Sıra
No
1
2
3
hj.
5
6
M alzem enin Cinsi
M ik ta rı
Birimi
B irim
Toplam Tutar
F iy a tı
D i/üstü Bilgisayar
Fotokopi M akinesi
Projeksiyon Cihazı ve Perdesi
Yazıcı
Beyaz eşya
1d e \ izyon
10
1
2
■>
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
TOPLAM:
......................... J
Teslim Tarihi:
tarihine kadar m alzem eler teslim edilmelidir,
dotfcj
Download

Teklife Davet