ILI
TARİH
: GENEL
etmek vardır. Allah Resulünü sevmek ve ona gönülden
tabi olmak vardır. Onun gibi dosdoğru, emin ve yüce
bir ahlak üzere oluş vardır.
: 01.01.2016
C» j l L J
j*SXJ aj
ijJLlj ^Iİp «îti
...
^ii
,>—3-13 5Î1I t-jlîs'
l-i* û lj
^5Üî aJLJİ
J|j|
Jli
<JJL*»| jj
...
RABBİMİZ! BİZİ DOSDOĞRU YOLA İLET!
Aziz Kardeşlerim!
Bir gün Peygamberimiz (s.a.s), düz bir çizgi
çizerek “İşte bu, Allah'ın dosdoğru yoludur.”
buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve solundan
başka çizgiler çizdi ve “Bunlar da, dosdoğru yolun
haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin
başında ona çağıran bir şeytan vardır.” şeklinde
açıklamada bulundu. Sonra da şu âyeti kerimeyi
okudu1: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolum dur.
Buna uyun. Başka yollara sapm ayın. O nlar sizi
A llah’ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan
korunm anız için Allah size böyle öğüt verdi.”2
Kardeşlerim!
Rabbim izin dosdoğru yolu olan ve dualarım ızdan
hiç eksik etm ediğim iz sırât-ı m üstakim i, Efendiler
Efendisi bizlere böyle takdim ediyordu. Bu yolun
yolcusu olmanın, şeksiz şüphesiz m üm in olmayı, Allah
ve Peygam berinin m esajlarını her daim sadakat ve
teslim iyetle dikkate almayı gerektirdiğini bildiriyordu.
Efendim iz, hiçbir eğrilik ve sapkınlığın bulunmadığı
bu yola koyulan yolcunun, dünya ve ahirette huzur ve
m utluluğa ulaşacağını vurguluyordu. Farklı yolların ise
insanı sadece sırât-ı m üstakim den değil, aynı zamanda
Rabbinin rızasından, R esûlullah'ın izinden, yaratılış
am acından,
dahası
tüm
insani
erdem lerden
uzaklaştıracağını haber veriyordu.
K ıym etli Kardeşlerim !
Sırât-ı
m üstakim ,
K u r’a n ’ın
yoludur.
Peygam berlerin yoludur. A llah’a verdikleri sözden bir
an olsun ayrılmayan, sadakatle sem bolleşen sıddıkların
yoludur. Sırât-ı m üstakim , şühedanın, salih amel
işleyenlerin, ilahi lütuf ve nim etlere talip olanların
yoludur. Bu yol, “Sözlerin en doğrusu A llah’ın
K itabıdır. Rehberliğin en güzeli M uham m ed’in
rehberliğidir.” 3 hadisini hayatında değişm ez ilke
olarak kabul edenlerin yoludur. Sırât-ı m üstakim
dışındaki yollar ise şeytanın davet ettiği yollardır. Bu
yollar, gayr-ı m eşru arzu ve isteklerin, hırsların, kin ve
düşmalığın, fitne ve fesadın, ayrılık ve gayrılığın,
bencilliğin adreslerine uzanan yollardır.
Kardeşlerim!
Sırât-ı m üstakim de sadece bir olan A llah’a kulluk
vardır. Hayatı O ’nun em ir ve yasaklarına göre tanzim
Sırât-ı m üstakim de, hayır ve güzelliklere anahtar,
şerre kilit oluş vardır. Sırât-ı m üstakimde insanı
itibarsızlaştırm ak değil, yüceltm ek; öldürmek değil,
yaşatm ak vardır. Sırât-ı m üstakim de ötekileştirmek
değil, biz olmak; parçalanıp yok olmak değil, bir ve
beraber olm ak vardır. Farklı renkleri, farklı dilleri
Yüce Yaratanın bir ayeti olarak telakki etm ek vardır.
Sırât-ı m üstakim de yalan, hile ve türlü desiseler değil;
dürüstlük, erdem ve istikam et üzere olm ak vardır.
Sırât-ı m üstakim de şiddet, zulüm , terör değil; şefkat,
m erham et ve adalet vardır. Bâtıl ve beyhude davaların
peşinde savrulm ak değil, hak ve hakikate tâbi olmak
vardır.
Kardeşlerim !
Çağım ızda bütün bu anlamları ifade eden sırât-ı
müstakim den uzaklaşıldığı için, dünyada ve gönül
coğrafyam ızda korku, acı, gözyaşı, huzursuzluk kol
geziyor. Sırât-ı m üstakim den uzaklaşıldığı için bugün
sem am ız nice m erham etsizliklere, arzımız nice
vicdansızlıklara şahitlik ediyor. Sırât-ı m üstakim den
uzaklaşıldığı içindir ki; dünyada m ilyonlarca insan
evinden, barkından, yurdundan kaçıyor, açlık ve
sefaletten hayatını kaybediyor. Sırât-ı m üstakimden
uzaklaşıldığı içindir ki; bugün ayrılık-gayrılık ve
tefrikaya düşülüyor; kardeşlik, muhabbet, adalet, hak
ve hakikat çağrıları cılız ve karşılıksız kalıyor. Öyle ki,
m ezheplere, m eşreplere, dillere, ırklara, coğrafyalara
m ensubiyet,
kim ilerince
İslâm ’a
ve
ümmete
m ensubiyetin önüne geçiriliyor. A llah’ın insana
lütfettiği saygınlık, haysiyet ve dokunulmazlık,
dünyanın pek çok yerinde gün be gün çiğneniyor.
Kardeşlerim!
U nutm ayalım ki; kurtuluşumuz, huzur ve
m utluluğum uz
Rabbim izin
bizlere
Kitabı
ve
Peygam beri aracılığıyla öğretm iş olduğu sırât-ı
m üstakim inde, dosdoğru yolda sapmadan, yılm adan
yürüm ekle m ümkündür. Efendim iz (s.a.s)’in eşsiz
örnekliğinden ayrılm am ak ve onun bize öğrettiği yüce
değerlere sımsıkı sarılm akla mümkündür.
H utbemi her gün nam azlarım ızda okuduğumuz,
Rabbim ize teslim iyet ve niyazım ızı dile getirdiğimiz
Fâtiha suresindeki şu âyet m ealleriyle bitirm ek
istiyorum: “Rabbim iz! A ncak sana kulluk eder ve
yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola
ilet. Nim et
verdiklerinin
yoluna;
gazaba
uğram ışların ve sapm ışların yolunu değil!”4
1 En’âm, 6/153.
2 Dârimî, Mukaddime, 23.
3 Nesâî, Salâtu'l-îdeyn, 22.
4 Fâtiha, 1/5-7.
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Download

01.01.2016 Tarihli Hutbe