T.e. MUS VALiLiGi 11 Milll Egitim Mlldllrltigll SaYl :94414164-903-E.13388608
Konu : Ogretmen Ihtiyacl
28.12.2015
................................................ KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim Mlldllrltigll
............. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MlldllrlllgUglln Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel MlldllrlllgllnUn 2 .12.2015 tarih ve
13339989 saYlh ogretmen ihtiyacl I1gili yazlSI yazlmlz ekinde gonderilmi~t r.
Genel Mlldllrltigllmllze bagh olarak faaliyetlerini sllrdllren m sleki ve teknik
ortaogretim okul ve kurumlannda 53 meslek alanma ait 205 dalda egitim-o retim faaliyetleri
yllrUtlllmektedir.
Soz konusu alan ve dallarda verilen egitimlerin ogretim progra annda belirlenen
amay ve hedeflere uygun ~ekilde geryekle~tirilmesi, mesleki ve te ik ortaogretim
kurumlanmlzda meslek standartlanna uygun egitim verilerek sektOrtin ihti ay ve beklentileri
dogrultusunda nitelikli insan gllcllnUn yeti~tirilebilmesi iyin ilimiz da ilinde atOlye ve
laboratuvar 0 retrnen norrnu oldu u halde hi kadrolu 0 retrneni bul nrna an okul ve
alanlarm bilinmesine ihtiyay duyulmu~tur.
Soz konusu okul ve alanlann, ekli yazlda omegi veri len yizel eye uygun olarak
doldurularak 04.01.2016 tarihine kadar MUdUrlllgi.imUze gonderilmesi hus sunda;
¥
Geregini rica ederim.
Me nAKSU
VaH a.
Milli gitim MUdUr V.
Ek: iIgi yazl (1 Adet) Dagltlm: iIye Kaymakamhklanna (ilye M.E.Md.ne) Merkez Meslek Lisesi Md.ne. Bu evrak giivenli elektronik imza He lmzalanml~tlr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb679-C611-3b02-bc
-4bfd kodu ile teyi! edilebilir
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mlidlirlligli ACELE VE S JRELfOiR
Say. : 62045208-903-E.13339989
Konu : Ogretmen lhtiyacl
2 .12.2015
DAG ITIM Y ERLERiNE
Genel Mlidlirliiglimlize bagh olarak faaliyetlerini slirdliren me leki ve teknik
ortaogretim okul ve kurumlannda 53 meslek alanma ait 205 dalda egitim-og etim faaIiyetleri
ylirlitiilm ektedi r.
Soz konusu alan ve dallarda verilen egitimlerin ogretim programl nnda beIirlenen
amay ve hedeflere uygun ~ekilde geryekle~tirilmesi, mesleki ve teknik ortaogretim
kurumlanmlzda meslek standartlanna uygun egitim verilerek sektOrlin ihtiy y ve beklentileri
dogrultusunda nitelikli insan gliclinlin yeti~tirilebilmesi iyin iliniz dahi inde atOlye ve
laboratuvar ogretmen normu oldugu halde hi9 kadrolu ogretmeni bulu ~mayan oku} ve
alanlarlll bilinmesine ihtiyay duyulmu~tur.
Bilgilerinizi ve soz konusu okul ve alanlann, a~aglda ornegi verilen yizelgeye uygun
olarak excel fonnatmda i~lenerek 08.01.2016 tarihine kadar Bakanhglm za gonderilmesi
hususunda geregini rica ederim.
Ercan TCTRK
Bakan a.
3enel Miidlir V.
DagltIm:
B Plam
il
StraNo
Il~e
,
IOkulun
I Alan Ad!
AdtlKurum
Kodu
I
Aylklamalar
I
i
i
I
I
I
logretmer
iNormu
!
f
AtatUrk Bly. 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.goY.tr
e-posta: [email protected]
I
!
i
I
-,
I
I
AyrmtJh bilgi ivin: $b.Mdr. Y. BLAK-A-iYiGUN
Td:(O 312) 413 14 09
Fa~~: (0312) 413 13 90
Bu evrak govenli elektronik imza ile llnza!anml~tIL http://evraksorgu,meb,gov.tr adresindent2eS-befc-3d46-9J f-3c99 kodu i!e teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız