T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 74686402/410.02/13452407
29/12/2015
Konu: Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
2016 Yılı Ücret Tespiti
VALİLİK MAKAMINA
İlgi: a) 05.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
b) Valilik Makamının 23/12/2015 tarihli ve 13239120 sayılı onayı.
c) Valilik Makamının 25/12/2015 tarihli ve 13348294 sayılı onayı.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kurslarının 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğinin 43. Maddesinde "(1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere teorik ve
direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir." maddesi yer almaktadır.
Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliğinin 43.maddesinde; "Kurslarca belirlenerek ilan
edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda
kullanılacak araçların yakıt giderleri ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de
dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Aralık ayında
bir sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz." hükmü ile bu fıkradaki hükme aykırı
hareket eden kurslara, aykırı davranışın tespit edildiği tarihten sonraki ilk dönemin açılışı için izin
verilmez." hükmü gereğince;
Söz konusu Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılının teorik ve direksiyon eğitimi ders saati
ücretlerini tespit etmek amacıyla 28/12/2015 Pazartesi günü saat 10:00'da Vali Yardımcısı Sayın
Fahrettin GÖNCÜ’nün makam odasında toplanmış olup, 2016 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursları
teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerinin Ek-l ve Ek-2 tabloda belirtildiği şekilde
uygulanmasını, olurlarınıza arz ederim.
Kemal KARAHAN
İl Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
<...>
Fahrettin GÖNCÜ
Vali a.
Vali Yardımcısı
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4b8d-ad8e-30d4-a064-00aa kodu ile teyit edilebilir.
Download

tıklayın - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü