t
T.C
ERGANi KAYMAKAMLIĞl
ilçe Milli Eğitim Mtidiirlüğü
!.'
tı
, rli,ş
il
d_
1}
,- - -:
:,;1V
l
-L
y
,*
Sayı :2468275
1-823-E.
l
30.12.20ll5
3492027
Konu : Fuar duyurlılarıntn J-apllmaSı
vüpünıüĞüxE
ERGAN
l
Mesleki ve Teknik Eğitim cenel Müdürlüğtlmüze bağlı ilçemİz okrı[larının İl ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleriırce belirlenecek uygun yerIerde.öğrencİ ve vatandaşlarımıZltl
görebileceği şekilde,mesleki ve teknik konı,ılarında d|izeırleı,ıecek olan ve TOBB Fııar
Meclisince onaylaı-ıarak TOBB Web Sitesinde yayıı-ılaı-ıaıı fiıarIarın duvı-ırularıııı bez
afişlerin. İl Milli Eğitiın Nlüdıirltiğıiın|izce: tselecİİl,e ınevzııl,ıtııra u\guıı olarak gcrekeı'ı
(izİnler fuar şirketi tarafıı,ıdaır alıı,ımak kayclıyta ve azaıni l0 gün asılı buılundurıılmak
kaydıyla )yazılı izin verilebileceği ite ilgiti Milti Eğitiın Bakanlığı M|isteşarlığının
23.12.20l5 tarih ve l3235474 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgiterinizi ve gereğini rica ederiın.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitiın Miidürü
EKLER:
Ek- l İlgi ya^ ve eki
(
l
sayf'a)
DAĞITIM:
Tüm okııl Miidürlıiklerine
t'.]*-ıveni*
ff§ektrşyıı,ı ;,,
Asiı İiş Ayn;ılı:
.Ja.i.t.L jı{ı/'f
,X::İ,-wMİ,
Kenıertaş Mah.Ftükümet Koııağı Kat
Elektronik Ağ: u,ır rv. ı,ı,ıcb. gov.tr
e-posta: er_uirn i2 l,?)ıneb. gov.tr
j ERCANt
Al,rıııtılı bilgi için: Mehınet İsnıaii YAPlClV.lt.K.l
Tel: (0 4l2)6l l5023-1 l8
I-
aks: (0
4l2)
6 l l
57]0
:
T.C.
nniı-ıi pĞiriu gaK-AxI-ıĞı
Müsteşarlık
Sal,ı
Konu
:
568227 50-823.99,F,.
: Fı"ıar
1
23.|2.2015
323547 4
drıyurularınıı,ı y,apılınası
DAĞITIM YERLERiNE
\,lesteki ie Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüınüz ile Hayatboyu Ögrenme Cenel
Vlüdıirlüğüı-ıııize bağlı okııllarııııızın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek
u},gun ,v-erlerdeki bahçe duvarına öğreırci ve vatandaşlarıınızın görebileceği şekilde ııesleki
ve teknik konularda düzenlenecek olaı-ı ve TOBB Fuar Meclisiırce onaylanarak TOBB Web
Sitesinde yayınlanan fuarların duvurularını yapan bez afişler İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzce. ilgili Belediye mevzuatıııa uygun olarak gerekerı izin[er fı-ıar şirketi
tarafıı,ıdan alınıııak kay,dıyla ve azami l0 gün bulundurulmak kaydıyla yazı|ı izin verilebilir.
Fuar Şirketinin öğrenci ve öğretmenleriınize fııar davetiyesi. fuar alaııı-okul arası ulaşıın
imkanı, konaklaıı,ıa, okulun bazı ihtiyaçlarını hibe olarak karşılaması vb. yardıııılar kabul
Bilgilerinizi ve gereğiııi rica ederiın.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi
ÇOLAKOGLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım;
Mesleki ve Teknik Eğitim Gerıel Mlidlirlüğü
Hayatboyu Ögrenme Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
Basın Miişavirliği
B Planı
Adres:
E,lektronik Ağ
e-poSta:
Al,rıııtılı bilgi için
Iel
F
aks
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü