T.C.
KiLISVALiLIGI
IIMilliEgitimMtid血1時u
Sayl:29444100−622−E.13369338
23.12.2015
Konu:YurtdlSIYanima,CallStayVb.
EtkinliklereKatlllm
……MUDURLUGUNE
Ilgl:ilMilliEg諦mMndurl噂血血22/12/2015tarihve13209333saylllyaZISl.
ilMilliEgitimMndurl噂ununI−YurtdlSlYarlSma,CallStayVb.EtkinliklereKatlllmii
ileilgiliyazISlekteg6mderilmlStIr.
Bilgivegereginiricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Miidura.
SubeMiidiiru
EK:
IlgiYazI
DAGITIM:
TemelEgitimeBagllTumOkullar
蜜rL∴6 ̄
AkplnarCadliM冊EgitlmMudurlugu79100−KILIS
曾(0348)8132828/114
①temelegIllm79@mebgovtr
AyrlntlllbllglIClnlmbat SMdSemaKORKMAZ
壷)(0348)8131264
WebwwwkillSmebgovtr
BuevrakguVen−ielektro…klmZaiielmZalanm函rhllp′/evraksorgumcbgovtradresilldenOdfa−443b−3aad−aO7b−fぬ6kodulic{eyltCd−1ebIllr
T.C.
MiLLiEGiTIMBAKANLIGI
Muste㌍rllk
Sayl:56822750−662−B.13152907
2上12.2013
Konu:YurtdlSlYarlSma,CallStayVb.EtkinlikIerekatlllm
DAGITIMYERLERiNE
YurtdlSlnda yapllan ve okullarlmlZl temSilen 6grenci ve 6gretmenlerimizin
katllacagl Seminer,kongre,Olimpiyat,yarlSma Vb.egitim ve6gretim amac veicerikli
etkinliklerde ulaSlm,konaklama,Cep harCllglVb.giderler davet eden kuruluS taraflndan
karsllanlyOrSa Ogretmen ve egrencilerimizin mukerrer6deme yapllmadan resmi g6revii
Olarak g6nderilmesi,S6z konusu giderler klSmen Veya tamamen Davet eden kururuSCa
karsIlanmlyOrSaBakanhglm,Ztaraflndanilgi6denekkalemindenkarsllanmasISuretiyleresmi
g6revliolarakOLURallnmaS皿,Seyahatsagllksigortalarlnlnisekendileritaranndanbedeli
6denerek yaptlrlldlktan sonra seyahat 6mcesinde sigorta polieeSi suretinin Okul
Mud血Iugunceallnarakmuhafazaedilmesiniricaederim.
DoC.Dr.MustaぬHilmiCOLAKOeLU
Bakana.
M静steSarYardlmCISI
D8割tlm;
−MeslekiveTeknikEgitimGenelMud加1噂u
−HayatboyuOgrenmeGenelMudurl堕ii
−ABveDISili*ilerGenelMud加1噂n
−StratejiGeliStirmeBa*anl画
一hSaatVeEmlakDairesiBaikanllgl
−BPLANIDagltlmListesi
Adrcs
ElektronikAg
e・pOSta′
Buevrakg venilelektroniklmZailelmZaIanml坤r
T.C.
KルiSVALiLIGl
ilMill日印証mM的url噂n
Sayl:31878094−662−E.13209333
22.12.2015
Konu:YurtdlSiYarlSma,CallStayVb.
Etkinliklerekatlllm
iLMiLLiEeiTiMMUDURLUGUNE
(,…………………………………………)
llgi:Bakan鴫lmlZMustesar嶋lnln2日2・2015tarihve13152907saylllyaZISl・
YurtdlSlnda yapllan ve okullarlmlZl temSilen ogrenci ve 6gretmenlerimizin
katllacagI Seminer,kongre,01implyat,yarlSma Vb・egitim ve6gretim amae Veleerikli
etkinliklerdeulailm,konaklama,CepharcllgIVb.giderleriileilgiliyazlekteg6nderilmistir・
Gereginiricaederim.
AbdurrahmanSEVGiLl
ilMilliEgitimM同軸
Ek:Yazl(ladet)
DAGITIM
insanKaynaklar1−2
TemelEgitim,OrtaOgretim
MeslekiveTeknikEgitim,DinOgretimi
HayatBoyuOgrenmeBeltimlerine
AkplmrCad VallllkBlnaSlkat179100・KILIS
ElektronlkAg kIllS.mebgovtr
e−pOSta OZelburo79@mebgoVtr
Ayrln面b鳩目Clnlrtlbat.Z.PALTASef’
Tcl(0348)8!3282828/123
Faks(0348)8131264
BuevrakgVenlieicktronik,mZa−le‖nZaianmiS(Lrhttp〝evraksorgumebgovtradreSilldenc26C−0365−3C2d・9739・7f88kod…leteyl−ed・1eb値
Download

* *"? KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü