2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI
AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ
Kuranı anlamak ve anlatmak isteyenlere..
2013
M.İbrahim TEPE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Mehmet EFE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
1
ِ َ‫َالشيط‬
ِ ِ‫َاعُوذَُب‬
َّ ‫اهلل َِم َن‬
َ‫َالرِج ِيم‬
َّ ‫اف‬
77
ِ ِ
ٍ ُ‫ابَم ْكن‬
َ‫َالََيَ َم ُّسوَُإِ َالَّ ال ُْمطَ َّه ُرو َف‬77َ‫وف‬
َ ٍ َ‫ََ فيَكت‬77َ‫يم‬
ٌ ‫إِنَّوَُلَ ُق ْرآ ٌفَ َك ِر‬
ِ ‫ََتَن ِز‬
ِ
)‫﴾َ( واقعة‬78﴿َ‫ين‬
ِّ ‫َر‬
َ ‫يلَم ْن‬
َ ‫بَال َْعالَم‬
ٌ
77. O, elbette Ģerefli bir Kur'ân' dır.َ78. Korunm uĢ bir kitaptadır.َ79. Ona
tem iz lenenlerden ba Ģkası el sürem ez .َ80. (O), âlem lerin Rabbinden
indirilm iĢtir.َ (Vakıa)
ِ َ‫َالش ْيط‬
ِ ِ‫استَ ِع ْذَب‬
َّ ‫اهلل َِم َن‬
َ)‫﴾َ(نخل‬77﴿َ‫يم‬
َِ ‫َالرِج‬
َ‫فَِإ َذ اَ ق‬
َّ ‫اف‬
َ ْ‫ػ َرأ‬
ْ َ‫تَالْ ُق ْرآفَ ف‬
98- ġim di Kur'ân okum ak istediğin z am an önce
o kovulm uĢ Ģeytandan Allah'a sığın.
ِ
َ)‫﴾َ(نملة‬08﴿َ‫يم‬
َِ َِ‫َالر‬
َِ َ‫َوإِنَّوَُبِ ْس ِم‬
َّ ‫َالر َْ َم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ُ ‫إِنَّوَُم‬
َ ‫نَس لَْي َما َف‬
30- "Mektup Süleym an'dandır,
Rahm ân ve Rahîm Allah'ın adıyla (ba Ģlam akta)dır. "
ِ ‫استَ ِمع واَلَوَُوأ‬
‫َ﴾َاع راؼ‬482﴿َََ‫ػ ْر ََ ُم و َف‬
ُ‫َنصتُواَلَ َع لَّ ُك ْمَت‬
َ ‫َوإِ َذ اَ قُ ِر‬
ُ ْ َ‫ئَالْ ُق ْرآ ُفَ ف‬
َ
204- Kur'ân okunduğu z am an, hem en susup onu dinleyin,
um ulur ki, rahm ete nâil olursunuz .
2
ِ ‫بِس َِم‬
َ‫َالرَِ ِيم‬
َّ ‫َالر َْ َم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
Ezber ayetler
1-َِِِAhzab-21
ِ
ِ ‫َاْل‬
ِ‫َاهللَأُسوَةٌ َ سنَةٌَل‬
ِ ‫وؿ‬
ِ ‫﴿َلََق ْدَ َكا َفَلَ ُكمَفِيَر ُس‬
َ‫َوذَ َك َر‬
‫ر‬
‫خ‬
‫ـ‬
‫و‬
‫ػ‬
‫ي‬
ْ
‫ل‬
‫ا‬
‫َو‬
‫وَاهلل‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ػ‬
‫ي‬
َ
‫ف‬
‫ا‬
‫ك‬
َ‫ن‬
‫م‬
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ
َ َ
َ
َ َ َ
﴾ًََ‫اهللََ َكثِي را‬
21. Andolsun ki, Resulullah, siz in için, Allah'a ve ahiret gününe
kavuĢm ayı um anlar ve Allah'ı çok z ikredenler için güz el bir örnektir.
2-Sebe-22
ِ‫اؾَإَِّالَ َكا فَّةًَل‬
ِ َ‫َّاس ب ِشي راًَون‬
ِ ‫ػ َرَالن‬
ِ
﴾ََ‫ف‬
َ ‫ػ ْع لَ ُمو‬
‫َّاسَالََ َي‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ذ‬
َ
‫ن‬
‫ل‬
َ َ‫﴿َ َوَماَأ َْر َس لْن‬
ً
َ‫َولَ ِك َّنَأَ ْكث‬
َ
َ َ
28. Biz seni bütün insanlara ancak m üjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilm ez ler.
3-Nisa-59
ِ ‫َطيعواَْال لّوَوأ‬
ِ ‫ػهاَالَّ ِذينَآمنُواَْأ‬
َ‫ػنَ َاز ْعتُ ْم‬
‫وؿ‬
‫س‬
‫َالر‬
‫ا‬
‫و‬
‫يع‬
‫َط‬
َ
ْ
َّ
َ‫َوأ ُْولِي َ األَ ْم ِر َِمن ُك ْمَ فَِإفَت‬
َ
َ َُّ‫يَاَأَي‬
ُ
ُ
َ َ
ُ
َ
َ
ٍ ‫فِيَ َشي‬
ِ ‫ػوِـ‬
ِ ّ‫ػ ْؤِمنُو َفَبِال ل‬
ِ ّ‫ػ ردُّوهَُإِلَىَال ل‬
ِ ‫الر ُس‬
ِ
َ‫ػ ٌَر‬
‫كَ َخ ْي‬
‫َوالَْ ْي‬
‫و‬
‫ت‬
َ
َ
‫م‬
‫نت‬
‫ك‬
َ‫ف‬
‫إ‬
َ
‫وؿ‬
‫َو‬
‫و‬
‫ف‬
َ
َ
‫ء‬
َ
ُ
َّ
ُ
َ ِ‫َاْلخ ِرَ َذل‬
ُ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ًَ‫ل‬
َ ‫ََ َس ُنَتَأْ ِوي‬
ْ ‫َوأ‬
59. Ey im an edenler! Allah'a itaat edin. Peygam ber' e ve siz den olan
ülülem re (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anla Ģm az lığa
düĢerseniz Allah' a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve
Resûl'e götürün (onların talim atına g öre halledin); bu hem hayırlı, hem
de netice bakım ından daha güz eldir
4- Ali İmran -31
ِ َّ ‫ػغْ ِف رَلَ ُكمَ ذُنُوب ُك َمَوال لّوَغَ ُفور‬
ِ
ِ ِ ِ
﴾‫يم‬
ٌ ُ َ ْ َ ْ ْ َ‫َوي‬
ٌ َ‫َر‬
َ ُ‫﴿َ قُ ْلَإِفَ ُكنتُ ْمَتُحبُّو َفَاهللَ فَاتَّبعُونيَيُ ْحَب ْب ُك ُمَاهلل‬
3
31- De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da siz i
sevsin ve suçlarınız ı ba ğıĢlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve
bağıĢlayıcıdır.َ
5-Ahzab-56
ِ ‫َع لَي‬
ِ َّ‫ػها َال‬
ِ ََ ‫إِ َّف َال لَّوَ َوم‬
ُّ
َ‫َو َس لِّ ُموا‬
‫و‬
‫وا‬
‫ل‬
‫َص‬
‫وا‬
‫ن‬
‫آم‬
‫ين‬
َ
‫ذ‬
َ
ُ
َ ‫ص لُّو َف‬
َ ُّ‫َع لَى َالنَّبِ ِّي َيَا َأَي‬
َ َ َ
َ ُ‫لِئ َكتَوُ َي‬
ََ
َ ْ
ِ‫تَس ل‬
ََ‫يما‬
ً ْ
Ahzab-56. “Allah ve m elekleri, Peygam ber'e çok salevât getirirler. Ey
m üm inler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslim iyetle selam ve rin”
Ek Bilgi:
Allah’ın salevatı, rahm et etm ek ve kulunun Ģanını yüceltm ektir. Meleklerin salevatı,
Peygam ber’in Ģanını yüceltm ek, m üm inlere ba ğıĢ dilem ek anlam ınadır. Müm inlerin salatı ise, dua
anlam ına gelm ektedir. Allah bütün m üm inlere, peygam berlerine salat ve selam getirm elerini
em retm ekte ve ona saygı g österm elerini istem ektedir. “Allahüm m e salli ala Muham m edin” dem ek
salat, “Esselam ü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” dem ek selam dır. Peygam berim iz den rivayet edilen çok
sayıda salevat-ı Ģerife vardır. Bunları okum ak, m üm kün olduğu kadar çok salat ve selam
getirm ek, Peygam ber’in sevgisini celbeder, Ģefaatine sebep olur.
6- ahz ab-40
ٍ
ِ َ ‫نَرجالِ ُكمَولَ ِكنَ َّرس‬
ِ
ََ ‫َم َح َّم ٌدَأَبَاَأ‬
ِّ ‫ََ ٍد‬
ً‫َع لِيمَا‬
َ ‫َوَكا َفَالَلَّوَُبِ ُك ِّلَ َش ْي ء‬
ُ ‫ـ ِّ َِ اَ َكا َف‬
ُ
َ ‫وؿَال لَّو‬
َ ْ َ ِّ ‫َم‬
َ ِّ‫َو َخاتَ َمَالنَّبي‬
َ ‫ين‬
40. Muham m ed, siz in erkekleriniz den hiçbirinin babası değildir. Fakat o,
Allah'ın Resûlü ve peygam berlerin sonuncusudur. Allah her Ģeyi hakkıyla
bilendir.
7- ahz ab-32
ٍ ََ‫ياَنِساءَالنَّبِ ِّيَلَستُ َّنَ َكأ‬
َّ‫ِّساءَإِ ِفَات‬
َ‫ض ْع َنَبِالْ َق ْوِؿ‬
‫ن‬
‫َال‬
‫ن‬
‫َم‬
‫د‬
ِّ
َ ‫ػ َق ْيتُ َّنَ فَ َلَتَ ْخ‬
ْ
َ َ َ
َ َ
ِ ِ‫ػ ْلب‬
ِ‫ػيطْم عَالَّ ِذيَف‬
‫َم ْع ُروفًا‬
‫ل‬
‫ػ‬
‫ق‬
‫و‬
َ
َ
‫ض‬
‫ر‬
‫َم‬
‫و‬
‫ق‬
َ‫ي‬
َ‫ْنَ ق‬
ُ
َ
َّ ‫ػ ْوًال‬
ٌ
َ َ َ َ‫ف‬
َ َ ََ
Ahz ab-32. “Ey Peygam ber hanım ları! Siz , kadınlardan herhangi biri gibi
değilsiniz . Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız , (yabancı erkeklere kar Ģı) çekici
4
bir eda ile konuĢm ayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kim se üm ide
kapılır. Güz el söz söyleyin”
Ek Bilgi:
8-Maide-67
ِ ‫ػ ْع‬
ََ ‫ص ُم‬
‫ك‬
ََ ‫َماَأُن ِز َؿَإِلََْي‬
ُ ‫اَالر ُس‬
ُّ‫يَاَأَي‬
َّ ‫كَ ِم‬
َّ ‫ػ َه‬
َ‫َوإِفَلَّ ْمَت‬
َ ِّ‫نَرب‬
َ ْ‫ػ لَّغ‬
َ‫َوال لّوَُي‬
َ‫ػ ْف َع ْلَ فَ َماَب‬
َ ‫ػ لِّ ْغ‬
َ‫وؿَب‬
َ ُ‫تَ ِر َسالَتَو‬
َ‫ك‬
ِ
ِ ‫َّاسَإِ َّفَال لّوََالََي‬
ِ ‫ِم َنَالن‬
77َ‫ين‬
َ
َ ‫ػ ْهديَالْ َق ْوَـَالْ َكاف ِر‬
67. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapm az san
O'nun elçiliğini yapm am ıĢ olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.
Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etm ez .
9-Nahl-116
ِ ‫ْسنَتُ ُك َمَ الْ َك‬
ِ ‫فَأَل‬
ِ َ‫ػ ُقولُواَْلِماَت‬
ٌ
َ‫َع لَىَال لّ ِو‬
‫َو َى‬
‫ؿ‬
‫ل‬
ََ‫ا‬
‫ذ‬
‫ػ‬
‫َى‬
‫ب‬
‫ذ‬
‫ص‬
َ
َ
ُ
َ‫َوالََت‬
َ ْ‫ػ ُروا‬
َ‫ػ ْفت‬
َ‫اََ َر ٌاـَلِّت‬
َ
َ
َ ‫ػ َذ‬
َ
َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ َّ‫ب* إِ َّفَال‬
ِ ‫الْ َك‬
117َ‫ف‬
َ ‫ػ ْف لِ ُحو‬
‫بَالََ ُي‬
‫ينَ َي‬
‫ذ‬
َ
‫ذ‬
َ‫ػ ْفت‬
َ ‫ػ ُرو َفَ َع لَىَال لّوَالْ َكذ‬
َ
َ
116. Dilleriniz in uydurduğu yalana dayanarak "Bu helâldir, Ģu da
haram dır" dem eyin, çünkü Allah'a karĢı yalan uydurm uĢ oluyorsunuz .
KuĢkusuz Allah'a karĢı yalan uyduranlar kurtuluĢa erem ez ler
.Bir kısım Araplar, kendi kendilerine baz ı Ģeyleri helal, baz ılarını da haram sayıyorlardı. Baz ı
hayvanları erkeklere m ahsus g örüyorlar, kadınlara yasaklıyorlardı. ĠĢte yukarıdaki ayet, onların bu
durum larına iĢaret ederek, Allah’ın yasakladığı Ģeylerden baĢka bir Ģeyin haram olm ayacağını
bildirm ektedir.
10-Necm -1-4
ِ ‫ض َّل‬
ِ ‫}َوماَي‬4{َ‫اَب ُكمَوماَغَوى‬
َ‫}َإِ ْف‬0{َ‫نط َُقَ َع ِنَال َْه َوى‬
َ ‫َّج ِمَإِ َذ‬
ْ ‫َوالن‬
َ َ َ‫}َ َما‬1{َ‫اَى َوى‬
َ ََ
َ َ َ ْ ُ ‫َص‬
}2{َ‫وَى‬
َ ُ‫َو َْ ٌيَي‬
َ ‫ُى َوَإَِّال‬
1. Battığı z am an yıldız a andolsun ki;2. Arkada Ģınız (Muham m ed)
sapm adı ve bâtıla inanm adı.3. O,arzusuna göre de konuĢmaz.4. O
(bildirdikleri) vahyedilenden baĢkası değildir.
11-Araf-203
5
ٍ
َ‫ػ َذ ا‬
‫يَى‬
َّ ‫وَىَإِلَ َّي َِم‬
َ‫ػ ْيت‬
َ ِّ‫نَرب‬
ْ َ‫و َِإِ َذ اَلَ ْمَتَأْتِ ِهمَبِآيَةَ قَالُواَْلَ ْوال‬
َ ِ‫َماَي‬
َ ‫ػ َهاَ قُ ْلَإِنَّ َماَأَتَّبِ ُع‬
َ‫َاجتَب‬
‫ػ ْؤِمنُو َف‬
‫ىَوَر َْ َمةٌَلَِّق ْوٍـَ ُي‬
َّ ‫صآِئُِر َِم‬
َ َ‫ب‬
َ ‫نَربِّ ُك َْم ََو ُى ًد‬
203. Onlara bir m uciz e getirm ediğin z am an, (ötekiler gibi) onu da
derleyip getirseydin ya! derler. De ki: Ben ancak Rabbim den bana
vahyolunana uyarım . Bu (Kur'an), Rabbiniz den gelen basîretlerdir (kalp
göz lerini açan beyanlardır); inanan bir kavim için hidayet ve rahm ettir.
12-Nisa-80
ََ َ‫ػ َولَّىَ فَ َماَأ َْر َس لْن‬
َ ‫َالر ُس‬
َ‫وؿَ ف‬
َّ ‫ََم ْنَيُ ِط ِع‬
ً‫ََ ِفيظَا‬
َ‫َوَمنَت‬
َ َ‫ػ َق ْدَأَط‬
َ ‫اؾَ َع لَْي ِه ْم‬
َ َ‫اعَال لّو‬
80. Kim Resûl'e itaat ederse Allah' a itaat etm iĢ olur. Yüz çevirene
gelince, seni onların baĢına bekçi gönderm edik!
13-bakara-173
ِ ‫الدـَولَحمَال‬
ِ
ِ
َ‫ػ َر‬
‫ضطَُّرَغَْي‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ز‬
‫ن‬
‫ْخ‬
ْ ‫َوَماَأ ُِى َّلَبَِِوَلِغَْي ِرَال لّ ِوَ فَ َم ِنَا‬
َ ‫إِنَّ َم‬
َ
َ َ‫اََ َّرََـَ َع لَْي ُك ُمَال َْم ْيتَة‬
َ ْ َ َ َّ ‫َو‬
ِ ‫َع لَي‬
ٍ ‫َع‬
ِ
ِ
َّ
ٌَ َِ‫َر‬
‫يم‬
‫ف‬
‫غ‬
َ
َ
‫و‬
‫ل‬
‫َال‬
‫ف‬
‫إ‬
َ
‫و‬
‫م‬
‫ث‬
‫إ‬
َ‫ل‬
‫ف‬
َ
‫اد‬
ّ
ْ
َ
َّ ‫ور‬
َ
ُ
َ
َ َ‫َوال‬
َ
ْ
ٌ
َ ‫بَ ٍاغ‬
َ
173. Allah siz e ancak ölüyü (leĢi), kanı, dom uz etini ve Allah'tan ba Ģkası
adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yem eye m ecbur kalırsa,
baĢkasının hakkına saldırm adan ve haddi a Ģm adan bir m iktar yem esinde
günah yoktur. ġüphe yok ki Allah çokça ba ğıĢlayan çokça esirgeyendir.
islam ’da z orluk yoktur. Zaruretler m ahz urları ortadan kaldırır. Bir kim se elinde
olm ayan sebeplerle haram olan bir Ģeyi yem ek ya da bir iĢi iĢlem ek z orunda kalırsa,
haddi aĢm am ak ve o Ģeyi devam lı helal saym am ak Ģartıyla z aruret m iktarınca
yiyebilir. Bu durum da dinen günah iĢlem iĢ sayılm az.
14-Kevser-1-3
ِ ‫بِس ِم‬
َ‫َالرَِ ِيم‬
َّ ‫َالر َْم ِن‬
َّ ‫َاهلل‬
ْ
ِ‫}َ فَص ِّلَل‬1{َ‫ػ ر‬
ِ‫}َإِ َّفَ َشان‬2{َ‫كَوانْح ر‬
َ
}3{‫ػ َر‬
‫ت‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫َاأل‬
‫و‬
‫َى‬
‫ك‬
‫ئ‬
‫ب‬
‫ر‬
‫إِنَّاَأَ ْعطَْي‬
َ َ‫ػن‬
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َْ َ َ َ
َ
ُ
َ َ‫اؾَالْ َك ْوث‬
6
1. (Resûlum !) KuĢkusuz biz sana Kevser'i verdik. 2. ġim di sen Rabbine
kulluk et ve kurban kes.3. Asıl sonu kesik olan, Ģüphesiz sana hınç
besleyendir.
15-Müz z em m il-20
ِ َ‫ػ ُقوـَأَ ْدن‬
ِ َّ‫ػ لُثَوَُوطَاِئَِف َةٌَ ِّمنَال‬
ِ‫ػ لُثَ ِيَال لَّْي ِلَون‬
َ‫ين‬
‫ذ‬
‫ث‬
‫َو‬
‫و‬
‫ف‬
‫ص‬
‫ث‬
َ‫ن‬
‫ىَم‬
ُ
َ
ُ
َ َّ‫ػ ْع لَ ُمَأَن‬
َ َّ‫َرب‬
ُ
ْ
ُ َ‫كَت‬
َ‫كَي‬
َ ‫إ ِِ َّف‬
َ َ
َ
َ َ
ِ‫َع ل‬
َّ
َ‫ػيَ َّس َر‬
‫ؤ‬
‫ر‬
‫ػ‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ف‬
َ
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
َ
َ
‫اب‬
‫ت‬
‫ػ‬
‫ف‬
َ
‫وه‬
‫ص‬
‫ح‬
‫ت‬
َ‫ن‬
‫ل‬
َ‫َف‬
‫أ‬
َ
‫م‬
‫َوالن‬
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ‫واَماَت‬
ُ
َ ‫َم َع‬
َ
ُ
َ‫ػ‬
َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ُ‫َوال لَّوَُي‬
ُ ‫ػ َقد‬
َ ‫ِّرَال لَّْي َل‬
َ‫ك‬
َ َ ‫َّه َار‬
ِ َ ‫آف‬
ِ ‫ِمنَالْ ُق ر‬
ِ ‫يَاألَ ْر‬
َ‫ػغُو َف َِمن‬
ْ ِ‫ض ِربُو َفَف‬
َّ ‫َفَسيَ ُكو ُف َِمن ُك‬
ْ َ‫ضىَ َوآ َخ ُرو َفَي‬
َ ‫مَم ْر‬
َ‫ػ ْبت‬
َ‫ضَي‬
َ ‫َع ل َمَأ‬
ْ َ
ِ ُ‫ػي َّس ر َِم ْنو‬
ِ ِ ‫ض ِلَال لَّ ِوَوآ َخ رو َفََي‬
َ‫واَالص َل َة‬
ْ‫يَسبِي ِلَال لَّ َِو فَا ق‬
َّ ‫يم‬
ْ َ‫ف‬
َ ‫ػ َرُؤ‬
َ ‫ػ َقات لُو َفَف‬
ُ ُ َ
ُ ‫َوأَق‬
َ َ َ َ‫واَماَت‬
ِ ‫ػ َقدِّم‬
َّ َ‫َوآتُوا‬
َ‫وهَُ ِعن َد‬
َ ‫مَم ْنَ َخ ْي ٍرَتَ ِج ُد‬
َ‫ض واَال لَّوََ ق‬
ِّ ‫واَألَن ُف ِس ُك‬
ُ ‫َوأَقْ ِر‬
ُ ُ‫َوَماَت‬
َ ً‫ػ ْرضا‬
َ ً‫ََ َسنا‬
َ ‫الزَكا َة‬
ِ ‫ػ ْغ‬
ِ َّ‫ال ل‬
َّ
َّ
ِ
َّ
َ
ٌَ َِ‫َر‬
‫يم‬
‫ف‬
‫غ‬
َ
‫و‬
َ
‫ل‬
‫َال‬
‫ف‬
‫إ‬
َ
‫و‬
‫ل‬
‫واَال‬
‫ر‬
‫ف‬
‫ت‬
‫اس‬
‫َو‬
‫ا‬
‫ر‬
‫َج‬
‫أ‬
َ
‫م‬
‫ظ‬
‫ع‬
‫أ‬
‫َو‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
َ
‫و‬
‫َى‬
‫و‬
َ
َّ ‫ور‬
َ
ُ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ٌ
َ
ُ ْ َ
َ َ
20. “(Resûlüm !) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısm ını, (baz en) yarısını,
(baz en de) üçte birini yatm adan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde
bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor.
Gece ve gündüz ü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak
Allah'tır. O siz in, bunu sayam ayaca ğınız ı bildiği için, siz i bağıĢladı. Artık,
Kur'an' dan kolayınız a geleni okuyun. Allah bilm ektedir ki, içiniz de
hastalar bulunacak, bir kısm ınız Allah'ın lütfundan (rız ık) aram ak üz ere
yeryüz ünde yol tepecekler, diğer bir kısm ınız da Allah yolunda
çarpıĢacaklardır. O halde Kur'an' dan kolayınız a geleni okuyun. Nam az ı
kılın, z ekâtı verin, Allah'a g önül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için
önden (dünyada iken) ne iyilik haz ırlarsanız Allah katında onu
bulursunuz ; hem de daha üstün ve m ükâfatça daha büyük olm ak üz ere.
Allah'tan m ağfiret dileyin, Ģüphesiz Allah çok ba ğıĢlayıcı, çok
esirgeyicidir.”
16-Haşr-7
7
َّ‫واَوات‬
َ‫اب‬
َِ ‫ػ ُقواَال لَّوََإِ َّفَال لَّوََ َش ِدي ُدَالْعِ َق‬
ََ‫َعْنوَُ فَانت‬
ُ ‫َالر ُس‬
َّ ‫َوَماَآتَا ُك ُم‬
َ‫َوَماَن‬
َ ‫ػ َها ُك ْم‬
َ ‫ػ ُه‬
َ ُ‫وؿَ فَ ُخ ُذوه‬
}7{
7. “ Peygam ber siz e ne verdiyse onu alın, siz e ne yasakladıysa ondan da
sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın az abı çetindir.”
17-Maide-90
ِ ‫ػهاَالَّ ِذينَآمنُواَْإِنَّماَالْ َخم َرَوالْمي‬
َ‫َع َم ِل‬
ٌَ ‫ابَ َواألَ ْزالَ ُـَ ِر ْج‬
َُ ‫نص‬
‫ر‬
‫س‬
َ ‫سَ ِّم ْن‬
َ ُّ‫يَاَأَي‬
َ َ‫َواأل‬
َ ُ َْ َ ُ ْ
َ َ َ
ِ َ‫الش ْيط‬
َّ
‫ػ ْف لِ ُحو َف‬
ُ‫اجتَنِبُوهَُلَ َع لَّ ُك ْمَت‬
ْ َ‫افَ ف‬
90. Ey im an edenler! ġarap, kum ar, dikili ta Ģlar (putlar), fal ve Ģans okları
birer Ģeytan iĢi pisliktir; bunlardan uz ak durun ki kurtuluĢa eresiniz .
18-Maide-6
ِ ‫ىَالص‬
ِ ‫لةَفا ْغ‬
ِ َّ‫ػهاَال‬
ِ
ِ
َ‫َوأَيْ ِديَ ُك ْمَإِلَىَال َْم َر ِاف ِق‬
‫م‬
‫ك‬
‫وى‬
‫ج‬
‫و‬
َ
َ
‫ا‬
‫و‬
‫ل‬
‫س‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫م‬
‫ت‬
‫م‬
‫ق‬
َ‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
َ
‫ا‬
‫و‬
‫ن‬
‫َآم‬
‫ين‬
‫ذ‬
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ ُّ‫يَاَأَي‬
َ َ
ْ ْ
َ ْ ُُ
ِ ‫وام سحواَْبِرُؤ‬
َ‫وس ُك َْمَ َوأ َْر ُج لَ ُك ْمَإِلَىَالْ َك ْعبَي ِن‬
ُ ََُْ
6. Ey im an edenler! Nam az kılm aya kalktığınız z am an yüz leriniz i,
dirsekleriniz e kadar elleriniz i, ba Ģlarınız ı m eshedip, topuklara kadar
ayaklarınız ı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın.”
Ek Bilgi:
Nam az ibadet duygusu ile Allah huz uruna çıkm ak, belli Ģekillerle O’na tapınm ak
ve O’nunla konuĢm aktır. Nam az Allah’ın, kulunu, huz uruna kabul etm esidir. ĠĢte
bu kabul ve bu ubudiyet arz ı, bir haz ırlığı gerekli kılm aktadır. Huz ur-ı ilahide
duran kulun uyanık, Ģuurlu, içi ve dıĢı ile tertem iz olm ası gerekir; abdest ve gusül
bunları tem in için en güz el vasıtadır. Suyun bulunm am ası veya bulunduğu halde
kullanm ayı engelleyen bir m ani yahut m az eretin bulunm ası halinde teyem m üm
edilir. Teyem m üm her ne kada r m addi tem iz liği sağlam azsa da tem iz lik Ģuuru
verm ekte ve ibadete haz ırlam aktadır.
19-Cum a-9
ِ ِ َّ ِ‫وديَل‬
ِ َّ‫ىَذ ْك ِرَال ل‬
ِ َ‫ػوِـَالْجمع َِةَ فَاسعواَإِل‬
ِ ُ‫ػهاَالَّ ِذينَآمنُواَإِ َذ اَن‬
َ‫َو َذ ُروا‬
‫و‬
َ ُّ‫يَاَأَي‬
َ َ
ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ‫لص َلةَمنَي‬
َ
‫ػ ْع لَ ُمو َف‬
‫ػ ْي َعَ َذلِ ُك ْمَ َخ ْي‬
َ‫ػ ٌرَلَّ ُك ْمَإِفَ ُك َنتُ َْمَت‬
َ‫الْب‬
8
9. Ey im an edenler! Cum a günü nam az a ça ğırıldığı (ez an okunduğu)
z am an, hem en Allah'ı anm aya koĢun ve alıĢ veriĢi bırakın. Eğer bilm iĢ
için daha hayırlıdır.
20-Bakara-185
ِ ِ‫ضا َفَالَّ ِذيَأُن ِز َؿَف‬
ِ َ‫َمنَال ُْه َدىَوالْ ُف رق‬
ٍ َ‫ػن‬
ِّ
ِ
َ‫اف‬
‫ات‬
‫ي‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫و‬
َ
َ
َ
‫َّاس‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ل‬
َ‫ى‬
‫د‬
‫َى‬
‫ف‬
‫آ‬
‫ر‬
‫ق‬
ْ
‫ل‬
‫َا‬
‫يو‬
ِّ
ِّ
ُ
ُ
ً
َ ‫َش ْه ُرَرَم‬
ُ
ََ
ْ َ
ْ
َ
َ
}185{
185. Ram az an ayı, insanlara yol g österici, doğrunun ve doğruyu eğriden
ayırm anın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.
Ek Bilgi:
Dinde güçlük yoktur. Allah orucu em retm iĢtir. Oruç tutm a Ģartları bulunan
kim seler oruç tutarlar. Hastalık, yolculuk gibi geçici bir engelden ötürü oruç
tutam ayan, sonra kaz a eder. Ġhtiyarlık ve iyileĢm eyen m üzm in hastalık gibi devam lı
öz rü olanlar fidye verirler. Her türlü zahm ete ra ğm en kendi arz usu ile g önülden
oruç tutan ve hayır yapanlar övülm üĢtür
21-Züm er-9
ِ ‫اجداًَوقَاِئِماًَيح َذ َرَ ْاْل‬
ِ ‫تَآنَاءَال لَّْي ِلَس‬
َ‫َربَِِّو‬
‫ة‬
‫م‬
َ
‫وَر‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ػ‬
‫ي‬
‫َو‬
‫ة‬
‫ر‬
‫خ‬
َ
َ
ٌ ِ‫َى َوَ قَان‬
ُ ‫أ ََّم ْن‬
َ
َ َ ْ َ ُ ََْ َ ُ ْ َ
َ
ِ َّ
َِ َ‫واَاألَلْب‬
‫اب‬
ََ ‫َوالَّ ِذ‬
ْ ُ‫ػتَ َذ َّك ُرَأ ُْول‬
َ ‫قُ ْل‬
َ‫ػ ْع لَ ُمو َفَإِنَّ َماَي‬
َ‫ينَ َالَي‬
َ‫ينَي‬
َ ‫ػ ْع لَ ُمو َف‬
َ ‫َى ْلَيَ ْستَ ِويَالذ‬
9. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyam da durarak ibadet eden,
ahiretten çekinen ve Rabbinin rahm etini dileyen kim se (o inkarcı gibi)
m idir? (Resûlüm !) De ki: Hiç bilenlerle bilm eyenler bir olur m u? Do ğrusu
ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düĢünür.
22-Ankebut-45
ِ ‫اتْلَماَأ‬
ِ ‫ك َِمنَال‬
ِ
َ‫ىَع ِنَالْ َف ْح َشاء‬
‫ػ ْن‬
َِ َ‫ْكت‬
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫ي‬
َ‫ُو‬
َ
َّ ‫َالص َل َةَإِ َّف‬
َّ ‫ابَ َوأَقِ ِم‬
َ‫َالص َل َةَت‬
َ
َ ‫ػ َه‬
ْ
َُ
َ
َ
ِ َّ‫والْمن َك ِرَولَ ِذ ْك َرَ ال ل‬
َّ
َ
‫ػ ُعو َف‬
‫م‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ي‬
َ
‫و‬
‫ل‬
‫ال‬
‫َو‬
‫ر‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫ك‬
‫أ‬
َ
‫و‬
َ
ْ
َ‫صن‬
ُ
ْ َ‫َماَت‬
ْ
َ ُ َ َ َُ
ُ َ ُ َ
45. (Resûlüm !) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve nam az ı kıl. Muhakkak ki,
nam az , hayâsız lıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah' ı anm ak elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınız ı bilir.”
9
23-Nisa-103
ِ‫َالصلَ َةَ فَا ذْ ُك رواَْال لّوََق‬
َ‫َو َع لَىَ ُجنُوبِ ُك ْمَ فَِإ َذ اَاط َْمأْنَنتُ ْم‬
‫ا‬
‫ود‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ق‬
‫َو‬
‫ا‬
‫ام‬
‫ي‬
َّ ‫ض ْيتُ ُم‬
ُ
ً
ً
َ َ‫فَِإ َذ اَ ق‬
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ‫فَأَق‬
ِ‫َع لَىَالْم ْؤِمن‬
ِ
َّ
}103{ًَ‫َم ْوقُوتا‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
َ
َ
‫ة‬
‫ل‬
‫َالص‬
‫ف‬
‫إ‬
َ
‫ة‬
‫ل‬
‫َالص‬
‫ا‬
‫و‬
‫يم‬
َّ
َّ
َّ ً‫ينَكِتَابا‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ ُ
103. “Nam az ı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üz erinde
yatarken (daim a) Allah'ı anın. Huz ura kavuĢunca da nam az ı dosdoğru
kılın; çünkü nam az m üm inler üz erine vakitleri belli bir farz dır.”
Ek Bilgi:
Bu üç ayet, yolculukta ve tehlikeli durum larda nam az ın nasıl kılınaca ğını anlatm aktadır.
Sünnet ve tatbikattan anla Ģıldığına göre yolculuk halinde, dört rekatlı nam az ların kısaltılarak iki
rekat kılınm ası için düĢm an tehlikesi Ģart değildir. Seksen ila doksan kilom etrelik bir m esafeyi
katetm ek üz ere yola çıkan her m üslüm an bu ruhsattan istifade eder. Dü Ģm an veya beklenen
tehlike karĢısında kılınan farz nam az ın ayette iki rekat olarak tarif edilm esi, ordunun aynı
z am anda seferi olm asındandır. Bu durum da cem aatle nam az ın nasıl kılınaca ğı konusunda iki
uygulam a vardır. Hanefilere g öre, birliklerin bir kısm ı düĢm an karĢısında dururken diğer kısm ı
gelip im am ın arkasında nam az a dururlar, birinci rekat tam am olunca yerlerine giderler, ikinci
kısım gelir ve im am la bir rekat da onlar kılar, birinciler ile yer de ğiĢirler. Bu sırada im am ın
nam az ı tam am lanm ıĢtır. Bunlar im am ın arkasında im iĢ gibi (okum adan) nam az larını tam am lar
ve yerlerine giderler. Diğer kısım ise gelerek veya yerlerinde –yetiĢem edikleri rekatı kılıyorm uĢ
gibi- okuyarak nam az larını tam am larlar. ġafii ve Malikilere göre, birinci gurup im am la ilk rekatı
kılınca im am ikinci rekatın kıyam ında bekler, bunlar nam az larını tam am layıp yerlerine giderler
ve ikinci gurup gelir, im am la bir rekat kılarlar, im am son oturuĢta onları bekler, kalkıp bir rekat
daha kılarlar ve im am la beraber selam verirler.
Nam az en büyük z ikirdir; Allah’ı anm a
Ģekillerinin en m ükem m elidir. Aklı eren kim se için onu terk etm enin hem en hiçbir m az ereti
yoktur. Darlık z am anlarında ruhsatlar ve kolaylıklar vardır. GeniĢlik ve huz ur z am anlarında ise
vakit ve erkanına riayetle tam olarak kılınır. Allah’ı anm ak yalnız ca nam az haline m ünhasır
olm am alı, m üslüm an her halinde Allah’ı anm aktan gafil bulunm am alıdır.
24-Bakara-183
ِ َّ َ ‫َالصياـََكماَ ُكتِب‬
ِ َّ ُّ‫ياَأَي‬
ِ
َ‫ػ ُق َوف‬
َّ‫ػت‬
َ‫ين َِمنَ ق‬
َ‫ػ ْب لِ ُك ْمَلَ َع لَّ ُك ْمَت‬
َ ‫ب‬
َ ‫ين‬
َ
َ ‫َع لَىَالذ‬
َ ‫ػ َهاَالذ‬
َ َ ُ َ ِّ ‫َع لَْي ُك ُم‬
َ ‫َآمنُواَْ ُكت‬
10
Ba kara183 - Ey im an edenler! Allah’a karĢı gelm ekten sakınm anız için
oruç, siz den öncekilere farz kılındığı gibi, siz e de farz kılındı.
25-Bakara-184
ِ
ٍ ‫ود‬
َ‫َو َع لَى‬
َّ ً‫أَيَّاما‬
ِّ ٌ‫ىَس َف ٍرَ فَ ِع َّدة‬
َ ‫اتَ فَ َمنَ َكا َفَمن ُكمَ َّم ِريضاًَأ َْو‬
َ ‫َم ْع ُد‬
َ َ‫َع ل‬
َ ‫َم ْنَأَيَّ ٍاـَأُ َخ َر‬
ِ ‫َف ْديةٌَطَعاـ َِم س‬
ِ ُ‫ينَي ِطي ُقونَو‬
ِ َّ‫ال‬
َّ‫ػ َرَل‬
ٍ
َ‫ػ ٌر‬
‫ومواَْ َخ ْي‬
‫و‬
‫ي‬
‫خ‬
َ
‫و‬
‫ه‬
‫ػ‬
‫ف‬
َ
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
َ
‫ع‬
‫و‬
‫ط‬
‫ت‬
َ‫ن‬
‫م‬
‫ف‬
َ
‫ن‬
‫ي‬
‫ك‬
َ
‫ذ‬
َ
َ
َ
َّ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ َ‫َوأَفَت‬
ُ
َ
ُ‫ص‬
َ
ُ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
‫ػ ْع لَ ُمو َف‬
َ‫لَّ ُك ْمَإِفَ ُكنتُ ْمَت‬
184. Sayılı günlerde olm ak üz ere (oruç siz e farz kılındı). Siz den her kim
hasta yahut yolcu olursa (tutam adığı günler kadar) diğer günlerde kaz a
eder. (Ġhtiyarlık veya Ģifa um udu kalm am ıĢ hastalık gibi devam lı m az ereti
olup da) oruç tutm aya güçleri yetm eyenlere bir fakir doyum u kadar fidye
gerekir. Bununla beraber kim g önüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi
için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağm en) oruç tutm anız siz in
için daha hayırlıdır
26-Sebe-60
ِ‫اتَلِ ْل ُف َق راءَوالْم ساكِي ِنَوالْع ِام ل‬
ِ َ‫يَالرق‬
َ‫اب‬
‫َع لَْي‬
َّ َ‫إِنَّ َما‬
ُ‫اَوال ُْم َؤلََّف ِةَ ق‬
ِّ ِ‫ػ ُه َْمَ َوف‬
َ ‫ين‬
ُ‫ػ لُوب‬
َ ‫ػ َه‬
َ َ َ
َ َ َ َ َُ َ‫الص َد ق‬
ِ‫َع ل‬
ِ ّ‫َمنَال ل‬
ِ ّ‫يلَال ل‬
ِ‫والْغَا ِرِمينَوف‬
ِ‫َالسب‬
ِ‫يَسب‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ‫يم‬
ٌَ ‫ََ ِك‬
‫و‬
‫ل‬
‫ال‬
‫َو‬
‫و‬
‫ة‬
‫ض‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ف‬
َ
َ
‫يل‬
‫ن‬
‫اب‬
‫َو‬
‫و‬
ّ
َ
ِّ
ً
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ ‫يم‬
َ
ٌ
َ
َ
ََ
َ
َ
60. Sadakalar (z ekâtlar) Allah'tan b ir farz olarak ancak, yoksullara,
düĢkünlere, (z ekât toplayan) m em urlara, g önülleri (Ġslâm 'a) ısındırılacak
olanlara, (hürriyetlerini satın alm aya çalıĢan) kölelere, borçlulara, Allah
yolunda çalıĢıp cihad edenlere, yolcuya m ahsustur. Allah pek iyi bilendir,
hikm et sahibidir
27-Ali İm ran-31
ٍ ‫ػنالُواَْالْبِ َّرََتَّىَتُ ِنف ُقواْ َِم َّماَتُ ِحبُّو َفَوماَتُ ِنف ُقواْ َِمنَ َشي‬
ِ‫َع ل‬
ِ
ِ
ِ
َّ
َ‫يم‬
‫و‬
‫ب‬
َ
‫َاهلل‬
‫ف‬
‫إ‬
‫ف‬
َ
‫ء‬
َ
َ َ‫َلَنَت‬
ََ
َ
ٌ َ َ
ْ
92- Sevdiğiniz Ģeylerden (Allah yolunda) harcam adıkça, gerçek iyiliğe asla
eriĢem ez siniz . Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
11
28-Nur-63
ِ َّ‫ػع لَمَال لَّوَُال‬
ِ ‫ػ ْع‬
ِ ‫اءَالر ُس‬
َ‫ين‬
‫ذ‬
‫ي‬
َ
‫د‬
‫ق‬
َ‫ا‬
‫ض‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ب‬
َ‫م‬
‫ك‬
‫ض‬
‫ػ ْي‬
َ
ُ
َّ ‫واَد َع‬
ْ
ً
ُ ُ‫الََتَ ْج َع ل‬
ْ
ْ
َ
َ‫ػنَ ُك ْمَ َك ُد َعاءَب‬
َ‫وؿَب‬
َ
ُ َ
ِ‫ػ لْيح َذ ِرَالَّ ِذينَي َخال‬
ِ‫ػت س لَّلُو َف َِمن ُكمَل‬
ِ ُ‫َعنَأ َْم ِرِهَأَفَت‬
َ‫ػنَ َةٌَأ َْو‬
‫ػ ُه ْمَفِ ْت‬
‫صيَب‬
‫ف‬
‫و‬
‫ف‬
‫ف‬
َ‫ا‬
‫ذ‬
‫ا‬
‫و‬
َ
ً
ُ
َ
َ
َْ
َُ
ْ
َ ْ
َ َ َ‫ي‬
ِ
َ‫يم‬
ٌَ ِ‫ابَأَل‬
َ ‫ػ ُه ْم‬
ٌ ‫َع َذ‬
َ‫يُصيب‬
NUR- 63. (Ey m üm inler!) Peygam ber'i, kendi aranız da birbiriniz i ça ğırır
gibi çağırm ayın. Ġçiniz den, birini siper edinerek sıvıĢıp gidenleri
m uhakkak ki Allah bilm ektedir. Bu sebeple, onun em rine aykırı
davrananlar, ba Ģlarına bir belâ gelm esinden veya kendilerine çok elem li
bir az ap isabet etm esinden sakınsınlar.”
Ek Bilgi:
Bu âyet, Hz . Peygam ber (s.a.)’e sadece ism iyle hitap etm enin veya kendisinden bahsederken
sırf ism ini söylem enin, üm m etlik terbiyesi ile ba ğdaĢm ayacağını ifade etm ektedir. Böyle
durum larda onun ism i ile beraber Peygam ber, Nebî, Resûl, Resûlullah, Resûl-i Ekrem ,
Peygam ber Efendim iz , Habîbullah... gib i onu anlatan ve ona saygım ız ı ifade eden sıfat ve
unvanları da söylem ek yerinde olur. Ayrıca, Allah Teâlâ’nın, Ahz ab sûresinin 56. âyetindeki em ri
uyarınca biz m üslüm anların, «Muham m ed» ism i s öylenince, «Allah’ın salât ve selâm ı onun üz erine
olsun» anlam ına «Sallâllahu aleyhi ve sellem » dem em iz de ona olan saygım ız ın bir gere ğidir.
29-Ali İmran-96-97
ِ‫تَو ِض عَل‬
ٍ ‫ػ ْي‬
ِ َ‫َّاسَلَلَّ ِذي َبِب َّكةََمباركاًَو ُى ًدىَلِل َْعال‬
ِ
َ‫ات‬
‫م‬
‫ن‬
‫ل‬
ٌ َ‫}َ فِ ِيوَآي‬69{َ‫ين‬
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ َ‫إِ َّفَأ ََّو َؿَب‬
َ
ِ ‫َّاس‬
ِ ‫ػ ر ِاىيمَومنَد َخ لَوََ َكا َف‬
ِ ّ‫َآمناًَولِل‬
ِ ‫ػ ْي‬
ِ
َ‫اع‬
‫ت‬
‫ب‬
ْ
‫ل‬
‫َا‬
‫ج‬
ََ
‫ن‬
‫ىَال‬
‫ل‬
‫َع‬
‫و‬
َ
ِّ‫ػي‬
ُّ
ٌ َ‫ػن‬
َ َ‫َاستَط‬
َ
ُ َ َ َ َ َ ْ‫اـَإِب‬
ْ ‫َم ِن‬
ُ ‫َم َق‬
َ َ
َ ‫ات‬
َ‫ب‬
َ
ِ‫إِلَْي ِوَسبِيلًَومنَ َك َف رَ فَِإ َّفَاهللَغَن‬
ِ َ‫َع ِنَال َْعال‬
}69{َ‫ين‬
‫م‬
‫ي‬
ٌّ
َ
َ
َ ََ َ
Ali İmran-96-97
ġüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk
ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir. 97. Orada apaçık niĢâneler, (ayrıca)
Ġbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o
12
evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse
bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.
Bu âyet, müslümanlara haccın farz olduğunun delilidir. «Yoluna gücü yetenler,» hacca gitme
imkânına kavuşanlar demektir ki, bu imkânın ölçüsünün ne olduğu konusunda mezhepler farklı
görüştedirler. İmam Şâfiî’ye göre bu imkân vasıta ve yol masraflarını karşılama kudreti, İmam Mâlik’e
göre yürüme ve çalışıp kazanma iktidarı, İmam Ebu Hanîfe’ye göre ise bu söylenenlerin tamamıdır.
30-İsra-79
ِ‫و‬
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
‫ود ا‬
‫م‬
‫ح‬
‫اَم‬
‫ام‬
‫ق‬
‫َم‬
‫ك‬
‫ب‬
‫َر‬
‫ك‬
‫ث‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫ػ‬
‫ي‬
َ‫َف‬
‫أ‬
َ‫ى‬
‫س‬
‫َع‬
‫ك‬
‫ل‬
َ
‫ة‬
‫ل‬
‫اف‬
‫ن‬
َ
‫و‬
‫ب‬
َ
‫د‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ػ‬
‫ت‬
‫ػ‬
‫ف‬
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ال‬
َ
‫ن‬
‫م‬
َ
َ
َّ
ُّ
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً ُ ْ َ ً َ َ َ َْ
ََ ْ َ َ
ََ
79- Gecenin bir kısm ında da sadece sana m ahsus bir nafile olm ak üz ere
uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd nam az ı kıl, Rabbinin seni bir m akam ı m ahm uda (Ģefaat m akam ına) gönderm esi kesindir.
31-Haşr-18
ٍ َ‫تَلِغ‬
ِ َّ‫ػهاَال‬
َّ‫َوات‬
َّ
َّ
َ‫ػ ُقواَال لَّوََإِ َّفَاهللََ َخبِ ٌير‬
‫د‬
‫م‬
‫د‬
‫ق‬
َ‫ا‬
‫َم‬
‫س‬
‫ف‬
‫ػ‬
‫ن‬
َ
‫ر‬
‫ظ‬
‫ن‬
‫ْت‬
‫ل‬
‫َو‬
‫واَاهلل‬
‫ق‬
‫ػ‬
‫ت‬
‫واَا‬
‫ن‬
‫َآم‬
‫ين‬
‫ذ‬
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ ُّ‫يَاَأَي‬
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
‫ػ ْع َم لُو َف‬
َ‫بِ َماَت‬
18. Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kiĢi, yarın için ne (yapıp)
gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınız dan
haberdardır.
32-Nisa-79
ِ َ ‫ماَأَصاب‬
ِ َ َ‫كَوأَرس لْن‬
ِ َ‫ك َِمن سيِّئَ ٍةَ فَ ِمنَن‬
ِ ِ‫َّاسَرس والًَوَك َفىَب‬
ِ ِ ٍ
َ‫اهلل‬
َ َ‫َصاب‬
َ ‫َوَماَأ‬
َ ‫كَم ْن‬
ََ َ
َ ْ َ َ ‫ػ ْف س‬
ْ
َ
َ ‫ََ َسنَةَ فَم َنَاهلل‬
َ ُ َ ِ ‫اؾَل لن‬
‫َ﴾ََنساء‬77َ‫َش ِهي ًد ا‬
79- (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük
dokunursa kendindendir. Ey Muham m ed! Biz seni bütün insanlara bir
elçi olarak gönderdik. Buna Ģahit olarak da Allah yeter.
33-Hadid-18
ِ‫ص ِّد ق‬
ِ َ‫ص ِّد ق‬
َّ
َ
َ‫يم‬
ٌَ ‫َج ٌرََك ِر‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
َ
‫ف‬
‫اع‬
‫ض‬
‫َي‬
‫ا‬
‫ن‬
‫س‬
ََ
‫ا‬
‫ض‬
‫ر‬
َ
‫ػ‬
‫ق‬
َ
‫و‬
‫ل‬
‫ال‬
َ
‫وا‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ػ‬
‫ق‬
‫أ‬
‫َو‬
‫ات‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َو‬
‫ين‬
ْ
َ
َّ
َ
ً
ً
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ ‫َولَ ُه ْمَأ‬
ُ
ُ ََ ْ
َْ
ُ َ َ َّ ‫إِ َّفَال ُْم‬
َ َ
18. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güz el bir
ödünç verenlere, verdiklerinin kar Ģılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir
m ükâfat vardır.
34-Hucurat-10
13
َ
ِ ‫ْم ْؤِمنُو َفَإِ ْخوةٌَ فَأ‬
َّ‫َوات‬
}18{َ‫َ ُم و َف‬
َُ ‫إ ِِنَّ َماَال‬
ُ‫ػ ُقواَال لََّوََلَ َع لَّ ُك ْمَت‬
ْ َ
َ ‫ػ ْر‬
َ‫َص ل ُحواَب‬
َ ‫ػ ْي َنَأَ َخ َويْ ُك ْم‬
10. Müm inler ancak kardeĢtirler. Öyleyse kardeĢleriniz in arasını düz eltin
ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz .
35-Enam -79-162-163
ِ‫ضََنِيفاًَوماَأَنَاْ َِمنَالْم ْش ِرك‬
ِ َّ‫تَوج ِهيَلِل‬
ِ ‫َالسماو‬
َ
َ‫ين‬
َ
‫ر‬
‫أل‬
‫ا‬
‫َو‬
‫ات‬
‫ر‬
‫ط‬
‫ف‬
َ‫ي‬
‫ذ‬
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
َ
َ ََ َ
َ ِّ‫إِن‬
َ
َ ْ َ ُ ‫يَو َّج ْه‬
ِ ّ‫}َ قُلَإِ َّفَصلَتِيَونُس ِكيَومحيايَومماتِيَلِل‬77{
ِ َ‫بَ ال َْعال‬
َُ‫يكَلَو‬
‫م‬
َ
‫ر‬
َ
َ
‫و‬
ِّ
َ ‫}َالََ َش ِر‬174{َ‫ين‬
َ
َ
َ ََ َ َْ ََ ُ َ
َ
ْ
ِ‫كَأ‬
ِ‫وبِ َذل‬
َ}170{َ‫ين‬
ََ ‫َوأَنَاَْأ ََّو ُؿَاَلْ ُم ْس لِ ِم‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ُم‬
ُ
َ
َ ْ
َ
79. Ben hanîf olarak, yüz üm ü g ökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a
çevirdim ve ben m üĢriklerden değilim . 162. De ki: ġüphesiz benim
nam az ım , kurbanım , hayatım ve ölüm üm hepsi âlem lerin Rabbi Allah
içindir. Mealde kurban olarak tercüm e ettiğim iz “nüsuk” kelim esi baz ı
m üfessirlerce ibadet olarak açıklanm ıĢtır.
163. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu em rolundu ve ben
m üslüm anların ilkiyim .
Ek Bilgi:
“Hanif” Allah’ı bir bilen, Hakk’a yönelen ve batıldan hoĢlanm ayan anlam ını ifade
eder.
36-İsra-31
ٍ ‫َخ ْشيةََإِ ْم‬
َّ ‫َوإِيَّا ُك‬
ًَ‫ط ءاًَ َكبِي رَا‬
‫ػ ْت‬
ْ ‫ػ لَ ُه ْمََكا َفَ ِخ‬
َ‫مَإفَ ق‬
ُ‫ػ ْرُزق‬
َ‫لؽَنَّ ْح ُنَن‬
َ‫َوالََت‬
ُ‫ػ ْقت‬
َ َ ‫ػ لُوَاَْأ َْوال َد ُك ْم‬
َ ‫ػ ُه ْم‬
َ}01{
31. Geçim endiĢesi ile çocuklarınız ın canına kıym ayın. Biz , onların da
siz in de rız kınız ı veririz . Onları öldürm ek gerçekten büyük bir suçtur.
37-Bakara-256
ِ‫الََإِ ْك ر َاهَف‬
ِ ُ‫َالر ْش َُدَ ِمنَالْغَ ِّيَ فَمنَي ْك ُف رَبِالطَّاغ‬
ِ
َّ
َ‫ػ ْؤِمنَبِالَلّ ِو‬
‫َوُي‬
‫وت‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫ػ‬
‫ت‬
َ‫د‬
‫ق‬
َ
‫ن‬
‫ِّي‬
‫يَالد‬
َ
َّ
ُّ
ْ َ َْ
َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ َ‫ف‬
َ‫يم‬
ٌَ ِ‫َع ل‬
ْ‫كَبِال ُْع ْرَوِةَال ُْوث‬
َ ‫استَ ْم َس‬
َ ‫يع‬
ٌ ‫َس ِم‬
ْ َ‫ػ َق َد‬
َ ‫ػ َق َىَالََانف‬
َ ُ‫اَوال لّو‬
َ ‫ص َاـَلَ َه‬
14
256. Dinde z orlam a yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılm ıĢtır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopm ayan
sağlam kulpa yapıĢm ıĢtır. Allah iĢitir ve bilir.
Ek Bilgi:
Tağut, Ģeytan ve Allah’tan ba Ģka tapılan her Ģey dem ektir. Ġnsanın nefsi yani kötü arz uları
Ģeytanın saptırm asına kanar. Onun için nefsine uym ayan kim se kolay kolay günah iĢlem ez .
Aslında dinin koyduğu kaidelere uym am ız a m ani olan, içim iz deki kötü arz ulardır. Bu arz uları
eğitm ek suretiyle insan kendini kötülüklerden koruyabilir. Ġslam insanları, din duygularını
uyandırm ak ve akıllarını doğru yönde iĢletm ek suretiyle kendisini davet etm ektedir. Kur’an’ın
açıklam alarıyla doğru eğriden ayırt edilir hale gelm iĢtir. Bu irĢadın ıĢığında Ġslam ’a ilk adım ı
atm ak, hür iradeleriyle insanlara aittir .
38-Hucurat-12
ِ َّ‫ػهاَال‬
ِ‫واَاجتَنِبواَ َكث‬
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
َ‫واَوَال‬
‫س‬
‫س‬
‫ج‬
‫ت‬
َ
‫ال‬
‫و‬
َ
َ
‫م‬
‫ث‬
‫إ‬
َ
‫ن‬
‫ظ‬
‫َال‬
‫ض‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ب‬
َ
‫ف‬
‫إ‬
َ
‫ن‬
‫ظ‬
‫َال‬
‫ن‬
‫َم‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ن‬
‫َآم‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ذ‬
ْ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
َّ
ً
َ
ُ
ْ
َ ُّ‫يَاَأَي‬
َ
ْ
ُ
َ َ
َ
َ ُ َ ٌَ
َ
ِ ‫بَأََ ُد ُكمَأَفَيأْ ُك لَلَحمَأ‬
ِ ‫َخ‬
ِ
ِ
َّ‫َوات‬
ََ‫ػ ُقواَال لَّو‬
‫وه‬
‫م‬
‫ت‬
‫ى‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ف‬
َ
‫ا‬
‫ت‬
‫ي‬
‫َم‬
‫يو‬
َ
َّ‫ػ ْغتَبَب‬
َ
ً
ُ ‫ػ ْع‬
ْ
ُ
ُ
َْ
َ‫ض ُكمَب‬
َ‫ي‬
َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ ُّ ‫ػ ْعضاًَأَيُح‬
َ}14{َ‫يم‬
ٌَ َِ‫ابَ َّر‬
ٌَ ‫ػ َّو‬
َ‫إِ َّفَال لَّوََت‬
12. Ey im an edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü z annın bir kısm ı
günahtır. Birbiriniz in kusurunu ara Ģtırm ayın. Biriniz diğeriniz i
arkasından çekiĢtirm esin. Biriniz , ölm üĢ kardeĢinin etini yem ekten
hoĢlanır m ı? ĠĢte bundan tiksindiniz . O halde Allah' tan korkun. ġüphesiz
Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
39-Necm 39
ِ ‫وأَفَلَّي سَلِ ِْْلنس‬
ِ
َّ
}07{َ‫اَس َعى‬
‫َم‬
‫ال‬
‫إ‬
َ
‫اف‬
ْ َ
َ َ
َ
َ
39. Bilsin ki insan için kendi çalıĢm asından baĢka bir Ģey yoktur.
40-Nisa-58
ِ‫اتَإِلَىَأ َْى ل‬
ِ َ‫إِ ََّفَ ال لّوََيأْم رُكمَأَفَتُؤدُّواَْ األَمان‬
ِ
ِ ‫ػ ْي ََنَ الن‬
َْ‫َّاسَأَفَتَ ْح ُك ُموا‬
‫اََ َك ْمتُمَ َب‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫اَو‬
‫ه‬
َ
َ
َ َ
َ
ْ ُُ َ
ِ ‫بِالْع ْد ِؿَإِ َّفَال لّوََنِ ِع َّماَي ِعظُ ُكمَبِ ِوَإِ َّفَال لّوََ َكا َفَس ِميعَاًَب‬
ً‫صي رَا‬
َ
َ َ
َ
58. Allah siz e, m utlaka em anetleri ehli olanlara verm eniz i ve insanlar
arasında hükm ettiğiniz z am an adaletle hükm etm eniz i em reder. Allah
15
siz e ne kadar güz el öğütler veriyor! ġüphesiz Allah her Ģeyi iĢitici, her Ģeyi
görücüdür.
ِ ِ ِّ ‫كَر‬
ِ ‫َع َّماَي‬
َ‫ْح ْم ُد‬
ََ ِ‫َع لَىَال ُْم ْر َس ل‬
َ ‫}َ َو َسلَ ٌـ‬178{َ‫ص ُفو َف‬
َ ‫}َ َوال‬171{َ‫ين‬
َ َ ‫بَالْع َّزة‬
َ َ ِّ‫َرب‬
َ ‫ُس ْب َحا َف‬
ِ َّ‫لِل‬
ِ َ‫بَال َْعال‬
}174{َ‫ين‬
‫م‬
‫َر‬
َ
‫و‬
ِّ
َ
َ
Saffat-[180] Senin iz z et sahibi Rabbin, onların isnat etm ekte oldukları
vasıflardan yücedir, m ünez z ehtir.
[181] Gönderilen bütün peygam berlere selam olsun!
[182] Âlem lerin Rabbi olan Allah'a da ham d olsun!
Fıkıh Ve Hadis Dersi Ayetleri
Bakara-188
ِ ‫ػنَ ُكمَبِالْب‬
ِ
ِ
ِ
َ‫َم َْنَأ َْم َو ِاؿ‬
‫ل‬
‫ىَا‬
‫ل‬
‫إ‬
َ‫ا‬
‫ه‬
‫ب‬
َ
‫ا‬
‫و‬
‫ل‬
‫د‬
‫ت‬
‫َو‬
‫ل‬
‫اط‬
‫ػ ْي‬
َ
ُ
ِّ ً‫ْح َّك ِاـَلِتَأْ ُك لُواَْ فَ ِريقا‬
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ‫َوالََتَأْ ُك لُواَْأ َْم َوالَ ُكمَب‬
َ َ
ِ ِ ‫الن‬
}177{َ‫ف‬
َ ‫ػ ْع لَ ُمو‬
َ‫َوأَنتُ ْمَت‬
َ ‫َّاسَبا ِإلثْ ِم‬
188. Mallarınız ı aranız da haksız sebeplerle yem eyin. Kendin iz bilip
dururken, insanların m allarından bir kısm ını haram yollardan yem eniz
için o m alları hakim lere (idarecilere veya m ahkem e hakim lerine)
verm eyin.
Bu ayette iĢaret edilm ek istenen m ana, daha z iyade rüĢvet ve çıkarcılıktır. Binaenaleyh aldatm a ve
dalavere ile elde edilen bütün kaz ançlar haram dır
Rahm an-7-9
ِ‫}َوأَق‬7{َ‫اف‬
ِ ‫}َأ ََّالَتَطْغَواَفِيَال ِْميز‬7{َ‫ض عَال ِْميزا َف‬
َ‫ط‬
َِ ‫يمواَال َْوْز َفَبِال ِْق ْس‬
َ
َ‫اءَرف‬
َّ ‫َو‬
َ
َ َ َ ‫اَوَو‬
ْ
َ ‫الس َم‬
ُ َ
َ ‫ػ َع َه‬
َ}7{َ‫ف‬
َ ‫َوَالَتُ ْخ ِس ُرواَال ِْم َيزا‬
7. Göğü Allah yükseltti ve m îz anı (dengeyi) O koydu.8. Sakın dengeyi boz m ayın.9.
Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartm ayın.
16
Hud-85
ِ‫ػو‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ‫ػ ْواَْفِي‬
‫ػ ْع َث‬
‫م‬
‫اءى‬
‫ي‬
‫ش‬
‫أ‬
َ
‫َّاس‬
‫ن‬
‫ال‬
َ
َ
‫ا‬
‫و‬
‫س‬
‫خ‬
‫ب‬
‫ػ‬
‫ت‬
َ
‫ال‬
‫َو‬
‫ط‬
‫س‬
‫ْق‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ب‬
َ
‫ف‬
‫ا‬
‫يز‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َو‬
‫اؿ‬
‫ي‬
‫ك‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ا‬
‫و‬
‫ف‬
‫َو‬
‫أ‬
َ
َ
‫ـ‬
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ‫َوالََت‬
َ
َ َ َ
ْ ْ َ‫َويَاَ ق‬
َ ُْ َ َ
ُ َْ َ ْ
ِ ‫األَ ْر‬
َ‫ين‬
ََ ‫َم ْف ِس ِد‬
ُ‫ض‬
85. Ve ey kavm im ! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eĢyalarını
eksik verm eyin; yeryüz ünde boz guncular olarak dola Ģm ayın.
Bakara-188
ِ ‫ػنَ ُكمَبِالْب‬
ِ
ِ
ِ
َ‫َم َْنَأ َْم َو ِاؿ‬
‫ل‬
‫ىَا‬
‫ل‬
‫إ‬
َ‫ا‬
‫ه‬
‫ب‬
َ
‫ا‬
‫و‬
‫ل‬
‫د‬
‫ت‬
‫َو‬
‫ل‬
‫اط‬
‫ػ ْي‬
َ
ُ
ِّ ً‫ْح َّك ِاـَلِتَأْ ُك لُواَْ فَ ِريقا‬
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ‫َوالََتَأْ ُك لُواَْأ َْم َوالَ ُكمَب‬
َ َ
ِ ِ ‫الن‬
}177{َ‫ف‬
َ ‫ػ ْع لَ ُمو‬
َ‫َوأَنتُ ْمَت‬
َ ‫َّاسَبا َِإلثْ ِم‬
188. Mallarınız ı aranız da haksız sebeplerle yem eyin. Kendiniz bilip
dururken, insanların m allarından bir kısm ını haram yollardan yem eniz
için o m alları hakim lere (idarecilere veya m ahkem e hakim lerine)
verm eyin.
Bu ayette iĢaret edilm ek istenen m ana, daha z iyade rüĢvet ve çıkarcılıktır.
Binaenaleyh aldatm a ve dalavere ile elde edilen bütün kaz ançlar haram dır
Rahm an-7-9
ِ
َ‫ط‬
َِ ‫يمواَال َْوْز َفََبِال ِْق ْس‬
َِ ‫}َأ ََّالَتَطْغَ ْواَفِيَال ِْم َيز‬7{َ‫ض َعَال ِْم َيزا َف‬
َ‫اءَرف‬
َّ ‫َو‬
َ ‫اَوَو‬
َ ‫الس َم‬
ُ ‫}َ َوأَق‬7{َ‫اف‬
َ ‫ػ َع َه‬
َ}7{َ‫ف‬
َ ‫َوَالَتُ ْخ ِس ُرواَال ِْم َيزا‬
7. Göğü Allah yükseltti ve m îz anı (dengeyi) O koydu.
8. Sakın dengeyi boz m ayın.9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartm ayın.
Bakara-228
ٍ‫ػ رو‬
ِ
ِ ‫ص َنَبِأَن ُف‬
ِ
َ‫اَخ لَ َقَال لّوَُفِي‬
‫ء‬
‫ق‬
َ
‫ة‬
‫ث‬
‫ل‬
‫ث‬
َ
‫ن‬
‫ه‬
‫س‬
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ‫َوال ُْمطَلَّ َق‬
َ ‫َم‬
َ‫ػت‬
َ ‫َوالََيَح َُّلَلَ ُه َّنَأَفَيَ ْكتُ ْم َن‬
َ‫اتَي‬
َ َُ
َ ْ َّ‫ػ َرب‬
ِ ‫ػوِـ‬
ِ ‫ػه َّنَأََقَُّبِرد‬
ِ ِ ِ ‫أَرَ ِام ِه َّنَإِفَ ُك َّنَي‬
ِ
َْ‫كَإِ ْفَأ ََر ُادوا‬
‫ت‬
‫ل‬
‫و‬
‫ع‬
‫ػ‬
‫ب‬
‫َو‬
‫ر‬
‫َاْلخ‬
َ
َ ِ‫ِّى ََّنَ فِيَ َذل‬
َْ
ْ َ‫َوالْي‬
ُ
َ ‫ػ ْؤم َّنَبال لّو‬
َ َ ُ ُ َُُ
ِ
ِ
ِ ‫وؼَولِ ِّلر َج‬
ِ
َ}447{‫يم‬
ٌَ ‫ََ ُك‬
ََ ‫اؿ‬
َ ُ‫َوال لّو‬
َ ‫َع لَْي ِه َّن‬
َ ‫َولَ ُه َّنَمثْ ُلَالَّ ِذ‬
ْ ِ‫إ‬
َ ‫َع ِز ٌيز‬
َ ٌ‫َد َر َجة‬
َ َ ‫يَع لَْي ِه َّنَبال َْم ْع ُر‬
َ ً‫صلََا‬
228. BoĢanm ıĢ kadınlar, kendi ba Ģlarına (evlenm eden) üç ay hali (hayız
veya tem iz lik m üddeti) beklerler. Eğer onlar Allah' a ve ahiret gününe
gerçekten inanm ıĢlarsa, rahim lerinde Allah'ın yarattığını giz lem eleri
17
kendilerine helâl olm az . Eğer kocalar barıĢm ak isterlerse, bu durum da
boĢadıkları kadınları geri alm aya daha faz la hak sahibidirler. Erkeklerin
kadınlar üz erindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üz erinde belli
hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe
sahiptirler. Allah az îz dir, hakîm dir. Bu üstünlük aile reisliğinden ibarettir
Nisa-1
ٍ ِ ‫س‬
َّ َ‫اَوب‬
َّ‫مَمنَن‬
َّ‫َّاسَات‬
ًَ‫ػ ُه َماَ ِر َجاالًَ َكثِي را‬
‫ث َِم ْن‬
‫َو َخ لَ َق َِم ْن‬
ُّ‫يَاَأَي‬
ِّ ‫َربَّ ُك ُمَالَّ ِذيَ َخ لَ َق ُك‬
َ ‫ػ َهاَ َزْو َج َه‬
َ ‫َواَ َدة‬
َ ٍ ‫ػ ْف‬
َ ْ‫ػ ُق وا‬
ُ ‫ػ َهاَالن‬
ِِ
ِ َّ
ِ
َّ‫اءَوات‬
َ}1{ًَ‫َرقِيبا‬
َ ‫اـَإِ َّفَال لّوََ َكا َف‬
َ ََ ‫َواألَ ْر‬
َ ‫َع لَْي ُك ْم‬
َ ‫ػ ُق واَْال لّوََالذيَتَ َساءلُو َفَبو‬
َ ‫َون َس‬
1. Ey insanlar! Siz i bir tek nefisten yaratan ve ondan da eĢini yaratan ve
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbiniz den s akının.
Adını kullanarak birbiriniz den dilekte bulundu ğunuz Allah'tan ve
akrabalık haklarına riayetsiz likten de sakının. ġüphesiz Allah siz in
üz eriniz de göz etleyicidir.
Bakara-110
ِ
ِ
ِ
ِ ‫ػ ْعم لُو َفَب‬
ِ َ ‫ػ َقدِّمواَْألَن ُف ِس ُكمَ َِّمن‬
َّ ْ‫َوآتُوا‬
َ‫ير‬
ٌَ ‫ص‬
َّ ْ‫يموا‬
ْ
َ َ َ‫َخ ْي ٍرَتَج ُدوهَُعن َدَال لّوَإِ َّفَال لّوََبِ َماَت‬
ُ ُ‫َوَماَت‬
َ َ‫َالزَكاة‬
َ َ‫َالصلَة‬
ُ ‫َوأَق‬
110. Nam az ı kılın, z ekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her
iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız . ġüphesiz Allah, yapm akta
olduklarınız ı noksansız g örür.
Maide-89-Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı
sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu
tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on
fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları
bulamıyan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin
keffâreti iĢte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size
âyetlerini açıklıyor; umulur ki Ģükredersiniz !
Allah üzerine bilerek yemin eden bir kimse yeminini yerine getirmelidir. Eğer yeminle yapacağı iĢ haram
ve kötü bir iĢ ise bu taktirde kötü iĢi yapmayacak, yemini bozacak ve keffareti yerine getirecektir. Keffaret
yeminden caymanın bedeli ve bağıĢlanma vasıtası olup ayette zikredilen ilk üç Ģeyden birini yapmakla
َ.yerine gelir. Bunlara gücü yetmeyen de üç gün oruç tutar
18
-Nur-27-28
ِ ‫ػ رَب‬
َ‫واَع لَى‬
ََ ‫ػ َهاَالَّ ِذ‬
ُّ‫يَاَأَي‬
َ ُ‫ينَ َآمن‬
َ ‫ََتَّىَتَ ْستَأْنِ ُسواَ َوتُ َس لِّ ُم‬
َ ‫ػيُوت ُك ْم‬
ُ َ ‫ػيُوتاًَغَْي‬
ُ‫واَالَتَ ْد ُخ لُواَب‬
ِ ِ
َ‫وىا‬
‫أ َْى لِ َهاَ َذلِ ُك ْمَ َخ ْي‬
َ ُ‫ََداًَ فَ َلَتَ ْد ُخ ل‬
َ ‫}َ فَِإفَلَّ ْمَتَج ُدواَف َيهاَأ‬47{َ‫ػ ٌرََلَّ ُك ْمَلَ َع لَّ ُك ْمَتَ َذ َّك ُرو َف‬
ِ‫ػ ْؤ َذ َفَلَ ُكمَوإِفَ قِيلَلَ ُكمَارِجعواَ فَار‬
َ
َ‫ػ ْع َم لُو َف‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
َ‫ى‬
‫ك‬
‫ز‬
‫أ‬
َ
‫و‬
‫واَى‬
‫ع‬
‫ج‬
َ
ْ
ُ
َ
َ‫َوال لَّوَُبِ َماَت‬
ُ
ُ‫ََتَّىَي‬
َْ
َْ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ِ‫َع ل‬
ََ‫يم‬
ٌ
27. Ey im an edenler! Kendi eviniz den ba Ģka evlere, geldiğiniz i farkettirip
(iz in alıp) ev halkına selâm verm edikçe girm eyin. Bu siz in için daha
iyidir; herhalde (bunu) düĢünüp anlarsınız . 28. Orada hiçbir kim se
bulam adınız sa, siz e iz in verilinceye kadar oraya girm eyin. E ğer siz e,
"Geri dönün!" denilirse, hem en dönün. Çünkü bu, siz in için daha nez ih bir
davranıĢtır. Allah, yaptığınız ı bilir.
-yunus-99
ِ ِ ْ‫َنتَتُ ْك ِرهَُالنَّاسََتَّىَي ُك ونُوا‬
ِ ‫َمنَفِيَاألَ ْر‬
َ}77{َ‫ين‬
َ ُّ‫اءَرب‬
َ ‫ضَ ُك لُّ ُه َْمَ َج ِميعاًَأَفَأ‬
ُ
َ َ َ
َ ‫َْلم َن‬
َ ‫ك‬
َ ‫َولَ ْوَ َش‬
َ ‫َم ْؤمن‬
99. (Resûlüm !) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüz ündekilerin hepsi elbette
im an ederlerdi. O halde sen, inanm aları için insanları z orlayacak m ısın?
100. Allah'ın iz ni olm adan hiç kim se inanam az . O, akıllarını
kullanm ayanları m urdar (inkârcı) kılar.
-Nur-23
ِ َ ‫َع َذ اب‬
ِ ِ
ِ َّ
ِ َ‫تَ الْم ْؤِمن‬
ِ ِ ِ ‫ْم ْح‬
ُّ ِ‫اتَلُ ِعنُواَف‬
َ‫يم‬
ْ‫يَالدن‬
ٌ َ ‫َولَ ُه ْم‬
َ َُ ‫ػ ْرُم و َفَال‬
َ‫ينَي‬
ٌ ‫َعظ‬
َ ‫اَو ْاْلخ َرة‬
َ َ‫ػي‬
ُ َ ‫صنَاتَالْغَاف َل‬
َ ‫إِ َّفَالذ‬
َ}40{
23. Nam uslu, kötülüklerden habersiz m üm in kadınlara z ina isnadında
bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenm iĢlerdir. Onlar için çok büyük bir
az ap vardır.
19
َ‫ ﴾َ اس راء‬04ًَ‫سبِيل‬
َ
-isra-32
ِ
‫َو َساء‬
ِّ ْ‫ػ ْق َربُوا‬
َ‫﴿ََ َوالََت‬
َ ً‫َالزنَىَإِنَّوَُ َكا َفَ فَاَ َشة‬
32. Zinaya yaklaĢm ayın. Zira o, bir hayâsız lıktır ve çok kötü bir yoldur.
Yukarıdaki ayette “z ina etm eyin” denilm eyip de “z inaya yakla Ģm ayın” buyurulm ası
ilgi çekicidir. Buna göre yalnız z ina değil, kiĢiyi z ina etm eye sevkeden yollar da
yasaklanm ıĢtır. Esasen bir kere bu yollara tevessül edildikten, yani insanı z ina
etm eye z orlayan ve cinsi arz uları kabartan bir ortam a girdikten sonra, artık, bu
arz uların ağır baskısı karĢısında iradenin gücü oldukça yetersiz kalır ve z inadan
korunm ak son derece güçleĢir. Ġnsanın bu psikolojik zafını dikkate alan Kur’an-ı
Kerim , prensip olarak insanı kötülüklere sevkedici sebepleri ortadan kaldırm ayı
am açlam ıĢtır. Buna sedd-i z eria prensibi denir.
79َ‫ُّم ِهينًا‬
ِ ِ
ِ َّ
ُّ ِ‫ػ ُه ُمَال لَّوَُف‬
‫َع َذ ابًا‬
ْ‫يَالدن‬
َ ‫َع َّدَلَ ُه ْم‬
َ ‫َوأ‬
َ‫َوَر ُس ولَوَُلَ َعن‬
ُ‫ينَي‬
َ ‫اَو ْاْلخ َرة‬
َ َ‫ػي‬
َ َ‫ػ ْؤذُو َف ال لَّو‬
َ ‫إِ َّفَالذ‬
Ahz ab-57. Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet
etmiĢ ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıĢtır.
-hicr-94-95
ِ
ِ
79{َ‫ين‬
‫}َإِنَّاَ َك َف ْي‬72{َ‫ين‬
َْ ‫َوأَ ْع ِر‬
َ َ‫ػن‬
ُ‫اص َد ْعَبِ َماَت‬
َ‫اؾَال ُْم ْست‬
ْ َ‫ف‬
َ ‫ػ ْؤَم ر‬
َ ‫ػ ْه ِزِئ‬
َ ‫ضَ َع ِنَال ُْم ْش ِرك‬
ُ
94. Sana em rolunanı açıkça söyle ve ortak koĢanlardan yüz çevir! 95.
(Seninle) alay edenlere karĢı biz sana yeteriz .
-nisa-36
ِ ِ‫وا ْعب ُدواَْال لّوََوالََتُ ْش ِرُكواَْبِ ِوَ َشيئاًَوبِالْوالِ َدي َِنَإَِ ساناًَوب‬
َ‫ىَوالْيَتَ َامى‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
ْ
‫ل‬
‫يَا‬
‫ذ‬
ُ
ُ َ
َ َْ
َ َْ ْ َ َ ْ
َ
ِ ‫الص‬
ِ ‫والْم ساكِي ِنَوالْجا َِر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ‫َالسب‬
َ‫يل‬
َِ ‫الج‬
‫ب‬
َ
‫ب‬
َ‫ا‬
‫َو‬
‫ب‬
‫ن‬
‫ْج‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ْج‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ىَو‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
ْ
‫ل‬
‫يَا‬
‫ذ‬
َّ
ُ
َّ ‫نبَ َوابْ ِن‬
ُ
َ
َ َ َْ
َ َ
َ ُ
ََ َ
}36{ًَ‫خ ورا‬
ُّ ‫تَأَيْ َمانُ ُك ْمََإِ َّفَال لّوََالََيُ ِح‬
ْ ‫اَم لَ َك‬
ُ َ‫َم ْختَاالًَ ف‬
ُ ‫َمنَ َكا َف‬
َ‫ب‬
َ ‫َوَم‬
36. Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir Ģeyi ortak koĢm ayın. Ana-babaya,
akrabaya, yetim lere, yoksullara, yakın kom Ģuya, uz ak kom Ģuya, yakın
arkadaĢa, yolcuya, elleriniz in altında bulunanlar (köle, cariye, hiz m etçi ve
benz erlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daim a böbürlenip
duran kim seyi sevm ez .
Allah’a kul olm anın gereği böyle bir ahlaka sahip bulunm aktır; kaba -saba, haksız , z alim , cim ri, herkese
kötülük eden... kim seler yalnız ca baz ı ibadetleri yapm akla Allah katında m akbul bir kul olam az lar.
20
AHKAF-15. Biz insana, ana -babasına iyilik etm esini tavsiye ettik. Annesi
onu z ahm etle taĢıdı ve z ahm etle doğurdu. TaĢınm ası ile sütten kesilm esi,
otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü ça ğına erip kırk yaĢına varınca der ki:
Rabbim ! Bana ve ana -babam a verdiğin nim ete Ģükretm em i ve raz ı
olacağın yararlı iĢ yapm am ı tem in et. Benim için de z ürriyetim için de
iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm . Ve elbette ki ben
m üslüm anlardanım .
Tevhid’e yönelm ek ve Ġslam ’a girm ek en büyük nim ettir. Allah’ın hoĢnut
olacağı davranıĢları yapm aya çabalam ak, m esela Hz . Ebubekir’in yaptığı
gibi kafirlerin iĢkencesi altında kıvranan m üm inlerin kurtuluĢunu
sağlam ak, yapılm ası gereken yararlı iĢlerdendir. Ayrıca bütün neslinin
salih m üslüm anlardan olm asını istem ek de, insanın yapaca ğı dualar
arasında olm alıdır.
BAKARA-168. Ey insanlar! Yeryüz ünde bulunanların helâl ve tem iz
olanlarından yeyin, Ģeytanın peĢine düĢm eyin; z ira Ģeytan siz in açık bir
düĢm anınız dır.
169. O siz e ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilm ediğiniz Ģeyleri
söylem eniz i em reder.
ġeytan insanın içinde bulunan kötü düĢünce ve arz uları körükler, insan
nefsine kötülüğü sevdirir. Bu sebeple insanın kötülük yapm asını
kolaylaĢtırır. O yüz den Hz . Ebubekir:”Büyük adam , nefsinin isteklerine
uym ayan kim sedir” dem iĢtir.
KAMER-49. Biz , her Ģeyi bir ölçüye göre yarattık.
RUM- 41. Ġnsanların biz z at kendi iĢledikleri yüz ünden karada ve deniz de
düz en boz uldu, ki Allah yaptıklarının bir kısm ını onlara tattırsın; belki de
(tuttukları kötü yoldan) dönerler.
Ayette, kötü fiillere, ibret olsun diye dünyada iken verilen kar Ģılıklar için
“bir kısm ı” denm ekte ve asıl cez anın ahirette olduğuna iĢaret
edilm ektedir.
21
42. (Resûlüm !) De ki: Yeryüz ünde gez ip dola Ģın da, daha öncekilerin
âkıbetleri nice oldu, g örün. Onların çoğu m üĢrik idi.
ALİ İMRAN-169. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanm ayın. Bilakis
onlar diridirler; Rableri yanında rız ıklara m az har olm aktadırlar.
170. Allah'ın, lütuf ve kerem inden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir
halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılm am ıĢ olan Ģehit
kardeĢlerine de hiçbir keder ve korku bulunm adığı m üjdesinin sevincini
duym aktadırlar.
171. Onlar, Allah'tan gelen nim et ve kerem in; Allah'ın, m üm inlerin
ecrini z ayi etm eyeceği m üjdesinin sevinci içindedirler.
ِ ‫َالزَكاةََوأ‬
ِ ‫ػ ُّرجَالْج‬
ِ
ِ ‫ػ رفَ فِيَب‬
ََ‫َط ْع َنَال لَّو‬
َّ ‫ىَوأَقِ ْم ََن‬
ْ ‫اى لِيَّ ِة‬
َ‫ػ َّر ْج َنَت‬
َ‫َوَالَت‬
َ َ َ‫ػب‬
َ‫ػب‬
ُ
َ َّ ‫ين‬
َ َ‫َاألُول‬
َ ‫ػيُوت ُك َّن‬
ْ َ‫َوق‬
َ ‫الص َلةَ َوآت‬
ِ ِ
ِ ‫َالر ْج سَأ َْىلَالْب‬
َ33ََ‫َويُطَ ِّه َرُك َْم تَطْ ِه ًَيرا‬
َ ‫ب‬
َ َ َ ِّ ‫َعن ُك ُم‬
َ ‫ػ ْيت‬
َ ‫َوَر ُس ولَوَُإِنَّ َما يُ ِري ُدَال لَّوَُليُ ْذى‬
ahz ab- 33. Evleriniz de oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp
saçılm ayın. Nam az ı kılın, z ekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey
Ehl-i Beyt! Allah siz den, sadece günahı giderm ek ve siz i tertem iz
yapm ak istiyor.
Ayette hitabedilen Ehl-i Beyt, Resulullah’ın ev halkıdır: Ehl-i Beyt hususunda en uygun g örü ş
şudur: Allah Resulü’nün evlatları, e şleri, torunları olan Hasan ve Hüseyin ve dam adı Hz. Ali,
َElh-i Beyt’i te şkil ederler
ِ ‫ػي سبُّواَْال لّوَع ْدواَبِغَي ِر‬
ِ ‫ين ي ْدع و َف‬
ِ ّ‫وفَال ل‬
ِ َّ‫﴿َوالََتَسبُّواَْال‬
ِ ‫نَد‬
َ‫َع َم لَ ُه ْم‬
‫ف‬
َ
‫و‬
‫َم‬
َ
َ
‫ذ‬
َّ‫َزي‬
َ
َ ِ‫َع ل ٍْمَ َك َذل‬
َ‫ك‬
ُ
َ ‫ػنَّا لِ ُك ِّلَأ َُّم ٍة‬
ُ
ْ ً َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ
‫َ﴾َانعاـ‬187َ‫ػ ْع َم لُو َف‬
َ‫مَم ْرِجعُ ُه ْمَ ف‬
َّ ‫ىَربِّ ِه‬
ُ‫ػنَبِّئ‬
ُ‫ػي‬
َ‫ػ ُهمَبِ َماَ َكانُوَاْ ي‬
َ َ‫ثُ َّمَإِل‬
108- Onların Allah'tan ba Ģka yalvardıklarına sövm eyin ki, onlar da
bilm eyerek sınırı a Ģıp Allah'a sövm esinler. Biz , her üm m ete yaptıkları iĢi
böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüĢleri Rablerinedir. O, onlara ne
yaptıklarını haber verir.
ِ ‫ْكتَابَإِالَّ َِم َن ب‬
ِ
ِ
ِ ِ ‫﴿َإِ َّفَالد‬
َ‫ػغْيًا‬
ََ ‫فَالَّ ِذ‬
َ َ‫ػ ل‬
َ‫َوَماَا ْخت‬
َ ‫ينَأُوتُواَال‬
َ‫ْمَب‬
َ ‫َم‬
َ ‫ػ ْعد‬
َْ
َ ‫ِّينَعن َد اهللَا ِإل ْسلَ ُـ‬
َ
ُ ‫اَجآءَ ُى ُمَالْع ل‬
ِ ‫اهللَ فَِإ َّفَاهللَس ِريعَال‬
ِ ‫ات‬
)‫َ﴾َ( آؿَعم راف‬17َ‫اب‬
َِ ‫ْح َس‬
َِ َ‫َوَمنَيَ ْك ُف ْرَبِآي‬
‫ػ ْي‬
َ‫ػن‬
َ‫ب‬
ُ َ َ
َ ‫ػ ُه ْم‬
22
19- Doğrusu Allah katında din, Ġslâm 'dır; o kitap verilenlerin
anlaĢm az lıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki
taĢkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse
iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk g örendir.
َ‫ ﴾َ اس راء‬04ًَ‫ل‬
َ ‫َسبِي‬
ِ َ‫َالزنَىَإِنَّوَ َكا َفَ ف‬
‫َو َساء‬
‫ة‬
‫ش‬
َ‫ا‬
ً
َ
َ‫﴿ََ َوالََت‬
ُ ِّ ْ‫ػ ْق َربُوا‬
َ
32- Zinaya da yaklaĢm ayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
ِِِ
ِ
ِ ‫ػ ْف‬
َ‫ؼ‬
ْ ‫َس ْلطَانًاَ فَلََيُ ْس ِر‬
َ‫وماَ ف‬
َ‫﴿َوالََت‬
ُ‫ػ ْقت‬
َ ‫يََ َّرَـَاهللَُإِالََّبِال‬
َ ‫ػ َق ْد‬
ً ُ‫َمظْل‬
َ ‫َِّوَمن قُت َل‬
َ ‫سَالَّت‬
ُ ‫َج َع لْنَاَل َوليِّو‬
َ ‫ْحق‬
َ
َ َّ‫ػ لُواَالن‬
ِ
‫ ﴾َ اس راء‬00َ‫ورا‬
ُ ‫َم ْن‬
َ ‫في الْ َق ْت ِلَإِنَّوَُ َكا َف‬
ً‫ص‬
33- Haklı bir sebep olm adıkça, Allah'ın öldürülm esini haram kıldığı canı
öldürm eyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki
verdik. O da öldürm ede aĢırı gitm esin. Çünkü ona (dinin kendisine
verdiği yetki ile) yardım olunm uĢtur.
ِ‫اتَإِلَىَأ َْى ل‬
ِ َ‫ػ َؤدُّواَ اْألَمان‬
ِ
ِ ‫ػ ْي ََن الن‬
َ‫َّاسَأَ ْف‬
‫اََ َك ْمتُمَ َب‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫اَو‬
‫ه‬
َ ‫﴿ََإِ ََّف‬
َ
ُ‫اهللََيَأ ُْم ُرُك ْمَأَفَت‬
َ
َ َ
َ
ِ
ِ ‫تَ ْح ُكمواَبِال َْع ْد ِؿَإِ َّفَاهللَنِ ِع َّماَي ِعظُ ُكمَبِ ِوَإِ َّفَاهللَ َكا َف‬
َ‫ََ﴾ََنساء‬97َ‫صيرا‬
َ
َ
َ
َ
ُ
ً َ‫َسم ًيعا ب‬
58- Allah siz e, em anetleri ehline verm eniz i ve ins anlar arasında hükm ettiğiniz z am an adaletle
hükm etm eniz i em rediyor. Allah, bununla siz e ne güz el öğüt veriyor. ġüphesiz ki Allah her Ģeyi
hakkıyla iĢiten, hakkıyla görendir.
ِ‫ػه ِزِئ‬
ِ
َ‫ين يَ ْج َع لُو َف‬
ََ ‫}َ الَّ ِذ‬79{َ‫ين‬
‫}َإِنَّاَ َك َف ْي‬72{َ‫ين‬
َْ ‫َوأَ ْع ِر‬
َ َ‫ػن‬
ُ‫اص َد ْعَبِ َماَت‬
ْ َ‫﴿ ف‬
َ ‫ػ ْؤَم ُر‬
َ ْ َ‫اؾَال ُْم ْست‬
َ ‫ض َع ِنَال ُْم ْش ِرك‬
ِ ‫كَي‬
ِ ‫مع‬
َ‫}َ فَ َسبِّ ْح‬77{َ‫ػ ُق ولُو َف‬
‫َاهللَإِل‬
َ ‫ػهاًَآ َخ َرَ فَ َس ْو‬
َ‫}َ َولََق ْدَن‬77{َ‫ػ ْع لَ ُم و َف‬
ُ ‫ض‬
َ ‫يق‬
َ‫َص ْد ُر َؾَبِ َماَي‬
َ َ َّ‫ػ ْع لَ َُم أَن‬
َ‫ؼَي‬
ََ
ِ َ ‫كََتَّىَيأْتِي‬
ِ ِ َّ ‫كَوُك َن ِمن‬
ِ ِ
hicr ﴾َ77َ‫ين‬
َ َ َ َ َّ‫َرب‬
َ ‫}َ َوا ْعبُ ْد‬77{َ‫ين‬
َ ‫ب َح ْمد‬
ُ ‫كَالْيَق‬
َ ‫َالساجد‬
َ ْ َ َ ِّ‫َرب‬
94. Sana em rolunanı açıkça söyle ve ortak koĢanlardan yüz çevir!
Bu ayetlerde de g örüldü ğü gibi Kur’an-ı Kerim ’in bir kısm ına inanıp, bir kısm ına
inanm ayanlardan Allah “m ü şrikler” diye s öz ediyor. Bakara suresi 85. Ayetinde
Kur’an’ın bir kısm ına inanıp, bir kısm ına inanm ayanların cezasının dünyada
rüsvaylık, ahirette de en şiddetli azabı çekm e oldu ğu bildiriliyor. Nisa suresi 150. Ve
151. Ayetlerinde ise Allah’la peygam berleri birbirinden ayıran ve “Bir kısm ına
inanırız, bir kısm ına da inanm ayız” diyenlerin gerçek anlam da kafir oldukları
vurgulanıyor.
23
95. (Seninle) alay edenlere karĢı biz sana yeteriz .
96. Onlar Allah ile beraber ba Ģka bir tanrı edinenlerdir. (Kim in doğru
olduğunu) yakında bilecekler!
97. Onların söyledikleri Ģeyler yüz ünden senin canının sıkıldığını
andolsun biliyoruz .
98. Sen Ģim di Rabbini ham d ile tesbih et ve secde edenlerden ol!
99. Ve sana yakîn (ölüm ) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!
ِ ‫َالشهوِر‬
ِ
ِ ‫َعن َد‬
ِ َ‫اَع َش َر َش ْه راَفِيَكِت‬
ٌَ‫ػ َعة‬
‫ض ِم ْن‬
ََ ‫اتَواألَ ْر‬
َِ ‫اب‬
ْ‫َاهللَاث‬
َّ ‫ػ ْوَـَ َخ لَ َق‬
ُ ُّ ‫﴿َإِ َّفَع َّد َة‬
َ‫ػ َهاَأ َْرب‬
َ‫َاهللَي‬
َ ‫َالس َم َاو‬
ً َ َ َ‫ػن‬
ِ
ِ ‫كَالدِّينَالْ َقيِّمَ فَلََتَظْلِم واَْفِي ِه ََّن أَن ُف س ُكم‬
ًَ‫ػ َقاتِلُونَ ُك ْمَ َكآ فَّة‬
َ ِ‫َُ ُرٌـَ ذَل‬
ُ‫ينَ َكآ فَّةًَ َك َما ي‬
َْ َ
ُ
َ ‫َوقَات لُواَال ُْم ْش ِرك‬
ُ ُ
ِ
)‫َ﴾َ(توبة‬07َ‫َفَاهللَم عَا لْمتَّق ين‬
َ ُ َ َ َ َّ ‫َوا ْع لَ ُم واَأ‬
36- Doğrusu, Allah katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri ve yeri
yarattığı günkü Allah yaz ısında (böyle yaz ılm ıĢtır). Bunlardan dördü
haram aylardır. Bu da doğru olan dinin hükm üdür. Bu sebeple bunlar
hakkında
nefisleriniz e haksız lık yapm ayınız . Mü Ģrikler
siz e karĢı
topyekün savaĢtıkları gibi siz de onlara kar Ģı topyekün sava Ģ açın. Ve iyi
bilin ki, Allah m üttakilerle beraberdir.
ِ ً ‫ػي َن الْم ْؤِمنِينَوإِرص‬
ِ ِ ْ‫﴿ والَّ ِذينَاتَّ َخ ُذوا‬
َ‫َوَر ُس ولَوُ َِمن‬
ََ َ‫بَاهلل‬
َ‫اَوت‬
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ‫ػ ْف ِري ًقاَب‬
َ ‫ََ َار‬
َ ‫اد اَل َم ْن‬
َ
َ ‫اَوُك ْف ًر‬
َ َ
َ ‫َم ْسج ًد اَض َر ًار‬
ِ
ِ ‫ػهمَلَ َك‬
َ)‫َ﴾َََ(توبة‬187 ‫ف‬
َ ‫اذبُو‬
َ‫ق‬
ُ ‫ػ ْب َُل َولَيَ ْح ل َف َّنَإِ ْفَأ ََر ْدنَاَإِالََّال‬
ْ ُ َّ‫ىَواهللَُيَ ْش َه ُدَإِن‬
َ َ‫ْح ْسن‬
107-
Bir
de
m üslüm anlara
z arar
verm ek,
kâfirlik
etm ek
ve
m üslüm anların arasına ayrılık sokm ak ve daha önce Allah ve Resulü'ne
karĢı savaĢ açm ıĢ olanı beklem ek için m escid yapanlar var. "Ġyilikten
baĢka bir m aksadım ız yoktu." diye yem in de edecekler. Fakat bunların
kesinlikle yalancı olduklarına Allah Ģahittir.
24
Download

َEba