Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
ce84-4797-3b54-bd75-1cfb kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
e6a5-456a-318d-91e2-645e kodu ile teyit edilebilir.
Aralık 2015
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilikler ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
Ankara
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından ve Genel Müdürlüğünüz koordinasyonunda
“Epilepsi ve Ben” temalı resim yarışmasını düzenleyerek, epilepsi hastalığı (sara hastalığı) bulunan
çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmayı ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri
birleştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla hazırladığımız yarışma başvuru formu ve duyuru afişi
örneği ekte gönderilmektedir. Yarışmaya sadece epilepsi hastalığı (sara hastalığı) bulunan ve 6-11
yaş ile 12-16 yaş aralığında olan çocuklar katılabilmektedir.
Teklifimizin uygun görülmesi halinde, gerekli makam izinlerinin alınması ve yarışmanın
duyurulması konularında gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği II. Başkanı
EKLER:
1. Şartname
2. Ödüllü resim yarışması başvuru formu
3. Afiş örneği
TR/OTH/1511/0010
EK-I
ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI
Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1: (1) 6-11 yaş ve 12-16 yaş epilepsi hastası (sara hastası) öğrencilerine yönelik
düzenlenen, teması “Epilepsi ve Ben 2016” olan ödüllü resim yarışmasındaki amaç, epilepsi hastalığı
(sara hastalığı) bulunan çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve
epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.
Yarışmaya katılım:
MADDE 2: (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki epilepsi
hastalığı (sara hastalığı) bulunan ve yaşları 6-11 ile 12-16 olan öğrenciler katılabilir.
Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar:
MADDE 3: (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. (Sulu boya, yağlı veya kuru
pastel boya, yağlı boya, karışık, vb.)
b) Resimlerin daha önce bir başka yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer
alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri
yazılamaz.
e) Yarışmaya gönderilecek resimler, kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm’den kısa
olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz.
f) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun
iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Başvuru Formu” yapıştırılır. www.epilepsiveben.net
adresinden ulaşabilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
Telif hakkı
MADDE 4: (1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Türk Epilepsi ile Savaş
Derneğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif
ücreti ödenmez.
(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilemez. Resim sahibinin hakkı saklı
kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Türk Epilepsi ile Savaş Derneğine aittir. Yarışmaya
katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5: (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Eserlerin gönderileceği adres, Cortex iletişim Tanburi Ali efendi sokağı, no: 15, 34337
Etiler, İstanbul’dur.
b) Eserle önce şartnameye göre incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan resimler
elenir, şartnameye uyan ancak bilgileri eksik olan başvurular için yarışmacılara ulaşılıp
eksik bilgiler tamamlanmaya çalışılır.
c) Nisan 2016 tarihinde tüm eserler değerlendirme komitesi tarafından incelenerek, önce 611 sonra 12-16 olmak üzere her kategorinin en iyi 3 (üç) resmi belirlenecektir.
Başvuru ve değerlendirilme
MADDE 6: (1) İli temsil edebilecek şartname esaslarına uygun eserlerin Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği’ne gönderilmesi için son başvuru tarihi 22 Nisan 2016 olup, belirtilen tarihten sonra
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7: (1) Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından oluşturulacak Değerlendirme
Komisyonu tarafından 6-11 kategorisi ve 12-16 kategorisi olarak iki şekilde eleme yapılır.
Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8: (1) Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler verilecek ödüller aşağıdaki
şekildedir.
6-11 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
12-16 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
(2) Ödüller, 12-15 Mayıs tarihlerinde İzmir’de Euphoria Aegean Resort & Spa otel ’de
düzenlenecek olan 11. Ulusal Epilepsi Kongresinde verilecektir.
(3)Ödül törenine davet edilen öğrenciler ile velisinin şehirlerarası ulaşım giderleri (Uçak,
otobüs, tren, transfer) Türk Epilepsi İle Savaş Derneği tarafından karşılanır.
Epilepsi_ve_Ben_Poster.pdf
1
24/11/15
16:38
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
ÖDÜLLER: 6-11 yaş ve 12-16 yaş kategorilerinde verilecek ödüller:
1.’lik ödülü: 2500 TL 2.’lik ödülü: 2000 TL 3.’lük ödülü:1500 TL
Konu
Epilepsi ve Ben
Teknik Bilgiler
Sulu boya, yağlı veya kuru pastel,
yağlı boya,karışık
Boyutlar
Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı
25 cm’den kısa olmamalıdır.
Kategori
6-11 yaş ve
12-16 yaş
Başvuru formları ve detaylar: www.turkepilepsi.org.tr, www.ucb.com.tr, www.epilepsiveben.net, cortex iletişim
Bu resim yarışması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından
organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
www.epilepsiveben.net
TR/OTH/1511/0015
SON KATILIM TARİHİ 22 NİSAN 2016
Epilepsi ve Ben Resim Yarıșması
Bașvuru Formu
“Epilepsi ve Ben” resim yarıșması, çocuk epilepsi hastalarına sosyal
destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaș Derneği tarafından
organize edilmekte, UCB Pharma A.Ș.’nin sponsorluğunda
gerçekleștirilmektedir. Yarıșmanın amacı, epilepsi konusunda
farkındalığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine
olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleștirmektir.
Kimler katılabilir: Yarıșmaya, epilepsisi bulunan 16 yaș altındaki çocuklar katılabilir.
Tarih:
Eserin Hikayesi:
Lütfen bu formu doldurup, eseriniz ile birlikte gönderiniz. Eserinizin arkasına ayrıca, adınızı, soyadınızı, adresinizi ve doktorunuzun adını ve soyadını da yazınız.
Yarıșmaya katılan kișinin:
Adı:
Soyadı:
Doğum Yılı:
Okuduğu Okul:
Sınıfı:
Okul Adresi:
Șehir:
Okul Telefonu:
Posta Kodu:
(Lütfen șehir alan kodunuzu da ekleyin)
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
Adı:
Soyadı:
Telefonu:
(Lütfen șehir alan kodunuzu da ekleyin) Posta Kodu:
Katılımcı kategorisi:
6-11 yaș
12-16 yaș
Resmin türü:
Sulu Boya
Yağlı veya kuru pastel
Yağlı boya
Karıșık
Boyutlar: Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm'den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz. Bu ișlem, sergiden önce yarıșma koordinasyon merkezi tarafından yapılabilir.
Katılımcıların kișisel bilgileri, sadece yarıșma yöneticileri tarafından kullanılacaktır. Katılımcının eseri, sergi, kitap, takvim vb. için seçilirse, sadece katılımcının adı ve soyadı ve eserin
bașlığı ile birlikte kullanılacaktır. Ödül kazanan eserler basında yer alabilir.
Bu formu doldurarak, așağıda belirtilenlere onay veriyorum:
• “Epilepsi ve Ben” Resim Yarıșması'na katılmak istiyorum.
• Gönderdiğim resim, bana ait orijinal bir eserdir. Bu resim, telif hakkı ya da ticari markaya tabi değildir.
• Resmimin sergilenmesi, yarıșma kataloğunda yer alması ya da yarıșma ile ilgili diğer basılı malzemeler, basında ve internette adım ve soyadım ile birlikte kullanılması için onay veriyorum.
• Verdiğim iletișim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi tarafından benimle iletișim kurmak için kullanılabileceğini biliyorum.
Adı Soyadı:
İmzası:
Eserler, 22 Nisan 2016 tarihine kadar, cortex iletișim, Tanburi Ali Efendi Sokağı No:15 34337 Etiler/İstanbul adresine gönderilmelidir. Değerlendirme Jüri tarafından yapılacaktır.
İMZALANMIȘ ve TAM OLARAK DOLDURULMUȘ BAȘVURULAR YARIȘMAYA KABUL EDİLECEKTİR.
Bu resim yarıșması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaș Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ș.’nin sponsorluğunda gerçekleștirilmektedir.
Resimlerin değerlendirmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaș Derneği’nin koordinasyonunda olup, UCB Pharma A.Ș.’den bağımsızdır. Katılımcı ve kișisel bilgiler yarıșma haricinde
bașka bir alanda kullanılmayacaktır.
TR/OTH/1511/0015
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
Aralık 2015
Milli Eğitim Bakanlığı
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konu: “Epilepsi ve Ben 2016” Resim Yarışması
Türkiye çapında gerçekleştirilen “Epilepsi ve Ben” resim yarışmasının 10.’su bu yıl Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği tarafından düzenlenecektir.
Yarışmadaki amaç, epilepsi hastalığı (sara hastalığı) bulunan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak
yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.
Yarışmaya sadece epilepsi hastalığı olan çocuklar, 2 kategoride (6-11 ve 12-16 yaş arası)
katılabilmektedir. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Nisan 2016’dır.
Yarışmaya katılan eserler, 29 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye
alınacaktır.
Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Neş’e Erdok
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Ayşın Dervent
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD Çocuk Nörolojisi BD
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr. Sema Saltık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
Hilmi Şimşek
Ressam, Karikatürist, Eğitmen
Evin İyem
Evin Sanat Galerisi
Kazanan eserler www.epilepsiveben.net internet sitesi aracılığıyla sergilenecek ve okullarda duyurular
yapılacaktır.
Bu yıl ilinizdeki/ilçenizdeki özel, resmi ilköğretim okulları ve liselerde “Epilepsi ve Ben” resim yarışması
projesinin duyuru malzemelerinin (ekli poster ve başvuru formu) ulaştırılması için desteğinizi ve
katkılarınızı saygılarımızla arz ederiz.
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 2. Başkanı
TR/OTH/1511/0010
Download

Java Printing - Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü