T.C
DINARKAYMAKAMLIGI
‘蟹も
−主よ農 「
IkeMilliEgitimMtid虹1時ii
Al端論議献品蘭農
●●しil 曾亀●
Sayl:82203202−903.99−B.13372788
28.12.2015
Konu:MEBBISBilgiGtincelleme.
…….MUDURLUGUNE
Ilgl :ILMEM25.12.2015tarihve13340395saylllyaZllarl.
MEBBIsBilgiGmCellemeleriileilgilialmanilgiyazIVeekiiliiikteg6nderilmiStir
BilgilerinizivegeregininilgiyazIVeekindekiBakanhglmlZInsanKaynaklarlGenel
Mtidtirl鴎tintinyazlhrldo rultusundayapllmasln16nemlericaederim・
HasanTAHTAOGLU
i19eMilliEgitimMud肌
EKLBR:
1−主1giyazIVeekleri(2adet)
Daむtlm:
_TtimOkulveKurumMd.
−Mtidnrlt増血ltizweb.sayfaslna・
Buevrakln5070say高k n…gereg周Ce
畿護遜寵華77 と ̄imza端器放u’
IdarlBlrlmKlmlikKodu79038795
Buevrakguvenl∼elektronlk言mzallelmZalanmlStlrh叩〟evraksorgumebgovtradres∼ndencbbc−Cb4d−3040−b54d−a19ckodL一一1eteyltedilebiI,r
T.C.
J′ r‘
AFYONKARAHISARVALルJGJ
IIMilliEgitjmMudurl鴫d
1「
㍑∴∴雄
.∴心
因自国
増穂項「ユ,∴凹抽出
相111・.鼻元ヽ刈iヽ諸
幸追i僻率直
25.122015
Sayl:34691520−903・99−E・13340395
Konu:MEBBISBilgiGnncelleme
DAGITIMYERLERINE
Ilgi:MilliEgitim BakanLlgllIISan KayIlakiarl GeilelMudurl鴫ununi4/12/2015tar刷i
Ve12863367saylllyaZISl.
MEBBIS Biigi gLinCellemeIeri ko…SLmdaki BakanllgImlZlnllgi yaZ南rI ekte
g611derilmlS01LlP,bukapsamda;
1−119e M冊Egitim M的urlnkier主e−PersollelModtilunde aCllan Durum Raporlari
mentistlaitlna出目lCe/KLtrumHatallVeEksikKay−tDurumL一”ekramndahatallVeeksik
verllerleilellglllraPOrlariistelenIllektedir.Bu raporlarlSlglllda dtIZeltilen bilgikrgerek
上皿AP,a veriaktarrlllm gerekse6zluk bilgllerinin gunceilellmeSinikoiaylaStlraCagmdan、
RaporlarlnSureklikontroledilmeslbilgileringmceltL血lmasla91Slndai16nemarzetmektedir・
Bu ekranda bulunmayan ancak taraflnlZd州teSPit edilen hatall Ve Cksik veriIerIellglll
raporlaJ・datalepedilmesihalindeBakanlrglmlZCaeklenebilecektir
2− e−Personel Modtiiune,6zl撮dosyaslndaki bilgl Ve belgelere g6re veri glrlSI
yapllmaslgerektiginden,PerSOnelinbilgiIerinde meyda−lagelende緬畑klerlnbelgeleriile
birlikte zamamdaMudurlugumuzlnsaIIKaynaklarlb61umuneg6nderilerek guncellenmesi
Saglanacaktir・
3− BakaIlllglmlZ PerSOlleLi,http://mebblS,meb・gOV・tl“adresindeki”KiSiseJ Bilgileri
SorgLllama,,1inkilldenkiSiselb廟ler証Idogruolupolmadlかllko。trOletme,eksikbllgiIerini
tamamlatmaveyanllSbilgilerinidnzeltmelSIemlerlndenbirlnClderecedeso…11lu olacaklar
ve bilgller証gunceIIetmekIC…birimlerdelくil函m yapma yetkilisine basvLIraCaklardlr・
TeIefon ve e−Posta bilgl g叫Ieri sadece kiSisel S証eile personelin kendisitarafiildan
glrllebildiginden,bukonudaMudurl鴫umtizdellgtinceiiemetalebindebuhIilLIlmamasl・
4−KonuilellgilItumeallSmalamIherhangibiraksaklLgameydanvermedenetkiliVe
verimli yur冊1mesi−elnl19enlZde/okulunuzda/kurLmunuZda gOrev yapailttim pers0−1ele・
k函Selbilg陸rinln(1−izmetbilglleri,aSkeriik,し‖lVan,egitim,taZminat,bor91allma・SendikaVS・
gibI) kontLlOledilerek eksik Ve hatal‘kay同arln gunCelIenmesinln SaglanmasI Ve tum
bllgilerin tam ve dogru olarak sistemde yer almaSl gerektlginden biIgilerin sLirekLi
gmCellenmesikonLlSLIndagereklidL一yu…nLInimzakarsIIlgmdayapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegeregjninbu−lag6reyapllarakaksakllgameydanveriImemesinlrica
ederim.
MetinYALClN
<(yonkarC両sa川M用iE両illMLldl凧igu
∧y…同t,iig1時il∧ySC∧Rr)∧Slノ∧N−MemLLi
iil抗nKa)′一lukIarlYonelLm用i洲Cticri−2−(Oziuk)
開(0272)Zi37608/はI
同点tronik∧g alう′0…lCbgoVli e−PO屈10ZlukO3@mebgoVlr
iaks(0272)2137605
BLi…点gu、enIiCk・ktron高一i−lZa一IC用IZai踊一IiSllrilttp//eviaksorgL=llCbgoVtradresIndci17482−63a0−365fi945b−d290kodL高一eyiledilc帥「
子 年
Valla.
ilM間EgitimM的uril
EKLER:
−BakanllkYazISl(2sayfa)
DAGITIM:
−17119eKaymakamllgl
−MerkeZVeMerkezebagl=甑mOkul/KurumMtidurlnkleri
−MudtirlugtimnzBirimleri
−WebSitesindeYaylnlanmasl
∧lyoilk猟lilisarilMi用Eg同mMLIdL間即
∧yrin画b時日cm∧〉′Se∧Ri)∧SI∧N−Mcm川
日lSanKa)lnakkmYonctimll塙mctLcrI−2−(Oziuk)
110日0272)2137608/はi
Eicktronik鳩aE)′Onmebgovl−e−POSta OZlukO3@mcbgovtr
i“aks(0272)2137605
Buc\rOkguVCnii聴tTOIl血nza剛n7ataI一一時「画′′evr‘涙sorgLimebgov同resinden7482−63a0−365f−945b−d290kodLiilctc)7ite凧blllr
T.C.
、∴∴iL
MILLIEGITIM BAKANLIGI
j 膏i∴「
IllSanKaynakiarlGenelMi聞irIu軌
)
“・. \上
関田園
事亙∴ヰー
14.12.2015
Sayl:16833931−903・99−E・12863367
Konu:MEBBrSBiIgiGnncelleme
DAGITIM YERLERINE
BakanllguniZinsankayllaklarlnmyOnetimisiireci−1deyapllanliVelSlemlerin,MEBBISveri
tabanmda yer alan Personel Y6metim Bilgi Sistemi Lizerinden yurL周一neSi・birbirilll
talnamlayaraksurdurulmes主elektronikortamda s0−11andlrllmaslVeuygulamalardablit血1諒
Saglanmaslamaelanmaktadlr・
Merkez ve taSra birimIerinde yL一1111tulenlS VelSlemIerin elektronik ortamda
gerCekleStirilebilmesiI91n Sistemin etkili ve dogru kullanllmasl,biIginin guvenirligi ve
MEBBISveritabanlndakimodullerdeyeralanbilgllerintutarllllglnabagl‘dlr・
Baka−lllglmlZPeL・SOnellnlnbir90kiSVei河nlerineMEBBISe−PersonelModu時kaynakilk
ettigjllden veri tabanlnda kullanllabihr,dogrL一Ve gt一nCel bilginin toplanmasl,1両nmesl・
arSlVleilmeSi,PaylaSllmaslnaihtiyaC Vardlr・Aksitakdirdehem modulunkaynaklIiくe鴫ilS
stireeIerindeaksamalarlnOlacaglhemdekiSilerinmagdurolacagldikkateallnmalidlr・
AyrlCae−DevletLiygLIlamala叫erCeVeSlndebakanhglmlZiledigerkamukurumvekLlruluslarl
ile etkileymli bir ag sistemi olusturularak,Cal一押IiarlmlZileilgiil O kurLmlardakiiS
sureClerindeki(emeklilik.aske捕k,HITAP vb・)lSlemleI“de debubilgiIerin kL川anlmISOZ
konusLIOlmaktadll∴
Birimler,b61umleriiieilgili konL11ardakilS VelSlemlerini kendilerine ver−Ien yetkiler
eereeVeSindeMEBBispersonelYOnetimBilgiModullerikapsamlndal(imod加ierlkLIllanarak
silrdilrmektedir
Bukapsainda;
e−Personel Modulunde merkez ve ta$ra teikilatlnda gOrev yapan personelin veri
gunce11emeler−yetkilibirlmlertaraflndanyapllacaktlr・
e−Personet ModulundeDurLm RaporlarlmenuSu altmauLl/Ilee/KurumlJatah ve Eksik
KayltDurumu,・ekran−a911mlS01uphatal−VeeksikVerilerleileltglllraPOrlarlisteienmektedir・
Bu raporlarlSlgmda duzeltiien bilgiIer gerek HITAP’a veri aktarlmlnl gerekse Ozltik
bilgilerininguncellenmes証kolaylaStlraCaktIr・RaporlarlnSurekIikontroledilmeslbilgllelli−l
gL…Celtutulmas−a笹lndan6memarzetmektedlr BL一ekrandabL一lL…mayananCaktarannIZdan
tespitedilenhataIIVeeksikverilerlellg−iiraporlardatalepediimesihalindeeklenebilecektir・
At朝一kBiV 06648KIZ・iLay/ANKARA
1最k両用kAg
e−POSta
Ay…LillbllgL甲IN∧SL∧N(Sel)
wwiWmebgovtr
Tei(0312)4i32874
nCbahatasLan(⑦mcbgo、′tr
laks(0312)4i95251
BLLC、・rakgLIVCnlleiektron旧mztli−eilllZaiani叫巾同時/′cvraiくSOrgLImCbgovtradrcsIndcn6ab9−de19−306−920a−34f三高odし直tc〉巾edile帥「
e−Personei Mod加une,6zluk dosyaslndaki bilgi ve belgelere g6re veri glriSl yaPllmasl
gerektigillden,merkezteSkilatlndaInsanKaynaklar−GenelMudurlugnOzlukveKadroDaire
BaSkanIrgらtaSra te…kilatlndaise personelin6zluk dosyalarlnln tLltuldugu birJmler,Ozluk
dosyasmdatutulmayanancake−PersonelMod撮indeyeralan(Sendika,taZminat bllgilerivs.)
bilgilerdeniselSlemlgerCekleitirenbirimlersorumluolacaktlr・
BakanLlglmiZ PerSOneli,h叫誰nebbismeb.gov・tradresindek十‘KISiselBilgileri Sorgulama
linkinden k函Sel bilgilerinin dogru olup olmadlgim kontrol etme,eksik bilgiierini
tamamlatmaveyanllSbilgilerinidtizeltmelilemlerindeIlbirinciderecedesorumluolacakiar
VebilgileriIllgunCeiIetmekiGinbjrimlerdekilSIemyapmayetkilisinebaiVul‘aCaklardir・
Konuileilgilitum9allimalarlnherhangibiraksaklLgameydan vermeden etkiiive verimli
yur踊lmesi,GenelMndurlugtlnuzde/illnizdegOrevyapan同mpersonele,kisiselbilgilerinin
kontroledilerek eksik ve hatalI kayltlal・1ilg血lCellenmesininsaglanmasl konusundagerekli
dLIyu…nunyapllmasIVe tum bllgilerin(hizmetbilgileri,aSkerlik,u−lVall,egitim言azminat,
borClanma,Sendikavs・gibi)tamvedogl”uOlaraksistemdeyeralmasigerektigindebilg庸rin
stirel(ligLInCellenmesj vegunceltutL一lmaslhuSuSundagerekllhassaslyetingOsterllmeSiniarz
vericaederim.
HamzaAYDOGDU
Bakana.
Genel Mudiir
<剛urkBLV 06648KiZnay/ANKARA
Eicktronik∧g wWWmCbgoV互
e叩0涙lilebuJlalasian@mebgovtr
∧ymtliibiigllCln NASL∧N(ScO
「Ci(0312)4日2874
1、諒S(0312)4195251
BucvraL.gLNeniieicktronik用IZa−lemIZala回申irh岬//cvraksorguinCbgovtrodresLnden6ab9−dc19−3fO6−920a−34f5kod同ecyiLed・kbilir
Download

MEBBİS Bilgi Güncelleme konulu 28.112.2015 tarih ve 13372788