T.C.
MU$ VAUUdl jj MUli Egitim MOdOrlOgo SaYl :73774402-20-E.13387408
Konu : ileti~im ve Egitim KOylugu
28/J2/20J5
VAUUK MAKAMINA
llimiz Rehberlik ve AraltIrma Merkezi Mildilrloganan 28.12.2015
yazIlan geregi
ve Egitim KOylugu konusunda ilimiz Merkezde
ogretmenlere yoneHk llZman rehber ogretmen Birsen BA YAR tara
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans
tarihinde saat 14:30 da
verilebilmesi
ve
seminere
katI1acak rehberlik ogretmenlerinin gorevli
hususunu;
jleti~im
M~
rih Ye 869 saydl
orevli tOm rehber
ndan 29.12.2015
alonunda seminer
izinli sayI1malan
01urJanmza arz ederim.
11
M tin AKSU MiHi gitim Miidiir V. OLUR
<...>
Zeliha UYAN Vali a. Vali YardlmcIsl Bu evrak gOvenli elektronik imza ile
imzalanml~llr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden7274_af3a_3RR7_QQIif".II!.
• .
T.e.
MU~ vALiLiGi Rehberlik Ve Ara~tlrma Merkezi Miidiirliigii (225384) 28/1212015
63
SaYI : 87164470-160.02.041 g
Konu : iIeti~im ve Egitim Ko'(lugu
MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE
MU~
ilgi: 2524 Saylh Rehberlik ve Psikolojik DaDl~manbk Hizmetleri
onetmeligi
ilgi sayIll yonetmelik dogrultusunda ileti~im ve Egitim Ko'(lugu konusunda merkezde
bulunan tum rehber ogretmenlere yonelik , Uzman rehber ogretmen Birs 1 BAY AR tarafmdan
29112/2015 tarihinde saat 14:1l0'da Mu~ Mesleki ve Teknik Anadolu Lise i konferans salonunda
seminer verilmesi planlanmaktadu, seminere katllacak rehberIik ogretm nlerinin gorevli izinli
saYllmasl ve ilgili '(ah~manm yurtitulebilmesi i,(in, gerekli valilik olurunun almmasl hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Tara~
Slrn SA
.;2l;./.l~
MU$ Rehberlik Ve
VAN
1S.
Ar~l1nna rvterkezi MtidtirlU~ti .--~.~-~--~----~~-------­
Hiirriyet Mall. Tekel Cad. Polis Evi Arkast Merkez 49100 MU~
Telefoll :4362126408
Faks .4362123418 •
e- posta: [email protected]
Download

İletişim ve Eğitim Koçluğu