T.C.
BALIKES R ADLÎ YARGI LK DERECE MAHKEMES
ADALET KOM SYONU BA KANLI I
2016 YILI TERCÜMAN B
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
RK
L STES
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
1 Yavuz TAMBAY
Yeminli Tercüman,
Dan man, Bilirki i, Almanca
lisans ö retmeni
Tambay Dan manl k ve
Tercümanl k Müessesesi
2 Özlem KURTLU
Almanca Tercüman
ve Almanca kursu
itmeni
Tambay Dan manl k
Tercümanl k Bilirki ilik
Bürosu
3 Esra KOCABA
S.M.M.M.
4 Ay en S VASLIO LU
Emekli
6
Muhammed brahim
TEPE
7 Özgür AÇA
retmen
Zab t Katibi
Almanca-Türkçe ve Türkçe-Almanca tercüme,
ngilizce
Güney Marmara
Kalk nma Ajans
Almanca
Burhaniye 1.ve 2.Noteri
Osmanl ca, Arapça, Kürtçe
Bal kesir Merkez Anadolu
mam Hatip L sesi
Kürtçe
Ba kesir Adliyesi
S.N.
ADI SOYADI
8 Gamze YELBEY
9 Muhsin ÖZCAN
10 Özlem BULUT
11 Mansur TEYFUR
12 Cüneyit KABA
BÖLÜMÜ
Avukat
retmen
S.M.M.M.
retim Görevlisi
Ticaret Uzman
14 Selda KORKMAZ
Tercüman
16 Mustafa Selman GÜNE
Tercüman
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
ngilizce
Arapça
ngilizce
Arapça, Azerice
ngilizce
aret Dili, Osmanl ca Türkçesi
ngilizce
Serbest
Karesi Anadolu mam
Hatip Lisesi
Güney Marmara
Kalk nma Ajans
Bal kesir Üniversitesi
lahiyat Fakültesi
Serbest
Serbest
Güne Tercüme Bürosu
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
17 Songül ESEN
Tercüman
Arapça
l Göç daresi
20 Elif DEN Z
Tercüman
Farsça
Emniyet Genel
Müdürlü ü
21 Bülent ÇET NKAYA
Yeminli Tercüman
Almanca, ngilizce
Serbest
22 Mustafa PULAT
Emekli Ö retmen
Frans zca
Emekli
Almanca
Devlet Hastanesi
Nurnberg ALMANYA
24 Ay in KÖSE DA TAN
bbi Asistan
25 Aysel KUZU
Avukat
Azerice
Serbest
26 Emine Dilek ERBETC
Tercüman
Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca tercümanl k,
Serbest
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Türktemeli Tercüme
Bürosu
27 Mustafa TÜRKTEMEL
Almanca Tercüman
28 Ebru ABAKAHAN
Tercüman
29 Mustafa HAYRAN
Ziraat Mühendisi
30 Ömer YILLIK
Mütercim Tercüman
32 Hasan ÇAKIR
Mütercim Tercüman Almanca,
Eolya Yeminli Tercüme
Bürosu
33 Hamide Gülçin LTER
Mütercim Tercüman
Serbest
34 Mahmut ERSÖZ
Polis Memuru
Almanca-Türkçe-Almanca Tercüman
aret Dili
Arapça
ngilizce
ngilizce
Arapça
Edremit itme Engelliler
Derne i
Karesi lçe Tar m
Müdürlü ü
Serbest
Emniyet Müdürlü ü
Asayi Sube Yabanc lar
Bürosu
S.N.
ADI SOYADI
35 rfan DEM R
36 Gülay DEM R
38 Türkan GÖÇEN
39 Derya ZEREN FALAY
40
Asl AKÇA LAYAN
KARANSU
41 Ömer KAYMAK
42 Sezen OZAN GÜRKAN
BÖLÜMÜ
Emniyet Müdürü
retmen
Mü teri Temsilcisi
UZMANLIK ALANI
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
ngilizce
Bal kesir Emniyet
Müdürlü ü
ngilizce
stanbul Özel Birim
Koleji
Almanca
Serbest
Polis Memuru
Türk aret Dili
Bal kesir Emniyet
Müdürlü ü Çocuk ube
Müdürlü ü
Tercüman
Almanca
Edremit 1.,2.,3.,4. ve 5.
Noterli i
Frans zca Ö retmeni Frans zca
ngilizce Ö retmeni
ngilizce
Bursa Dil Merkezi
Mehmet Çal r Anadolu
Lisesi
S.N.
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
43 Ayhan DA DELEN
da Mühendisi,
retim Üyesi
UZMANLIK ALANI
ngilizce
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Bal kesir Üniversitesi
Müh.Mim.Fakültesi
Burhaniye lçe Emniyet
Müdürlü ü
44 Tahsin SUNA
Polis Memuru
46 Ekrem DÜNDAR
Biyolog, ö retim
üyesi
ngilizce
Bal kesir Üniversitesi
FEF
47 Resül Orçun PULAT
Avukat
ngilizce
Serbest
48 Sebahattin SAÇKES
Emekli
Almanca
Serbest
49 Selçuk KAHRAMAN
Tercüman
Almanca
Serbest
50 Cengiz Ç MEN
Tarihçi
Osmanl ca
Özel Ekim Lisesi
Kürtçe, Arapça, Soranice
S.N.
ADI SOYADI
51 Orkun ÜÇÜNCÜ
52 Zeynep BELKET N
53 Ebru KOÇ TELL
55 Derya SELC
LU
Ay e SATAN
Ba kan
BÖLÜMÜ
Tercüman
retmen
ngilizce Ö retmeni
Tercüman
UZMANLIK ALANI
Band rma Tercüme
Bürosu
ngilizce, Almanca
Ayval k Belediyesi
Gençlik Merkezi
Frans zca
Pelitköy Halit Selçuk
Ortaokulu
ngilizce
Almanca (hukuk, otomotiv, t p, finans, banka
terimleri)
Sad k BÖLEK
Üye
ÇALI TI I KURUM /
KURULU UN ADI
Burhaniye Noterli i
Tamer KESK N
Üye
Download

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE