SINIF
KAZ
AN
IM
KAVRAMA
ST
TE
10.
T
TEST
Divan Şiiri
1. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin oluşmasına
imkân veren zihniyet arasında yer almaz?
4. • Gazel
•Kaside
•Mesnevi
•Kıt’a
A) Türklerin İslam’la tanışıp kültür açısından etkileşim
kurması
B) Türklerce kabul görülen İslam inancının kaynaklarına inilmesi
C) Arap ve Fars edebiyatıyla tanışıp beğenme ve
örnekler oluşturma isteği
D) Tüm şairlerin bağımsız bir biçimde divan şiirini
üstün kabul görme duygusu
E) Medreselerde görülen eğitimle süslü, sanatlı ve ağır
bir dilin oluşması
I. Hoca Dehhani
II. Bağdatlı Ruhi
III. Fuzuli
IV. Taşlıcalı Yahya
V. Ahmet Paşa
Numaralanmış isimlerden hangisi divan edebiyatının ilk sanatçısıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
3. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Medrese eğitimi görmüş şehirli aydınlara seslenen
bir edebiyattır.
B) Konu, tema ve türler yönünden belli kalıplar içinde
kalmıştır.
C) Sanatkârane bir anlatım kullanılmıştır.
D) Şiirde biçimsel kusursuzluk değil, anlamın açık
olması büyük önem taşımaktadır.
E) Konu bütünlüğü olmadığından şiirlere genellikle
özel bir ad konmamıştır.
Î
Yukarıdaki nazım şekillerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı uyak düzenine sahip olmaları
B) Nazım birimlerinin beyit olması
C) Hece ölçüsüyle oluşturulmaları
D) Soyut, felsefi konuları işlemeleri
E) Birim sayılarının eşit olması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.
11
5. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri
değildir?
A) Aşk, kadın, şarap konuları işlenir.
B) Arap edebiyatından alınan bir nazım şeklidir.
C) Hecelerin uzun veya kısa, kapalı ya da açık oluşuna
dayalı aruz ölçüsüyle yazılır.
D) Nazım birimi beyittir, beyit sayısı 5-15 arasında
değişir.
E) Uyak düzeni: aa, bb, cc, dd, ee… şeklindedir.
6. Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen, beyitleri arasında
konu birliği olan gazellere - - - - gazel, bütün beyitleri
aynı güzellikte olan gazellere ise - - - - gazel denir.
Bazı gazellerde iç kafiyeye yer verilir. Dize ortaları
uyaklı olan, ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek
şekilde yazılan gazellere - - - - gazel denir.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yek-âhenk, yek-âvaz, musammat
B) yek-âhenk, musammat, yek-âvaz
C) yek-âvaz, musammat, yek-âhenk
D) musammat, yek-âhenk, yek-âvaz
E) yek-âvaz, yek-âhenk, musammat
TEST
11
Divan Şiiri
7. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı
10. • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden
esinlenmişlerdir.
• İslamiyet’in etkisinde oluşan bir edebiyattır.
• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.
Kamu bîmârına cânan deva-yı derd eder ihsan
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı
Fuzuli rind ü şeydadır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı
Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
Gazelden alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) Yazılı edebiyat
B) Divan edebiyatı
C) Halk edebiyatı D) Servetifünun edebiyatı
E) Fecriati edebiyatı
8.
I. Tevhit: Allah’ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlerdir.
II. Münacat: Allah’a karşı yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlerdir.
III. Naat: Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlerdir.
IV. Mersiye: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı dile getirmek için yazılan şiirlerdir.
V. Fahriye: Bir kimseyi (devlet veya din büyüğü) övmek için yazılan şiirlerdir.
Numaralanmış seçeneklerden hangisinde terim ve
onu karşılayan tanımda yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
9. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için kullanılan isimlerden değildir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Gazelin matla ve makta beyitleri bulunmaktadır.
B) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
C) İslam öncesi şiir geleneğini yansıtır.
D) Nazım birimi beyittir.
E) “mı” soru edatıyla istifham sanatı oluşturulmuştur.
11. Aşağıdakilerden hangisi kaside nazım şekli için
söylenemez?
A) Genellikle bir din veya devlet büyüğünü övmek için
yazılan şiirlerdir.
B) Sözlü Dönem Edebiyatı’ndan alınan bir nazım
şeklidir.
C) Aruz ölçüsünün çeşitli kalıplarıyla yazılır.
D) Nazım birimi beyittir ve beyit sayısı 33-99 arasında
değişir.
E) Nesip bölümünde işlenen konuya göre ya da redif,
kafiyesine göre adlandırılır.
12. Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kaside arasındaki
ortak özelliklerden biri değildir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Havas edebiyatı B) Yüksek zümre edebiyatı
C) Klasik edebiyat
D) Saray edebiyatı
E) Salon edebiyatı
Adı
:.............................................
A) Uyak düzenleri birbirinin aynısıdır: aa, ba, ca...
B) Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılır.
C) Her iki nazım şeklinin beyit sayıları eşittir.
D) Bağlı oldukları şiir gelenekleri aynıdır.
E) Ahenk ögeleri benzerlik gösterir.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download

11.TEST