Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5094-3c7c-3238-a96d-42f2 kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
e235-31b3-3e14-b1a7-91be kodu ile teyit edilebilir.
│■
TOYOTA
TOYOTA TORKiYE PAZARLAMA VE SATls A.│.
Cumhurlyet Maha‖
5 Yan Yo:No:11
esi E‐
YakaClk 34876 Kartal―
ISTANBUL TORKIYE
Tell,90 216 453 53 53 Faks:+902166719242
Tarih:
21.t2.2oa5
Konu: "Korna (alma Huzurumu (alma"
Karnpanyast izin onayr
YENILIK VE EGI丁 IM ttEKNOLOJILERI
GENEL MUDURLUGUNE
Toyota Trirkiye Pazarlama ve Satrg A.$. olarak, trafikteki korna sesi gibi gUrtiltiilti
oftamlarrn insan sa!lr!r tizerinde yarattr!r, psikolojik, fizyolojik olumsuzluklardan yola
grkarak, sUnicUlerin ve toplumun bilinglenmesine yonelik, gereksiz korna galtnmasrnrn
engellenmesini hedeflemekteyiz.
Toyota, ortaokulo!rencilerinin katrldrklan TEOG srnavlannrn yanrstra, ozellikle liseliler
igin bOytik bir <ineme sahip olan ve okulda ci!renilen bilgi birikimlerinin test edilerek
geleceklerinin gekillendi!i, liniversite srnavlanndan
olan; r3 Mart zo16 YGS ve r8-r9-
z5-26 Haziran zor5 tarihlerinde yaprlacak LYS srnav gUnlerinde, soz konusu duyarhh!r
daha da geligtirerek "srnav Tarihleri Kornastz Glin Olsun" temasryla
"Korna (alma Huzurumu Salma" kampanyasrnr devam ettirmek istemektedir.
56z konusu amaca ulagmak igin Milli Eqitim Bakanlr$r'nrn da desteliniyanrmtza alarak,
baglatrnak istedi!imiz sosyal sorumluluk projesinin, Bakanh!rnrza ba!lt TUrkiye geneli
resmi/ozel lise ve dengi tUm okullarda duyurulmasr iEin, gerekli iznin verilmesi
hususunda, bilgilerinizi ve gere!ini arz ederim.
Ozge
(etin
Kurumsal i letigim MiidUrii
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.$
③¨
Download

Java Printing