T.C.
MiLLiEGITiMBAKANLIGI
OzelEgitimVeRehberlikHizmetleriGenelMud山勘
Sayl:27250534−746.01−B.13075438
18.12.2015
KonlJ:CocugaY6nelikSiddetin
OnlenmesiCallimalarl
……:……・………………・VALiL瓶NE
OIMilliEgilimMudiir1時組)
BakanIlglmlZCauygulamayakonulanve Avrupa BirligiileortaklaSafinanse edilen
iiCocugaY6nelikSiddetinOnlenmesiPrqiesi一一OzelEgitimveRehberlikHizmetleriGenel
Mudurl堕umuzkoordinesindetamamlanmlStlr・Erzurum,Elazlg,Malatya,Konya,Kayseri,
Corum,Diyarbaklr,Gaziantep,Adanave Mersinillerinde pilot9allSmalarl tamamlanan
PrQJeningenelamacl,90Cuklarln角ziksel,duygusal,Sezelvepsikolqjikhert拙ltiSiddetten
korunmaslnakatkldabulunmaktlr.
Prqie kapsamlnda pilotillerde uygulamasl gerCekleStirilen ve yayglnla印rllmasI
Planlananfaaliyetler/91ktIlariuSekildedir;
,iiddettenUzakModelOkulUygulamalarl
.YasamBecerileriEtkinlikKitabl
0 0−18YasAileEgitimPrograml(13.Oturum)
0 0kulPersoneliEgitimPrograml
“DanlSmanllkTedbiriUygulamalarlEgitimKitabl
O ErkenUyarlUygulamalarlEgitimPrograml
Prqjekapsamlnda ger9ekleitirilenpilotuygulamalarlniilke genelinde devamll鴫lnl
SagLamak ve Clktllarlnln yayglnlaStlrllmasl,Prqielerin sur(mm1ebilirligi a9lSlndan buyuk
6nem taslmaktadlr.Prqieninetkialanlnln genisletilmesiamaclyla,Prqleileilgili ayrlntlll
biIgiyehttp://siddetinonlenmesi.meb・gOV.tr/adresiaraclllglileulaSllmasl,Prqiekapsamlnda
加etilenmateryallerinetkinkullanlmlamaClylagereklieallSmalarlnPlanlanmasIVeekteyer
alanmateryallerinilinizdekitumokulvekummlarlapaylaSllmaslgerekmektedir
BueerCeVede;
。Yukarlda CerCeVeSi6zetlenmiS 9allSmalarlnilinize bagll Okul ve kurumlarda
yaygmlaStlrllmasllCmgerekliplanlamalarmyapllmasIVetitizlikletakipedilmesi,
“Prqie kapsamlnda hazlrlanan egitim programlarlnln yerel hizmetiCi egitim
eallSmalarlndamutlakayeralmasl,
〃 PrCjekapsamlnda egitim alan egiticiegiticilerinden(fbrmat6rler)yayglnlastlrma
CallSmalarlndaetkinolarakyararlanllmasl,
“Okulve kurumlann stratejik planlarlnda cocuga y6nelik siddetin6mlenmesiile
MEBBesevlerKampustlABlok AyrmtlllbllgliCm BSeymaBICENKARTAL
06500Besevler/ANKARA
ElektronlkAg
e−POSta
Unvan
www.mebgovtr
Oer@mebgovtr
MIIIIEgltlmUzmanYardlmCISI
Tel(0312)4133012
Faks(0312)2131356
Buevrakgovenl−e−ektron一k−mZalieimZa−anmiStirh叩〝cvraksorgumebgovJradres−ndenlle0−6cc9−35f1−8857−a7d4kodulIeteyl‘edlleb−1−r
ilgilihususlaramutlakayerVerilmesi,
“llgenelindecocugayenelikSlddetin6nlenmcsiamaclylakurumlararaslisbirllgiile
CallSmalarlnyurutulmes主
O Pslko−SOSyalMudahaleEkiplerininkapasiteleriningell*1rllmesl,
〃 DanlSmanllk tedbiri uygulamalarlnln etkili blCimde yurutulmesI Ve uygulama
egitimlerininyayglnla沖rilmasl,
〃 ErkenUyarlUygulamalarlegitimlerininyayglniastlrlllnaSl,
“YaiamBeceriieriEtklnhklerinillyayginlaitlrllmasl,
0 0gretmenlere,OkuI CallSanlarlna Ve ailelere yonellk eg証m programlarlnln
yayglnla印rllmaslgerekmektedir.
ABe函nansmanlileuygulamayageClrilenfaaliyetleryineABtaranndanyapllacak
izleme,degerlendime ve denet一m faaliyetlerine de tabi olacaktir.Proje faaliyetierinin
deVamllLLgIn SaglanmasIVe AB taraflndansaglananfbnlarln gerlistenmesinIgerektirecek
SOnuClarln6nlenmesiamaclile yukarldas6z edilen hususlara azam16nemin g6sterilmesi
gerekmektedir.
BilgilerlnlZivegereglni6nemlerlCaederim.
DoC.Dr.MustafaHilmiCOLAKOcLU
Bakana.
M追stcsarYardlmCISI
EKLER:
−SiddettenUzakModelOkulUygulamaKiti
−ModelOkulUygulamaEgiticileriListesi
−YaSamBecerileriEtkinlikKitab1
−0−18YaSAlleEgitimPrograml(13.Oturum)
一〇kulPersoneliEgitimPrograml
−Danl;manllkTcdbirlUygulamalarlEgitimKitabl
−DanLSmanllkTedblrlEgiticiierlListesi
−ErkenUyarlUygulamalarlEg両mPrograml
DAdITIM:
Gercgi:8日IMilliEgitimMud血1ugu
BILCI:
−TemelEgitimGenelMndurl鴫0
−0rtaOgretlmGenelMtJdurlugu
−MeslekiveTeknlkEgitimGenelMudur1時u
−DinOgretlmiGenelMudurl噂u
−HayatBoyuOgrenmcGenelMudurlugu
MEDBesevIcrKmlpuSll∧Dl。k
^〉…血blili‖lBScyillaBIcENKARl∧L
O6500BcScVicr/ANKARA
UnV・m MLlliEgltimU7manYardlmCISl
ElektronlkAg WWWJIICbgoVtr
e−pOSla。Cr④mebgovtr
lcl(0日2)4133012
IakS(0312)2131336
Buc”証印VCni−。cklronikimZ両日mi…1時〇時//cvruks(一rg…nCbgovtl・adrcsind”lIe0−6ee9−35r上8857−a7d4人。du血tC〉i(edii剛「
Download

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü