DURUGÖL ORTAOKULU 6 SINIFLAR FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2 YAZILI SORULARI 2015-2016
Adı Soyadı:
………………………………
Sınıfı:
A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanları
ile tamamlayalım. (24 PUAN)
AKYUVARLAR
KLOROPLAST
DENGELENMİŞ
ALVEOL
KİRLİ KAN
SERT KEMİK
OYNAMAZ EKLEM
DENGELENMEMİŞ
HÜCRE ZARI
DÜZ
YASSI KEMİKLER
NET
BÜYÜK
UZUN KEMİK
ALYUVAR
GIRTLAK
1- Zararlı mikroorganizmalara karşı
vücudumuzu ……………………………. korur.
2- İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi,
tek başına yapabilen kuvvete …………….
kuvvet denir.
3- Kemik zarının altında kemiğe sertlik veren
yapı …………………….……... tir.
4- Hücreyi çevreleyen esnek, canlı ve seçici
geçirgen yapıaya …………………….. denir.
6/…
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
No: ………. Tarih :
B- Küçük kan dolaşımında kanın izlediği yolu,
görevli olan damarlarla beraber aşağıdaki
kutucuklara yazınız. (4 PUAN)
Sağ karıncık
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
D
U
R
U
G
Ö
L
6- ………………………... İçinde bulunan ses
telleri ile ses oluşumu sağlanır.
7- …………………………... organeli bitki
hücrelerine yeşil renk verir.
8- Net kuvveti sıfırdan farklı olan kuvvetlere
………………………... kuvvetler denir.
9- Bir cisim üzerine zıt yönde farklı büyüklükte
iki kuvvet etki ediyorsa cisim
…………………...……… kuvvet yönünde
hareket eder.
10- Bağırsaklarımızın yapısında
…………………….. kaslar bulunur.
11- Akciğerde gaz alışverişinin sağlandığı hava
keselerine ……………………….. denir.
12- Genişliği en fazla olan kemikler
……………………………. dir.
Durugöl Ortaokulu
D- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar için "D"
yanlış olanlar için "Y" işaretleyiniz.
(15 PUAN)
(D) (Y) Bitki hücrelerinde kofullar büyük ve az
sayıda hayvan hücresinde küçük ve çok
saydadır.
(D) (Y) Kuvvetin birimi F'dir.
(D) (Y) Küçük kan dolaşımının amacı, besin ve
oksijeni hücrelere taşımaktır.
(D) (Y) Soluk alma sırasında diyafram kası ve
kaburga kaslarının boyu kısalır gevşer.
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
E- Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını
işaretleyelim. (8x4 = 32 PUAN)
1-
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
Pet şişe
C-
Batı
12 N
K
Doğu
14 N
5N
L
6N
2N
3N
D
U
R
U
G
Ö
L
10 N
4N
M
6N
8N
N
13 N
O
R
T
A
O
K
U
L
U
(D) (Y) Soluk alıp verme sırasında
akciğerlerimize dolan hava ile dışarı
verdiğimiz hava arasında fark yoktur.
(D) (Y) Net kuvvet iki ya da daha fazla kuvvetin
yaptığı etkiyi tek başına yapabilen
kuvvettir.
(D) (Y) Zıt yönlü iki kuvvetin uygulandığı bir cisim
daima dengelenmiş kuvvetlerin
etkisindedir.
(D) (Y) Hücre duvarı seçici geçirgendir.
D
U
R
U
G
Ö
L
O
R
T
A
O
K
U
L
U
gösterilen solunum
sistemi organlarının
isimleri
aşağıdakilerden
hangisinde doğru
verilmiştir?
Balon
Sürtünmelerin önemsenmediği sistemlerdeki
K, L, M ve N kutularına etki eden net
kuvvetlerin büyüklüğü, dengeleyen
kuvvetlerin büyüklüğü ve yönleri için verilmiş
aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (8 PUAN)
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Net kuvvet
K
L
M
Net kuvvetin
yönü
Dengeleyen
kuvvet
Dengeleyen
kuvvtin yönü
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
N
1
(D) (Y) Soluk verme sırasında göğüs kafesi
genişler.
(D) (Y) Büyük kan dolaşımının amacı, temiz kanı
vücuda dağıtmaktır.
(D) (Y) Akciğer atardamarı, karbondioksit oranı
fazla olan kan taşır.
(D) (Y) Akciğerlerdeki gaz alışverişi alveollerde
gerçekleşir.
(D) (Y) Gırtlak, yutaktan gelen havayı soluk
borusuna iletir.
a
Alveol
(A)
(B) Soluk borusu
Yutak
(C)
(D) Soluk borusu
2-
Batı
4N
(D) (Y) Burundaki kıllar ve mukus solunan
havanın ısıtılmasını sağlar.
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
Ali, Fen Bilimleri
dersinde solunum
sistemi ile ilgili
a
b yandaki modeli
tasarlamıştır.
c Modelde harflerle
(D) (Y) Eğer iki kuvvet birbirine zıt yönlü ise
birbirinin etkisini azaltır.
O
R
T
A
O
K
U
L
U
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
5N
5- Kuyruk sokumu omur arasında …………..
……………………. vardır.
… / … / 2015
7N
b
c
Soluk borusu
Bronş
Akciğer
Bronşçuk
Bronş
Akciğer
Bronş
Diyafram
Doğu
5N
7N
Sürtünmesi önemsiz ortamda duran cisme
şekildeki gibi dört kuvvet uygulanıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A) Cisme uygulanan kuvvetler aynı
doğrultadır.
(B) Cisim dengelenmemiş kuvvetin
etkisindedir.
(C) Kuvvetleri dengelemek için doğu yönüne
1 N'luk kuvvet eklenmelidir.
(D) Cisme uygulanan net kuvvet 1 N'dur.
Durugöl Ortaokulu
DURUGÖL ORTAOKULU 6 SINIFLAR FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2 YAZILI SORULARI 2015-2016
(B) Batı 40 N
(D) Batı 20 N
4K
K cismine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi
hangi seçenekte verilmiştir?
(A)
(B)
(C)
(D)
D
U
R
U
G
Ö
L
O
R
T
A
O
K
U
L
U
F3
Yukarıda verilen F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleriyle
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(Her birim 1 N'dur.)
(A) F3 kuvvetinin büyüklüğü F1'in 3 katıdır.
(B) F1, ve F3 kuvvetleri aynı doğrultudadır.
(C) F2 kuvvetinin büyüklüğü 2 N'dur.
(D) F2 ve F4 kuvvetleri aynı büyüklüktedir.
CANLI
en küçük
yapı birmidir
çekirdeği
yoktur
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
HÜCRE
D
U
R
U
G
Ö
L
MİTOKONDRİ
HÜCRE ZARI
HÜCRE DUVARI
ORGANELLER
yapısında
bulunur
O
R
T
A
O
K
U
L
U
yapısında
bulunur
Kalıtım maddesi
(kromozom)
GOLGİ CİSİMCİĞİ
7- Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket
sisteminin sağlığına zarar veren bir
davranıştır?
5-
Hücre
l
ll
Sistem
Yukarıdaki kavramlar basitten karmaşığa
doğru sıralanmıştır.
Buna göre I ve II numaralı boşluklara
aşağıdaki kavramlardan hangileri
yazılmalıdır?
(A)
(B)
(C)
(D)
l
Organ
Doku
Doku
Organ
Durugöl Ortaokulu
ll
Organizma
Organ
Organizma
Doku
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
(A) Ağır yükler taşımak
(B) Kalsiyum ve D vitamini içeren besinler
tüketmek
(C) Yaşımıza uygun spor yapmak
(D) Sınıfta sıralara dik oturmak
8- Anons: "A Rh(+) kan grubundaki bir hasta
için acil kan aranmaktadır."
Aşağıda kan grubu verilen kişilerden hangisi
anonsta belirtilen hastaya kan verebilir?
(A) Ceyda: A Rh (+)
(C) Melih A Rh (-)
(B) Havva 0 Rh (+)
(D) Talha AB Rh (-)
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
2
G- Yandaki bulmacada verilen soruları yanıtlayınız.
(6 PUAN)
4▼
Soldan sağa
2- Akciğerin içindeki küçük borucuklardır.
3- Havayı temizler, ısıtır ve nemlendirir.
5- Oksijen ve karbondioksit değişiminin
yapıldığı küçük hava kesecikleridir.
hücre içi sindirim yapar
(A) Doğu 40 N
(C) Doğu 20 N
F2
BAKTERİLER
SİTOPLAZMA
ESNEK
KLOROPLAST
CANLIDIR
SEÇİCİ GEÇİRGENDİR
hayvan hücrelerinde bulunur
Buna göre diğer kuvvetin yönü ve büyüklüğü
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
Ö
Z
Y
Ü
R
E
K
ÇEKİRDEK
LİZOZOM
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
RİBOZOM
SENTRİYOLER
enerji
üretir
K
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
salgı üretir
F1 = 30 N
F4
bitki hücresinde bulunur
Doğu
Bileşke
= 10 N
kuvvet
F1
Z
E
K
E
R
İ
Y
A
temel kısmıdır
Batı
F- Aşağıdaki kavram haritasındaki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız. (11 PUAN)
6-
özelliğidir
3- Aşağıdaki K cismine aynı doğrultuda iki
kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetlerden biri ve
bileşke kuvvet şekilde verilmiştir.
6▼
2►
5►
1▼
3►
Yukarıdan aşağı
1- Ses telleriyle ses oluşumunu sağlar.
4- Soluk borusunun iki kola ayrılmasıyla oluşan yapıdır.
6- Gırtlaktan sonra gelen, kıkırdak halkalardan oluşan
borudur.
Durugöl Ortaokulu
Download

Doğu Batı a b c