T.C
ERGANi KAYMAKAMLIĞl
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
30.
Sayı :24682751-250-E. l3508492
l2.20l
5
konu : koordinatörlük ve
Beceri Eğitimi.
ııününıüĞüxr,
ERGANİ
2015-2016 eğitim-öğretiın yılında İşletme Belİrleme Komİsyonu tarafındaıı kurum ve
işletmelerde Beceri Eğitiıni gören öğrenci dağıtımları yapılmış olup okul müdürlükleri
tarafl ndaır koord i ıratör öğretmen görev lend i ri lmesi y apı l ın ı ştı r.
Ancak Miidürlüğümüze kurı_ım ve işletmelerden yapılan yazışmalarda Becerİ
Eğitimine giden öğrencilerin yer[erinin değiştirildiği, görevlerinde aksaklık yaptıkIarı ve
koordinatör öğretmeı-ılerin denetim lere gitmedikleri bi ld i ri lm iştir.
Bu nedenle okul Müdürlükteri olarak Kurum ve işletmelerde Becerİ Eğİtİmİne gİden
öğrenci ve koordinatör öğretrmenlerin görev yerlerinin değiştirilmemesi. iŞ ve iŞleı-nlerin
oılaöğretiın Kurumları yönetmeliğinin ilgili macldeleri gereği yerine getirilınesi aksi halde
görevİler hakkında gerekli yasal işleıniıı y,apılacağı ve görevlerinde gerekli hassasiYetiı-ı
gösteri lmesi lıusı-ısuı,ıda;
Bilgiterinizi ve gereğini öneınle rica ederim.
Servet YALÇlN
İlçe Milli Eğitim Mtidtir V.
DAĞITrM
:
Mesleki ve Teknik Okul Müdürlüklerine
Ğ
üvçn i E,Eektrçı,ıik İıı"şrş
t
ftstı İüe Ayrııdır,
3o"ı"-tı-"iao./,§],
rwr:l,ffifu,
Kemertaş Mah,Iltikümet Konağı Kat 3 ERGANİ
Elektronik Ağ:,nvrvrv.meb. gov.tr
e-posta: ergani2 l @meb. gov.tr
Al,rıntılı bilgi için: Mehn-ıet İsmail YAPl(]l V,H,r,İ
Tel: (0 4l2)61 l5023-1 l8
Faks: (0 4l2) 6l l5730
ffizai]eiıızalanınıştırhttp://erraksorgıı'lııe[ı,gor'tradresindene8b8.56l2-3c87-9740.39d8kodııileteliıcdilebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü