İşveren/İşveren Vekillerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Mevzuat ve Bilgilendirme Toplantısı
Müdürlüğümüz İşveren Vekili Muhittin ÖZTÜRK başkanlığında ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
koordinatörlüğünde, ek listede adı geçen personel ile 04.01.2016 Pazartesi günü saat 14:30 da Aksaray Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ''İşveren/İşveren Vekillerinin görev, yetki
ve sorumlulukları hakkında mevzuat ve bilgilendirme toplantısı'' yapılacaktır.
Ek listede adı geçen personelin toplantı süresince görevli izinli sayılması, mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan
personel hakkında idari işlem yapılacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muhittin ÖZTÜRK
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
İLÇE
OKUL/KURUM ADI
ADI SOYADI
MERKEZ
100.YIL TÜRK EĞĠTĠM VAKFI ĠLKOKULU
Ömer GÖKPINAR
MERKEZ
100.YIL TÜRK EĞĠTĠM VAKFI ORTAOKULU
Songül YILMAZ
MERKEZ
125.YIL ORTAOKULU
Melek Deveci OSMANOĞLU
MERKEZ
19 MAYIS ĠLKOKULU
Ahmet GÖNLÜGÜR
MERKEZ
19 MAYIS ORTAOKULU
Mehmet ÖZDEMĠR
MERKEZ
23 NĠSAN ĠLKOKULU
Tahsin ÜNER
MERKEZ
23 NĠSAN ORTAOKULU
Abdulkadir ġEKERCĠ
MERKEZ
75. YIL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
Tijen DURAN
MERKEZ
ABDÜLHAMĠD HAN FEN LĠSESĠ
Ahmet AKPINAR
MERKEZ
ACIPINAR ĠLKOKULU
Nizam BAKĠ
MERKEZ
ACIPINAR ORTAOKULU
Ali ORUÇ
MERKEZ
AHMET CEVDET PAġA SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ
Naci PALA
MERKEZ
AKCAKENT GĠDĠRĠġ ĠLKOKULU
Mehmet Tunay MAĞRUR
MERKEZ
AKÇAKENT ĠLKOKULU
Mustafa BÖGE
MERKEZ
AKÇAKENT ĠSKANEVLERĠ ĠLKOKULU
Mahmut SAMSA
MERKEZ
AKÇAKENT ĠSKANEVLERĠ ORTAOKULU
Mehmet KARAKUZU
MERKEZ
AKĠN ĠLKOKULU
Hakan ÖZTÜRK
MERKEZ
AKĠN ORTAOKULU
SavaĢ ALTUNTEPE
MERKEZ
AKSARAY ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
Hilmi USKUN
MERKEZ
AKSARAY GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ
Murat ÖZCAN
MERKEZ
Ġbrahim PĠġKĠN
MERKEZ
AKSARAY HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ (ASO)
AKSARAY HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM ENSTĠTÜSÜ VE AKġAM SANAT
OKULU
MERKEZ
AKSARAY MERKEZ ANADOLU LĠSESĠ
Erdal AKSU
MERKEZ
AKSARAY MERKEZ KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
Mürsel MARAġLIOĞLU
MERKEZ
Cemal ÖZYÖN
MERKEZ
AKSARAY MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
AKSARAY ÖZEL EĞĠTĠM MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
(ĠLKOKULU)
MERKEZ
AKSARAY ÖZEL EĞĠTĠM UYGULAMA MERKEZĠ I. II.KADEME
Mahmut BAYRAKDAR
MERKEZ
AKSARAY SPOR LĠSESĠ
Ali YEĞEN
MERKEZ
AKSARAY ġEHĠT PĠLOT HAMZA GÜMÜġSOY FEN LĠSESĠ
Enver KARSANDI
MERKEZ
ALAYHAN ġEHĠT YILDIRIM ARAS ĠLKOKULU
Fatih CEYLAN
MERKEZ
ALAYHAN ġEHĠT YILDIRIM ARAS ORTAOKULU
Yasemin AKKAYA
MERKEZ
ALTINKAYA FATĠH ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Dağıstan YÜCE
MERKEZ
ALTINKAYA ĠLKOKULU
Ayhan DEMĠRTAġ
Ramazan ERTAġ
Ġsrafil ÖZÇĠFÇĠ
ÜNVANI
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
ALTINKAYA ORTAOKULU
YaĢar KOÇAK
MERKEZ
ARATOL ĠLKOKULU
Fevzi ÇAY
MERKEZ
ARATOL ORTAOKULU
Murat ÖZTÜRK
MERKEZ
ARMUTLU ĠLKOKULU/ORTAOKULU
MERKEZ
ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ
Fatih CAN
Eren BAYSAL
MERKEZ
ATATÜRK ĠLKOKULU
Murat ALTINDAL
MERKEZ
AZMĠ MĠLLĠ ĠLKOKULU
Hacı Murat ÇAMLI
MERKEZ
BAĞLI ĠLKOKULU
Yusuf AKIN
MERKEZ
BAĞLIKAYA ĠLKOKULU
Ahmet YEġĠLÇINAR
MERKEZ
BAĞLIKAYA ġEHĠT MUAMMER KARACAER ORTAOKULU
Ali ÇAĞLIYAN
MERKEZ
BAYMIġ ĠLKOKULU
Özgür BÜRKE
MERKEZ
BEBEK ĠLKOKULU
MERKEZ
BĠLĠM VE SANAT MERKEZĠ
Derya ÖZKAN
Yalçın DĠLEKLĠ
MERKEZ
BORUCU ĠLKOKULU
Berkan ALTINKAYA
MERKEZ
BOZCATEPE ĠLKOKULU
ġerife AMAÇ
MERKEZ
BÜYÜK PÖRNEKLER ĠLKOKULU
MERKEZ
CAHĠT ZARĠFOĞLU ORTAOKULU
Mehmet KUTLUCAN
Seyit Ali ĠMĠK
MERKEZ
CANKILLI ĠLKOKULU
MERKEZ
CUMHURĠYET ĠLKOKULU
Arzu Gül BAYRAKDAR
Nazmi BĠÇKĠN
MERKEZ
ÇAĞLAYAN ĠLKOKULU
Ahmet KILINÇ
MERKEZ
ÇAVDARLILAR ĠLKOKULU
RaĢit ġAHĠN
MERKEZ
ÇAVDARLILAR ORTAOKULU
MERKEZ
ÇEKĠÇLER ĠLKOKULU
Erentürk ÖNAL
Mehmet BAYRAKDAR
MERKEZ
ÇEKĠÇLER ORTAOKULU
UlaĢ GĠRGĠN
MERKEZ
ÇĠMELĠ YENĠKÖY ÜNAL ÖZGÖDEK ĠLKOKULU
Züleyha GÜNGÖR
MERKEZ
ÇOLAKNEBĠ ĠLKOKULU
Abdülrahim KUTLUCAN
MERKEZ
DARIHÜYÜK ĠLKOKULU
Hakan UZ
MERKEZ
DOĞANTARLA ĠLKOKULU
Adnan ġENER
MERKEZ
DOĞANTARLA ORTAOKULU
Recep TAYLAN
MERKEZ
EKECĠK GÖDELER ĠLKOKULU
MERKEZ
EMLAK KREDĠ ĠLKOKULU
Mustafa ÇALIġKAN
Selman BALCI
MERKEZ
FATĠH MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
Emre BÜYÜKTOKATLI
MERKEZ
FATĠH SULTAN MEHMET ORTAOKULU
Ercan ÖZBEK
MERKEZ
FATMA HATUN ANAOKULU
Kenan EġEN
MERKEZ
FATMA MĠTHAT GÜRSOY ĠLKOKULU
Ela GÖKġEN
MERKEZ
FATMAUġAGI ĠLKOKULU
MERKEZ
GAZĠ ĠLKOKULU
ġerife ARIBAġ
Çetin TURGUT
MERKEZ
GAZĠPAġA ĠLKOKULU
Ali DEMĠR
MERKEZ
GAZĠPAġA ORTAOKULU
Adem KARAMAN
MERKEZ
GENÇOSMAN KÖYÜ ĠLKOKULU
Hacı Ġbrahim KIRICI
MERKEZ
GENÇOSMAN KÖYÜ ORTAOKULU
Mustafa ÇALIġ
MERKEZ
GÖKÇE ĠLKOKULU
Bayram TURGUT
MERKEZ
GÖKSÜGÜZEL ĠLKOKULU
MERKEZ
GÖZLÜKUYU ĠSKANEVLERĠ ĠLKOKULU
Murat ÇETĠN
Yusuf CEYLAN
MERKEZ
GÖZLÜKUYU ĠSKANEVLERĠ ORTAOKULU
Murat AKGÜN
MERKEZ
GÜCÜNKAYA ĠLKOKULU
Muhammet BĠTĠGEN
MERKEZ
GÜCÜNKAYA ORTAOKULU
Murat OK
MERKEZ
GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLĠK ARAġTIRMA MERKEZĠ
Hava TOSUN
MERKEZ
GÜLLER CEYLAN ACAR ĠLKOKULU
Ali HAKYOL
MERKEZ
GÜLLER CEYLAN ACAR ORTAOKULU
Servet GÜNAYDIN
MERKEZ
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
HACI CEVRĠYE ÜNSAL ORTAOKULU
Abdulkadir KURUL
MERKEZ
HACI CUMALĠ UĞUR ĠLKOKULU
Ercan KOÇAġ
MERKEZ
HACI CUMALĠ UĞUR ORTAOKULU
Yakup BEKTAġ
MERKEZ
HACI KERĠM YARDIMLI ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU
Niyazi MARAġLIOĞLU
MERKEZ
HACI MUSTAFA DEMĠR ĠLKOKULU
MERKEZ
HACI ÖMER USLUER ANAOKULU
Bayram Ali TANRIVER
Muhammed ÇELĠK
MERKEZ
HAKKI DĠVANOĞLU ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Halit YILDIRIM
MERKEZ
HALE-AHMET KALKIR ANAOKULU
Naime KARAGÜLLE
MERKEZ
HALĠDE NUSRET ZORLUTUNA ANAOKULU
BarıĢ IRMAK
MERKEZ
HAMĠDĠYE ĠLKOKULU
MERKEZ
HAMĠDĠYE ORTAOKULU
Orhan GÜVERCĠN
Fatih BAYRAKTAR
MERKEZ
HAMĠT ACAR ĠLKOKULU
MERKEZ
HASANDAĞI ORTAOKULU
Hacı ERGĠN
Salih ÇAYIR
MERKEZ
HATĠPAĞATOLU ĠLKOKULU
Ali Kemal KAVASÇĠNAR
MERKEZ
HAVVA KULAK ORTAOKULU
Muktedir ÇINAR
MERKEZ
HAYME HATUN ANAOKULU
MERKEZ
HAZIM KULAK ANADOLU LĠSESĠ
Zeynep NEBĠOĞLU
Serkan HARUN
MERKEZ
HELVADERE ATATÜRK ĠLKOKULU
Volkan ÇALIġKAN
MERKEZ
HELVADERE ATATÜRK ORTAOKULU
Hasan ERYILMAZ
MERKEZ
HELVADERE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Mahmut TEKĠN
MERKEZ
HaĢim BEKTAġ
MERKEZ
HELVADERE SELMA AYSOY ĠLKOKULU
HÜSEYĠN CAHĠT KORKMAZ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ
MERKEZ
ĠBRAHĠM ETHEM BAYSAL ĠLKOKULU
MERKEZ
ĠBRAHĠM ETHEM BAYSAL ORTAOKULU
Sadi ĠÇLĠ
Murat ER
MERKEZ
ĠBRAHĠM ÖZEL ANAOKULU
Hülya TAġYÜREK
MERKEZ
ĠNCESU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Bülent KARABĠBER
MERKEZ
ĠNCESU ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Tahir SARICA
MERKEZ
ĠNCESU ġEHĠT MUHSĠN TUĞRUL ĠLKOKULU
Uğur SEÇKĠN
MERKEZ
ĠPEKYOLU ANAOKULU
Gülfer TOPUZ
MERKEZ
KALEBALTA ĠLKOKULU/ORTAOKULU
MERKEZ
KAMBER GÜLÜZAR DEMĠR ĠLKOKULU
Abdullah SEYHAN
Süleyman ġANAL
MERKEZ
KANBER DEMĠR ANADOLU LĠSESĠ
Hüdaverdi DEMĠREL
MERKEZ
KANBER ZEYNEP DEMĠR ORTAOKULU
Medet KORKMAZ
MERKEZ
KANUNĠ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
Ömer BÜYÜKOFLAZ
MERKEZ
KARACAOREN ĠLKOKULU
MERKEZ
KARACAÖREN ORTAOKULU
Yasin BAYLAK
Serdar BELLĠKLĠ
MERKEZ
KARAÖREN ĠLKOKULU
Seyit YILDIZ
MERKEZ
KARAÖREN ORTAOKULU
Zekeriya KASAL
MERKEZ
KARATAġ ĠLKOKULU
MERKEZ
KARATAġ ORTAOKULU
Seyit Adem BĠLEN
ġakir KOÇAK
MERKEZ
KARGIN ġEHĠT CUMALĠ ÇAĞLAR ĠLKOKULU
Ġlhan BAYLAN
MERKEZ
KARGIN ġEHĠT CUMALĠ ÇAĞLAR ORTAOKULU
Yıldız US
MERKEZ
KAZICIKTOL ĠLKOKULU
Abdulkadir HALAÇOĞLU
MERKEZ
KILIÇARSLAN ĠLKOKULU
Özcan KILIÇ
MERKEZ
KILIÇARSLAN ORTAOKULU
Kemal AKSOY
MERKEZ
KOÇPINAR ELMACIK ĠLKOKULU
MERKEZ
KÖMÜRCÜ MEHMET BAYSAL ĠLKOKULU
Ramazan KAYNAR
Mahmut ULU
MERKEZ
KUTLU ĠLKOKULU
Ersoy GÜLER
MERKEZ
KUTLU KOCATEPE ĠLKOKULU
Ümmet OK
MERKEZ
KUTLU ORTAOKULU
Kadir KABADAYI
MERKEZ
Hayriye DURU
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
MERKEZ
KÜÇÜK PÖRNEKLER AYTEN TEKIġIK ĠLKOKULU
MERKEZ
LALELĠ ĠLKOKULU
AyĢe AKSOY
Rüstem ÖZDERE
MERKEZ
MEHMET AKĠF ERSOY ĠLKOKULU
Ayhan ÖRÜN
MERKEZ
MEHMET SARRAFOĞLU ĠLKOKULU
MERKEZ
MEHMET TĠMUR SARRAFOĞLU ĠLKOKULU
Adem KÜÇÜK
Hidayet KARACAN
MERKEZ
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU/ORTAOKULU
ġerafettin GÖK
MERKEZ
MELĠHA ZEKAĠ DALKILIÇ ĠLKOKULU
Mustafa EMLĠK
MERKEZ
MERKEZ MĠMAR SĠNAN ĠLKOKULU
Uğur SARAÇ
MERKEZ
MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU
Ercan ASLANHAN
MERKEZ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Cuma ÖNER
MERKEZ
MĠLLÎ EGEMENLĠK ĠLKOKULU
Recep KÖSE
MERKEZ
MUSTAFA YAZICI ĠLKOKULU
Vahdettin KARAMAN
MERKEZ
MUSTAFA YAZICI ORTAOKULU
Hakan GÖKġAHAN
MERKEZ
NACĠ ABAY ĠLKOKULU
Musa ERDOĞAN
MERKEZ
NECĠP FAZIL KISAKÜREK ĠLKOKULU
Hasan Hüseyin ABUR
MERKEZ
NECĠP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU
Mustafa EKĠN
MERKEZ
Serap AYHAN
MERKEZ
NECĠP MÜNĠRE ÖNEMLĠ ĠLKOKULU
NECMĠYE-MEHMET YAZICI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ
MERKEZ
NENE HATUN ANAOKULU
Özgül ARISOY
MERKEZ
NURAY KAYA ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU
Hasan Cahit BALIKCI
MERKEZ
NURGÖZ ĠLKOKULU
MERKEZ
NURGÖZ ORTAOKULU
AyĢe SEVDĠ
Ömer AKSU
MERKEZ
OĞUZATA ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Mustafa KÜTÜK
MERKEZ
OSMAN GAZĠ ANADOLU LĠSESĠ
Mustafa BAġARAN
MERKEZ
ÖZEL ĠDARE ĠLKOKULU/ORTAOKULU
ġevki GÜRSOY
MERKEZ
PĠRĠ MEHMET PAġA ORTAOKULU
Serhat ARSLAN
MERKEZ
SAADET GÜNEY ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU
Salih KAYNAR
MERKEZ
SAĞLIK ĠLKOKULU
Murat ZEYBEK
MERKEZ
SAPMAZ ĠLKOKULU
Nebahat AĞAÇÇANAK
MERKEZ
SARAYHAN ġEHĠT SÜREYYA KINAY ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Murat Han ÖZKÖK
MERKEZ
SARIAĞIL ĠLKOKULU
Cuman ÖZTÜRK
MERKEZ
SELÇUK ĠLKOKULU
ġahin DOĞAN
MERKEZ
SELECĠ ĠLKOKULU
MERKEZ
SEVĠNÇLĠ ĠLKOKULU
Arif BERK
Ahmet ULUSOY
MERKEZ
SEVĠNÇLĠ ORTAOKULU
Hakan CANDAN
MERKEZ
SEYHUN AYTAÇ ANAOKULU
Derya GEZGĠN
MERKEZ
SEZAĠ KARAKOÇ ORTAOKULU
Yakup UĞURLU
MERKEZ
SOMUNCUBABA ANADOLU LĠSESĠ
Kadir OLTULU
MERKEZ
SULTANHANI 75.YIL CUMHURĠYET ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Adem FĠLĠKCĠ
MERKEZ
SULTANHANI ATATÜRK ĠLKOKULU
MERKEZ
SULTANHANI I. ALAADDĠN KEYKUBAT ANADOLU LĠSESĠ
Gültekin OSMANOĞLU
Celal ÇAĞDAġ
MERKEZ
SULTANHANI ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU
Pelin PELĠTLĠ
MERKEZ
SULTANHANI KIRKOBA ĠLKOKULU
Ömer DĠNÇ
MERKEZ
SULTANHANI ORTAOKULU
Pelin PELĠTLĠ
MERKEZ
SULTANHANI ġEHĠT MURAT YUMUġAK ĠLKOKULU
Abdulkerim GÖKÇE
MERKEZ
SULTANHANI YUNUS EMRE ĠLKOKULU/ORTAOKULU
MERKEZ
ġEHĠT ALĠ ER ANADOLU LĠSESĠ
Alper Gazi ÇAKIROĞLU
Süleyman ORHUN
MERKEZ
ġEHĠT FATĠH GÖKKAYA ĠLKOKULU
Ġbrahim DÜZGÜN
MERKEZ
ġEHĠT FATĠH GÖKKAYA ORTAOKULU
ġeref ÖZCAN
MERKEZ
ġEHĠT RECEP ĠNCE ORTAOKULU
Mustafa AKBIYIK
Emel YĠĞĠT
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
MERKEZ
ġEYH EDEBALĠ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
Bayram DEMĠRTAġ
MERKEZ
TAPTUK EMRE ĠLKOKULU
Canan UÇAR
MERKEZ
TAġPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Dilber DUMAN
MERKEZ
TAġPINAR ĠLKOKULU
MERKEZ
TAġPINAR ORTAOKULU
Kemal KAVURMACI
Emin GEVENÇ
MERKEZ
TATLICA-ġEHĠT ÜNAL DEMĠR ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Ġshak GENCER
MERKEZ
TOKĠ AKġEMSETTĠN ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
Emin SEZGĠN
MERKEZ
TOKĠ AKġEMSETTĠN ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU
Mehmet Zeki AKAR
MERKEZ
TOPAKKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Taner KIRICI
MERKEZ
TOPAKKAYA ġEHĠT ERDAL AKBULUT ĠLKOKULU
Burak BAYRAKTAR
MERKEZ
TOPAKKAYA ġEHĠT ERDAL AKBULUT ORTAOKULU
Ali KAÇAR
MERKEZ
TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ ORTAOKULU
Nurbey YILDIZ
MERKEZ
TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ ĠLKOKULU
Serdar DEMĠRYÜREK
MERKEZ
ULUIRMAK MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
Murat TURHAN
MERKEZ
ULUKIġLA ĠLKOKULU
Nuri ÖZEL
MERKEZ
VALĠ FERĠT ÜNAL ANAOKULU
MERKEZ
VĠLAYETLER HĠZMET BĠRLĠĞĠ ANAOKULU
Lokman KOÇAK
Demet ÖZCAN
MERKEZ
YAĞAN ġEHĠT HACI BEKTAġ ĠLKOKULU
Mehmet SĠNELEN
MERKEZ
YALMAN ĠLKOKULU
Fatma DAĞLI
MERKEZ
YALNIZCEVĠZ ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Abdurrahman KESKĠN
MERKEZ
YANYURT ĠLKOKULU
Murat YILDIZ
MERKEZ
YAPILCAN ĠLKOKULU
MERKEZ
YAVUZ SULTAN SELĠM ĠLKOKULU
Aydın TOSUN
Veyis CANLIER
MERKEZ
YAVUZ SULTAN SELĠM YATILI BÖLGE ORTAOKULU
Murat BAKIRCI
MERKEZ
YENĠKENT AKHAN ĠLKOKULU
Yılmaz DAĞDAġ
MERKEZ
YENĠKENT ATATÜRK ĠLKOKULU
Birol ELYĠĞĠT
MERKEZ
YENĠKENT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Salih KORKUT
MERKEZ
YENĠKENT ĠLKOKULU
Sabri TÜRKER
MERKEZ
YENĠKENT ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
Ramazan IġLAK
MERKEZ
YENĠMAHALLE ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Ahmet YILMAZ
MERKEZ
YENĠPINAR ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Murat BOSTANCIOĞLU
MERKEZ
YEġĠLOVA ATATÜRK ĠLKOKULU
Osman GÖKTAġ
MERKEZ
YEġĠLOVA CUMHURĠYET ĠLKOKULU
Hakan KOÇ
MERKEZ
YEġĠLOVA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Hamit UYGUN
MERKEZ
YEġĠLTEPE ATATÜRK ĠLKOKULU
Serkan KILCI
MERKEZ
YEġĠLTEPE CUMHURĠYET ORTAOKULU
Abdurrahman YÜKSEL
MERKEZ
YEġĠLTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
Adlan ÇEVĠK
MERKEZ
YEġĠLTÖMEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Kemal Gürcan DÜZGÜN
MERKEZ
YUNUS EMRE ANADOLU LĠSESĠ
Mehmet EĞRĠ
MERKEZ
YUSUF HAKÎKÎ BABA ORTAOKULU
Kemal GÖKTAġ
MERKEZ
YUVA KARAPINARLAR ĠLKOKULU/ORTAOKULU
Harun TIPIRDAMAZ
MERKEZ
ZAFER ANAOKULU
MERKEZ
ZAFER ĠLKOKULU
Tuba YILMAZ
Selman Emre DARILMAZ
MERKEZ
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
Nilperen ÖZCAN KOÇAK
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren Vekili
İşveren
İşveren Vekili
İşveren
Download

İşveren/İşveren Vekillerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında