2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUZAFFER ÇİL ANADOLU LİSESİ 9.SINIFLAR
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1. Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) WHOM
B) WHO C) DSÖ D) WHOR E) WHEN
2. Dünya Sağlık Örgütüne göre evrensel bağlamda sağlığın tanımını yapınız.
3. İnsan sağlığını etkileyen etmenler temel olarak ……..…., …………., ……………….,
……………. olmak üzere 4 grupta incelenir.
4. İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenler …………, ………….. ve ……………
etmenler olarak sınıflandırılabilir.
5. Mikroorganizmalar, vektörler, mantarlar, alerjenler, hayvansal ve bitkisel zehirler
…………….. etmenlere örnek olarak verilebilir.
6. Vücudunda hastalık yapıcı mikroorganizmalar bulunduran ve bunların başka canlılara
taşınmasına aracılık eden bit, pire, sivrisinek, kene, fare gibi canlılar …………..
olarak adlandırılır.
7. Sağlık hizmetleri; ……………, ………….. ve ………….. hizmetler olmak üzere üç
aşamalıdır.
8. Üniversite hastaneleri kaçıncı basamak tedavi edici sağlık hizmetlerine örnektir.
9. Rehabilitasyon ne demektir?
10. Rehabilitasyon; ………….. ve ………….. hizmetler şeklinde verilebilir.
11. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip olduğumuz haklara 5 tane örnek veriniz.
12. Ötenazi ne demektir? Ülkemizde ötenazi hakkı var mıdır? Ötenazi hakkının olduğu
ülkelere üç örnek veriniz.
13. Aşağıdakilerden hangisi, insanlar için yararlı biyolojik etmenlerden biridir?
A) Koleraya neden olan mikroorganizmalar
B) Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar
C) Vektörler
D) İnsan bağırsağında bulunan ve K vitamini üreten mikroorganizmalar
E) KKKA’ya neden olan mikroorganizmalar
14. Büyüme nedir tanımlayınız.
15. Gelişme nedir tanımlayınız.
16. Büyüme ve gelişme dönemleri kaça ayrılır yazınız.
17. Anal dönem ya da tuvalet eğitimi dönemi de denilen …………. dönemi ……. Yaşlar
arasıdır.
18. Çocukluk dönemi; …………., …………… ve ………….. dönemleri olmak üzre üçe
ayrılır.
19. Ergenlik dönemi genellikle …………… yaşları arasını kapsar.
20. ………….. ergenlik dönemi ………… daha geç başlar ve …………. göre daha uzun
sürer.
21. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenler ………….., …………., …………….. ve
…………… gibi gruplarda incelenebilir.
22. Kadınların 45-49 yaşları arasında üreme özelliğinin bitmesine ……….. adı verilir.
23. Hipofiz bezinin …………. Hormonu; kemik, kas gibi dokulardaki hücre sayısının
atışını düzenler.
24. Tek yumurta ikizlerinde bile görülebilen fiziksel farklılıklar (boy, kilo vb.) büyüme ve
gelişmeyi etkileyen etmenlerden …………… ile açıklanabilir.
25. Bebeklik döneminde büyüme ve gelişmenin sağlıklı olup olmadığını saptamak için;
I.
Boy uzunluğu,
II.
Vücut kütlesi,
III.
Baş çevresi,
Özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin düzenli olarak ölçülüp izlenmesi gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
Download

2015-2016 eğitim öğretim yılı muzaffer çil anadolu lisesi 9