T.C
KTLIS VALILIGI
VA
IlMilliEgitim
IlMilliEgitimMtidurlugu
29.12.2015
Sayl‥42741700−330−E・13460466
Konu:SarlkamlSSehitleriniAnmaYurtiyusu
………..……………………‥..……………MUDURLUGUNE
Ilgi:GenelikHizmetleriveSpor白Mudnr塵un血17/12/2015tarihve
B.20.1.SGM4.79.00.00−GH2353saylllyaZllarl.
GenClik Hizmetleri ve SporII MtidurldguntinIlgl yaZllarl geregi;SarlkamlS
iehitleriniAnmaYurtiy哩nunherildednzenlendigigibillimizdedeO30cak2016tarihlnde
saatlO:00Idadnzenlenecektir.
Yuruyuse okulunuzdanlldarecil egretmen(Beden Egitimi Ogretmeni)lle
506grencininMilliEg証m Mddurl蝉(eskiValilik binasl)6nmde saatO9:30“da hazlr
bulunmalarlileilgili28i12・2015tarlhve134200735aylllValilikOnaylekteg6nderilmlStIr・
Bilgllerinive katlllmlnSaglanmaslnlenemlericaederim・
MahmutKESIKMINARE
Miidura.
SubeMudilru
Not:Y踊y鴎ekatllacakegrencilerebereveatkldagrtllacaktlr・
Ek−ValilikOluru
Daかtlm
OrtaokulveLiseMudiirluklerine
圏田園国園
聾篭認諾㌍Kat179100 ̄KILIS ^y畿講書MINAR即
BuevrakgtIvenIlelektronikm2a11eimZalanmitlr
ht巾//evl・aksorgumebgov‘radresinden7ab0−301e−3832−bfOe−712akodulietcy点edliebiiir
T.C.
KILISVALILIGJ
ilMllliEgitlmMndurl噂n
Sayl:42741700−330−E13420073
28/12/2015
Konu:SarlkamlSSehitIerini
AnmaYuriiyuSu.
VALILIKMAKAMINA
Ilgi :GenClikHizmetleriveSporJIMlid加l噂tintin17/12/2015tarihve
B.20.1.SGM.4.79.00.00−GH2353saylllyaZllarl.
GenClik Hizmetleri ve SporII Mudurlugununilgl yaZllarl geregi;SarlkamlS
SehitleriniAnmaY撮uyu;u herilde oldugugibi Tlimizde deO30cak2016tarihindesaat
lO:00,da diizenlenecektir.
YuruynSellimizOrtaoku口ise vedengiokullardanlidareci,16gretmenile5(yier
6grencinin Milli Egitim Mudurl噂u(Eski Valilik binasl)6nunde saat O9.30ida hazlr
bulunmalarltalepedilmekteolup,
IlgilikurumunbutalebiM的血tugumuzceuygung6rtilmektedir.
MakamlarlnlZCadauygungerulmesihalindeolurlarlnlZaarZederim.
HaniflBASIBUYUK
IIMilliEgitimMudnrV.
OLUR
28/12/2015
MehmetSULUN
Valia.
ValiYardlmCISl
Adres AkplnarCad MllllEgltlmBlnaSIKat179100−KiLIS
ElektronlkAg htlp/lkiLISmebgovtr
E−pOSta kIllSmem@mebgovtr
AyrlntlllbiigllCln MKESIKMJNARESb Md
Tel(0348)8132828−131
Faks(0348)8131264
BuevrakguveniieieklromklmZaiieimZaianmImrhttp//cvraksorgumebgovtradresinden3fOa−75a3−3C7d−b9ec−2deOkodulietey∼tedllebliLr
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü