pATNos ATATI:RK
iI-x-onr.toxut-ti x'rxt'ix ilI,tLE il.,tNl
I
A|a[rda ismi, yeri, gegici teminatr yazrh okul kantini 2886 Sayrlr Devlet lhale Kanunun
35/dve 5l/g maddelerine gore kiraya verilecektir.
2
ihale lartnamesi mesai saatleri iginde Okul MUdurlugunde gOriilebilir.
Telgraf veya faksla yaprlacak m0racaatlar kabul edilmeyecektir.
Daha Once kantin ihalelerine katrlmrg olup, sdzlegme duzenlemeden vazgegenler, igletme
siiresi bitmeden iqletmeyi brrakmrg olanlar ile icratakibi ile igletme bedeti tahsil edilen
kigiler ihaleye kattlamazlar.
istenilen belgelerin ash veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Ash idarece g6rulmii$
ibaresi olanlar da kabul edilecektir.
Ygklenicinin def,igmesi durumunda; okul kantinine yaptlan sabit tesis masraflart, kullantm
stiresi ve amortisman dikkate ahnarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odasr temsilcisinin
ve gerektiginde bilirki5i katrlrmryla olugturulan komisyonca takdir edilen mebla!, eski
yokleniciye yeni yiiklenici tarafindan Odenir.
3
5.
6.
iH.c,LEVE KATILACAK OLANLARDAN iSTENiLEN BELGELER
1)patnos Ataturk ilkOEretim Okulunun T.C Ziraat Bankasr Patnos Subesindeki TR30 0001 00O
352314g1G25001 NO'lu Okul Aile Birligi hesabrna, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek
suretiyle yrllk muhammen bedelin % 3 ' ri kadar ge9ici teminattn yatrrrldlBrna dair banka dekontu
veya herhangi bir bankadan ahnacak Teminat Mektubunun as| (2886 Sayrlr Devlet ihale Kanununun
25. Maddesinde belirtilen
delerler teminat olarak kabul edilecektir.)
2)Nufus CUzdanr ve arkalt onl0 fotokopisi
3)Cumhuriyet Bagsavcrh[rndan ahnmrg olan sabrka kayrt belgesi (ash) son altr ay igerisinde
ahnmrg olacaktrr.
4)Herhangi bir salhk kurum veya kurulupundan son altr ay igerisinde ahnmrg olan satltk
raporu (Akciler Hastalrgr olmadtttna dair)
5)Milli Elitim Bakanh!r Okul Aile Birligi Yonetmeli[inin 20. Maddesinde belirtilen
..Kantin igletmecilili Ustahk Belgesine sahip olanlar kebul edilecektir. Ancak
kahlrmcrlarrn hig birinde ustahk belgesi yoksa strast ile igyeri agma belgesi, kalfaltk
belgesi ve bunlarrn olmamasr durumunda kurs bitirme betgesine sahip olme gartt
aranacaktrr."
6-)Agn ili Srnrrlan igerisinde kantin igletmeditine dair taahhtltname.
7-) Baqkasrnrn adrna girecek olanlardan noter vekaletnamesi.
8-)garrname Bedelli 30 TL drr Okul Aile Birlilinin T.CZiraat Bankasr Patnos $ubesindeki
TR3O OOO1 (x)O
r
Kantin Igletmesi
352314541625001 NO'lu hesabrna ihale ve kantin adr belirtilerek yatrrrlacaktrr.
9)Teklif Mektubu
Keyfiyeti ilan olunur.
iHnle KoMisYONU
'I'EMiNAT
237,50TL.(YTLLIK)
(275TL *4,5 ayltk)
IHALE TARIH VE
SAATi
30/12120t5
37,50 TL.
Not I) Yularda
istenilen belgelerden asillart istenilenlerin asillan verilecek. Fotokopisi
istenilen belgelerin asillan ise ihale komisyonu tarafmdan istenmesi halinde ihale
komisyonuna sunulmak iizere, ihaleye katilacak kisilerin yanlartnda
gerekmektedir.
2) Kantin
3)ilQe
ihaleye Katrlmak icin Gerekli olan Belgeler:
GE(rCr
MUIIAMMEN
BEDELi
iSiN ADr
Kirat
Tek Selerde Odenebilecepi
Milli E[itim
$ube
Miidiirii
hatr bulundurulmast
gibi 5 taksitte de \denebilinir
;
Yakup TA$DEMiR'in odasmda yapilacakttr.
n
L
t#l
Okul MUd0ril
l4:30
Download

kantin ihale ilanı