T.C.
KIL主SVAL主LIG主
IIMilliEgitimMtldnrl璽ti
Sayl:29444100−200−B.13423414
28.12.2015
Konu‥MevsimlikTarlmI韓isiAile
CocuklamlnEgitimineniSkin
IstatistikiVeriler.
…‥MUDURLUGUNE
Ilgi’TemelEgitimGenelMtidtirl堕せn血28・12・2015tarihlive13380713saylllyaZISl.
Ilgi yazl dogru血sunda;Mevsimlik gezici tanml細Si aile 90Cuklama y6nelik
TemelE甜imGenelMtid血l堕せnceyapllacakeallSmalardakullanllmaktizereekteyeralan
tablonundoldurularak29・12・2015SallgtiniimesaibitiminekadarMtidtirl嘩timtizTemel
Egitimb611imtineg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
ServetSemaKORKNIAZ
Mtidtira.
$ubeMtidtirti
EKI:
YazIVeekleh(7S坤′車)
DAGITIM:
TemelEgitimGenelMudtirlti珂ne
BagllEgitimKurumlarl.
(諒Ve両1品一間I
A紺IeAy画一2電化′王事屯
Akpmal・Cad.IIMilliEgitm入相durl噂ii.79100−KHIs
℡;(0348)8132828/114
愈〔〕:temelegitm79@meb.gov巾
Aynntlllbilgiieinirtlbat:S.MdSemaKORKMAZ
晶:(0348)8131264
WTeb:間近lis.meb.gov血
Bue、rTakguvenlielektronikimzaileimzalanm函凪hup:〝evraksorguimeb.gov.tradreslndenbdcf−f8ed−3476−95C7−653ekodulleteyltedlleb撮
T.C.
MエLLIEGITエMBAKANLIGI
TemelEgitimGenelMtLdiirltigti
Sayl:70297673−200−B.13380713
28.12.2015
Konu:MevsimlikTarlmI鐸isiAile
CocuklarlnmEgitimineIlis泣n
IstatistikiVeriler
…‥VAL主LIGINE
(主1MilliEgitimMtidm鴫tine)
Ilgi:a)24/03/2010tanmve2753lsaylllResmiGazetedeyaylmlanan2010/6Nolu
BasbakanllkGenelgesi.
b)20Nisan2011tar皿ive5410sayll12011/25NoluGenelge,
C)TemelEgitimGenelMtidtirl鴎tintin26/02/2015tarihlivelO230228/200/2184012
SaylllyaZISl.
Ilinizde bulunan mevsimlik gezici tanmlS91Si aile 900uklamln egitimlerine
eriSimlerinin saglamasl amaClylailgi(a),¢)Genelge hnktimleh kapsamlnda gerekli
tedbirlerinallmaSIVe Sadecebukapsamda6grencisibulunanillerinilgi(b)Genelge,nin12
nci maddesinde belirtilen haziran−arallk d6nemlerine ait raporlam hazlrlanarak
BakanllglmlZaZamanlndag6nderilmesineiliSkinilgi(C)yazlmlZValiliklereg6nderilmi担r.
Mevsimlik gezici tanmlmlSi aile 900uklarma y6nelik Genel Mtid批1噂timtizce
yapllacakcahSmalardakullanllmaktizereekteyeralantablonuneksiksizdoldurularakenge9
30Arallk2015tarihlnekadarGenelM融tirl噂血ntizeg6nderilmesihususmdabilgilerinizive
geregmiricaederim.
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMtidnr
Ek:Tablo
Adres:
EIekbonikAg:
C−pOSta:
Aymtlllbilgli9m:A.TANTANSef
Tel:4131607
Fak:
Buevrakguve面elektronikimza緑言mzalanm∼Stlr.h吋〝evraksorgu,meb.gov.tradTeSinden4ba6−324e−3e57−abai7757kodullete)′itedllebllir.
鷲誌調照、 ̄、)P競讃 ̄
茸吾>三LS千手S三で壷﹂一室−W﹂⋮Ugu﹂ぞ透Uの三等卜羊喜一S>]∑
T.C.
MHjLIEGIT主MBAKANLIGI
TemelEgitimGenelMiidtirl鴫ii
26/02/2015
S坤′=10230228/200/2184012
Konu:MevsimlikGeziciTarlmIs91Si
CocuklarlnlnEgitimleri
…VALiLiG主NE
(IIMilliEgitimM関前1堕u)
ilgi:a)24/03/2010tarihlive27531sa)′lllResmiGazete’deyaylmlanan2010/6Nolu
Ba函akanllkGenelgesi・
b)20Nisan2011tarihlive5410sayll12011/25noluGenelge・
Ulkemizin 6zellikle Dogu ve Gmeydogu Anadolu B61gelerindeikamet eden
vatandaSlarlmlZdanylllnbelirlid6nemlerindege910imevsimliktarlmlmiligii91n9e;itliillere
g69ettikleribilinenbirger9ektir工1gi(a)Genelgehukumlerikapsammdamevsimlikgezici
tarlmlSelSiolarak9a函makamaclyla,bulunduklanillerdenC堕erillereaileleriilebirlikte
giden vatanda函rlmlZln bu stire9te90Cuklarlnln e軸im baklmlndanmevcut sorunlarlnln
tespitiilebusoIunlarlngiderilmesiney6nelik9allSmalar,BakanllglmlZtara五mdantitizlikle
takipedilmekteolupkonuyaili申nilgi(b)Genelgevaliliklereg6nderilmiStir・
主linizde bulunanmevsimlik gezicitarlmli91S190Cuklarlnlnegitimlerine erlilmlerinin
saglamaslamaClylailgi(a),(b)Genelgeh取nmlerikapsamlndagereklitedbirlerinallnmaSl,
sadece bu kapsamda6grencisibulunanillerinilgi(b)Genelge’nin12ncimaddesinde
belirtilen haziran−arallk d6nemlerine ait raporlarln hazlrlanarak BakanlBlmlZaZamanlnda
g6nderilmesl,raPOrlardamevcutdurum,yapllaneallSmalar,kar担a河ansorunlarve96狐m
Onerilerine yer verilmesl,ayrlCa e−Okul噌renciiSlerib61nmmden,S血eklidevamsIZllk
biLgileri/devamsIZllk nedenleri/gezici ve ge9lCi mevsimlik tarlml彊Iiginde9allStlrllan
90Cuklar seeenegllSaretlenen ogrencilerin gi鴫iil adlnln OkulyOnetimleri taranndan
lやretlenipkaydedilmesihususlarlndagereglniricaederim・
YasinVURAL
Bakana.
DaireBaSkanl
Daかtlm:
BPlanl
AtaturkBlv.06648Krzday/ANKARA
ElekbOnkAg:W.meb.gov.廿
叩OSta:adsoyad@meb・gOV止
Aymtll晶lgiiCin:G.GULMEZEg・U2,・
Tel.(0312)4131586
Fak;(0312)XXXXXXX
BueVTakgAvenlielektronlklmZaileimzalamlStlrh哩/′evraksorgumebgov・tradres,nden9b2a−5a28−36aO−a375−6745kodu,1eteyitedLlebinr・
T.C.
MILLiEGiTIMBAKANLIGI
Ilk6gretimGenelMud軸甜
Sayl:B・08・0・IGM・0・73・04−200/5410
20NISAN2011
Konu‥MevsimhkGeziciTarlmI舞isi
CocuklarlnlnEgitimleh
GENELGE
fIg十a)24/03/2010tarmive2753lsaylIIResmiGazekdeYaymanan2010/6NoIu
b)222Sa}′llljIk瀞mve揃mKanununaG6reKumlm賓片GerekenGeziciOkulve
GeziciOgretmenliklerY6netmeligi
InsmHakIarlEvrenselBiIdbsiiIeCocukHakhnaDairS6zlemedede6nemle
Vurgdandlgmzere,temel勧mhekesineSitokrakyarar血m翻牒erekenend固birhak
Ohmktamml紬ml担TurkJesOzkonusuBmrgeves6zIemeyltaraf撮eoLarak
imzalamlStlr・Cocuk馳annaDairS6zle由n287imimaddesinde6zetle;‘・Tarafdevletler
900ugmegihmhakkmlkabuledervebuhakkmhmte摘temeliuzehndetedricen
gerCekle曲mesig6哩yle6zeIIikleilk駒inhherkesiGinzomnIuvepamzhale
getirirler・∴・∴・OkuIlardadnzennbiCimdedevamInSaglanma釘VeOkuIuterketmeorahnln
d輯lmesi191n6nlmallrlm…egitimaImmda”zelliklecehaletinveokma輝ma
bilmemenindunyadankaldlrllmasmakatkhabu山nmakve9agda;egiHmy6ntemlehneve
bilimseJveteknikbilgi−eresahipolunm軸kolay哩malC劃maclylaulusLmasmbirhgini
g哩endirirvete函kederler・”denilmektedir.
Uluslararaslbelgelerin)ranlSlrabireyeegidmhakkmlnSaglanmasJamacIylaulusal
duzeydedemevzuatlmlZdaolmluduzmIemeleryapllm函1924Anayasasmln87,nci,1961
Amayasaslmn50,ncive1982Anayasaslm42,ncimaddesiile222sayIllilk6gretim、′eEg誼m
Kanunuve17395aylllMiIliEgitimTemelKanunundailk6gretim,meCburi6gredm商ndaki
90CuklarielnZOrunluveDevletokuIlamdaparasIZdlrmkmuneyervehlmim
UlkemizinsosJ′0−ekonomikyapISIVeCO姉sartlarlgeregibir90kvatan叫mlZyllln
be皿d6nemlehndeikametettikleriyerleslmbihmlerindenmevsimlikgezicitanmlS9isi
Ohrakyurdunfarkllb61gelerineg6getmektedirler・Egitim6gretimd6nemiieinerastlayan
ZOrunlu g691er neticesinde6grenim ea如dakibir90k900ugLmluZun e軌m ortamlndan
uzaklaSmalans6zkonusuolmaktadlr・Budumdaki90CuklanmlZlngittiklerlyerlerde6grenim
hakklndaILFaydalandlnlmalar16nemarzetmektedir,
MevsimlikgezicitarLmi諦90Cuklarmne軸meer雨mvedevamlamlnSaglanmasl
noktaslndaaSagldakiyolharitaslnauyulacaktlr.
1−主Igi(a)GeneIge]虹mmleridogmltusunda,BakanllglmlZ tarafmdanyapllmasl
gerekengOrevvesorumluluklar,digerkurumvekumlu函rlakoordinelibirsekildeyerine
getirilecektir.
Ata鮎rkBu」>祉106648 BakanllklaJANKARA
BilgjicniGaIipGULMBZ Sb.Md,
西田隔胴
Telefon:(0312)4131598
囲関頭
FakS:(0312)4177105
−0gmOkul胤@meb,gOV申しOgm@meb.gov.tr
的審to鞄
!
T.C.
MILLiEGITiMBAKANLIGI
jIk6gretimGenelMtid丘mgti
Sayl:BO8.0.iGM.0.73.04−200/5410
20NisAN2011
Konu −MevsimlikGeziciTarlmI料lSi
CocuklarmlnEgitimleri
2−Me、′SimIikgezicltanm・涌IerininzorunIuegitimCaglndaki90Cuklarlnln6ncelikle
kendib61gelerindekiyatlllilkOgrelimb61geokullannayerle担nlmelerisaglanacaktlr.
3−Yat1116grenciolarakyerleitirilmeimk合nlbulunmayanb61gelerdekimevsimlikgezici
talml釣u∴90Cuklan,g09(北ikleri)rerlerde taSmaIlilk6gretim uygulamaslndan
yararlandlrllacaktlr.
4−エlgi(b)Y6netnlelik h蝿mleridogru皿sunda mevsimlik gezicitarlm雨isi
eocuklamlnyOgunOlarakbulunduguyerlerdegezici6gretmeng6revlendirilerekmobilokul
VeyaeadlrOkuluygulamasIyaPllacaktlr.
5−Zamamnda okula kaylt yaPtIramamlS、Teya6grenimlerine bir stire ara、′em;
90Cuklardan
durumu
uygun
olanlar,YetiStirici
Slnlf
Ogretim
Programlndan
faydalandlrllacaktlr.
6−6zelegitimihtiyacl・bulunan90Cuklarlnegitimhaklanndanfaydalandlnlmasliein
RehberlikAra担maMerkez主Mtidtlrmkleritara魚ndangerekHcallimalaryaPllacaktlr.
7−Ekonomikdurumuyetersizolanailelerin900uklarlnln箪Lrtllegitimyardlmlile‘蒔er
e菖jtimyardlmlanndanfaydalandlnlmasIIGlngereklitedbirlerallnaCaktlr.
8−Y6neticl,rehber6gretmen,g6n皿Iti、′eliile katklda bulunacak diger kurum ve
kurulu;larlnPerSOnelindenoru;tumlacakekiplertarahndanhalkegitimmerkezleribnn)′eSinde;
egitimin6nemi,e轟imeeriiim,egitimhakklndanfhydalanmagibikonula古IeokumayazmaI.
VeII∴KademeokumayaZmakurslan,me、rSimlikgezicitarlmlSCilerinevetoplumliderlerine
bilgilendimeCa車malarlyapllacak,a〉′rlCa)raiamboyuegitimfdsefesindenhareketleyaygm
egitimihtiyaclOlanlartespitedilereke雪証mihtiyaClarlkarilIanacaktlr.
9−Mel′Simlikve gezicitarlml引証erining69ettikleriyerLerdebulunan halk egitim
merkezim同地rltⅢerince,ailelerey6neliksosyal鼠aliyetleryapllacak,6ncelikHtaJlmalmlan
OlmakuzeremeslekedindimekurslarLduzenlenecek,tOPlumsalgeliilmedestekbaklmlndan
aileiei、′ebireyselegitim−tLanl;manllkhizmetleri(uzrnankiSilerdenolu中rulacakekiplerce)
verilecektir.
10−主1/IIGeSosyalYardlmlaimaVeDa)ranL;maVaklflantara魚ndan,me、rSimlikvegezici
tarm離ilerinin maddiihtiyaqlarlnln kar可anmaslna6ncellk verilecek,90Cuklann okul
kIyafetleri,krrtasiyeVb・gereksinimlenningiderilmesisaglanacaktlr.
11−Mevsimlikgezicitarlml;eISiolarakeallSmailelerin90CuklannlnizlenebilmesilCm
e−Okulsistemi6grenclgenelbilgileriekranlndaoru:tumlacakb6血neokuly6netimince6吾renci
bilgileridtizenliolaraksisteme雨enecektir,
AlaturkBulvariO6648BakanllkLaJANK<RA
B痩章一n:G揖pGOLMEZSb高Id.
Tclefon!(0312)41]1598
F心電:(0312)4177105
iogmohl臨@mcb.goY.triiogm@meb.goli.け
雨晴闇
駆蛭図
1●】暮“,]間
T.C.
MiLLiEGiTiMBAKANLIdI
nk6gretimGenelM蘭tirl鴫ti
2証Nis Zt用
sayl:B・08・0・iGM・0・73・04−200/タGlO
Konu:Me\′SimlikGeziciTanmIsGisi
Cocu妃mmlnE蔀ti血eh
12_Mevsimlikg。Zicitarlm碑S1900uklarlna)′6nelikytlrmle串ahSmalaraL函arayllk
d6nemler(haziran−amllk)halinderaporlana憲章akanlBmlZag6nderilecektir・
Bilgilerinizivemevsimlikgezicitanm碑Sl糎ukhlnlnegihmhaklanndanyoksun
kalmamasllClntthntedbirlerinzamanLndaallmaSlhususundagereglni6nemlericaederlm・
MilliEgitimBakanL
DAGITIM.
Bllgl
Gereむ:
’魚「Planl
BPlml
AtaturkBulvan06648
B永anllkl祉IANKARA
Bilgiicm言0品pGULMEZ Sb高Id・
同罪臆面
Tcicfon員0312)4131598
駆腫図
Faks:)(0312)4177103
匹坤〃富青
㍍gmokul厄@mcb・gO、時事ogm@meb・80、時
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü