev Milhendislik - Fmd1k i~i
28-)Deney Bilim Egitim ve Organizasyo-Bilim Gosterileri ve Bilim At6lyeleri
29-)Yunus Film Organizasyon-<;ikolata Fabrikas1
30-)istanbul Tiyatro Sokag1-Vitaminlerin Sihri
31-)istanbul Tiyatro Sokag1-0rman Cini ve Cimri
32-) Tedev Milhendislik- Hazine Avc1smm Maceralan
Ba5vuru evraklarmda eksiklik olan dosyalar:
1-)istanbul Muhtarlar Dernegi - Kanko: Cd A<;llm1yor
2-) TD Film Gosterim Hizmetleri - Afacanm Rilyas1: ikiden fazla oyunla
katild1klarmdan dolayi.
3-)Nesli~ah
Aydmalp-Masal Masai Matitas: Sab1ka kayd1 eski,
ba~vuru
dilek9esi
yok.
4-)istanbul GOlge Performans-Kahramanlar Diyarma Yolculuk: Ba~vuru tarihleri
eski.
5-)Egitim
Goniillilleri-Ate~
Bocegi Birimi
<;ah~mas1: Ba~vuru
tarihleri eski.
6-)Tedev Milhendislik-Hologram Gosteri:
Ba~vuru
tarihleri eski.
7-)Ary Sinema ve Eglence Sistemleri-The Bee Little Dino:
8-)Tiyatro Mammal- Masahm Unutan <;::ocuk:
Ba~vuru
Ba~vuru
tarihleri eski.
tarihleri eski.
9-)Dilnya Yazarlanm ve Fikir Haklanm Koruma Demegi-Sihirli Elma:
tarihleri eski.
Ba~vuru
10-) istanbul Golge Performans-iyilik Yap iyilik Bul : Ba~vuru tarihleri eski.
11- )K1h Organizasyon-3 D Gosterimi: Ba~vuru tarihleri eski.
GOP . 9e Milli Egitim Sube Miidii ..
Recep;/l~u
VefaP~L
Nilgiin Y1/d1z
Download

2-NOLU KARAR 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İlçemiz Tiyatro