2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BALIKESİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORTAKULU
5. SINIFLAR ARASI HADİS VE MEALİNİ EZBERLEME
YARIŞMASI
Haydi Arkadaşlar!
Hadis
Yarışmasına
M.İbrahim TEPE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Mehmet EFE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
2013
Rahman ve Rahim olan Allah(c.c.)’ın
adıyla,
Hamd alemlerin rabbine,salatu
selam onun habibine olsun.
Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Bilcümle semâvi kitâbların anahtarı "Rahman, rahîm
Allah adı ile"dir; yani besmeledir." Râmûzû'l-ehâdîs, 241
“Her kim kırk hadisi hıfz eder ve
ümmetime naklederse ona:
-cennete dilediğin kapıdan girdenilir.”
Hadis-i Şerif
ِ ِ‫ و ِلَ حولَِ و ِلَ ق َّوَِة إِ ِلَّ ب‬،‫اهلل‬
ِ ‫لى‬
ِ ‫بِس ِِم‬
ِ‫اهلل‬
َِ ‫ تَ َوَّك لْتِ َع‬،‫اهلل‬
َ َْ َ
ْ
1
“Allah’ın adıyla (başlarım).Allah’a tevekkül ettim. Güç ve
kuvvet, ancak Allah’ındır.”
2
ِ‫السالَ َِم بَ ْي نَك ْم‬
َّ ‫اَفشوا‬
Aranızda selamı yayın.
İslâm, güzel ahlâktır.
Her güzel iş sadakadır
Mümin mümine aynadır
Öfke şeytandandır,
Oruç kalkandır.
Namaz müminin miracıdır.
Namaz nurdur.
Cennet annelerin ayakları altındadır
3
4
5
4
6
5
7
4
6
58
47
96
85
10
74
98
6
76
5
54
4
ِ‫اَ ِإل ْسالَمِ ح ْسنِ الْخ ل ِِق‬
ِ‫ص َد قَة‬
َ ِ‫كلِ َم ْع روف‬
ِ‫اَلْم ْؤِمنِ ِم ْرآة الْم ْؤِمن‬
ِِ ‫ض‬
ِ َ‫الشيط‬
ِ‫ان‬
َِّ
ْ َّ ‫ب م َِن‬
َ َ َ‫إن الْغ‬
ِ‫لصيَامِ جنَّة‬
ِّ َ‫ا‬
‫لصالَةِ ِم ْع َراجِ الْم ْؤِم ِن‬
َّ َ‫ا‬
ِ‫لصالَةِ نور‬
َّ َ‫ِا‬
ِ‫ت‬
ِِ َ‫تِاَقْداَِمِ اْلِ َّمها‬
َ ‫ِاَاْ َجنَّةِتَ ْح‬
11
98
76
54
ِ‫َخ ْي رك ِْم َم ِْن تَ َع لَّ َِم الْق ْرآ َِن َو َع لَّ َمو‬
Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve
öğretendir.
ِ
ِ
ِ
َّ ‫كلِ َخط َْوةِ يَ ْم ش َيها الَى‬
12ِِ‫ص َد قة‬
َ ‫الصالَِة‬
11
İnsanlara merhamet etmeyene Allah
ِِ‫موِ ال لَّو‬
َِ ‫َم ِْن ِلَ يَ ْر َح ِِم الن‬
98
13
ْ ‫َّاس ِلَ يَ ْر َح‬
merhamet etmez.
76
12
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz,
54
11
ِ‫يَ ِّس روا َو ِلَ ت َع ِّس روا َوبَ ِّش روا َو ِلَ ت نَ ِّف روا‬
müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
14
98
13
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. 76
َّ َ‫ا‬
ِ‫لى الْ َخْي ِر َك َف ِاع لِ ِِو‬
َِ ‫لد الِ َع‬
15
12
54
14
11
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan
ِ.ِ‫ع رقو‬
َِّ ‫أج َرهِ قَ ْب َِل أ ِْن يَ ِج‬
َِ ‫ِأَ ْعط وا ِِاَ ِلَ ِج‬
13
98
ْ ‫ير‬
16
ََ ‫ف‬
veriniz
12
76
15
Küçüklerimize merhamet etmeyen,
11
ِ ِ ‫لَي‬
54
ِ‫ص ِغيرنَا وي وقِِّ ِر َكب‬
14
büyüklerimize saygı
17 ِ‫يرنَا‬
َ ‫س منَّا َم ِْن لَ ِْم يَ ْر َح ِْم‬
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
98
göstermeyen bizden değildir.
13
16
76
Sabır ve dua müminin ne güzel iki
12
ِ‫نِع ِم ِسالَحِ الْم ْؤ‬
15
‫اء‬
ِ
‫ع‬
‫د‬
‫ال‬
‫و‬
‫بر‬
ِ
‫لص‬
‫ا‬
:
ِ
‫ن‬
‫م‬
َّ
silahıdır.
َ
ّ
َ
18
َ
54
َْ
11
14
17
(Mümin) kardeşine tebessüm etmen
98
13
ِ ‫ك فِي وج ِِو‬
ِ
ِ‫ص َد قَة‬
َِ َ‫يك ل‬
‫ك‬
َِ ‫أخ‬
sadakadır.
16
ْ َ َِ ‫تَ بَسم‬
َ
19
76
12
15
18
54
11
Dünya mü’minin hapishanesi, kafirin
ِ‫اَلدنْ يا ِسجنِ الْم ْؤِم ِن ِو جنَّةِ الْ َكاف‬
ِ
‫ر‬
20
14
17
ْ َ
َ َ
cennetidir.
98
18
13
16
76
17
12
15
54
16
11
14
15
98
13
14
76
12
Namaza gitmek için attığın her adım
sadakadır.
21
18
ِ
ِ‫ق‬
ِ َ‫تِ ِلتَ ِّم َِم ح ْس َِن اْلَ ْخال‬17
ْ‫ب ِعث‬
16
Ben güzel ahlakı
15
tamamlamak için
gönderildim. 14
13
12
11
98
76
(Allahım! Sen affedicisin, affı
ِ
‫ِّى‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ف‬
ِ
‫ع‬
‫ا‬
‫ف‬
ِ
‫و‬
‫ف‬
‫ْع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ب‬
ِ
‫ح‬
‫ت‬
‫و‬
ِ
‫ف‬
‫ك َع‬
َِ َّ‫ال لَّه َِّم إن‬
ْ
َ
22
َ ْ ََ
seversin, beni affet.
54
21
18
Müslüman, insanların elinden ve 23
ِ ‫اَلْم س لِمِ م ِن س لِ ِم النَّاسِ ِم ِن لِسانِِِو وي ِد‬
ِ
‫ه‬
17
َ َ َْ ْ
َ ْ
dilinden emin olduğu kimsedir. 22 َ َ
16
21
15 ‫يو ما‬
18
Hiçbiriniz kendisi için istediğini 24
ِِ ‫ب ِِلَ ِخ‬
َِّ ‫أحدك ِْم َحتَّى ي ِح‬
ِ‫ِلَ يِ ْؤِمن‬
َ
َ
14
17
(mümin) kardeşi için istemedikçe 23
ِ ‫ي ِحبِ لِنَ ْف ِس‬
13
(gerçek) iman etmiş olamaz.
ِ
‫و‬
16
22
12
15
21
ِ ‫اهلل تَ عالَى‬
ِ
11
ِ
‫ن‬
‫م‬
َِ ‫لَْي‬
14
َ ِ ‫س َش ْي ءِ اَ ْك َرَِم َع لَى‬
“Allah için duadan daha değerli 18 َ
98
13
bir şey yoktur.”
25
ِ ‫الدع‬
17
ِ
‫اء‬
َ
76
12
24
16
54
11
“Allah kimin hakkında hayır
23
15
ِ‫م ِن ي ِرِِد ا هللِ بِِِو َخي راِ ي َف ِّق ْهوِ ف‬
murad ederse, onu dinde alim 26
98
ِ
‫ن‬
‫ِّي‬
‫الد‬
‫ي‬
22
ْ
َْ
14
kılar
25
76
21
13
24
54
18
ِ‫آد ِم َخطَّاءِ و َخ ْي رِ الْ َخطَّائ‬
Her insan hata eder. Hata
ِ
‫كلِ ابْ ِن‬
12 ‫ين‬
َ
َ
َ
َ
23
17
işleyenlerin en hayırlıları tevbe 27
11
22
edenlerdir.
‫َّوابو َِن‬
16
َّ ‫الت‬
98
26
21
15
76
“Veren el alan elden hayırlıdır.” 25
ِ ‫اَلْيدِ الْع لْيا َخي رِ ِم ِن ي‬
18
‫ى‬
‫ل‬
‫ف‬
‫الس‬
ِ
‫د‬
َ
ْ
14
28
َ
َْ ْ َ
54
24
17
13
27
23
16
12
26
22
15
11
25
21
14
98
24
18
29
28
27
26
25
24
‫ضى الْ َوالِ ِِد‬
ِِّ ‫الر‬
َّ ‫ضى‬
َ ‫ب في ِر‬
َ ‫ِر‬
23
Allah’ın rızası, anne ve babanın
22
rızasındadır.
21
1830
ِ‫ يَشدِ بَ ْعضوِ بَ ْعضا‬،‫اَلْم ْؤِمنِ لِلْم ْؤِم ِن َكالْب ْنياَ ِن‬
1729
Mü'minin mü'mine karşı durumu,, bir parçası diğer parçasını
1628
sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.
1527
31
ِ‫ك أَفْطَْرت‬
َِ ِ‫ك تَ َوَّك لْتِ َو َع لَى ِرْزق‬
َِ ‫ك َآم ْنتِ َو َع لَْي‬
َِ ِ‫ك ص ْمتِ َوب‬
َِ َ‫ أَل لَّه َِّم ل‬1426
1332
Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin 25
1224
31
verdiğin rızıkla orucumu açtım.
1123
30
98
ِ ‫بِس ِِم‬
29
32
22
‫اهلل َربِّ نَا تَ َوَّك لْنَا‬
ِِ ‫لى‬
َِ ‫ َو َع‬،‫اهلل َخ َر ْجنَا‬
ِِ ‫وبِ ْس ِِم‬،‫ا‬
‫ن‬
‫ج‬
‫ل‬
‫و‬
ِ
‫اهلل‬
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
7628
21
Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık ve sadece Rabbimiz31
54
27
30
18
Allah'a tevekkül ettik.
26
29
17
25
28
16
24
27
15
23
26
14
22
25
13
21
24
12
18
23
11
17
33
22
98
‫إِ َِّن ِم ِْن ح ْس ِن إِ ْسالَِِم ال َْم ْرِِء تَ ْرَكوِ َما ِلَ يَ ْعنِ ِِيو‬
16
32
21
76
Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının
15
31
18
54
güzelliğindendir.
14
30
17
ِ
34
َ
‫لصالَةِ فِى أ ََّوِِل َوقْتِ َها‬
‫ا‬
ِ
‫ال‬
‫م‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
ِ
‫ض‬
‫ف‬
ِ
‫ا‬
َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ
13
29
16
33
12
28
15
32
11
27
14
31
98
26
13
Amellerin en faziletlisi namazı vaktinde kılmaktır.
‫ْجنَّ َِة َحتَّى ت ْؤِمنوا َو ِلَ ت ْؤِمنوا َحتَّى تَ َحابوا‬
َ ‫ِلَ تَ ْدخ لو َِن ال‬
35
34
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman
etmiş olamazsınız.
33
32
ِ‫ِلَ ي ْؤِمنِ اَحدك ِم حتَّى ي ِحبِ ِِلَ ِخ ِِيو ما ي ِحبِ لِنَ ْف ِس ِو‬
36
31
َ
َ ْ َ
35
30
Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu
34
29
etmedikçe iman etmiş olmaz.
33
28
37
32
‫إِ َِّن ال لَّ ِوَ ِلَ يَ ْنظ رِ إِلَى ص َوِرك ِْم َو ْأم َوالِك ِْم‬27
36
31
26
35
ِ
ِ
ِ
ِ
30
‫ َول ك ِْن يَ ْنظ رِ إلَى ق لوبك ِْم َوأ ْع َمالك ِْم‬25
34
24
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne29
33
28
de mallarınıza bakar. Ama o sizin 23
32
27
kalplerinize ve işlerinize bakar. 22
31
26
21
30
ِ
ِ
ِ
25
38
18
َِّ ‫اهلل اَ ْد َوم َها َوا ِْن‬
‫قل‬
ِ ‫لى‬
َِ ‫ب الَ ْع َمال ا‬
َِّ ‫َواَ َِّن اَ َح‬
29
24
37
17
28
Allah’ın en sevdiği amel, az da olsa sürekli olandır.
23
36
16
27
22
35
15
39
26
‫َما اَ َك َِل اَ َحدِ ِطَ َعاما ِقَطِ َخ ْي را ِم ِْن اَ ِْن يَاْك َِل ِم ِْن َع َم ِِل يَ ِد ِِه‬
21
34
14
38
25
İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
18
33
13
37
24
17
32
12
36
23
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
16
31
ِ‫ِى ْديِم َح ّمد‬
َ ‫ِوِاَ ْح َس َنِاَل َْه ْدي‬
35
َ ‫ انِاَ ْح َس َنِاَل‬1140
22
َ ‫ْحديثِكتاَبِال لّو‬
15
30
98
39
“Sözlerin en güzeli Allahın Kitabı, yolların en güzeli
34
21
14
29
76
38
Muhammed’in yoludur.”
33
18
13
28
54
37
32
17
12
27
36
31
16
11
26
35
30
15
98
25
34
29
14
76
24
33
28
13
54
23
32
27
12
22
31
26
11
21
30
25
98
18
29
24
76
SÜRPRİZ
HEDİYELER
Yarışma Kuralları
Hadislerden ilk 10 Hadis Arapça ve
Türkçesi ile birlikte ezberlenecektir
11. hadisten 40.
Hadis’e kadar
Türkçe anlamları ezberlenecektir. Ancak
Arapçası ile birlikte ezberleyen daha çok
puan alacaktır.
Download

Haydi Arkadaşlar! Hadis Yarışmasına