T.c.
BlTLls ADLı yARGılLK DEREcE MAHKEMESI
ADALET xoııııisYo ı.ı u aeş xeıı ı_ıĞ ı
No
Karar No
Evrak
2o151495
2402241031
Konu:
20l6 Yıh Kesinleşen Ceza Mahkemeleri
ve Cumhuriyet Başsavcılıgı Bilirl<işiliği
K
A
R
R
Komisyon Başkanı
:
Muhammed Ramazan AKSOY
Komisyon Uyesi
:
Ahmet ATAMAN
Komisyon Üyesi
:
Burcu DEMİRCİ
: Zal ERSAN
Komisyon Katibi
l07377
98107
SAyKAL
125268
100777
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bugün toplandı.
527l sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun
64. maddesi
gereğince
Komisyonumuza çeşitli uzmanlık alanlarında Bilirkişiliğe müracaat edenlerin bilirkişiliğe
kabul edilip edilmediği hususunda karar verilmek üzere toplandı.
cpnBĞİ cÖnÜşÜı,»Ü
:
Ceza Muhakemesi Kanununa GOre İl Adli Yargı İtk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonlannca Bilirkişi Listelerinin Diizenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 9.
maddesi gereğince başvuruların değerlendirilmesi sonucunda;
Komisyonumuza 30 kişinin bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunduğu,
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlartnın Bilirkişi düzenlenmesi
Hakkındaki Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi uyarınca 18/12/20|5 tarihinde
Komisyonumuzca yaptırılan yemine Abdulhalim »İKVlnX, Muzaffer ÖZ»nlvrİR ve
Şener BAŞAR'ın katılmadıkları anlaşıldığından 527l Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
64. Maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Ceza Mahkemelerinde bilirkişi
listesinden
ÇIKARTILMALARINA,
Ceza Muhakemeleri Kanununa gclre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca
bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 6 ncı
maddesindeki şartlara haiz oldukları ve yönetmeliğin l0. Maddesinin gereğince
Komisyonumuz huzurunda yeminleri yaptırılan 27 kişinin uzmanlık alanı ile ilgili
bilirkişiliğe müracaatlarının KABULÜNE VE BİLİR«İşİ oı,aRAK SEçİLMELERİNE,
Kesinleşen bilirkişi listelerimizin Merkez ve Mülhakat Adliye divanhanesine
asılmak suretiyle ilan EDİLMESİNE,
Yeminleri yaptırılan ve kesinleşen bilirkişi listesinin UYAP'a kaydedilmesine,
Bitlis ili Ç
inde bulunan Bingöl, Muş, Erciş, Van, Siirt, Batman, Diyarbakır Adli Yargı
Adalet K
nu Başkanlıklarına, Bitlis Merkez Cumhuriyet Başsavcılığı i|e Mülhakat
Cumhuri
Başsavcılıklarına, ilgili mahkemelere gönderilmesine, ayrıca bilirkişi listemiz ile
kararım n Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
sunul
üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
2llI
-107377
Y
Üy.
-
98107
Ahmet
Üye -125268
ATAMAN Burcu DEMİ
_-+ k,--S
UYAP Bilişim Sistem jnde yer alan bu dokümana http://vatandas,uyap.gov,tr
Komisy
i sAyrı.ı,
qpRUgO - rlw3cAq - GkfK+nD - 3LB6Mq=
koduileerışebiıirsiniz
CEZA MAHKEMELERi BİLiRKİŞi LiSTESi
BiTLiS ADLi yARGI iLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KoMisyoıaUNCA 20ı6 yILt cEzA
MAHKEMELrni iın c.savcıı-ıĞı «ısixı,nşnN niı,in«işiı,nnn iı-iş«iN ıisrosinin.
S.N
ADAY r.c. «iı,ı.
No
No
ADI
soYADl
VARsA
nöıüır vg
UZMANLIK ÇALlŞTİKLARI
,qçıx
K[]RUM VE
DALl
KURULUŞ
siıçisıyA,n_noı{ıxı§ı_nlü-işinı-uvap
l
l2
l38Jl120732
cD cözüM.
MEciT
KARAKA§
FOTOĞRAFVE
KAMERA
TELEFoN
ınnrsi
iş
Ev
CEP
uzMAN siıinxişisi_roToĞRAr-KAMşnı_nııisr ,irc
BİTLİS İL EMN|YET
MüD.
AhıürkM.i. Ş.hiı
MBlde Yarr Poıir
05053ı8
M.tl*İı;
lJ l{
os07 6J2 !8
ff
cD vlDEo
l7
67J9Jl3{tl0{
FATiH BERaER
BILGlsAYAR_
FOTOĞRAİ VE
I(AMERA
çözihtLEME_
ıLcE EMNıYET
MüDüRLüĞü/rATvA^
KALE MAH. AHYAT
YoLU
J
20
{5?69Eos80
özTüRK
cEM^L
8ALisTİK lNc
BlTLis iL EMN|YET
ATATÜRK MAH.
ıl26 soK BlTLts
0
{3{ 226
t
29
335s9960§9{
SAFA AKSAKAL
cD ÇözüM.
FOTOĞRAF VE
BıTLıS lL EMNlYET
KAMERA
MüD.
AtaaorkMah. Şchiı
Müsıafa Yaıcr Polis
Mcİkğri
0
{3ı 226 5ı 8s
0s3{ 328
272]tJlli55{l
YAKUP DlNÇ
cD ÇözüM_
FoToĞRAr vE
KAMERA
BiTLis ADLlYEsİ
0
{3l 226 6J 00
0 505
5]{ l8 li8
o 533
Jl3 3{ 69
0§ıı
598 8J 73
5
MüD.
0507 522 59 9.ı
BEŞMINARE MAıl.
AHMET EREN
BULVARİ YAĞMUR
APT.ı.l8n6
§5
00
0 505
J,ls
07
{2
38 95
BİTLls/MERj(İz
nınrrni« vn ercrrRor*ir-iş saĞııĞr vn cüvrışı
6
l3
2l{lt{J00238
1
l8
397l 2l9{18ı2
8
26
|
9
29
30875ı9778
3l89l ı6l l ı2
DR. BEHÇET
KocAMAN
l
l l
ll
6
1
70l83{bllE
2502ıiO9ılJE
l:
1
1!19l1!ll72
l3
l5
7ı2s70089l0
lJ
l9
270ıl2J23s68
ls
2t
l
l
l6
2o2s389336
MüHENDlsl
soNER
ÇELiKDEMıR
ELEKTRİK.
ELOKTRoNlK_lş
sAĞLlĞl vE lŞ
GüvENL|Ğl
KAMURAN
YİĞiT
ELEKTRlK
TEKNlKERİ
SAIT
ÇEKER
lrış*ır-r,+
lo
ELEKTRiK
yüKsEK
n
ELEKTRiK
TEKNlKERi
ııı-HAR iTA_(
ŞENER KALYA
FrLAT KURTYE
ADNAN BiLGİN
YAKUP MURAT
çEBi
ziRAAT
MüHENDısl
ZİRAAT
MüHsNDlsl
ABDULREZZAK
BAKŞ
AYDıNLAR
MAH.TAŞLİTEPE
cAD- ELMAS l
APT.KAT.3 No:l1
TATVAN/BİTLİS
MiMARLıK
MüHENDisLlK
FAKüLTEsl
BiTLis ERfN
üNivERsiTEsı
ADiLCİVAZ MYO
ORTA MAH. BOSNA
sot(AK No:l(yJ
ADİLCEVAZBlTLİS
AHLAT DEVL8T
sELcUKLU
MAH.cüL
oRMAN VE sU ıŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ
soliNo:l3s
AHLAT/8lTLls
BİTLİS iL DAMIZLİK
sIĞtR
YETİşTiRİciLlĞl
ŞiRiNTEPE Mı|.ıoı.
soıaNo:72
GORoYMAı(/BİTLİs
BiTLis
BiR].lĞı
BtTLİs ER_EN
üNryERsiTEsİ
TATVAN MESLEK
YÜKSEK OKULU
CUMHURlYET MAH
AHLAT YOLU
MüHENDIsl
0l3ııl2{0|3
0 536 799
lJ 5J
uu
0505 6{8
lE t9
MAzl cAD.N():6
vüoünıüĞü
BiTLis EREN
üNivERsİTEsl
TATVAN MYO
8iTLis EREN
üNivEnsITEsl
o
HüsREv PAşA MAH
l206 soK No:l6
iNşAAT YüK§EK
MüIiENDİsl
İNşAAT YüKsEK
m
tl2
69 21
AT_JnoLöJİ Yü rüN hİüIıüNDİs BİIİRKݧİLERİ
BiTLıs GlDA TAR|M
VE HAYVANCILİK
ıvününı-üĞü
KAMT§MAH.
HARiTA
üHE NDisi
222 9t
AHLAT/BİTLİS
BİTLiS GIDA TARİM
VE HAYVANCİLİK
M
u3{
AHLAT
HA§TAN8sl
ziRAAT
MüHENDlsı
isMAİL
KızıLTA§
BİTLis EREN
ttNlvERsİTIsi
TATVAN
cAD.No:299Glı3
{3{ 22a
70 ao
o 537
sl
86 30
sll6 328 06 J2
0.ı3{ 22li 52 33
0
u3I
o55J J{o
ı5 ı5
0
5J5 8l2
86 63
0
53l 613 33 57
228 70
ılo
0J3J82s16l5
TATVAN/BıTLls
HüSREVPAşA MAH.
KüLTOR slTEsl
u3J
Küı,TüR APT.KAT|6
No|2l BİTLIS
BE§MİNARE MAH.
l323
sol(No:J
222
m 96
N3{ 228 so 0,
BITLls
o s30
]J3 30 25
şosYoLoG,§o§YAL İİİzM§T- §osYoLoJİsİ_REHBERLl lK vE P§lKoLoJİK DANışMANLIK BıLiRKİŞİLERİ
/
l6
Ç1
l
99J65628lo
FUAT ARlKBA§
l
ll}898577tr
siBEL cALP
J
SoSYoLoc
8iTLis DENETiMLi
sERBEsTLiK
sosYAL
BiTLis sosYAL
ıiizMET MERKEZi
ÇALlşMACI
MüD
sAĞLtK
MİJD_Lo.1MANLARı
BİTLls
226 63 66
u34
226 53 09
0
!J3 796 s6 75
HüsRf,V PAŞA MAH.
çAM §İTEsı
KARAKUZU APT.
No:l2 BiTLls
Sayfa l
*
o ı31
\
o5{{
36ı
01 0.,
CEZA MAHKEMELERİ BiLiRKİŞi LISTESi
ı8
27
5 ı 91}ıl
763t38
§ıLAN EREz
REHBER
öĞRETMEN_
KüLTüR MAıl.
KARşrsı sADULLAll
GENCER MTAL
TATVAN
MEB
PsiKoLoJ!K
DANlŞMA
l9
2li
t37ffi73665J
MEHMET ALl
sALĞIN
DENETiMLı
sERBESTLiK
PsiKoLoG
MÜDÜRLÜĞÜ
0§ı3 {J7 25.ıs
HASTANE KARşI§|
AVAK APT MUTKİ
*
0 5.ı{ 61 6
0ı 25
0,ı3.ı 2J6 89 s6
0 s05 ?21
JJ
0t3{ 827 39 29
0 533
6ı9 ıi5 95
0 532
7l9
o 131
226 63
MAKİNA VE OTOMOTfV BİLİRIdŞİSİ
20
l{
|
ı620sJ22l.ı
rATiH
KARADEMiR
MAKiNE YÜK§EK
MüHENDlsı
Dsl l73, ŞUBE
iKi KUBBE MAH.
MüDüRLüĞtr
BİTLis/MERKEz
No:8
MUH.A,§§8E_EMLAK-BANKA
21
2
t292s802560
NEClP ULUDİL
sORBf,sT
cAD.No:ılJ
MUHASEBECİ
Jl
BtLİRKݧıLERİ
TUĞ MAH. LEVENT
sERBEsT
MUHAsEBEci.
MALi MÜŞAVİR
AHLAT
TATVAN
OlJ{ 827 2t 57
SANAT TAR!Hl \T ARKEoLOJi BıLİRKİSİLERİ
23
23
l655s520J36
Jo
27 l
AHMET
li756699l)
MÜzE
ÇAPKUN
ARAŞTIRMACİSI
SANAT TARlHÇİSİ
ıLHAMİ
BlNGöL
ARKEoLoG
AHLAT MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜ
ERKlzAN MAH_
HÜKÜMET KONAĞİ
0
MüDfRLirĞ{'j
sELÇUK 8EY MAıl.
o {J.1
tAş MAH. oTo soK
BlTLı§
AHLAT MÜZE
cAD-7ll
{3{
Jl2
{0 26
{l2 {0 26
053ı 92l
32 15
77
s7
ü
053538l to
ı6
lX3J 3ıı {{ 93
0 5J5 522 38
0ı
Tt rüN ıK§pERTizi BiLiRKi§i§i
2t
{
26s9$9a26
MENDUH
URGAN
TüTüN VE slGAR^
UzMANl
TATVAN ADLİYESİ
5
2D53520100
AYDIN KASAP
KAçAKsicARA Uz.
TUTUN vE
ALKoLLÜ lÇKlLER
uzM
HAsTANf§i
26
J l
853l ffi366
ERİ|AN
özAsLAN
TÜTÜN
TEKNOLOJi
MüH.
ADiLcEvAz
ORTA MAH. CEMAL
ULUĞ soK. No|26 İÇ
ı(APl No:2
BiTLİs İL EMNiYET
ATATÜRK MAH.
oNKoLoJi
(XJ{ 2827 6l
0 {3.1
3ı
l
36 38
ADil.cEvAzBİTLls
0 §JOs {l9s {i7 67
BıTLls
MüD.
HUKUK
21
3
l2ıl958oJsl2
yukarıdaki
şahrslar Ceza
ve Ceza
Kanunun 64
SERPlL ULUDİL
ERKıLıNÇ
HUKUK
CUMHURİYET
AvUKAT
cAD.özEL lDARE i§
uERKEzl uT:?ıl:
0{3J 82,39 29
0§30
1186
{3
3]
adı, soyadr, bölüm ve uzmanlık alanları, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarr, açık adresleri ve telefon numaralarr belirlenen
;i Kanununa göre Komisyonumuzca Bilirkişilik yapmaya hak kazanmış ve uzmanlık alanlarına göre Cumhuriyet Başsavcılığı
e bilirkişilik yapmak tizere seçilmiş olduklan, ayrıca yönetmeliğin l0. maddesi gereğince 527l sayılı Ceza Muhakemesi
5. fıkrası uyarınca l8l|2/2015 tarihinde yemin etmiş oldukları tasdik oIunur.2lll2120l5
l07377
Üye-98l07
Ahmet
ATAMAN
-,--
Sayfa 2
Download

i sAyrı.ı, _-+ k,--S - Bitlis Adliyesi