Osmanağa Mah. Serasker Cad.
No: 122 Kat:4 Bahariye Kadıköy
34714 İstanbul – Türkiye
Telefon
90 (216) 405 19 19
Faks
90 (216) 330 0 641
Mobil
90 533 763 57 52
Ticaret Sicil No: 432084
DÜNYA SİRKÜLER
2015–24
E-FATURA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN MAL İHRACINDA DA
E-FATURA DÜZENLEMESİNİ ÖNGÖREN HÜKMÜN UYGULAMASI
1 OCAK 2017 TARİHİNE ERTELENDİ.
454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ihracat işlemlerinde e-fatura
uygulaması ile ilgili kurallara yer verilmişti. Buna göre; e-fatura uygulamasına kayıtlı olan
mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve
yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan
satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturaları da 1 Ocak
2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.
Yukarıdaki düzenlemede yer alan 1 Ocak 2016 tarihi, 461 sıra numaralı VUK Genel Tebliği
ile 1 Ocak 2017 olarak değiştirilmiştir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak
düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma
yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük
İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Yer verilen konuda bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz. Başarılar, hayırlı ve
bol kazançlı işler dileriz. 30.12.2015
Saygılarımızla,
Dünya YMM Ltd Şti.
Download

dünya sirküler 2015–24 e-fatura kapsamındaki mükelleflerin mal