T.c.
BlTLls ADLı yARGılLK DEREcE MAHKEMEsİ
ADALET xorııisyoıı u eışxnıı ı_ıĞı
Karar No
Evrak No
Konu:
20151494
2402121578
20l6 Yılı Kesinleşen Hukuk
Mahkemeleri Bilirkişiliği
K
A
R
R
Komisyon Başkanı
:
Muhammed Ramazan AKSOY
Komisyon Üyesi
:
Ahmet ATAMAN
Komisyon Üyesi
:
Burcu DEMİRCİ SAYKAL
Komisyon Katibi
: ZaI
l07377
98107
ERSAN
125268
100777
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bugün toplandı.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 268. maddesi gereğince
Komisyonumuza çeşitli uzmanlık alanlarında Bilirkişiliğe müracaat edenlerin bilirkişiliğe
kabul edilip edilmediği hususunda karar verilmek üzere toplandı.
çpnrcĞi çönüşüı,»ü
Adli Yargı
:
6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre Bölge Adliye Mahkemesi
Adalet Komisyonlannca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki
l0.
maddesi gereğince başvurulann değerlendirilmesi sonucunda;
Komisyonumuza toplam 27 kişinin bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunduğu, Bölge
Adliye Mahkemesi Adli Yarg Adalet Komisyonlannın Bilirkişi düzenlenmesi Hakkındaki
Yönetmeliğin
Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi uyannca |8l122015 tarihinde Komisyonumuzca yaptırılan
yemine Abdulhalim DİKMEN ve İlknur ÇULLU'nun katılmadığı anlaşıldığından 527l
Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. Maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince
kesinleşmiş Ceza Mahkemelerinde bilirkişi listesinden ÇIKARTILMALARINA,
6l00 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununa göre Bölge Adliye Mahkemesi
Adli Yargı Adalet Komisyonlannca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki
yönetmeliğin 7 inci maddesi ile 9 ncu maddesindeki şartlara haiz oldukları ve yönetmeliğin
l l. Maddesinin gereğince Komisyonumuz huzurunda yeminleri yaptırılan 25 kişinin
uzmanlık alanı ile ilğili bilirkişilİğe müracaatlarının KABULÜNE VE nİl,İnrİŞİ
OLARAK SEÇİLMELERİNE,
Kesinleşen bilirkişi listelerimizin Merkez ve Mülhakat Adliye divanhanesine
asılmak suretiyle ilan EDİLMESİNE,
Yeminleri yaptırılan ve kesinleşen bilirkişi listesinin UYAP'a kaydedilmesine,
Bitlis İli Çevresinde bulunan Bingöl, Muş, Erciş, Van, Siirt, Batman, Diyarbakır Adli Yargı
Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bitlis Merkez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mülhakat
Cumhuriyet Başsavcılıklarına, ilgili mahkemelere gönderilmesine, ayrıca bilirkişi listemiz ile
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
kararımızlflAdalet
/,
üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
sunul
21lI
Üy" - 98107
Y Ahmet ATAMAN
----&
UYAP BiIişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://Vatandas.uyap,goV.tr
Üye -|25268
Burcu
inoen
Kom
SAYKAL
VpWpknA - f2VOVPF - wppVonj - qAlav8=
koduileerişebi|irsiniz.
.l.
HUKUK MAHKEMELERi BİLlRKiŞi LisTEsİ 2
BiTLis ADLİ yARGü iLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KoMiSyoNUNCA 2016 ylLI HUKuK
MAHKEMEınni «BsiNLEşEN niıinxişiıBnn iıişxiN ı,isrnsioin
s.N
ADAY
No
T.C.
xiu. No
ADt soYADl
BöLüM vE
1_IzMANLIK
DALt
vARsA
TELEFoN
ıçıxınnnsi
ÇALIŞTIKLARI
KURUM VE
Kl_iRULUş
iŞ
cEP
05053l8 |3 ı4
(x07 642 ı6 (b
ı3 l4
(x07 554 30 74
5l
05J4 328 36 95
EV
üiLti§AyAR_DöNANIIıı_BiLişi M_tJyAp uzMAN BiLi RKişisi-roToĞRAF_KA MüRA
!
l0
l38Jl4207J2
MEciT KARAKAş
cD ÇözüM_
FOTOĞRAF VE
KAMERA
2
23
2l5936940J2
HALIL ERDOGAN
FOTOĞRAF VE
J
21
33559960§94
sAFA AKsAl(dL
J
2s
2724lJl8s5a
YAKUP DiNÇ
{t
BiTLis iL EMNiYET MüD.
{trıİrk Mıh. Şehit Must fi Yet.f
Polis Me.k ri
FOTOĞRAF VE
BiTLis iL EMNiYET MüD.
Abtİfk Mıh. Ş.hit Mustıfı Ycıer
cD ÇözüMFOTOĞRAF VE
BiTLis ADLiYEsi
BEŞMiNARE MAH. AHMET
EREN BULVARİ YAĞMUR
APT.l 4sn 6 BİTLis^,tERKEz
cD ÇözüM_
KAMERA
cD ÇözüM_
KAMERA
KAMERA
6
7
248 l
|9
397l 2l988.12
4400238
3l89ll6lll2
22
DR.BEHÇET
KocAMAN
soNER
ÇELiKDEMiR
sAiT ÇEKER
BiTLi§ EREN üNilTRsiTEsi
ELEKTRiK
Yİ]xsEK
MüHENDisLiK VE MiMARLIK
FAKüLTEsi
MüHENDisi
ELEKTRiKELEKTRoNiK_ış
sAĞLıĞI vE İş
cü!ENLiĞi
ELEKTRİK
TEKNlKERl
l
ı
l7&830688
ŞENER KALYA
9
5
t
2502809838
FIRAT KURTYE
l0
6
l479l14ll72
ADNAN BİLGiN
ll
l0
328ml2.a5(X
iBRAHİM
KARDoĞAN
l2
l5
7| 2570089 l
l3
l1
J36I9l
l 299,1
BAYRAM BARAN
l{
7l
270ll232J568
isMAiL KızILTAŞ
|5
26
l2025§9Jf,6
ABDULREZZAK
BAK|Ş
0
yıxtıp
ı,ıun+r çoni
Po|is
Merıği
r
05053l9
0 434 226
o
4ğ
E5
226 63 00
AYDlNLAR MAH.TAŞLİTEPE
cAD. ELMAS t APT.KAT.3
No:l4 TATVAN/BİTLis
0 505 54.1
0
BiTLis ERİN üNılTRsİTEsi
ADiLCEVAZ MYO
ORTA MAH. BOSNA SOKAK
No:ıo/4 ADiLCEvAzBiTLis
(N3.ı 222 9! 00
oRMAN VE sU iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ AHLAT/BİTLİS
SELCUKLU MAH.GÜL
soK.No: ı35 AHLAT/BiTLis
0434
vf, FEN MifiENDls
lE 88
4|z 69 21
5J3 3l.] 34 69
0§ll
598 83 73
0505 6,18 18
l9
niıinrtşirnni
şiRJNTEPE MH.ı04.
BİTLis GlDA TARIM }E
ziRAAT
Mıh. Ş.hit
Poli§ MĞrkezi
lxşıar-rınıM_}IARiTA-çf,vR§_ziRAATJEoLoJi
8
ıOrk
sıĞııĞI vE GüvENLİĞİ nİılnrİşİınni
f,LEKTRİK v§ gLEKTRoNİx_İş
l3
Mtİ.f. Y.t
BITLls IL EMNrYET MtID.
7oü
MüHENDisİ
HAWANCILİK MÜDÜRLÜĞÜ
soKNo:72
cüRoYMAK./BiTLis
ziRAAT
BiTLis iL DAMIzLlK sIĞıR
YETiŞTiRiciLiĞi BiRriĞi
HüsREv pAşA MAıl. ı20,6 soK
No|ı6 BlTLıs
0434 228 52 33
0 506 32E 06 32
zlRAAT
BITLls G|DA TARJM vE
HAYVANCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KARATAŞ MAH. MAZİ
cAD.No:6 TATVAN
0434 22E 10 Eo
0554340l545
(XJ4 827 63 03
0553 403 2524
MUHENDtst
MUHENDİSI
HARİTA
MüHENDisi_is
o 434 22E
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
GüvENLiĞi UzM
BİTLis
TATvAN/BıTLls
iNŞAAT YüKsEK
MüHENDisi
8iTLis EREN üNvERsiTEsi
cUMHURiYET MAH. AHLAT
YoLU cAD.No:299Gl!3
TATvAN/BiTLİs
MUHENDlsI
ziRAAT
BITLls lL GıDA TARIM VE
HAYVANCıLlK Mı,D
HARiTA
MUHENDIsl
BiTLi§ EREN iINi!TRsiTEsi
TATVAN MYO
iışı,ır
yüxspx
MüHENDisi
TATVAN MESLEK YÜKSEK
oKULU
0 434
üŞLETME MAH. cUMHURiYE,I
CAD. HlRA APT. NO:38la
825 ı6
ı5
t8l
66
J0
0545812E663
0 505 3E6 ,ı4 30
22E 70 83
TATVAN
0 537
üSRE\PAŞA MAH. KüLTt-|R
sITEsl KULTUR APT.KAT:6
No:2ı BiTLis
0134 222 oo 96
0
BEşMiNARE MAH..l32J
soK.No:4 BlTLıs
0434 228 50 0|
0 530 ,ı43 30 25
H
BıTLls EREN tlNıvERsıTEsı
53l 6lJ 33 s7
sosYoLoG_sosYAL HİZMET- So§YOLOJİSİ-REHBERLiK VE PsİKoLoJİx »ıNrşıııNLIK BİLİRKİŞiLERi
l6
1
l
l7
9
5l98E7638J8
99365628l 0
FL]AT
ARIKBAŞ
şiLAN EREZ
BlTLls DENETIMLl
sERBEsTLiK
sosYoLoG
REHBER
öĞRETMEN-
}|
PsiKoLoJiK
SAGLIK MtJD.LOJMANLARI
KüLTüR MAH. KAR§rsı
SADULLAH GENCER MTAL
TATVAN
EB
DANışMA
|8
l8
ııoısısıvl
l9
20
,,/*"
siBEL cALP
MEHMET ALİ
sALĞIN
L
sosYAL
BiTLis sosYAL HizMfT
HüSREV PAşA MAH. çAM
siTEsi KARAKUZU APT.
No:t2 BiTLİs
PsiKoLoc
DENETiMLi sERBESTLiK
MÜDÜRLÜĞÜ
HASTANE KARŞIS! AVAK APT
çALlşMAcl
MERKEZl MLID
0 543 796 56 75
0543 437 25 4s
M34 226 s3
0 434 226 63
MUTK|
ü
56
0s44 364
0l 04
0 544 616
(X 25
MAKiNA VE oToMoTiv BİLİRKiŞİSİ
//
20
0 434 226 63 66
BİTLis
3422|4
F^TiHyKiR
MAKlNE YUKSEK
MüHENDisi
Dsi l73. şUBE MüDüRLüĞü
BİTLİS/MERKEZ
iKi
KtüBBE MAH. No,s AHLAT
^
Sayfa l
a
{
0434 246 E9 56
0 505 724 43
3l
HUKUK MAHKEMELERİ BiLiRKİŞi LisTESİ 2
MIIHA§EBE_EMLAK-BANKA BİLiRKİşıLERİ
2l
l2925802560
NECİP ULUDIL
FrRAT GüLTEKiN
22
4
2805 l 2E9038
23
1l
l
lE2lE39328
CEVDET DANIŞMAN
sERaEsT
MUHAsEBEci,
MALi MüŞAviR
cıynivıxxuu
EMLAK
MAL MÜDÜRLÜĞÜTATVAN
EMLAK DEĞER
TEsPiT ıJz-MANı
Dsi ı?3. ŞUBE MüDüRLüĞü
BlTl,ıs/MERKEz,
TiJTüN EK§pERTizi
24
1
AyDtN KASAP
20,95f520400
KAçAK siGARA Uz
TUTI N VE
ALKoLLü iÇKiLEİ
TUĞ MAH. LEVENT
sERağsT MUHAsEBEci
ONKOLOJİ HASTANESi
ADiLcEvAz
UzM
cAD.No:lı3 TATVAN
0,l.34
t27 2| s1
TUĞ MAII. ziRAİ DoNANıM
cAD. TATVAN
SARAY MAH.KAZIM PAşA
cAD.oKUR APT.No:42lıE
TATVAN
6ı9 t5 95
0434a21 39 29
0 533
0414 t27 62 03
0506 950
(X34 246 89 56
0530 567 37
(»
5J5 522 38
M
t2 7t
BiLiRKişi§i
ORTA MAH. CEMAL ULUĞ
sol( No:26 İÇ KAPı Nol2
ADiLcEvAzBİTLis
0.a34 3l t 36 38
0434
3ıl
44 93
0
HIJKUKBİLİRKİşİLERi
]5
3
l
Muhakemesi
seçilnıiş
tarihinde
289s8OJ5l
2
SERPİL ULUDiL
ERKlLlNÇ
HUKUK
AVUKAT
iDARE is MERKEzi KAT:2/2
0434 821 39 29
05f,0 686 43 33
listede adı, soyadı, böliirn ve uzman]ık alanları, çalışnkları kurum ve kuruluşları, açık adresleri ve telefon numaraları belirlenen şahıslar Hukuk
göre Komisyonmuzca Bilirkişilik yapmaya hak kazanmış ve uzmanlık alanlarına göre Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapmak üzere
ayr|ca yönetmeliğin l l. maddesi gereğince 6l00 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun 27t. maddesinin l ve 2. fıkrası uyarınca l8l|2/2015
etmiş oldukları tasdik olunur.2l ll2l20|5
Başkan-l07377
Üye-98l07
Ramazan
Ahmet
ATAMAN
--
Sayfa 2
Üye-l25268
Burcu DEMIRCI
Download

Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet