Cumhuriyet
Senatosu
GÜNDEMİ
91 NCİ BİRLEŞİM
20 . 7 . 1967 Perşembe
Saat : 10,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya
Nami Şerefhaınoğlu'nun izin Idurumuna klair
Anayasa ve Adale Komisyonu raporu (3/585)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ­
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
x 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka­
nunu tasarlısının. MiTliet Meclisince feabul olunan
metni ve Cumhuriyet 'Senatosu Geçici Komisyon
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se­
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) [Dağıtma ta­
rihi : 1 1 . 7 .19'67] (Veto)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen okullarının birleştirilmesi hakıkındaki
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasansıınun Millet Meclisince ıkahtıl olu­
nan <metn:i ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği­
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu
1/753) (S. Sayısı : 980) [Dağıtma tarihi :
14 . 7.1967]
Download

Gündem - TBMM